1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği

20 Kasım 2006 21:57
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği

Resmî Gazete : 20.8.1999/23792
Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu güzel sanatlar liseleri ile ilgili
iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Anadolu güzel sanatlar liselerinde öğrenci seçimi,
kayıt-kabulleri, nakilleri, öğrenci başarısının tespiti ve eğitim-öğretim
ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul: Anadolu güzel sanatlar lisesini,
c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce yabancı dilde dinleme, anlama;
okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırılması ile alanlarda
temel yeteneklerin geliştirilmesini amaçlayan sınıfı,
d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Okulun Amacı
Kuruluş
Madde 5- Anadolu güzel sanatlar liseleri, öncelikle güzel sanatlarla
ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Bu okullar,
ilköğretim üzerine bir yıl hazırlık sınıfı ve en az 3 yıl lise öğrenim
süresi olan yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan okullardır.
Okulun amacı
Madde 6- Okulun amacı öğrencilerin ;
a) Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
eğitim-öğretim görmelerini,
b) Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Yabancı dil öğrenmelerini,
d) Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda
yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak
yetişmelerini,
e) Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve
yorumlamalarını sağlamaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru,Öğrenci Seçimi, Kayıt-Kabul ve Nakiller
Kontenjan
Madde 7- Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim
yılında alınacak öğrenci sayısı 24'ü geçemez. Bu öğrencilerin sanat
derslerinde dersliklere dağılımı, sanat derslerinin özelliği dikkate
alınarak okul yönetimince düzenlenir.
Başvuru
Madde 8- İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00,
b) Girecekleri alanla ilgili dersin 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 İnci
sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00
olduğunu belgelendirenler sınava girmek üzere istedikleri okullara
başvurabilirler (EK-2).
Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun
yapıldığı ders yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden gireceği
alanla ilgili dersin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00
olması şartı aranır.
Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullardan mezun olup durumlarını
belgelendirenler de öğrenim görmek istedikleri Anadolu güzel sanatlar
lisesi müdürlüklerine başvurabilirler.
Öğrencilere gerekli duyuru yapılır ve ilköğretim okulu müdürlüklerince
başvuru şartlarını taşıyanlardan isteyenlere "Not Durum Çizelgesi"
düzenlenerek verilir (EK-1).
Adayların sınav giriş belgeleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri
müdürlüklerince düzenlenerek alanlarına göre listeleri hazırlanır (EK-3).
Öğrenci seçimi ve kayıt-kabul
Madde 9- Öğrenci seçimi ve kayıt-kabuller aşağıdaki açıklamalara göre
yapılır:
a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan
dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü
ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.
b) Sınavlar; müzik ve resim alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak
komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre
100 puan üzerinden değerlendirilir.
c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlanmak üzere adayların
sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve
okulda ilan edilir.
d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın
dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati
bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir.
e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler
Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.
Nakiller
Madde 10- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri:
a) Kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli
olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli
ve iş yeri değişikliği,
b) Öğrencilerin acil kayıtlı sağlık kurulu raporu almaları,
c) Aynı sınıf ve alanda bulunmak şartıyla karşılıklı yer değiştirmek
istenmesi durumlarında kontenjan bulunması ve özrün belgelendirilmesi
kaydıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf
mevcudu 24' ün üzerine çıkarılamaz.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre nakillerin yapılabilmesi
için özür tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması
gerekir.
Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne
liselerdeki nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.
Ayrılan öğrenciler
Madde 11- İsteğe bağlı olarak okuldan ayrılan öğrenciler, on gün içinde
okula geri dönebilirler. Ancak hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt-kabul
döneminde ayrılmaları durumunda geri dönemezler.
Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfının tekrarı
sonunda başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi
içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına
kayıt yaptırabilirler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-öğretim, Seviye Belirleme ve Başarının Değerlendirilmesi
Öğretim programları
Madde 12- Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve
öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken yabancı dil
dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili
terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.
Alanlar
Madde 13- Okulda resim ve müzik alanları bulunur. Bakanlığın uygun görmesi
durumunda güzel sanatlara yönelik programlar uygulayan başka alanlar da
açılabilir.
Alan uygulamaları ve etkinlikleri
Madde 14- Alan uygulamaları ve etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, istek ve
yeteneklerine göre bireysel veya grup halinde öğretmen yönetiminde yapılan
serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimi, öğrencilerin okulun
resim atölyesi, müzik odası, laboratuvar, kitaplık ve konferans salonu
gibi imkanlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri alır.
Öğrenciler uygulama çalışmalarına, yarışmalara, konser, konferans, panel
ve sergi gibi sanat etkinliklerine, öğretmenlerinin sorumluluğunda
katılırlar ve bu sürelerde izinli sayılırlar.
Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulu
Madde 15-Okullarda her alan için ayrı ayrı olmak üzere okul müdürünün
başkanlığında alan dersleri öğretmenlerinin katılımıyla "Sanat Eğitimi
Danışma ve Program Geliştirme Kurulu" oluşturulur.
Okul yönetimince, yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin öğretim
üyeleri arasından en fazla üçer üyenin sanat eğitimi konusunda rehberlikte
bulunmak ve gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere kurula katılmaları
sağlanabilir.
Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulunun görevleri

Madde 16- Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu biri dönemin
başında, biri dönemin sonunda olmak üzere ders yılında en az dört kez
toplanır ve aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulun sanat eğitimi programlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.
b) Okulun; okul içi, okullar arası, millî ve milletler arası sanat
etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması ile ilgili
gerekli çalışmalar yapar ve bu etkinlikleri organize eder.
c) Verimliliğin artırılması amacıyla gerekli araştırmaların yapılmasını,
sonuçlarının değerlendirilmesini ve sanatla ilgili gelişmelerin
izlenmesini sağlar.
d) Eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yüksek öğretim
ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yaparak her türlü araç-gereç,
öğretim elemanı ve diğer imkanlardan yararlanılması konularında çalışmalar
yapar.
Seviye belirleme sınavı
Madde 17- Bu okulların 9 uncu sınıflarındaki yabancı dil dersi ile sanat
derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt
sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul
yönetimince yabancı dil ve sanat dersleri öğretmenlerinden oluşturulacak
komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde
hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil ve temel sanat eğitimi derslerinden
yazılı, sözlü ve uygulamalı seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu
sınavlardan en az "geçer" not alarak başarılı olanlar 9 uncu sınıfa devam
ettirilirler.
Başarının değerlendirilmesi
Madde 18- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki derslerdeki
başarı durumu sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür ve takdirname
verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfım
tekrar ederler. îkinci öğretim yılı sonunda da başarısız olan öğrencilerin
okulla ilişikleri kesilir.
Bu okulların 9 uncu,10 uncu ve 11 inci sınıflarında yıl sonu başarı
ortalaması île sınıf geçilebilmesi için yıl sonu başarı ortalamasının en
az 3,00, alan derslerinden ise bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı
ortalamasının en az 3,50 olması gerekir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama
Madde 19- Bu Yönetmeliğin başarı ortalamasıyla sınıf geçmeye ilişkin 18
inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 1999-2000 öğretim yılında kayıt
yaptıracak olan öğrencilerden başlanmak üzere uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim
kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 21- 20/6/1993 tarihli ve 21613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Ek-1 Başvuru Dilekçesi
Ek-2 Form-Dilekçe
Ek-3 Sınava Giriş Belgesi

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
13:38 - Korona virüs hırsızlığı... 50 koli tuvalet kağıdı çaldılar13:34 - Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu13:25 - Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönen öğrenciler okullarına yeni kavuştu13:19 - Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Fuat Oktay: FETÖ'ye bazı ülkeler kol kanat geriyor13:01 - Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı12:49 - 7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu
12:32 - Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu12:29 - İmamoğlu'nu eleştirdi, pişmanlık videosu şartıyla uzlaştı12:21 - İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Gıda denetimine WhatsApp şikayet hattı geliyor12:04 - Adana'da FETÖ'nün 'büyük bölgecisi'ne 8 yıl 9 ay hapis12:03 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesi soruşturmasında gözaltı süresi uzatıldı12:02 - DPB'nin görevleri, Çalışma Genel Müdürlüğüne devredildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam