Yönetmelik yayımlandı... Hangi taşeronlar kapsama girecek?

Taşeron personelin kadroya geçişi için yönetmelik bugün yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2018 20:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Yönetmelik yayımlandı... Hangi taşeronlar kapsama girecek?

Taşeron personelin kadroya geçişi için yönetmelik bugün yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik gereği, danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı hizmetlerinde çalışanlar kapsam dışında kalacak.

Taşeron personelin bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

İŞTE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ

Hizmet alımı sözleşmesi açısından kapsamın belirlenmesi

MADDE 4 - (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin anılan maddenin onuncu fıkrasında tanımlanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olması gerekir.

(2) Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,

b) Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

c) Yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması,

ç) Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

(3) Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her bir hizmet türü için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve temizlik işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

(4) Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

(5) Sürekli işçi kadrolarına geçirilmede dayanak alınan ihalenin, geçici 23 üncü maddedeki düzenlemeler ile bu Usul ve Esaslar çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere aittir.

(6) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan "diğer mevzuattaki hükümler" ibaresinden; kapsamda yer alan idarelerin belirlenen bütçelerden, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve diğer kanunlarla 4734 sayılı Kanundan istisna tutulan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirdiği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları anlaşılır.

(7) Kapsamdaki idarelerin belirlenen bütçelerden, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca doğrudan temin yoluyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri de bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilir.

(8) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan %70 oranı yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanır, sözleşmenin uygulanması aşamasında iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı gibi uygulamalardan kaynaklanan artış ve eksilişler bu hesaplamada dikkate alınmaz.

YÖNETMELİK MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıdaki yönetmelik maddesine göre şunları söylemek mümkündür:

1- PERSONEL İHALE DÖKÜMANINA BAKMALI

Sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine göre çalışanlar kapsamda olacaktır. Bu nedenle kapsamda olup olmadığını anlamak isteyenler, ihale dokümanına bakmalıdır. Tüm ihale dokümanları https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html adresinde yer almaktadır.

Buradan bulacağını ihale dokümanında, alınacak personel sayısının ihale dokümanında yer almış olması gerekmektedir. Eğer ihale dokümanında örneğin tıbbi malzeme alımı var ve personel sayısı yer almıyorsa, o ihaleye dayalı personel alımları, kapsamda değildir.

Ayrıca, ihale personel alım sayısını içerse dahi, personelin tüm çalışma saatlerinin idarede kullanılması ve yaklaşık maliyetin en az yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti, ayni yemek ve yol giderlerinden oluşması gerekmektedir. Bunun yanı sıra iş, yıl boyunca devam eden bir iş olmalıdır.

İHALE DÖKUMANINDA İKİ FARKLI HİZMET VAR İSE

2- Yukarıdaki adresten bulduğunuz ihale dokümanında eğer iki farklı hizmet türü var ise o sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı her bir hizmet için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yönetmelikte şu örnek verilmiştir: Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve temizlik işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilir. Bu madde en çok tartışmanın çıkacağı madde olarak görünmektedir.

3 HİZMET BÜTÜNÜYLE KAPSAM DIŞI

3- Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyecek. Yani çağrı merkezlerinde çalışan personel kadroya geçemeyecektir. Yine danışmanlık hizmeti içeren sözleşmelerde çalışan personel kadroya geçemeyecektir.

SOSYAL TESİS GELİRİYLE FİNANSE EDİLEN PERSONEL ALIMI KAPSAMDA DEĞİL

4- Bir hizmet alım sözleşmesinin ödemesinin eğer ödemeleri bütçeden yapılmıyorsa burada çalışan personel kapsamda olmayacaktır. Bütçeden kasıt;
- merkezi yönetim bütçesi,
- sosyal güvenlik kurumu bütçesi,
- fon ve kefalet sandığı bütçesi,
- yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesi,
- gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesi,
- döner sermaye bütçesi,
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan diğer idareler için kendi bütçeleridir.

Bu bağlamda örneğin, bir personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi, Sosyal tesis gelirleri finanse ediliyorsa buradaki personel kapsamda olmayacaktır. Bir örnek verecek olursak bir misafirhanede çalışan personel, hizmet alım sözleşmesine dayalı olarak çalışıyor olsa da, eğer bu hizmet alım sözleşmesi bütçede değil de, misafirhane gelirlerinden karşılanıyorsa, buna dayalı personel alımları kapsamda olmayacaktır.

Taşeron personelin kadroya geçiş yönetmeliği yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz