1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

20 Kasım 2006 22:03
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 3.6.1991/20890
Tebliğler Dergisi : 8.7.1991/2340


Ek ve Değişiklikler:
1) 1.2.1992/21129 RG, (17.2.1992/2352 TD)
2) 30.12.1993/21804 RG, (3.1.1994/2398 TD)
3) 3.3.1997/22922 RG , (10.3.1997/2473 TD)
4) 17.8.1998/23436 RG
5) 29.8.2000/24155 RG
6) 30.6.2001/24448 RG
7) 14.1.2004/25346 RG

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve
yurt dışı teşkilâtında görevli personelin disiplin amirlerini tespit
etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında
görevli personel hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 17/09/1982 tarih ve 8/5336
sayılı Kararıyla yürürlüğe giren ?Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Genel Yönetmelik?in değişik 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi
Madde 4- Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların
astlık-üstlük sırası Ek listede gösterildiği gibi belirlenmiştir.
Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük
görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.
Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce
gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin
amiri sıfatına haizdir.
Üst disiplin amirleri tarafından yukarıdaki fıkrada açıklandığı tarzda ve
ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz varsa bu
amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna
yapılır.
Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.
Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri
Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla
görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı
birimdeki disiplin amirleridir.
Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ?Disiplin Kurulları ve
Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik? hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7- 02/06/1986 tarih ve 2211 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
A. MERKEZ TEŞKİLATI
Birimler ve Personeli Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
1. Müsteşarlık

a) MüsteşarBakan-

b) Müsteşar YardımcısıMüsteşar-

c) Diğer PersonelMüsteşar YardımcısıMüsteşar
2. Özel Kalem Müdürlüğü

a) Özel Kalem MüdürüBakan-

b) Özel Kalem Müdürlüğü PersoneliÖzel Kalem Müdürü-
3. Müşavirlikler

a) Bakanlık Müşavirliği

1) Bakanlık Müşaviri Müsteşar-

2) Diğer Personelİlgili Bakanlık MüşaviriMüsteşar

b) Hukuk Müşavirliği

1) 1.Hukuk MüşaviriMüsteşar-

2) Hukuk Müşaviri1.Hukuk MüşaviriMüsteşar

3) Diğer Personelİlgili Hukuk Müşaviri1.Hukuk Müşaviri

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

1) Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriMüsteşar-

2) Diğer PersonelMüşavirMüsteşar Yardımcısı
4. Kurul Başkanlıkları :

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Değişik: 30.12.1993/21804
RG)

1) Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanıBakan-

2) Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak
görevlendirilen Kurul ÜyesiTalim ve Terbiye Kurulu
Başkanı -

3) Talim ve Terbiye Kurul ÜyesiTalim ve Terbiye Kurulu
Başkanı -

4) Daire BaşkanıTalim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

5) Daire Başkan Yardımcısı olarak
görevlendirilen personel İlgili Daire Başkanıİlgili Talim ve Terbiye

Kurulu Başkan Yardımcısı

6) Talim ve Terbiye Kurulu
Kurul Uzmanı, Şube Müdürü
Eğitim Uzmanı, Araştırmacı(1)İlgili Daire Başkanıİlgili
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı

7) Mütercim, Şef, Memur,
Daktilograf, Ambar Memuru,
Yardımcı Hizmet Sınıfı PersoneliŞube Müdürüİlgili Daire
Başkanı

8) (Değişik 29.08.2000 / 24155 RG)

Eğitim Araştırmaları
Merkezi Müdürüİlgili Daire Başkanıİlgili Talim ve
Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı

-Müdür Başyardımcısı,
Müdür Yardımcısı, ÖğretmenEğitim Araştırmaları
Merkezi Müdürü İlgili Daire Başkanı

-Diğer PersonelEğitim Araştırmaları Merkezi Müdür
Başyardımcısı yoksa
Müdür yardımcısı Eğitim Araştırmaları Merkezi
Müdürü

b) Teftiş Kurulu Başkanlığı (Değişik: 1.2.1992/21129 RG)

1) Teftiş Kurulu BaşkanıBakan-

2) Başmüfettiş, MüfettişTeftiş Kurulu Başkanı-

3) Müfettiş YardımcısıBaşmüfettiş yoksa MüfettişTeftiş Kurulu
Başkanı

4) Şube MüdürüTeftiş Kurulu BaşkanıMüsteşar

5) Diğer PersonelŞube MüdürüTeftiş Kurulu Başkanı

c) Araştırma Plânlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

1) Araştırma Plânlama ve
Koordinasyon Kurulu Bşk.Müsteşar-

2) Daire BaşkanıAraştırma Plânlama ve
Koordinasyon Kurulu BaşkanıMüsteşar

3) Araştırma Plânlama ve
Koordinasyon Uzmanı,
Araştırmacı(1)Daire BaşkanıAraştırma Plânlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanı

4) Diğer PersonelDaire BaşkanıAraştırma Plânlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanı
5. Genel Müdürlükler

a) Genel Müdür Müsteşar-

b) Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı

c) Daire Başkanı Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür

d) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
Araştırmacı(2), Döner Sermaye
İşletme Müdürü(2), Mühendis(2),Daire BaşkanıGenel Müdür
Yardımcısı

e) Programcı, Çözümleyici,
Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni,İstatistikçi(2)Şube MüdürüDaire Başkanı

f) Diğer Personel Şube MüdürüDaire Başkanı
6. Bakanlık Daire Başkanlıkları

a) Daire Başkanı Müsteşar-

b) Şube Müdürü,Eğitim Uzmanı,
Mühendis, Mimar, Araştırmacı(2)Daire BaşkanıMüsteşar
Yardımcısı

c) Programcı, Çözümleyici,
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
Bilgisayar İşletmeni, vb. personelŞube MüdürüDaire Başkanı

d) Diğer Personel Şube MüdürüDaire Başkanı
7. Savunma Sekreterliği

a) Savunma SekreteriMüsteşar-

b) Savunma UzmanıSavunma SekreteriMüsteşar Yardımcısı

c) Sivil Savunma UzmanıSavunma Sekreteriİçişleri Bakanlığı Sivil
Savunma Genel Müdürü

d) Diğer Personel Savunma UzmanıSavunma Sekreteri

B. TAŞRA TEŞKİLÂTI

Birimler ve Personeli Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri (Değişik: 17.08.1998/23436 RG)

a) İl Millî Eğitim MüdürüVali-

b) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
Şube Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Başkanı,
Araştırmacı(2)İl Millî Eğitim MüdürüVali

c) İlköğretim Müfettişi,
İlköğretim Müfettiş Yardımcısı,
Bu Bölümdeki Şef, Memur,
Daktilograf ve benzeri unvanlarda
görevli personelİlköğretim Müfettişleri
Başkanıİl Millî Eğitim Müdürü

d) Sivil Savunma Uzmanıİl Millî Eğitim MüdürüVali

e) Mühendis, Mimar ve diğer personelİlgili İl Millî Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

f) (Ek: 30.06.2001/24448 RG )

Sivil Savunma Bürosunda görevli
Şef, Memur, Daktilograf, Teknik
Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı
Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer
PersonelBürodan sorumlu Sivil Savunma Uzmanı yoksa ilgili
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim
Müdürü
2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

a) İlçe Milli Eğitim MüdürüKaymakamVali

b) Şube Müdürüİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

c) Diğer PersonelŞube Müdürüİlçe Millî Eğitim Müdürü
3. Okullar (Değişik: 17.08.1998/23436 RG)

a) Anaokulu, İlköğretim Okulu,
Lise ve dengi Okul Müdürü

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Anaokulu, İlköğretim Okulu,
Lise ve dengi okullarda görevli
Müdür Başyardımcısı, Müdür
Yardımcısı, Bölüm Başkanı,
Atelye Şefi, İş Eğitim Şefi,
Öğretmen, Rehber Öğretmen
ve diğer personel

1) İlçedeOkul Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeOkul Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

a) Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı, Bölüm
Başkanı, Tabip

1) İlçedeRehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeRehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

c) Psikolog, Sosyal Çalışmacı,
Rehber Öğretmen, Öğretmen vb. Personel

1) İlçedeBölüm Başkanı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

2) Merkez İlçedeBölüm BaşkanıRehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

d) Diğer Personel

1) İlçede Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü

2) Merkez İlçedeRehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
5. Halk Eğitim Merkezleri

a) Halk Eğitim Merkezi Müdürü

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Halk Eğitim Merkezi Müdür
Başyardımcısı, Müdür Yrd.
Öğretmen, Rehber Öğrt., Kurs
Öğretmeni, Usta Öğretici

1) İlçedeHalk Eğitim Merkezi Müdürüİlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeHalk Eğitim Merkezi Müdürüİlgili İl Millî
Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

c) Diğer Personel

1) İlçedeHalk Eğitim Merkezi Müdür
Başyardımcısı yoksa Müdür YardımcısıHalk Eğitim Merkezi Müdürü

2) Merkez İlçedeHalk Eğitim Merkezi Müdür
Başyardımcısı yoksa Müdür YardımcısıHalk Eğitim Merkezi Müdürü
6. Çıraklık Eğitim Merkezleri

a) Çıraklık Eğitim Merkez Md.

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür
Başyardımcısı, Müdür Yrd.
Öğretmen, Rehber Öğretmen,
Usta Öğretici

1) İlçedeÇıraklık Eğitim Merkezi Müdürüİlçe Millî Eğitim
Müdürü


2) Merkez İlçedeÇıraklık Eğitim Merkezi Müdürüİlgili İl
Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

c) Diğer Personel

1) İlçedeÇıraklık Eğitim Merkezi Müdür
Başyardımcısı yoksa Müdür YardımcısıÇıraklık Eğitim Merkezi Müdürü

2) Merkez İlçedeÇıraklık Eğitim Merkezi Müdür
Başyardımcısı yoksa Müdür YardımcısıÇıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri (Akşam Sanat Okulları)

a) Eğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdür

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Müdür Yardımcısı, Öğretmen,
Rehber Öğretmen

1) İlçedeEğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdürüİlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeEğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdürüİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

c) Diğer Personel

1) İlçedeEğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdürü Yrd. Eğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdürü

2) Merkez İlçedeEğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdür YardımcısıEğitim Araçları ve Donatım
Merkezi Müdürü
8. (Değişik: 30.06.2001/24448 RG)
Açık İlköğretm Okulu Açıköğretm Lisesi ve Mesleki ve Teknik
Açıköğretim Okulu

a) Okul Müdürü Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire BaşkanıEğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı

b) Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcısı öğretmen, mühendis,film
yapımcısı Okul Müdürü Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
c) Memur V.H.K.İ.,Ambar memuru, teknisyen ve diğer personel
Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü
9. Sağlık Eğitim Merkezleri

a) Baştabip

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİl Millî Eğitim MüdürüVali

b) Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü Sağlık ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli

1) İlçedeBaştabipİlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeBaştabipİl Millî Eğitim Müdürü

c) Diğer Personel

1) İlçedeSağlık Eğitim Merkezi Müdürü
yoksa Baştabip Yardımcısı Baştabip

2) Merkez İlçedeSağlık Eğitim Merkezi Müdürü
yoksa Baştabip Yardımcısı Baştabip
10. Gençlik Merkezleri Gençlik ve İzcilik Kamp Tesis Müdürlükleri

a) Müdür

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Diğer Personel

1) İlçedeMüdürİlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeMüdürİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
11. Öğretmen Evleri ve Lokalleri

a) Müdür

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Diğer Personel

1) İlçedeMüdürİlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeMüdürİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evleri

Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü
13. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi :(29.11.1999
tarihli ve 22478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7.11.1995 tarihli
ve 95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Devlet
Personel Başkanlığına bağlandığından uygulama alanı kalmamıştır.)
Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri

a) MüdürHizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Öğretmen
MüdürHizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

c) Diğer Personel Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı
Müdür
14. Huzur Evi Müdürlükleri

a) Müdür

1) İlçedeİlçe Millî Eğitim MüdürüKaymakam

2) Merkez İlçedeİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Millî Eğitim Müdürü

b) Diğer Personel

1) İlçedeHuzur Evi Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü

2) Merkez İlçedeHuzur Evi Müdürüİlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
15. İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastahanesi

a) Hastahane Başkanı Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Müsteşar
Yardımcısı

b) Hastahane Başkan Yardımcısı, Baştabip Hastahane
BaşkanıSağlık İşleri Dairesi Başkanı

c) Hastahane Müdürü, Sağlık ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfı Personeli BaştabipHastahane Başkanı

d) Diğer PersonelHastahane MüdürüHastahane Başkan Yardımcısı

e) Sağlık Meslek Lisesi

1) Okul Müdürü Hastahane Başkan Yardımcısı Hastahane Başkanı

2) Müdür Başyard.,Müdür Yrd., ÖğretmenlerOkul
MüdürüHastahane Başkan Yardımcısı

3) Diğer PersonelMüdür Başyardımcısı yoksa Müdür
YardımcısıOkul Müdürü
16. Ankara Sağlık Eğitim Merkezi

a) Baştabip Sağlık İşleri Dairesi BaşkanıMüsteşar Yardımcısı

b) Baştabip Yardımcısı, Sağlık
Eğitim Merkezi Müdürü Sağlık ve
Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Sınıfı Personeli BaştabipSağlık İşleri Dairesi Başkanı

c) Diğer PersonelSağlık Eğitim Merkezi Müdürü yoksa Baştabip
Yardımcısı Baştabip
17. Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürlüğü

a) Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı

b) Müdür Yardımcısı MüdürYayımlar Dairesi Başkanı

c) Diğer PersonelMüdür YardımcısıMüdür
18. Milli Eğitim Basım Evi Müdürlüğü

a) Müdür Yayımlar Dairesi BaşkanıMüsteşar Yardımcısı

b) Müdür Yardımcısı MüdürYayımlar Dairesi Başkanı

c) Diğer PersonelMüdür YardımcısıMüdür
19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (2. Akşam Sanat Okulu)


a) Müdürİşletmeler Dairesi BaşkanıMüsteşar Yardımcısı
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Atölye ve Lâboratuvar
Şefi,Öğr.. Araştırma Uzmanı, Mühendis Ders Aletleri Yapım Merkezi
Müdürüİşletmeler Dairesi Başkanı

c) Diğer PersonelDers Aletleri Yapım Merkezi Müdür Başyardımcısı
yoksa Müdür Yardımcısı Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü
20. Yaygın Eğitim Enstitüsü

a) MüdürÇıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yrd.,
Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmen, ÖğretmenMüdürÇıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

c) Diğer PersonelMüdür Başyardımcısı yoksa Müdür YardımcısıMüdür


21. Ankara Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
(Ek:3.3.1997/22922 RG)

a) Başkent Öğretmen Evi ve
Akşam Sanat Okulu Müdürü Öğretmene Hizmet ve Sosyal
İşl.Daire Başkanlığı, Şube MüdürüÖğretmene Hizmet ve Sosyal İşler
Daire Başkanı

b) Müdür Baş.Yrd., Müdür Yrd., Atölye veya
Bölüm Şefi, Öğrt.Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
MüdürüÖğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk. Şube Müd.

c) Diğer PersonelBaşkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür
Baş. Yrd. yoksa Müdür Yardımcısı Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Okulu Müdürü
22. Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu
(Ek:3.3.1997/22922 RG)

a) Görme Engelliler Basım Evi
ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özel Eğitim,
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Öğretmen, Bilgisayar
Prog., Doktor Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu
MüdürüÖzel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü

c) Diğer PersonelGörme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu
Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür YardımcısıGörme Engelliler Basım
Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
23. Birinci Akşam Sanat Okulu (Ankara, İstanbul) (Ek:30.6.2001/24448
RG)

a) Okul Müdürü Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk. Müsteşar
Yardımcısı

b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,
Öğretmen, Okul Müdürü Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk.

c) Diğer PersonelMüdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Okul
Müdürü


C-YURT DIŞI TEŞKİLÂTI
(Değişik : 14.01.2004/25346 RG)
Birimler ve Personeli Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
a) Eğitim Müşaviri BüyükelçiBakanlık Müsteşarı
b) Eğitim Ataşesi
1-Büyükelçilikte Eğitim Müşaviri Büyükelçi
2-Başkonsoloslukta BaşkonsolosBüyükelçi
c) Eğitim Ataşe Yardımcısı
1-Büyükelçilikte Eğitim Müşaviri Büyükelçi
2-BaşkonsolosluktaEğitim Ataşesi Büyükelçi
Eğitim Ataşesi BulunmayanBaşkonsolosBüyükelçi
d) Yurt dışında Görevli Öğretmenler
1-Büyükelçilikte
Eğitim Müşaviri Bulunan Eğitim Müşaviri Büyükelçilik Müsteşarı
Eğitim Ataşesi Bulunan Eğitim Ataşesi Büyükelçilik Müsteşarı
Eğitim Ataşe Yardımcısı BulunanEğitim Ataşe Yardımcısı Büyükelçilik
Müsteşarı
2-Başkonsoloslukta
Eğitim Ataşesi Bulunan Eğitim Ataşesi Başkonsolos
Eğitim Ataşe Yardımcısı BulunanEğitim Ataşe Yardımcısı Başkonsolos
Eğitim Yöneticisi Bulunmadığında Konsolos-Muavin Konsolos
Başkonsolos
e) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim
Merkezleri
1-Okul Müdürü, Merkez Müdürü Eğitim AtaşesiEğitim Müşaviri
2-Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve Diğer Personel Okul Müdürü,
Merkez Müdürü Eğitim Ataşesi


(1) (2)30/06/2001 tarih ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle eklenmiştir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
11:22 - PKK'nın Diyarbakır annelerinden rahatsızlığı teröristlerin ifadelerine yansıdı11:21 - Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu11:13 - Yeniden açılan halı sahalar için 'kalp krizi' uyarısı11:11 - Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, düşmana korku dosta güven veriyor11:10 - Araç uçuruma devrildi, MEB personeli dahil 4 kişi hayatını kaybetti11:09 - Oğlunun tedavisi için sahte psikoloğa devrettiği arazisini mahkemede geri aldı
11:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan umutlu haber11:06 - Dışişleri'nden ABD'li şirket ve PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki10:59 - Çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu10:51 - Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı10:44 - İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı10:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bayram diplomasisi'
10:38 - İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor10:31 - Yerli ve Milli elektronik kelepçe eylül ayında geliyor10:30 - Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor10:22 - Dünyaca ünlü model Çeşme'de dayak yedi10:18 - Uçakta kürtçe anonsa vize çıkmadı
10:10 - Aile Bakanlığı'ndan 'kariyer planlama' desteği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam