1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik.
23 Kasım 2018 03:31
+Aa- Yazdır
Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

RESMİ GAZETE HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin

yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Genel Müdürlük: Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünü,

b) İdari İşler Başkanı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanım,

c) İlan: Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyum niteliğindeki metinlerini,

ç) Resmi Gazete: Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sini,

ifade eder.

Resmi Gazete'nin yayımlanması

MADDE 5- (1) Resmi Gazete, internet ortamında Genel Müdürlük tarafından yayımlanır. İnternet ortamında yayımlanan Resmi Gazete'ye erişim ücretsizdir.

(2) Resmi Gazete arşivlenmek amacıyla basılır. Ayrıca lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

(3) Basılı olarak yayımlanan Resmi Gazete, internet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile aynı içerik ve hukuki geçerliliği haizdir.

Resmi Gazete'nin yayımlanacağı günler

MADDE 6- (1) Resmi Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmi Gazete yayımlanabilir.

(2) Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla "Mükerrer" şerhi verilerek birden çok Resmi Gazete yayımlanabilir.

Resmi Gazete'nin düzenlenmesi

MADDE 7- (1) Resmi Gazete'de yayımlanması gerekli olan metinlerin yayım sırası ile Resmi Gazete'nin bölümleri ve düzenine ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Resmi Gazete'nin içeriği MADDE 8-(1) Resmi Gazete'de;

a) Kanunlar,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ile mezkür İçtüzükte ve TBMM Başkanlık Divanınca Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülen kararlar,

c) Milletlerarası andlaşmalar ve sözleşmeler,

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,

d) Özel kanunlarında Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları,

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler,

g) Cumhurbaşkanına vekalet etme işlemleri,

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararlan,

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler,

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar,

j) Özel kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararlarında Resmi Gazete'de yayımlanması belirtilen diğer işlemler,

yayımlanır.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında Resmi Gazete'de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.

İlanlar

MADDE 9- (1) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde;

a) Resmi Gazete'de yayımlanması kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan mevzuatta belirlenmiş olan ilanlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin tüm ilanları (personel ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil),

c) Genel Müdürlükçe yayımlanması uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilanları,

yayımlanır.

(2) Süreli ilanlar yayımlanması talep edilen tarihten en az beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

(3) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde yayımlananlardan alınacak ücretlere ilişkin tarife İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.

(4) İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin usul ve şekil şartları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İnceleme üzerine Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeler

MADDE 10- (1) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenir. Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan veya hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslaklar kurumuna iade edilir.

Düzeltme

MADDE 11- (1) Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat, karar ve ilanlarda hata olması ve bu hatanın kurumundan kaynaklanması halinde, düzeltme metni taslağı ilk teklif eden tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Düzeltme metni taslağı, hatanın bu usulle giderilebileceğinin anlaşılması halinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

(2) Resmi Gazete'nin yayımından kaynaklanan hatalar Genel Müdürlük tarafından re'sen düzeltilerek Resmi Gazete'de yayımlanır.

Mevzuat Bilgi Sistemi

MADDE 12- (1) Resmi Gazete'de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

(2) Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan metin ile Resmi Gazete'de yayımlanan metin arasında farklılık bulunması halinde Resmi Gazete'de yayımlanan metin esas alınır.

(3) Mevzuata ilişkin olarak mahkemeler taralından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlan davada taraf olan veya davayı takip ile görevlendirilmiş ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir ve bu kararlar Mevzuat Bilgi Sistemine işlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 13- (1) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile 8/2/1982 tarihli ve 17599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Basımevi Döner

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam