1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İLKSAN yönetmeliğinin 20. maddesinin iptaline dair Danıştay kararı

30 Ocak 2007 13:30
Yazdır

T.C.
DANIŞTAY
Onuncu Daire

Esas No : 2004/6077 Karar No : 2006/2172

Özeti : İlk-San'a aidat yatıranların birikmiş aidatlarının tasfiye şeklinin yoruma açık olmayan objektir kurallara bağlanması gerekirken, Sandık Geneı Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara bırakılmasını öngören İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandğı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 20. maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
Davacı Davalı
: 1-Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA 2-İlksan-İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü - ANKARA
Vekili : Av. ...-Av. ...

İstemin Özeti : İlksan Genel Müdürlüğünün 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemi ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün ve İlkoku! Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin; hukuka aykırı oldukları, 7.10.1999 tarihli işlemle branş öğretmeni olanların ilksan üyesi olamayacaklarının dolayısıyla kendisinin de ilksan üyesi sayılmadığının belirtildiği, 8 yıllık eğitime geçildikten sonra ilkokulların ilköğretim okulu olarak adlandırıldığı, bu nedenle Türkçe branş öğretmeni olduğu halde ilköğretim okulu öğretmeni olduğu, 4357 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında ve İlksan üyesi olması gerektiği, Yasada 1. kademe, 2. kademe, branş öğretmenleri ayrımı olmamasına rağmen anılan işlemin (a) bendinde "branc öğretmenleri hariç" ibaresine yer verilmesinin hukuka aykırı olduğu, aynı işlemin (j) bendinde de, sandık üyeliğinden ayrılanlar "branş öğretmenliğine geçenler" şeklinde ifade edilerek kesintilerinin %50 fazlasıyla iade edileceğinin öngörüldüğü, oysa kendi iradeleri dişinde branş öğretmenliğine atandıkları, zorunlu şekilde üye yapılıp, üyelikten çıkartıldıkları kesintilerinin emekli olanlara yapılan ödemelerdeki gibi yasal nemasıyla ödenmemesin ir Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, işlemde belirtilen Anastatü ve Sosyal Yardımla-Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin ve ilgili Yasanın da Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülere-iptallerine karar verilmesi istenilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

İlk-San Genel Müdürlüğünün Savunmasının Özeti: Sandık üyelerinin kimle olacağının 4357 sayılı Yasanın 11. maddesinde sayıldığı, ilkokulun süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkmadığı,ifkokul ve ortaokulun birleştirilip 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçildiği, MEB'nr öğretmenlerin atanmasına ve uygulamaya esas olan Talim Terbiye Kurulunun 218 say: kararında, öğretmenlerin yine sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olarak adlandırıldığı, sıntf öğretmenlerinin 5.sınıfa kadar, 6.sınıftan itibaren de branş öğretmenlerinin eğitim venJg;, dolayısıyla eski durumda değişiklik olmadığı,üyenin kendi iradesiyle veya iradesi dışında ayrılmasının bir öneminin bulunmadığı,davacının Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 19. maddesine göre kapsam dışı göreve atandığından üyeliğinin sona erdiği, Yönetme.s r 20 maddesinde üyeliklerine son verilenlerden en az 5 yıl aidat yatıranların birikmiş aidatlarının Sandık Genel Kurulunca tesbit edilecek usul ve esaslara göre tasfiye olunacağının jidüğü, bu doğrultuda 17.9.1987 tarihli genel kurul kararı doğrultusunda bu durumda :ilara kesintilerinin %50 fazlasıyla ödendiği, düzenlemelerde mevzuata aykırılık unmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. D.Tetkik Hakimi : Yahya Şahin

Düşüncesi : Dava, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sndığı Genel Müdürlüğünün 7.10.1999 tarih ve 20192 sayılı işlemi ile, İlkokul Öğretmenleri sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün ve İlksan Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılmıştır.
Her ne kadar davacı tarafından maddeleri belirtilmeden Anastatü'nün ve Yönetmeliğin iptali istenilmiş ise de; bunlara yönelik isteği; dava dilekçesinde ileri sürülen ddialarla, 7.10.1999 tarihli işlemde iptali istenilen düzenlemeler ve davacının durumu dikkate alınarak, Ana Statü'nün 18. maddesi ile Yönetmeliğinin 18.,19. ve 20. maddeleriyle sınırlı olarak incelenmiştir.
4357 sayılı Kanunun 14. maddesine dayanılarak hazırlanan Anastatünün Sandığa iyelikleri belirleyen 18. maddesinin, 4357 sayılı Kanunun 11. maddesine atıfta bulunduğu ve anılan Yasaya aykırı bir yönünün bulunmadığı anlaşıldığından hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin, Sandık üyelerinin sayıldığı 18. maddesi ile, anılan maddede sayılan görev ve görev yerlerinden ayrılanların üyeliklerine son verileceğine ilişkin düzenlemeyi içeren 19. naddesi; 4357 sayılı Yasanın 11. maddesine ve anılan yasa uyarınca çıkarılan anastatüye jygun olup iptali gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımadıkları görülmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 20. maddesinde, üyeliklerine son verilenlerin en az beş yıl aidat atıranlarının birikmiş aidatlarının Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara :jöre tasfiye edileceği öngörülmekte ise de; ne 4357 sayılı Yasada ne de Anastatüde bu onuda bir düzenleme bulunmamaktadır.Yönetmelikte de, Sandığa üyelik ve Sandık iyelerinin faydalanacağı yardımlar ve şekli ayrıntılı olarak düzenlenmiş iken, üyelikleri sona jrdirilenlerin aylık ücret ve maaşlarından kesilmiş olması nedeniyle mülkiyet haklarıyla da ilşkili bulunan aidatlarının tasfiye şekli, hukuki güvenlik ilkesine aykırı şekilde belirsizlik içeren ifadelerle Sandık Genel Kuruluna bırakılmıştır.

4357 sayılı Yasanın 11. maddesinde sayılan görevlere atanan kişilerin isteklerine akıtmaksızın zorunlu olarak üye yapıldıkları, istekleri dışında aylık ve ücretlerinden bir isminin aidat olarak kesildiği, yine başka görevlere atanmaları üzerine Sandıkla üyeliklerinin .teklerine bakılmaksızın sona erdirildiği, konunun Anayasayla güvenceye bağlanmış mülkiyet lakkını da ilgilendirdiği dikkate alındığında, aidat yatıranların birikmiş aidatlarının tasfiye jklinin yoruma açık olmayan objektif kurallara bağlanması gerekirken, Sandık Genel urulunca tespit edilecek usul ve esaslara bırakılmasında kamu yararına ve hukuka yarlık bulunmamaktadır.

7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemin (a) bendinde, başta 4357 sayılı Yasanın 11. addesi olmak üzere mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Anılan işlemin (J) endi ise; dayanağı olan Yönetmeliğin 20. maddesinin hukuka aykırı bulunması nedeniyle jkuki dayanaktan yoksun kalmıştır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı bulunan dava konusu Yönetmeliğin 20. addesinin ve 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemin (J) bendinin iptaline, davanın ana statünün 18. maddesiyle, Yönetmeliğin 18. ve 19. maddeleri ve 7.10.1999 tarih ve "912 sayılı işlemin (a) bendine yönelik kısmının reddine karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Saadet Ünal
Düşüncesi : Dava, İlksan Genel Müdürlüğünün 7.10.1999 günlü 1912 sayılı işlemi ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünün S:syal Yardımlar Yönetmeliğinin iptali isteğiyle açılmıştır.

4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terf Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardır-Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanununun 7117 sayı Kanunun 1 nci maddesi ile değişik 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, tüzel kişiliğe Sahip ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmak üzere İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardırr Sandığı adı ile bir sandık kurulacağı hükmü yer almış, 2 nci fıkrasında da; Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan İlkokul Öğretmenleri, İlkokul Yardımcısı ve Stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar ile sandık işlerinde çalışan memurların sandığa üye oldukları belirtilmiştir.
Anılan Yasanın 3179 sayılı Yasa ile değişik 14 üncü maddesinde yer alan; sandığın idaresi, işleyiş tarzı ve esaslarının Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir Anastatü ile tesbit olunacağı yolundaki hüküm gereğince Bakanlık tarafından hazırlanan ve 19.7.1985 gün ve 18816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünün "Üyelikler" başlıklı 20. maddesinde sandığa kimlerin üye olduklarının 7117 sayılı kanunda sayılarak belirlenen üyeliklerin genişletilemeyeceği ve yaygınlaştırılamayacağı öngörülmüştür.

İncelenen dava dosyası ve eklerinden; 10.10.1974 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başlayan davacının, 16.2.1998 tarihinde Seydişehir Konya/Seyitharun İlköğretim Okulu Türkçe Branş öğretmenliğine atandığı, ilköğretim okulundaki bu görevi ilkokuldan sonra eğitim veren orta eğitimle ilgili bulunduğundan sandık üyeliğinin devamı mümkün olmadığı cihetle Sandık üyeliğine son verildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, yalnızca belli görevlerde çalışan kamu personeli için özel olarak kurulan ve sosyal kamu kurumu niteliğinde bir kamu tüzel kişisi olan ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına ancak bu görevlere bağlı olarak elde edilen üyelik sıfatının görev unvanının değişmesi nedeniyle sona ermesinin kazanılmış hak ilkesiyle bağlantısı bulunmamaktadır.
Kaldı ki, söz konusu Anastatü 19.7.1995 tarihli 22.3.1995 günlü ve 22235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anastatü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde; sandık üyeliği kapsamındaki görev ve görev yerinden ayrılanların üyeliğine son verileceği, 20. maddesinde ise; üyeliklerine son verilenlerden en az beş yıl aidat yatıranların birikmiş aidatlarının sandık Genel Kurulu'nca tesbit edilecek usul ve esaslara göre tasfiye olunacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda 17 Eylül 1987 günü yapılan Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda en az 5 yıl aidat yatırmış olanlardan üyeliği sona erenlere birikmişlerinin % 50 fazlası ile iade edileceği belirtilmiş olup sandık üyeliği sona eren davacının aidatlarının % 50 fazlası ile iade edileceği tabiidir.

Bu durumda dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
Dava, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün 7.10.1999 tarih ve 20192 sayılı işlemi ile, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılmıştır.

Her ne kadar davacı tarafından maddeleri belirtilmeden Anastatü'nün ve Yönetmeliğin iptali istenilmiş ise de; bunlara yönelik isteği; dava dilekçesinde ileri sürülen iddialarla, 7.10.1999 tarihli işlemde iptali istenilen düzenlemeler ve davacının durumu dikkate alınarak, Anastatü'nün 18. maddesi ile Yönetmeliğinin 18.,19. ve 20. maddeleriyle sınırlı olarak incelenmiştir.

Davacının 4357 sayılı Kanun'un Anayasaya aykırılık itirazı yerinde görülmeyerek işin esasının incelenmesine geçildi.

4357 sayılı Husus İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun'un 11. maddesinde, "Hükmi Şahsiyeti haiz ve Maarif Vekaletine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile bir sandık kurulur.

Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan İlkokul Öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri; Maarif Müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve Maarif Müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.

Sandık azası iken emekliye ayrılanlar, isterlerse azalıklarını devam ettirebilirler.

Sandığın gelirleri şunlardır.
1- Azalardan umumi heyetçe tespit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat
2- Teberrular ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
3- Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından hasıl olan kârlar
4- Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar.
Sandığın azalarına hangi hallerde ve miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapılacağı 14.maddede yazılı Anastatü'de belirtilir" hükmüne yer verilmiş, anılan Yasanın 14. maddesinde de, "Sandığın idaresi, işleyiş tarzı ve esasları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir "anastatü" ile tespit olunur." hükmü getirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yukarıda belirtilen Yasa hükmüne dayanılarak hazırlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün 1. maddesinde, bu Anastatünün amacının, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın idaresi, işleyiş tarzı ve esaslarını tespit etmek olduğu belirtilmiş, 15.maddesinde, Sandık üyelerine yapılacak yardımlar sayılmış, 17. maddesinde, bu Anastatüde belirtilmeyen hususların Sandığın kuruluşu ile ilgili 4357 sayılı Kanun ve değişikliklerinde düzenlendiği, Anastatüde tadilat yapma yetkisinin Bakanlığa ait olduğu, Anastatü'nün tatbikiyle ilgili Yönetmeliklerin Bakanlıkça hazırlanmasının asıl olduğu belirtilmiş, "Üyelikler" başlıklı 18. maddesinde ise, "Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılarak belirtilmiştir.

Mezkur maddede görevleri ve görev yerleri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Anastatünün 19. maddesinde, 4357 sayılı Yasanın 11. maddesi gereğince kesilecek aidatların saymanlıklarca üyelerin aylık bordrolarından kesilerek Sandık hesabına aktarılacağı, 42. maddesinde, bu Anastatünün tatbikinde 4357, 7119, 3179 sayılı Kanunlarla Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer Kanunların genel hükümlerinin dikkate alınacağı öngörülmüştür.

Anastatü'nün yukarıda belirtilen 17. maddesine dayanılarak hazırlanan "İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 18. maddesinde, Sandığın üyeleri Yasa ve Anastatüdeki şekilde sayılmış, 19. maddesinde, 18. maddede sayılan görev ve görev yerlerinden ayrılanların üyeliklerine, Sandık Genel Müdürlüğüne bildirmek suretiyle son verileceği belirtilmiş, 20. maddesinde ise, "üyeliklerine son verilenlerden en az beş yıl aidat yatıranların birikmiş aidatları Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara göre tasfiye edilir" kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanun, Anastatü ve Yönetmelik hükümlerinin biri ? incelenmesinden, 4357 sayılı Yasanın 11. maddesiyle Sandığın kurularak üyele- -belirlendiği, bu maddede sayılan görevlere atananların iradelerine bakılmaksızın, zort' olarak Sandığa da üye oldukları ve aidat kesilmeye başlanıldığı, üyelere yapılacak yardımla-ve koşullarının kurallara bağlandığı, sayılan görev ve görev yerlerinden ayrılanların Sandıç üyeliklerine de son verileceğinin açık ve objektif kurallarla düzenlendiği görülmektedir.

Dava dosyasından, davacının 1974 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başladığında İlk-San üyesi de olduğu, 16.2.1998 tarihinde Konya Seydişehir Seyit Hanın Ortaokulu (İlköğretim Okulu) Türkçe öğretmenliğine atandığı, sınıf öğretmenliğine atan m. talebinin 16.8.1999 tarihinde reddedildiği, davacının ilksan da biriken parasının ödenmes talebinde bulunması üzerine, nemasız ve faizsiz olarak gönderildiğinden bahisle davac tarafından alınmadığı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Gene Müdürlüğünce Valilikler ve Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla tüm okul müdürlüklerin gönderilen ve davacıya da tebliğ edilen dava konusu 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemle İlk-San üyelerinin kimler olduğu ve üyeliklerinden ayrılanların kesintilerinin ne şekild* ödeneceği hususunda tereddüte düşüldüğünden ve açıklığa kavuşturulmasına ihtiyar duyulduğundan bu genel yazının hazırlandığı belirtilerek, yazının, ilksan üyeliklerinin sayıldığ kısmının (a) bendinde, "Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan ilköğretim okulu 1. kademe sınıf öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsilini veren 1.kademe sınıf öğretmenleri ile Anaokulu öğretmenleri (Branş öğretmenleri hariç) üyedirler" ibaresine yer verildiği, anıları yazının (J) bendinde ise, "Sandık üyeliğinden ayrılanlar (Branş öğretmenliğine geçenler, istifa edenler ve kurum değiştirenler) Anastatünün, Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 20. maddes gereği, 5 tam yıl aidat ödeyenlerin birikmiş aidatları %50 fazlasıyla iade edilir. 5 tam yılı doldurmayanların aidatları iade edilmez" ibaresinin yer aldığı, davacı tarafından, bu düzenlemelerin ve dayanağı Yönetmelik ve Anastatü hükümlerinin mağduriyetine yol açtığ; belirtilerek iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
4357 sayılı Kanunun 14. maddesine dayanılarak hazırlanan Anastatünün Sandığa üyelikleri belirleyen 18. maddesinin, 4357 sayılı Kanunun 11. maddesine atıfta bulunduğu ve anılan Yasaya aykırı bir yönünün bulunmadığı anlaşıldığından hukuka uygun olduğı. sonucuna varılmıştır.

İlkokul Öğretmenleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin, Sandık üyelerinin sayıldığı 18. maddesi ile, anılan maddede sayılan görev v? görev yerlerinden ayrılanların üyeliklerine son verileceğine ilişkin düzenlemeyi içeren 19 maddelerinin; 4357 sayılı Yasanın 11. maddesine ve yasa uyarınca çıkarılan anastatüy= uygun olduğu ve iptali gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımadıkları görülmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 20. maddesinde, üyeliklerine son verilenlerden en az beş yıl aidat yatıranların birikmiş aidatlarının Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul v esaslara göre tasfiye edileceği öngörülmekte ise de; ne 4357 sayılı Yasada ne di Anastatüde bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır.Yönetmelikte de, Sandığa üyelik vt Sandık üyelerinin faydalanacağı yardımlar ve şekli ayrıntılı olarak düzenlenmiş iken, üyelikle! sona erdirilenlerin aylık ücret ve maaşlarından kesilmiş olması nedeniyle mülkiyet haklarıyi da ilişkili bulunan aidatlarının tasfiye şekli, hukuki güvenlik ilkesine aykırı şekilde belirsizli içeren ifadelerle Sandık Genel Kuruluna bırakılmıştır.

4357 sayılı Yasanın 11. maddesinde sayılan görevlere atanan kişilerin isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak Sandığa üye yapıldıkları, istekleri dışında aylık ve ücretlerinde; bir kısmının aidat olarak kesildiği, yine başka görevlere atanmaları üzerine Sandık üyeliklerinin isteklerine bakılmaksızın sona erdirildiği, konunun Anayasayla güvencey-bağlanmış mülkiyet hakkını da ilgilendirdiği dikkate alındığında, aidat yatıranların birikrm aidatlarının tasfiye şeklinin yoruma açık olmayan objektif kurallara bağlanması gerekirker Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara bırakılmasında kamu yararına v hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı İlksan Genel Müdürlüğü işlemine gelince:
16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Yasanın 8.maddesiyle,222 sayılı "İlköğretim ve Eğitim Kanunu" ile 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"ndaki "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir. 222 sayılı Yasanın 4306 sayılı Yasanın 1.maddesiyle değişik 9. maddesinde, ilköğretim kurumlarının sekiz yıllık okullardan oluştuğu, bu okullarda kesintisiz eğitim yapıldığı,bitirenlere ilköğretim diploması verileceği belirtilmiş, 14. maddesinde, ilköğretim kurumlarında bulunacak öğretmenler,sınıf,branş,okul öncesi eğitim,özel eğitim öğretmenleri,gezici öğretmenler ve usta öğreticiler olarak sayılarak ilköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri,görev ve yetkileri ile atanma usul ve esaslarının yönetmelikle tespit edileceği öngörülmüştür.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmen atamalarında ve uygulamaya esas olan Talim ve Terbiye Kurulu'nun 218 sayılı kararında öğretmenlerin sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olarak adlandırıldıktan ve bu şekilde atandıkları görülmektedir.
Dairemizin 9.11.2005 tarih ve E:2004/6077 sayılı ara kararı ile, davalı idarelerden dava konusu İlksan Genel Müdürlüğü'nün 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işleminde, İlksan üyelerinin belirtildiği bölümün (a) bendinde yer alan,"Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan İlköğretim okulu 1.kademe sınıf öğretmenleri, Arızalı çocuklara ilk tahsilini veren 1.kademe sınıf öğretmenleri ile Anaokulu öğretmenleri (branş öğretmenleri hariç) üyedirler." ibaresindeki "1.kademe sınıf öğretmenleri" ayrımının neyi ifade ettiğinin ve yasal dayanağının sorulduğu, İlksan Genel Müdürlüğünce verilen 22.2.2006 tarihli cevapta, 1. kademe öğretmenler ile kastedilenin ilköğretim okullarındaki l.sınıf-5.sınıf derslerini okutan sınıf öğretmeni olduğu, 6.sınıftan itibaren ise her dersin branş öğretmenleri tarafından okutulduğu, yalnızca atamaya esas branşı sınıf öğretmeni olanların Sandık üyesi olmaları nedeniyle, 1. kademe sınıf öğretmeni ayrımının fiili bir kullanım olduğunun belirtildiği anlaşılmakta olup, bu ayrımın 222 sayılı Yasanın 14. maddesine ve Talim ve Terbiye Kurulunun 218 sayılı Kararındaki atamaya esas adlandırmaya uygun olduğu görülmektedir.
Bu durumda, 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemin (a) bendinde de, başta 4357 sayılı Yasanın 11. maddesi olmak üzere mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemin (J) bendi ise; dayanağı olan Yönetmeliğin 20. maddesinin hukuka aykırı bulunması nedeniyle hukuki dayanaktan yoksun kalmıştır.
Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı bulunan dava konusu Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 20. maddesinin ve 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemin (J) bendinin iptaline, davanın Anastatünün 18. maddesiyle, Yönetmeliğin 18. ve 19. maddeleri ve 7.10.1999 tarih ve 20912 sayılı işlemin (a) bendine yönelik kısmının reddine, dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından 38.-YTL yargılama giderinin yarısı olan 19.-YTL. nın davacı üzerinde bırakılmasına, 19.-YTL'nın davalı idarelerden alınarak davacıya ödenmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 400.-YTL. avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılardan İlk-San Genel Müdürlüğüne ödenmesine, fazla yatırılmış olan 1,8.-YTL. harcın isteği halinde davacıya iadesine 29.3.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:04 - İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti02:44 - SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası02:35 - Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı02:15 - İtalya'da koronavirüs ölenlerin sayısı 7'ye çıktı02:11 - Cumhurbaşkanı yurtdışına gidiyor, Fuat Oktay vekalet edecek02:08 - Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu02:06 - 7222 sayılı bankacılıkla ilgili torba kanun Resmi Gazetede yayımlandı02:04 - Bursa'daki metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak00:03 - 25 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
00:00 - Ayda 300 TL'ye araba sahibi olun23:55 - Alkol denetimine takılan 1525 sürücüye ceza kesildi23:51 - Celal Çelik'in sıfırlama tapesi iddiası doğru mu?23:46 - Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu23:41 - 'Sende büyü var' tuzağına düştü, hayatı altüst oldu23:36 - Muğla Büyükşehir işçilerine yüzde 34 zam23:31 - Rektör açıkladı! Karabük Üniversitesinin ismi değişecek mi?23:26 - Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona erdirecek proje
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam