1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BİLSEM'lere öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lere öğretmen almak için kılavuz yayımladı.
08 Şubat 2018 17:20
Yazdır
BİLSEM'lere öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lere öğretmen almak için kılavuz yayımladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

2018 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı

Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezleri kontenjanları

Bilim ve sanat merkezlerine ilişkin kontenjanlar http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nu indirmek için TIKLAYINIZ


A. GENEL ESASLAR

1) Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında halen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır.

2) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

3) Bu atama döneminde, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'ndeki alanlar arasından başvuru yapılan ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunan alanlarda başvuru alınacaktır.

4) Başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir bilim ve sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecine başvuru yapamayacaktır.

5) Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

1. Başvuru Şartları

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylığı kalkmış olmak.

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması.

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

2. Başvuru İşlemleri

2.1. Baş vuruda bulunacak öğretmenler, elektronik baş vuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

2.2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

2.3. Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu'nda

yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

2.4. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden ''Başvuru gerçekleştirilmiştir.'' şeklinde onaylayacaklardır. Ek-2 öğretmen değerlendirme kriterleri formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk 04.10.2016 tarih ve 2710 sayılı Bilim ve sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. Maddesinde belirtilen ''başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek.'' hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

2.5. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde ''Başvuru gerçekleştirilmiştir.'' şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il milli eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.

2.6. İ l milli eğ itim müdürlüğ ü ba ş vuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğ retmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

2.7. Baş vuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğ retmen değ erlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.

2.8. Onaylanmı ş baş vuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

2.9. Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.

C. DEĞERLENDİRME

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il milli eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

5) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il milli eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu' ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

D. SÖZLÜ SINAV

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

E. TERCİHLER VE ATAMALAR

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık

tarafından http://orgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre Atama Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği halinde Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

F. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'ne işlenecektir.

G. İTİRAZLAR

1) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır. İtirazlar, 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il milli eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

2) Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

3) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5) Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

SIRA

NO

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TAKVİM

1

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

5 -16 Şubat 2018

2

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının

kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

21-28 Şubat 2018

3

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca

yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

02 Mart 2018

4

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan

değerlendirme sonuçlarına itiraz

05- 09 Mart 2018

5

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca

itirazların incelenmesi

12 -16 Mart 2018

6

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

19 Mart 2018

7

Sözlü sınava girmeye hak kazananların ilan edilmesi ve

randevu tarihlerinin ilan edilmesi

28 Mart 2018

8

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü

sınavların yapılması

2 Nisan - 10 Haziran 2018

9

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

20 Haziran 2018

10

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

21-27 Haziran 2018

11

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların

değerlendirilmesi

2- 6 Temmuz 2018

12

Atamalar için tercihlerin yapılması

ılı

16-20 Temmuz 2018

13

Atama sonuçlarının açıklanması

27 Temmuz 2018

14

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

6- 17 Ağustos 2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MEB Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler/ ANKARA

Tel : (0312) 413 3110 -2543 - 3018 - 3017

Mail : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr

Faks: (0312) 213 13 56

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

SIRA NO

ALAN

KODU

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLUNAN

YÜKSEKÖĞRETİM

PROGRAMLARI VE KODLARI

1

1119

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2

1123

BİYOLOJİ

3

1207

COĞRAFYA

4

1371

FELSEFE

5

1386

FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ

6

1390

FİZİK

7

1715

İLKÖĞRETİM MATEMATİK

8

1524

İNGİLİZCE

9

1627

KİMYA/ KİMYA TEKNOLOJİLERİ

10

2353

MATEMATİK

7107 --- Bando Şefliği

7136 Çalgı Yapım

7108 Folklor ve Etnomüzikoloji

7115 ---- Müzikoloji

7116 Nefesli Çalgılar

7117 Nefesli Çalgılar ve Vurma

Çalgılar

7118 ----- Opera

7120 ---- Piyano

11

1822

MÜZİK

7122 ---- Piyano Arp

7123 ---- Şan

7124 ---- Şan ve Opera

7131 ---- Türk Sanat Müziği

7134 ---- Yaylı Çalgılar

7143 ----- Müzik Öğretmenliği

7148 ---- Müzik

7171 ---- Müzik Bilimleri

7221 --- Kompozisyon

7223 ---- Ses Eğitimi

7224 ---- Temel Bilimler

7128 ----- Türk Halk Oyunları

....

12

7103

REHBERLİK

13

7102

GÖRSEL SANATLAR/RESİM

8137 -- Resim Öğretmenliği

7144--Resim İş Öğretmenliği

7144 - Resim İş Öğretmenliği

7188 --Resim Bölümü

7196 -- Grafik Öğretmenliği

8140 -- Uygulamalı Resim Öğretmenliği

7160 ---Grafik Bölümü / Anasanat Dalı

7197 -- Mesleki Resim Öğretmenliği

14

2403

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

15

2510

SOSYAL BİLGİLER

16

2036

TARİH

17

1283

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

18

2143

TÜRKÇE

19

4900

TEKNOLOJİ VE TASARIM

EK-2 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU

MEB

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İÇİN YAPILACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN

Üniversitelerin lisans düzeyinde özel yeteneklilerle ilgili bölümünden mezun olmak

(Üniversitelerin üstün zekalılar öğretmenliği bölümü mezunları)

4

EĞİTİM DURUMU ( En Son Mezun Olduğu Okul )

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 6

Diğer alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 4

Tezsiz yüksek lisans yapmış olmak 3

Alanında doktora yapmış olmak 11

Diğer alanlarda doktorayapmış olmak 8

Aday bu puanlamalardan sadece birini alabilecektir.

ÖDÜL VE CEZALAR

Başarı belgesi, teşekkür belgesi (En fazla 1 ) 2

Üstün başarı belgesi, takdir belgesi (En fazla 1 ) 3

Aylıkla ödüllendirme (En fazla 1 ) 4

Kınama ve ders ücretlerinin kesilmesi (Affa uğramış olanlar hariç.) -3

Her türlü aylıktan kesme veya maaş kesme cezası (Affa uğramış olanlar hariç.) -5

Kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem ve derece indirilmesi cezası (Affa -6

uğramış olanlar hariç.)

PROJELER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen ve Tamamlanmış Durumda Olanlar)

ULUSAL PROJELER Yürütücü 3

(TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI, EDES, Görev AlanÖğretmen 2

SODES vb. PROJELER) ( En fazla 3 projeye kadar)

ULUSLARARASI PROJELER Yürütücü 4

TÜBİTAK DESTEKLİ ULUSLARARASI

PROJELER, AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ Görev Alan Öğretmen 2

PROJELER (ERASMUS+, HORİZON 2020,

COSME, IPA KAPSAMINDAKİ PROJELER vb. )

( En fazla 3 projeye kadar)

DANIŞMANLIKLAR ( En Fazla 1 Yarışmaya Kadar) ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )

Danışmanlık yaptığı ekip ile ulusal yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük

derecesi almak

2

Danışmanlık yaptığı ekip ile "Bu Benim Eserim" yarışmasında ve TÜBİTAK

ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışmaları bölge sergisine katılmış olmak

2

Danışmanlık yaptığı ekip ile TÜBİTAK tarafından akredite edilen uluslararası

yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak

3

YAYINLAR

Bildiri (En fazla 1)

2

Popüler bilim, teknik, sanat, tarih dergilerinde tez konusu dışında yayımlanmış

makale (En fazla 1)

3

Hakemli dergilerde yayımlanmış makale (En fazla 1)

3

...

Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN'li kitap (Tek başına yazarı olduğu kitap için) (En fazla 1)

4

Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN'li kitap ( Ortak yazarı olduğu kitap için) (En

fazla 1)

2

SANATSAL FAALİYETLER( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )

Edebiyat ve araştırma, resim, fotoğraf, grafik,

karikatür, hat, ebru, tezhip gibi sanatsal alanlarda yer aldığı etkinlikler

Katıldığı yarışmalar, yer aldığı

karma sergiler (En fazla 1)

2

Aldığı dereceler (1, 2, 3.) (En

fazla 1)

3

Tek başına açtığı sergiler (En

fazla 1)

3

Sahne ve sinema sanatları alanında yer aldığı etkinlikler

Çektiği film/belgesel (En fazla

1)

3

Yazdığı ve oynanan oyunu

(Yıl sonu gösterisi vb. çalışmalar hariç.) (En fazla 1)

2

Kadrosunda yer aldığı bir

tiyatro oyunu (Teknik ya da oyuncu) (En fazla 1)

2

Müzik alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)

, fj

Konservatuar ya da müzik

öğretmenliği müzik bölümünden mezunu olmak

2

Müzik alanında yer aldığı çalışmalar (En fazla 1)

ılı Tl

Resmi beste yarışmalarında 1,

2 ya da 3. olmak

2

Görsel sanatlar veya resim iş alanında mezuniyet

durumu (En fazla 1)

Konservatuar ya da görsel

sanatlar öğretmenliği, resim/resim-iş öğretmenliği ve resim bölümünden mezun olmak

2

Görsel Sanatlar alanında yer aldığı çalışmalar (En

fazla 1)

Resmi görsel sanatlar

yarışmalarında 1, 2 ya da 3. olmak

2

ÇALIŞTAY/KONGRE/HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Son 5 yıl içinde özel yetenekliler veya kendi alanında katılmış olduğu çalıştay, hizmet 2

içi eğitim ve kongreler (En fazla 2)

YABANCI DİL

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den A düzeyinde puan almak

5

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den B düzeyinde puan almak

4

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den C düzeyinde puan almak

3

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den D düzeyinde puan almak

2

ÖSYM tarafından İngilizce için eş değerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL IBT,

PTE Akademik) YDS karşılıkları esas alınacaktır.

EK-3 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU

1. İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Türkçeyi dilin kurallarına

uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanırlar.

0-5

2

Sesi net, açık, anlaşılır ve

kendine güveni tamdır.

0-5

3

Konuşurken el ve kol

hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hakim olabilmektedir.

0-5

4

Konuşmasını tekdüzelikten

uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

. .. .

2. BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE GÜCÜ

YETENEĞİ VE MUHAKEME

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Konu ile ilgili anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde

açıklama yapar.

0-5

2

Verilen durumla ilgili

karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

0-5

3

Konu hakkında görüşlerini

destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-5

4

Konu hakkında açıklama

yaparken kendinden emin, anlaşılır bir şekilde ve içtenlikle düşüncelerini ifade eder.

0-5

3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Konu çerçevesinde teknolojik

ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-5

ı B ÜS

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle

ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-5

3

Dünyadaki bilim ve

teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

0-5

4

Milli Eğitim Bakanlığınca

uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb.) yeterince

haberdardır.

0-5

II

Ih

4. LİYAKAT VE TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Temsil ettiği kurum/mesleğe

uygun davranışlar sergiler.

0-5

2

Düşüncelerini, yadırganacağı

veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-5

3

Konuyu kendine özgü fikirlerle

açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

0-5

4

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanabilmektedir.

0-5

5. GÜNCEL BİLGİ, YARATICILIK VE İSTEKLİLİK

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip eder.

0-5

2

Özel yetenekliler ile ilgili temel bilgilere sahiptir.

0-5

3

Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.

0-5

4

Özel yetenekliler alanında

çalışmaya isteklidir.

0-5

TOPLAM PUAN:

KOMİSYON ÜYESİ ADI SOYADI İMZA

AÇIKLAMA

Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu 5 bölümden oluşur. Her bölüm 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Toplam puan, her 5 bölümden elde edilen bölüm puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:31 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, TUS rekorunu yineledi13:10 - Bitkisel ilaç uyarısı: Böbreklerde sorunlara yol açıyor13:00 - 'Uluslararası Yaşlılık ve Kalkınma Merkezi' Türkiye'de kuruldu12:50 - 'Kenger sakızı' geçim kaynağı oldu12:40 - Çeyrek altın ne kadar oldu12:38 - Mezun istihdamında dereceye giren tek üniversite12:35 - FETÖ firarisi pazarda yakalandı12:32 - Yüksek lisans öğrencilerinden 'GDO avcısı' biyosensör12:25 - Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor12:21 - 'Dünyanın hastası' şifa için bu merkeze geliyor
12:15 - Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına 'kokpit içi' bakış12:03 - Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı12:01 - Emekli polisin emeklilik yardımı sorununu KDK çözdü11:57 - Özel eğitim sınıfı için fındık bağışı11:55 - Öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı11:53 - İmam olmayan köyde 3 yıldır cuma namazı kılınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam