1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den öğretmen dışındaki personel için iller arası yer değiştirme duyurusu

MEB'den öğretmen dışındaki personel için iller arası yer değiştirme duyurusu
23 Haziran 2017 17:22
+Aa- Yazdır
MEB'den öğretmen dışındaki personel için iller arası yer değiştirme duyurusu

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz, taşra teşkilatında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında aşağıda tabloda belirtilen hizmet sınıflarındaki kadrolarda görev yapan personelin, 2017 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Başvuruda bulunan personel kendi unvanında, ilan edilen münhal kadrolara atanmak üzere 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir. Personelin il/ilçe emrine yerleştirilmesi Bakanlıkça, il/ilçe içerisindeki görev yeri tespiti ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereği ilgili Valiliklerce yapılacaktır.

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

1.3. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.5. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Başvuru Esasları

2.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

2.2. Başvurular 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar elektronik ortamda alınacaktır.

2.3. 30 Haziran tarihi itibarıyla Bakanlık teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan, bulundukları ilde en az 5 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.4. 5 yıllık hizmet süresinin hesabında personelin halen kadrosunun bulunduğu ilde göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

2.5. Hizmet süresinin hesabında anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendinde ki "Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler" hükmü uygulanacaktır.

2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas beş yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye sayılmayacaktır.

2.7. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar (kadrosunun bulunduğu ilde 5 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.8. Bu kılavuzda yer alan hususların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından başvuru sahipleri tarafından takip edilecektir.

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3- Başvuruda Bulunacak Personel Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuru sahibi;

3.1.Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile "Elektronik Başvuru Formu"na girerek 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuru işlemini yapabilecektir.

3.2. İlan edilen kadrolar içerisinden kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun en fazla 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir.

3.3. MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol edecektir. Başvurusunun onaylanmaması halinde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

3.4 İlan edilen kadrolardan kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun kadro bulunmaması ve başvuru sahibinin istemesi halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt dereceli kadroya atanmayı kabul ediyorum" yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

3.5. Tebligatlar e-posta adresine yapılacağından, Elektronik Başvuru Formuna güncel e-posta adresi girilecektir.

UYARI : Başvuruda bulunan personel, yaptığı Elektronik Başvurusu ile bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

4- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

4.1.Başvuruda bulunacak personelin mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve MEBBİS bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

4.2.Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek bu kılavuzda belirtilen açıklamalara uygun olanların onaylanması, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. Başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaklardır.

4.3.Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

4.4.Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını onaylatmaları sağlanacaktır.

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait "Elektronik Başvuru Formu" İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafından, süresi içerisinde sistem üzerinden onaylanacaktır.

4.6."Elektronik Başvuru Formu" Bakanlıkça onaylandıktan sonra, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bir çıktısı imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

4.7. İçişleri Bakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapanlardan İller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunanların elektronik başvuru formunun onaylı örneğinin 21/07/2017 tarihine kadar saydogdu@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

5- Bakanlıkça Yapılacak İşlemler

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylanan Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek bu kılavuzda belirtilen açıklamalara uygun olanların onaylanması, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir.

C-BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

6.1. Başvurunun Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

6.2. Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, başvuru işlemi onaylanmamışsa,

6.3. Müktesep dereceleri itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama için başvuruda bulunmuşsa,

6.4. Elektronik Başvuru Formu, sistem üzerinden onaylanmamış veya başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (30 Haziran-12 Temmuz 2017) yapılmamışsa,

6.5. Başvurular "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde geçersiz sayılacaktır.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

7- Atamalar

7.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personelin atamaları, tercihleri dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça 28/07/2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

7.2. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde, halen bulunduğu kadroda hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre atama yapılacaktır.

7.3. İlan edilen kadrolara atama yapılacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır.

7.4. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden 28/07/2017 tarihinde duyurulacaktır.

7.5. Yer değişikliği yapılan personelin atama kararnameleri Bakanlıkça eski ve yeni görev yerlerine gönderilecektir.

7.6. Bakanlıkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde "dağıtım yapılmak üzere" ibaresi bulunanlar için norm ve ihtiyaç durumuna göre okul/kurum belirlenerek atama işlemi ilgili Valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereğince yapılacaktır.

7.7. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi gereğince ilgililerin başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en kısa sürede tebligat yapılacaktır.

7.8. Ataması yapılan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirlenen yasal süre içerisinde yeni görev yerlerinde en geç 29/08/2017 tarihine kadar göreve başlayacaklardır. Aylıksız izinli olup atamaları yapılanlar aylıksız izinlerinin bitiminde göreve başlayacaklardır.

7.9. İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerden kaynaklanan eş durumları, eş özrüne bağlı yer değiştirme kapsamında kadro imkanları dahilinde değerlendirilecektir. (Memur olan eşin adaylığının kalkmış olması gerekmektedir)

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Başvuru süresince Valilikler ile başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

(İl/İlçe unvan ve derece bazlı münhal kadro listesi başvuru ekranında ilan edilecektir.)

BAŞVURU TARİHİ : 30 Haziran/12 Temmuz 2017 SONUÇ İLANI : 28 Temmuz 2017

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 4 2
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
06:19 - Kabine üyelerinden şehit askerler için başsağlığı mesajları06:11 - Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü00:04 - Polis memuru KPSS ile başka kadro/pozisyona atanamaz mı?00:04 - 25 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı23:42 - Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
23:39 - El Bab'dan acı haber: 2 asker şehit, 2 asker yaralı23:35 - Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim23:28 - Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi, öğrencilerini bekliyor23:22 - Adana'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı23:05 - Şehit babası haklarını 23 yıllık hukuk mücadelesiyle kazandı22:55 - Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi
22:31 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı22:07 - Bu peynir 36 metrede bekletiliyor! Fransızlara rakip oldu22:01 - İngiltere'de yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi20:02 - İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi19:41 - Vaka sayısı artışını bugün de sürdürdü
19:39 - 11 yaşındaki çocuk davet etti, Vali Yırık icabet etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Aşı olmayanların bazı kısıtlamalara tabi tutulmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam