4/B'li Sağlık Personeli Atamalarına İlişkin Soru ve Cevaplar

Sağlık Bakanlığı 30.900 sağlık personeli ataması yapacaktır. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bugün, bu atamalara ilişkin bir soru ve cevap dosyası yayımlamıştır. Sözkonusu dosyada 4/B statüsüne ilişkin çok önemli bilgiler yer almakta olup, başvuracak tüm adayların bir rehber niteliğindeki bu dosyayı dikkate okuması gerekmektedir. Bakanlığın yayımladığı resmi bilgilendirme dosyası için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2007 17:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, ücretleri döner sermayeden veya merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir.

* Sorular ve Cevaplar *

?Soru: Halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4/B sözleşmeli hemşire olarak çalışmaktayım, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS 2007/4'e başvurabilir miyim?

?Cevap: Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel veya vekil ebe/hemşire personel gibi) bu yerleştirmeye müracaat edebileceklerdir.

?Soru: Sağlık memurluğu lisans programından mezun oldum, KPSS 2007/4 Tercih Kılavuzunda yer alan lisans mezunu hemşire pozisyonlarını tercih edebilir miyim?

?Cevap: 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa, 02.05.2007 Tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5634 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle eklenen Geçici 2'nci maddesinde ?Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar hemşire olarak çalışırlar.? hükmü yer almakta olup, Sağlık Yüksekokulları bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programlarının birleştirilmesinin uygun görüldüğüne dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 18.05.2007 tarihli ve 1849 sayılı Kararı doğrultusunda ?Sağlık Memurluğu? lisans programlarından mezun olanlar lisans mezunu hemşire pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.

Sağlık meslek liselerinin, sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar, lise mezunu hemşire pozisyonlarını; sağlık meslek yüksekokullarının sağlık memurluğu önlisans programlarından mezun olanlar da önlisans mezunu hemşire pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.

?Soru: ?Ücretleri döner sermayeden veya merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle? ibaresi ne anlama gelmektedir?

?Cevap: 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve ücretlerinin karşılandığı bütçe türünü ifade etmekte olup sözleşmeli personelin özlük hakları ve sözleşme ücretlerinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

?Soru:4/B sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin mevzuat hangisidir?

?Cevap: 4/B sözleşmeli personel hakkında, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler ve Maliye Bakanlığınca vize edilen hizmet sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.

?Soru: 4/B sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından hangi mevzuata tabidir?

?Cevap: Sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

?Soru: 4/B sözleşmeli personelin çalışma saat ve süreleri ne kadardır? Nöbet tutma zorunluluğu var mıdır?

?Cevap: Çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca sözleşmeli personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Nöbet ücreti hariç olmak üzere, bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

?Soru: 4/B sözleşmeli personelin ücretleri peşin olarak mı çalıştıktan sonra mı ödenir?

?Cevap: Sözleşme ücreti ödemeleri her aybaşında peşin olarak yapılır.

?Soru: 4/B sözleşmeli personel nöbet ücreti ve döner sermaye ek ödemesinden yararlanabilir mi?

?Cevap: Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılır.

?Soru: 4/B sözleşmeli personel, kazanç getirici bir işte çalışabilir mi?

?Cevap: 4/B sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

?Soru: 4/B sözleşmeli personelin, izin hakları nelerdir?

?Cevap: İzinlerin süresi ve kullanılmasına ilişkin hükümler, hizmet sözleşmesinde yer almakta olup sözleşmeli personele yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, doğum izni, süt izni verilir. Ayrıca, hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalanlara ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

?Soru: 4/B sözleşmeli personelin yıllık ücretli izni ertesi yıla aktarılabilir mi?

?Cevap: Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullandırılmakta olup, ertesi yıla aktarılamamaktadır.

?Soru: 4/B sözleşmeli personele, aylıksız izin verilebilir mi?

?Cevap: 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da ücretsiz izin verilmesine ilişkin düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilememektedir.

?Soru: 4/B sözleşmeli personel geçici görevlendirme suretiyle başka bir birimde çalışabilir mi?

?Cevap: Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen mesleki hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve üç ayı geçmemek üzere pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir. Mesleki hizmet içi eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi bir mali yılda 10 günü geçemez.

?Soru: Geçici görevlendirme yapıldığında harcırah ödenir mi?

?Cevap: Sözleşmeli personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.

?Soru: Hizmet sözleşmesi düzenlenmesine ilişkin olarak sözleşmeli personelden herhangi bir ücret istenebilir mi?

?Cevap: Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) Kurumca karşılanır. Damga Vergisi tutarının tespitinde 488 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

?Soru: Hizmet sözleşmesini feshetmek suretiyle görevinden ayrılan sözleşmeli personel, tekrar aynı kurumunda göreve başlayabilir mi?

?Cevap: Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilir. Ancak yeniden işe alınacak sözleşmeli personelin;

1) Sözleşmesinin fesih tarihi itibarıyla iş sonu tazminatını almamış bulunması,

2) Doğum izninin bitimini müteakip en geç bir yıl içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

3) Ayrıldığı kurumunda aynı unvanlı münhal pozisyonunun bulunması, gerekmektedir.

Bunun dışında her hangi bir nedenle hizmet sözleşmesini fesh eden personelin tekrar göreve başlatılması söz konusu olamamaktadır.

6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? çerçevesinde daha önce sözleşmeli personel olarak çalışılmış olması, yeniden istihdam edilebilme açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

?Soru: 4/B sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

?Cevap: 21.4.2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla yapılan düzenlemeyle 4/B sözleşmeli personel 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri çerçevesinde sendika üyesi olabilmektedir.

?Soru: 4/B sözleşmeli personel giyecek yardımı alır mı?

?Cevap: 9.10.1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 12 maddesinde ?Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.? denilmektedir.

Ayrıca sözleşmeli personelin tabi olduğu mevzuatta (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) giyim yardımını düzenleyen hüküm bulunmamaktadır.

?Soru: Doğum öncesi veya doğum sonrası izin kullanan 4/B sözleşmeli personele maaş ödenir mi?

?Cevap: 4/B sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin olarak, sözleşme hükümleri ve sözleşmede yer almayan hususlarda da, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Sözleşmeli personelin izin hakları hizmet sözleşmelerinde düzenlenmiş ve bir kısım izinleri (yıllık izin, hastalık ve mazeret izni) ücretli olduğu sarih olarak belirtilmiştir. Ancak, anılan Esaslarda ve sözleşmede doğum izninde ücret verileceği hususunda bir düzenleme yer almamaktadır. Kamu mali hukukunda, herhangi bir ödemenin yapılabilmesi için açık bir mevzuat hükmünün mevcudiyetinin gerekli olması ve diğer izinlerin aksine, doğum izninde ücret ödenmesine dair bir hükmün bulunmaması sebebiyle, 4/B sözleşmeli personele doğum izninde maaş ödenememektedir.

Keza, bu personel sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Kanuna tabi olup, Bu Kanun'un 49 uncu maddesinde, kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği hükmü mevcuttur. Aynı Kanunun 89 uncu maddesinde de, sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödeneğin, kazancının üçte ikisi olduğu belirtilmiştir.

?Soru: Sağlık meslek lisesi mezunu olarak işe başlayan 4/B sözleşmeli personel, önlisans veya lisans programından mezun olduğu takdirde ücreti artar mı?

?Cevap: 4/B sözleşmeli personel Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu unvan veya branşlarda çalıştırılmak üzere, bu unvan veya branşların gerektirdiği mesleki niteliklere haiz olanlar arasından merkezi sınav sonuçlarına göre (diş tabibi ve eczacılar kura ile) işe alınmaktadır. Bu personele ödenecek ücretler ise hizmet yılı, unvanı ve öğrenim durumları esas alınarak Maliye Bakanlığınca vize edilmiş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda, istihdamlarına esas olan merkezi yerleştirme sınavının yapıldığı tarihten sonra (KPSS 2005/2 sonucuna göre yerleştirilenler için KPSS 2004) öğrenim durumlarında değişiklik olanların, tamamladığı eğitiminin, işe alındığı pozisyon unvanıyla ilgili olması kaydıyla brüt ücretleri yeni öğrenim durumlarına göre belirlenebilmektedir.

Bu işlem gerçekleştirilirken, sözleşmeli personelin tamamlamış olduğu üst öğreniminin, atandığı pozisyon unvanıyla ilgili olması şartı aranmaktadır. (Lise mezunu hemşire olarak atananların, ön lisans veya lisans mezunu hemşire diplomasına sahip olması; lise mezunu Sağlık Memuru Laboratuar Teknisyeni olarak atananların, Laboratuar Teknikeri önlisans diplomasına sahip olması gibi)

Lise mezunu hemşire unvanıyla işe alınan sözleşmeli personelin, psikoloji lisans bölümünden mezun olması durumunda, tamamladığı üst öğrenim çalıştığı görev unvanıyla ilgili olmadığından ücretinin yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi mümkün olamamaktadır.

?Soru: Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 4/B sözleşmeli personel için sicil raporu düzenlenir mi?

?Cevap: 18.10.1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 2'nci maddesiyle, anılan Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

4/B sözleşmeli personel Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği kapsamında yer almamaktadır.

Not: Yukarıda yer alan soruların cevapları Sağlık Bakanlığı bünyesinde halen istihdam edilenlerle, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarını tercih edecekler için bilgi amaçlı hazırlanmıştır?

Bu Habere Tepkiniz