Eski 'uzman', yeni 'öğretim görevlileri'nin, derslere girmelerine izin verilmeli

Eski sistemde uzman yeni sistemde öğretim görevlisi olan akademik personelin derslere girmelerine izin verilmeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ocak 2019 00:08, Son Güncelleme : 28 Aralık 2018 11:10
Eski 'uzman', yeni 'öğretim görevlileri'nin, derslere girmelerine izin verilmeli

ESKİ "UZMAN" YENİ "ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ"NİN

DERSLERE GİRMELERİNE İZİN VERİLMELİ !

Bildiğiniz üzere, 06 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un geçici 11 inci maddesinde yer alan; " Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin; "yardımcı doçent" kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca "doktor öğretim üyesi" şeklinde, "okutman", "uzman" ve "eğitim öğretim planlamacısı" kadro unvanları ilgili mevzuatı uyarınca "öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman", "uzman" ve "eğitim öğretim planlamacısı" kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir işleme gerek kalmaksızın "öğretim görevlisi" kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye devam olunur." düzenlemesi ile üniversitelerde kadro unvanlarında sadeleşmeye gidilerek uzman kadroları kaldırıldı ve öğretim görevlisi olarak dönüştürüldü.

Diğer taraftan, aynı kanunun 34 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan ; "Uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmez ve bu personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler." hüküm çerçevesinde, "UZMANLARIN HİÇBİR AYRIM YAPILMAKSIZIN" derslere girmelerinin önü kapandı.

Öte yandan, Yükseköğretim Genel Kurulunun 18 Mayıs 2016 tarihinde almış olduğu kararda;

1- Hangi kadroda görev yaparsa yapsın 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek şartıyla doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanmaları,

2- Aylıkları karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri kaydıyla öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici kadrolarında bulunanların haftalık ders yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine, bu saat üzerindeki ders yükleri için doçent göstergesi üzerinden ek ders ücreti almaları,

Uygun görülmüştür.

Kanun değişikliği maalesef alınan bu Kararı bir anlamda geçersiz hale getirmiştir. Çünkü, uzmanlar doçent dahi olsa derslere girmeleri engellenmiş, akademik haklardan yararlanamaz hale gelmiştir.

Bununla birlikte, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından güncellenen "Doçentlik Kriterlerinde" "Güzel Sanatlar" temel alanı hariç tüm alanlarda, doçentliğe başvurabilmek için doktora eğitimi tamamladıktan sonra bir dönem ders vermeleri zorunlu şart olmuştur.

Dolayısıyla, doktorasını bitiren uzmanlar doçentliğe başvurabilmeleri için zorunlu ders verme yükümlülüğünü kanunda koyulan engellemeden dolayı yerine getirememektedirler.

Tüm bu açıklamalar ve gerekçelerden dolayı, yetişmiş insan kaynağının yükseköğretimde en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kişilerin akademik hayatlarında yükselebilmelerinin önünü açmak amacıyla, eski adıyla uzmanların yeni adıyla öğretim görevlilerinin ders vermelerini engelleyen bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması büyük önem arz etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Bu Habere Tepkiniz