1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akademik Teşvik Ödeneğinde neler değiştirildi?

27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği bütünüyle değiştirildi. Peki yeni yönetmelik uygulamada ne gibi değişiklikler getiriyor ?
28 Haziran 2018 12:09
+Aa- Yazdır
Akademik Teşvik Ödeneğinde neler değiştirildi?

Kimileri tarafından akademik anlamda kaliteyi düşürdüğü iddiasıyla eleştirilen ve kaldırılması teklif edilen Akademik Teşvik Ödeneği ile ilgili dün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle köklü düzenlemeler yapıldı. Yönetmelik düzenlemesi için tıklayınız.

Bunlardan bazıları;

1- Daha önceden birçok üniversitede farklı farklı uygulamalara sebebiyet veren ulusal/uluslararası yayınevi tanımı yeniden yapılarak burada yetki yükseköğretim kurumlarının senatolarına bırakıldı.

2- Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesinde yine üniversiteler arasında farklı farklı uygulamalar yaşanıyordu. Burada yapılan açıklayıcı düzenlemelerle sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu onaylanmış projelerin değerlendirmeye alınması güvence altına alındı. Çok kısa süreli 1 ay-3 ay gibi uydurma projelerinin önüne geçmek için toplam proje süresinin dokuz aydan az olmaması koşulu arandı.

3- Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kuramların destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri akademik teşvik kapsamında değerlendirmeye alınmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

4- Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması şartı getirildi. Böylelikle akademik teşvik ödeneği çıktıktan sonra türeyen uyduruk bilimsel etkinliklerinde önüne geçilmiş oldu.

5- Profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosunda bulunanlar için 2 katsayısı kullanılarak hesaplanan akademik teşvik puanındaki bu katsayılar tümüyle kaldırıldı. Bu düzenlemenin özellikle yeni akademik hayata başlayan araştırma görevlileri için olumsuz bir durum olduğu değerlendirilebilir.

6- Araştırma başlığı altında yapılan çalışmaların ay bazlı olarak hesaplanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

7- Diğer değiştirilen önemli bir husus ise akademik faaliyet türlerindeki tavan puanlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Daha önce tüm başlıklarda tavan puan 30 olarak uygulanıyordu. Ancak bundan sonra; Proje, Tasarım, Sergi, Tebliğ ve Ödül türleri için 30 olan tavan puan 20'ye, Araştırma, Tasarım ve Sergi için bu puan 15 olmuştur. Yayın, Patent ve Atıf akademik faaliyet türlerinin tavan puanının da değişiklik yapılmamıştır.

8- Yönetmelikte yapılan en önemli düzenleme ise bizce akademik faaliyet türlerinde alan bazlı bir ayrıma gidilmesidir. Buna göre yönetmelikte 12 doçentlik bilim alanı dört başlıkta ayrılarak akademik teşvik puanı hesaplamasında farklı bir değerlendirmeye gidilmiştir. Örneğin; SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi A1 alanları için farklı bir katsayı, A2 alanları için farklı bir katsayıda değerlendirme yaptırmaktadır.

Al Alanları: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

A2 Alanları: Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri

A3 Alanı: Mimarlık, Planlama ve Tasarım

A4 Alanı: Güzel Sanatlar

9- Hakemlikler akademik teşvik faaliyeti olmaktan çıkartılmıştır.

10- Dergilerin, uluslararası hakemli bir dergi olarak sayılabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gibi kapsamlı bir düzenleme yapılmıştır. Daha önceden hakemli dergilerde yıl şartı üç yıl olarak uygulanıyordu.

11- Çok isimli yayın (makale, derleme, kitap veya kitap bölümü), tebliğ ve patent için oranlar belirlenirken faaliyetteki kişi sayısına göre farklı değerler alanları belirlenerek yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. (Tablo:1)

12- Projelerde Yürütücü, Araştırmacı ve Bursiyerler için ayrı değerlendirme katsayıları belirlenmiştir. (Tablo:2)

13- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserler için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayınlandığı yıldaki derginin ULAKBİM puanını esas alan bir değerlendirmede uygulamaya yeni koyulmuştur. (Tablo:3)

14- Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında komisyonun tespit ve bildirimi ile inceleme başlatılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Sonuç olarak yönetmeliği değerlendirdiğimizde; üniversitelerce farklı farklı uygulamalara sebebiyet veren düzenlemelerin açıklığa kavuşturulduğu, akademik anlamda sadece teşvik puanı almak veya artırmak için yapılan niteliksiz proje, kongre vb. faaliyetlerin önüne geçebilecek önemli düzenlemelerin yapıldığı, katsayı uygulamasının kaldırılmasının özellikle araştırma görevlilerinde bir mağduriyet yaratabileceği görülmüştür.

Yavuz Selim KAPLAN

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet yükseköğretim kurumlan kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır.

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet yükseköğretim kurumlan kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik Ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına İlişkin usul ve esaslar ve bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alan endeksleri: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksleri,

b) Alt faaliyet: Faaliyetlerin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda belirtilen alt faaliyetlerini,

c) Araştırma: Proje kapsamında olmamak koşuluyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite ya da araştırma kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış ve bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmaları,

ç) Atıf: Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıfları,

d) En yüksek Devlet memuru brüt aylığı: (9.500) [aylık gösterge rakamı (1.500) + ek gösterge rakamı (8.000)] gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

e) Faaliyet: Her bir takvim yılı için bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alman akademik ödülleri,

f) Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli dergiyi,

g) Komisyon: İlgili yükseköğretim kurumunun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu ile Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunu,

ğ) Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri,

h) Patent: Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri,

ı) Proje: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını,

i) Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini,

j) Takvim yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı,

k) Tasarım: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini,

l) Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri,

m) Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini,

n) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini,

o) Yayın: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği, dergi hakemlikleri, tercüme ve tercüme editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydını,

ö) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri T abanim,

ifade eder.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) AHCI: Sanat ve Beşeri Bilimler Endeksi (Art and Humanities Index)'ni,

b) Alan endeksleri: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksleri,

c) Atıf: Bir esere başka bir eserde alıntı yapılmasını,

ç) En yüksek Devlet memuru brüt aylığı: (9.500) [aylık gösterge rakamı (1.500) + ek gösterge rakamı (8.000)] gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

d) Faaliyet: Her bir takvim yılı için bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alınan akademik ödülleri,

e) Komisyon: Akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonunu,

f) Ödül: Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel veya sanatsal faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri,

g) Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler bütününü,

ğ) SCI: Bilim Atıf Endeksi (Science Citation Index)'ni,

h) SCI-Expanded: Genişletilmiş-Bilim Atıf Endeksi (Science Citation Index- Expanded)'ni,

ı) Sergi: Sanatsal niteliği haiz sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival veya gösterim etkinliklerini,

i) SSCI: Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (Social Sciences Citation Index)'ni,

j) Takvim yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı,

k) Tanınmış ulusal yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını,

n) Tebliğ: Hakemli uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede sözlü olarak sunulan ve yayımlanan bildiriyi,

o) Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti,

ö) Uluslararası patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti,

p) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,

r) Yayın: Dergilerde yayınlanmış derleme, makale veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap bölümü, editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya görüntü kaydım,

s) YÖKSİS : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanını,

ifade eder.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlan bünyesinde yüksek akademik teşvik puanına sahip öğretim üyelerinden her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kurulur. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun başkanlığını rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı yürütür. Bu komisyon başkan hariç en az dört üyeden oluşmak koşuluyla iki yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

(3) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

Akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlan bünyesinde yüksek akademik teşvik puanına sahip öğretim üyelerinden her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşan akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu kurulur. Komisyonun başkanlığını rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı yürütür. Komisyon, başkan hariç en az dört üyeden oluşmak koşuluyla iki yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya kaplanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(3) Komisyon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

(4) Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlarının her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu kurulur. Komisyon başkanlığı ilgili bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Komisyon üyeleri ise ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır. Komisyon üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(3) Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlarının her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu kurulur. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu başkanlığı, ilgili bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri ise ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır, Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(3) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Akademik teşvik başvuru ve değerlendirme süreci

MADDE 6- (1) Öğretim elemanları, akademik teşvik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunar. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenir.

(2) Kurum değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır.

(3) Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin komisyon tarafından incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilir. Komisyon ilgili başvuruyu kendisi değerlendirebileceği gibi, mevcut komisyonlardan birine de yönlendirebilir.

(4) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ilan edilen takvime uygun olarak gönderir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.

(5) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve değerlendirme kararlarını inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Komisyon, hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alır ve nihai kararlarını ilgili araştırmacılara yazılı olarak veya elektronik ortamda duyurur. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.

(6) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak anılan komisyona itiraz edilebilir. Komisyon, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.

(7) Devlet yükseköğretim kuramlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kuramlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.

(8) Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının bulunduğu kuramlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur.

(9) Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz.

Akademik teşvik başvuru ve değerlendirme süreci

MADDE 6- (1) Öğretim elemanları, akademik teşvik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonuna YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunar. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu, değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu tarafından incelenir.

(2) Yükseköğretim kurumu değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır.

(3) Başvuru sahipleri, alanları ile ilgili yapmış oldukları faaliyetlerine uygun birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir, uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere komisyona iletilir.

(4) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladığı karar tutanağım, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak komisyona ilan edilen takvime uygun olarak gönderir. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklamada bulunulması zorunludur.

(5) Komisyon, birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve değerlendirme kararlarını inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Komisyon, hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alır ve nihai kararlarını ilgili araştırmacılara yazılı olarak veya elektronik ortamda duyurur. Komisyon tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklamada bulunulması zorunludur.

(6) Komisyon kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Komisyon itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

(7) Devlet yükseköğretim kuramlarından vakıf yükseköğretim kuramlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kuramlarından veya başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim kurumlan kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.

(8) Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının bulunduğu kuramlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur.

(9) Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır.

(2) Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dahil edilmez.

(3) Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurtdışından akademisyenin bulunması gerekir.

(4) Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

(5) Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer çalışmalarına yapılan atıflar puanlamaya dahil edilir.

(6) Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanabilir.

(7) Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı dahil edilir.

(8) Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50'si uygulanır.

(9) Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler teşvik kapsamı dışındadır. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.

(10) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler kapsamındaki faaliyetler, tüm bilim alanlarındaki araştırmacılar için puan değerlendirmesinde kullanılır.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler akademik teşvik kapsamında değerlendirilir.

(2) Proje faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu onaylanmış projeler değerlendirmeye alınır. Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya yurtdışı) projelerin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için projenin Ar-Ge niteliğinin olması ve toplam proje süresinin dokuz aydan az olmaması koşulu aranır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sadece akademik destekleri bu kapsamda değerlendirmeye alınır, ancak sanayi, kamu, girişimcilik, bilimsel etkinlik ve bilim ve toplum destekleri değerlendirmeye alınmaz. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kuramların destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri değerlendirmeye alınmaz. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup temelde aynı projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.

(3) Araştırma faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile kurum dışında görevlendirme ile yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kuramların yetkili menülerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar değerlendirmeye alınır. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izninin başvuruya eklenmesi gerekir. Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter çalışması ile iki aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayınlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayınlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesinde, sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.

(5) Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kuramları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar dikkate alınır.

(6) Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı nitelikte olanlar dikkate alınır. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yarısı verilir. Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınmaz,

(7) Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır,

(8) Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlarda veya eserlerde ve bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflar dikkate alınır, diğerleri kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kuramlarında üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam dışıdır. Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır. Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin farklı bölümlerinde veya kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.

(9) Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe katılım sağlandığım gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin sunulması gerekir.

(10) Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar için verilmiş olması esastır. Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından verilen ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden aldığı ödüller değerlendirmeye alınmaz.

(11) Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı; projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı; tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı; patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde serginin açıldığı tarih esas alınır.

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması

MADDE 8- (1) Akademik teşvik ödemesi, en yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için %100'üne, doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70'ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır [Akademik teşvik ödemesi tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)].

(2) Akademik teşvik puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türünün alt faaliyetinden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan (30) puanın çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30],

b) Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik ödemesine esas akademik teşvik puanı hesaplanır.

(3) Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez.

(4) Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Birinci isim için %100'ü,

b) Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100'ü,

c) İkinci isim için %90'ı,

ç) Üçüncü isim için %80'i,

d) Dördüncü isim için %70'i,

e) Beşinci ve daha sonraki isimler için %50'si,

dikkate alınır.

(5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde teşvik puanı oranının belirlenmesinde:

a) Yürütücü için %100'ü,

b) Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80'i,

c) Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman için %70'i,

dikkate alınır.

(6) Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.

(7) Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması/derecelendirmesi bulunmayan faaliyetler için "oran/kişi sayısı" oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir.

(8) Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim- öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır.

(9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması

MADDE 8- (1) Akademik teşvik ödemesi, en yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için %100'üne, doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına, doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlar için %80'ine, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için %70'ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. [Akademik teşvik ödemesi tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)]

(2) Akademik teşvik puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet Hesaplama Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır (Tablo 4).

a) Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türü için tanımlanan faaliyetlerden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan puanın çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = faaliyet oranları toplamı x akademik faaliyet türü İçin belirlenmiş olan puan].

b) Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik ödemesine esas akademik teşvik puanı hesaplanır.

(3)Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez.

(4) Çok isimli yayın (makale, derleme, kitap veya kitap bölümü), tebliğ ve patent için oranlar belirlenirken faaliyetteki kişi sayısına göre farklı değerler alan aşağıdaki tablodaki (k) katsayısı esas alınır (Tablo 1)

Tablo 1: (k) Katsayısı Değeri

Kişi Sayısı

k

1

1

2

0,8

3

0,6

4

0,45

5

1/5

6

1/6

7 veya daha fazla

1 /kişi sayısı

(5)Akademik teşvik kapsamında değerlendirilebilecek projeler için başvuru sahibinin projedeki rolü aşağıdaki tabloda yer alan (r) katsayısı esas alınarak belirlenir (Tablo 2)

Tablo 2: (r) Katsayısı Değeri

Projedeki rol

r

Yürütücü

1

Araştırmacı, Bursiyer

0,5

(5) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi, derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayınlandığı yıl için derginin ULAKBİM puanını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır (Tablo 3)

Tablo 3; (p) Katsayısı Değeri

Dergi ULAKBİM puanı (makalenin yayınlandığı yıl için)

P

50<100

1

25<50

0,8

0<25

0,4

(7)Özel bir paylaşım oram olmayan veya işim sıralaması veya derecelendirmesi bulunmayan faaliyetler için "oran/kişi sayısı" oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler ve uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir.

(8)Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.

Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

MADDE 9- (1) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında görev yapan öğretim elemanları için 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yer alan hususlar, ilgisine göre rektör veya akademi başkanı tarafından belirlenir.

Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi

MADDE 9- (1) Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi kadrolarında görev yapan öğretim elemanları için 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yer alan hususlar, ilgisine göre rektör veya akademi başkanları tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen faaliyet alanları dışında başvuru yapılamaz.

(2) Akademik teşvik ödeneği;

a) Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır.

b) Her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir.

c) Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanının en az otuz olması gerekir.

(4) Teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim kuramlarınca yapılır.

(5) Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

Diğer Hükümler

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen faaliyet alanları dışında başvuru yapılamaz.

(2) Akademik teşvik ödeneği;

a) Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır.

b) Her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir.

c) Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için akademik teşvik puanının en az otuz olması gerekir.

(4) Akademik teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim kuramlarınca yapılır.

(5) Ödeme yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı veya bu Yönetmelik kapsamına girmediği anlaşılan faaliyetler için başvuruda bulunduğu tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında komisyonun tespit ve bildirimi ile inceleme başlatılır. İnceleme sonucuna göre cezai müeyyidelerin uygulanmasının gerekmesi halinde genel hükümler uygulanır.

TABLO 4 FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU

AKADEMİK FAALİYET TÜRÜ

FAALİYET

ORAN (%)

A1 ALANLARI

A2 ALANLARI

A3 ALANI

A4 ALANI

PROJE (20 Puan)

TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları

rx80

rx80

rx80

rx80

TÜBİTAK 1005,3001

rx70

rx70

rx70

rx70

TÜBİTAK 1002

rx50

rx50

rx50

rx50

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje

rx40

rx40

rx40

rx40

Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje

rx20

rx20

rx20

rx20

ARAŞTIRMA

(15 PUAN)

Yurtdışı Araştırma

15xay(araştırma süresi)

15xay(araştırma süresi)

15xay(araştırma süresi)

15xay(araştırma süresi)

Yurtiçi Araştırma

10xay(araştırma süresi)

10xay(araştırma süresi)

10xay(araştırma süresi)

10xay(araştırma süresi)

YAYIN

(30 Puan)

YAYIN

(30 Puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi

kxpx60

kxpx80

kxpx60

kxpx80

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)

kxpx30

kxpx40

kxpx30

kxpx40

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi

kx20

kx25

kx20

kx25

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)

kx10

kx15

kx20

kx25

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi

kx15

kx20

kx15

kx20

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale

kx15

kx20

kx15

kx20

SCI, SCI-Expanded, S SCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

25

25

25

25

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği

15

15

15

15

Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

10

10

10

10

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

10

10

10

10

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap

kx100

kx100

kx100

kx100

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü

kx60

kx60

kx60

kx60

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

kx25

kx25

kx25

kx25

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap

kx50

kx50

kx50

kx50

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

kx15

kx15

kx15

kx15

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı

-

-

-

20

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı

-

-

-

10

Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı

-

-

-

10

TASARIM

(15 Puan)

Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı

15

15

15

15

SERGİ

(15 Puan)

Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

30

Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

15

Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

15

Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

-

8

PATENT

(30 Puan)

Uluslararası patent

kx100

kx100

kx100

kx100

Ulusal Paten

kx60

kx60

kx60

kx60

ATIF

(30 Puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf

4

6

4

6

Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf

1.5

3

1.5

3

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf

1

2

1

2

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf

1

2

1

2

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

4

8

4

8

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

2

4

2

4

Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi

-

-

-

8

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi

-

-

-

4

TEBLİĞ

(20 Puan)

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri

kx15

kx15

kx15

kx15

ÖDÜL (20 Puan)

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü

100

100

100

100

TÜBİTAK Bilim Ödülü

100

100

100

100

TÜBA Akademi Ödülü

100

100

100

100

TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü

50

50

50

50

TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü

50

50

50

50

Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

40

40

40

40

ÖDÜL

(20 Puan)

Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)

(Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

20

20

20

20

Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde

veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

-

-

40

Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

-

-

20

Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için bir defa puanlama yapılır.)

-

-

20

-

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:57 - Adnan Oktar'ın iki evinden çıktı: Değeri 10 milyon dolar13:54 - TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor13:43 - Türk-İş'ten, Meclise torba yasa eleştirisi: Orası işveren ve sermaye ağırlıklı13:35 - Kadınlarda koronavirün etkileri daha uzun sürebilir13:31 - İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?13:28 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
13:21 - Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü dediği il başkanından suç duyurusu13:16 - Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Selçuk Üniversitesi aşıda hayvan deneylerini tamamlandı13:04 - Online eğitimde kulaklıklara dikkat12:48 - Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
12:34 - 20 bin tonluk 'toryum' Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar12:32 - Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı12:30 - Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu12:24 - Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı12:23 - 2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
12:23 - Ankara'da, kartlı su sayaçlarıyla ilgili işlemler yapılamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam