1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tek tabloda, vekalet görevi, ve ödenecek aylıklar

Bu dosyamızda vekalet görevi ve verilecek aylıklara dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
21 Mart 2017 13:03
Yazdır
Tek tabloda, vekalet görevi, ve ödenecek aylıklar

Vekalet müessesesi kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için öngörülmüş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da yer almıştır. Kanunun 86. maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir." hükmü yer almakta ve devamı fıkrasında ise "Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır." ifadesiyle boş kadrolara ait görevlerin Kurumlarca lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.

Aylıklı vekalette ise; vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir. Kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.

Vekalet Aylığı: Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Vekaletin ve vekalet nedeniyle mali ödemelerin şartları:

* Devlet Memurları Kanunu 175. maddesinde kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunlu olduğunu bahsetmiştir. Vekilin asilde aranan tüm şartları -SINAV ŞARTI HARİÇ- taşıması gerekmektedir. Yani asaleten atanmada sınav şartı aranan kadrolarda, vekalet edecek olan memurun bu sınava girebilme hakkının elde edilmiş olması gerekmektedir.

* Vekalet edilecek kadro "memur" kadrosu olması gerekmektedir. Aynı zamanda vekilin de memur olması gerekmektedir (Açıktan vekil olarak görevlendirilenler hariç). Akademik personel, askeri personel, 657 sayılı Kanunda sayılan sözleşmeli personel, işçi, geçici personel vekil olarak atanamaz.

* 657 sayılı Kanunun Devlet memurluğuna atanacaklarda aradığı genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinde belirtilen şartları, açıktan vekaleten atanacakların da taşıması gerekmektedir.

* Vekaletin asil memuru atamaya yetkili amir tarafından verilmesi gerekmektedir.

* Son olarak Kanunun 174. maddesinde vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının şart olduğu belirtilmiştir.

Vekilin bu şartları aynı anda bir arada taşıması gerekmektedir. Aksi halde vekilin almış olduğu vekalet aylığı ve diğer ödemeler Kurum tarafından geri istenilmekte ve idari yargıda bu konuda bir çok dava bulunmaktadır.

Dolu Kadro - Boş Kadro Ne Demek?

Dolu kadroda, kadronun halen başka bir memur tarafından işgal ediliyor olması halidir. Yani asil kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halidir.

Boş kadro ise, kadronun hiçbir memur işgalinde olmamasıdır. Kadroya atama yapılmamış olması, memurun istifa etmesi, ölüm, çekilmiş sayılma halleri, başka bir yere veya kuruma naklen atanma, memurluk görevine son verilme, memurluktan çıkarıma ve emeklilik gibi nedenlerle boşalan veya boş bulunan kadrodur.

BOŞ KADROYA Kurum İçinden, Kurum Dışından ve Açıktan Atamalarda Mali Haklar aşağıdaki gibidir:

KURUM İÇİNDEN

KURUM DIŞINDAN

AÇIKTAN

VEKALET AYLIĞI
AYLIK GÖSTERGE+
EK GÖSTERGE

*Aylıksız vekalet esastır.
*Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir

*Kurum içinden vekalet edenlere, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir.

*Kurum içinden İlkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

(1/3 Vekalet Aylığı)

KURUM İÇİNDEN

*Aylıksız vekalet esastır.
*Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.


(1/3 Vekalet Aylığı)

Kurum dışından atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

KURUM DIŞINDAN

*2/3 Vekalet Aylığı

* Açıktan atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
*İlkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.

*Boş bulunan saymanlık ve veznedarlık görevine açıktan vekil atanamaz.

*DOLU KADRO AÇIKTAN VEKİL HÜKÜMLERİ BURADA DA GEÇERLİDİR.

AÇIKTAN

ZAM VE TAZMİNATLAR

Vekalet ettikleri kadro veya görevler için zam ve tazminat kararnamesi uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Vekalet ettikleri kadro veya görevler için zam ve tazminat kararnamesi uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir

Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir

TABAN AYLIĞI

Ödenmez

Ödenmez

Açıktan vekil olarak atananlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.(madde 175)

SOSYAL YARDIMLAR

Ödenmez

Ödenmez

Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar (madde 175)

DOLU KADROYA Kurum İçinden, Kurum Dışından ve Açıktan Atamalarda Mali Haklar aşağıdaki gibidir:

KURUM İÇİNDEN

KURUM DIŞINDAN

AÇIKTAN

VEKALET AYLIĞI
AYLIK GÖSTERGE+
EK GÖSTERGE

1/3 Vekalet aylığı
Vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir.
İlkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

1/3 Vekalet aylığı
Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenir.

*2/3 Vekalet Aylığı

Göreve başlanıldığı tarihten itibaren vekalet aylığı (gösterge, ek gösterge, taban aylığı), yan ödeme (zam ve tazminatlar), sosyal yardımlar (aile yardımı) ödenir.

*Sigorta primi kesintisi yapılır.

Zam ve Tazminatlar

Ödenmez

Ödenmez

Taban Aylığı

Ödenmez

Ödenmez

6245 Sayılı Harcırah Kanununa Göre Vekalette Mali Haklar :

Kurum içi ve kurum dışı vekaletlerde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş-dönüş yol masrafı (Harcırah Kanunu madde 14) ve gündelik (Harcırah Kanunu madde 42) verilir. Yalnız verilen gündelik miktarı Harcırah Kanunu madde 42/a gereğince; bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Kalan 180 gün için bir ödeme yapılmaz.

Açıktan atamalarda; gidiş-dönüş gündelik ve yol masrafı, vekalet süresince 2/3 vekalet aylığı ödenir. Ayrıca zam ve tazminatlar tam olarak hak kazanılır.

Çağatay Han

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 3 22
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:12 - İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih10:04 - Sosyal mesafesiz sokak düğününe polis baskını10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - 24 ilde 'asker uğurlama' yasaklandı10:00 - Yaz tatilinde komisyonda görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez09:45 - Hatalı basılan 50 TL için, 75 bin TL teklif edildi
09:38 - Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı09:35 - Öğretim üyesini de dolandıran şebekeye operasyon09:34 - Kamu idarelerinin deniz araçları yakıtından ÖTV alınmayacak09:34 - Konya'da iki ev karantinaya alındı09:33 - Dolar güne sakin başladı09:31 - TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
09:29 - Alkollü kaza yaptı, iki genci kaldırımda öldürdü09:23 - Etkisiz hale getirilen teröristin biri, gri kategoride09:22 - Prof. Bayraktar: LGBT lobisi insanlığın geleceğini tehdit ediyor09:21 - 'Hrant Dink'in istihbaratı Trabzon'dan gelmedi'09:15 - Adnan Oktar'ın 'maske' fobisi
09:10 - Korona'ya karşı buzdolabınızı sık sık temizleyin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam