1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Hizmetlerı Sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliği

28 Ağustos 2006 11:31
+Aa- Yazdır

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 06/08/1992 - 92/3393

Dayandığı Kanun Tarihi - No : 04/06/1937 - 3201

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 11/09/1992 - 21342

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2 - Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

TANIMLAR

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık, İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğünü,

c) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md.) Hizmet Bölgesi, (Ek-1) haritada belirtilen iki ana bölgeyi,

d) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md.) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve (Ek-2)'de gösterilen il ve ilçeler grubunu,

e) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md.) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,

f) ( Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md. ) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

g) TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro), Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin, gruplandırılmış personel, malzeme ve kadrolarının tesbitine dair esasları,

h) Birim, Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M. koruma müdürlüklerini, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : TEMEL İLKELER

BÖLGE TESPİTİNE AİT ESASLAR

Madde 4 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./2. md.)

Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) ana bölgeler, (Ek-2) cetvelde de alt bölgeler gösterilmiştir.

BÖLGELERDE HİZMET ZORUNLULUĞU

Madde 5 - Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

STANDART KADRONUN AŞILMAMASI

Madde 6 - Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda, bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (TMK)'ya göre tespit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.

PERSONELİN ATANAMIYACAĞI YERLER

Madde 7 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./3. md.)

Personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, kendisinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu yer ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu ya da nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz.

b) Atandığı ilde (a) bendinde belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç üç yıl içinde atama istek formu doldurtularak bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

c) (Değişik bend: 26/02/2004-25385 S.R.G Yön./1.mad) Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu bir milyonu aşan şehirler için (a) ve (b) bentleri hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, o ilin ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı veya doğduğu yer ise o ilçeye atanamazlar.

d) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az 5 yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı İl Valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KURULUŞU İLE EĞİTİM KURUMLARINA ATAMA

Madde 8 - (Mülga madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./15. md.)

PERSONELİN HİZMET VE ÖZEL DURUMLARININ GÖZETİLMESİ

Madde 9 - Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar bir kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

(Değişik fıkra: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./4. md.) Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma, öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.

PERSONELİN RÜTBE VE KIDEMİNİN DİKKATE ALINMASI

Madde 10 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

ADAY MEMURLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Madde 11 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./5. md.)

Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

ÖNCELİK SIRASI

Madde 12 - Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,

b) İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,

c) Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,

d) Personelin Atama İstek Formu'nda belirttiği yerler ile özel durumları (çalışma, öğrenim vb.)

İLK ATAMA

Madde 13 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./6. md. )

Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olanların ilk ataması öncelikle birinci bölgeye yapılır.

Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle çevik kuvvet birimlerine veya koruma hizmetlerine yapılır.

Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ile Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olanlar, 7 nci madde hükmü ile teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti saklı kalmak kaydıyla,

a) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kura usulü ile atanırlar. Kura çekmede, Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kura çektirilir. Devlet memurlarıyla evli polis memurları için kura çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Ayrıca, kura çekimini müteakip 24 saat içinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınmak suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

b) Polis Akademisini veya Polis Meslek Yüksek Okullarını derece ile bitirenlerin % 5'i birinciden başlamak üzere, atanacakları yerleri gösteren listedeki yerlerden istedikleri yerlere atanırlar. Ancak, bu sayı, adı geçen öğretim kurumlarını bir öğrenim döneminde bitirenlerin sayısı ne olursa olsun 10 kişiyi geçemez.

Yukarıda belirtilen kurumlardan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden az ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kuraya dahil edilmez ve atamaları yukarıdaki hükümlere göre yapılır.

MESLEĞE YENİDEN ALINMADA SÜRE VE ATAMA ŞARTI

Madde 14 - İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.

Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.

BÖLGELERARASI YER DEĞİŞTİRME

Madde 15 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE YETKİLİ MAKAMLAR

Madde 16 - 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

a) Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,

b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile,

yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BAŞVURMA USULÜ VE ATAMA ZAMANI

ATAMA İSTEK FORMLARININ GÖNDERİLMESİ

Madde 17 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./7. md.)

Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

ATAMA İŞLEMLERİNİN ZAMANI VE BİLDİRME

Madde 18 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./8. md.)

Atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre bilgisayardan yararlanılarak yapılır.

İkinci bölgeye atanacakların isimleri emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölge hizmetlerini o yıl tamamlayacak olanların en az % 50 fazlasıyla tespit edilir.

Personel Daire Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar o yılın yer değiştirme planlarını hazırlar.

ZAMANDIŞI ATAMA

Madde 19 - Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

f) Eşinin veya çocuğunun ölmesi,

g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

h) Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

k) Mevzuat değişikliği.

l) (Ek bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./9. md.) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,

m) (Ek bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./9. md.) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME EMRİNİN TEBLİĞİ

Madde 20 - Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : HİZMET BÖLGELERİ VE SÜRELERİ

HİZMET BÖLGELERİ

Madde 21 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./10. md.)

Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgeler (Ek-1)'deki haritada gösterilmiştir.

Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar (Ek-2)'deki cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il/ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır.

MESLEĞE GİRİŞ VE İLK ATAMA

Madde 22 - (Mülga madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./15. md.)

BÖLGELER VE HİZMET SÜRELERİ

Madde 23 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./11. md.)

Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;

a) Birinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 10 yıl,

B- Alt bölgesine girenler 8 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 7 yıl,

D- Alt bölgesine girenler 6 yıl,

E- Alt bölgesine girenler 5 yıl,

F- Alt bölgesine girenler 4 yıl,

G- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

b) İkinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 4 yıl,

B- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.

Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.

Personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN SIRALANMASI

Madde 24 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./12. md.)

İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

İkinci bölgeye bir defadan fazla atanacak olanların sırası bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılır.

Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır.

İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyen polis memurlarının müracaatları halinde, en az beş yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır.

BAYAN MEMURLARIN ZORUNLU BÖLGE HİZMETLERİ

Madde 25 - Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

EKSİK İKİNCİ BÖLGE HİZMETİNİN TAMAMLATILMASI

Madde 26 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./13. md.)

Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.

İKİNCİ BÖLGEDE GÖREVE GEÇ BAŞLAYANLAR

Madde 27 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./14. md.)

İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

YER DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE HİZMET SÜRELERİNİN FARKLI YERLERDE GEÇİRİLMESİ

Madde 28 - Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin 2/3'ü veya daha fazla ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atandığı yerin hizmet süresi daha az ise, bu yerde en az bir yıl çalışması şartıyla süre indirimi uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM : ERTELEMELER

HİZMET İHTİYACI SEBEBİYLE ERTELEME

Madde 29 - (Değişik madde: 08/04/2001 - 24367 S. R.G. Yön./12. md.)

Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

(Değişik fıkra: 31/07/2003 - 2003/6102 S.Yön./1. md.) İkinci Bölgede hizmet yapma sırası gelen personelden, kalması veya tayin edilmesinde yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar teklif yapılabilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgeye ataması yapılacakların % 5'ini geçemez. Ancak; bu oran her yıl genel atama dönemine yönelik olarak; teşkilat ve ülke genelinde meydana gelebilecek ihtiyaç ve değişiklikler çerçevesinde Bakanlık onayıyla % 10 oranına çıkartılabilir. Her yıl tespit edilecek bu orana karşılık gelen personelin sayısı, ikinci bölgeye ataması yapılacakların, % 5'i birinci defa, % 3'ü ikinci defa, % 2'si üçüncü defa olmak üzere toplam % 10'unu geçemez.

(Değişik fıkra: 31/07/2003 - 2003/6102 S.Yön./1. md.) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanır. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler ve ikinci bölgeden birinci bölgeye dönecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.

SAĞLIK SEBEPLERİYLE ERTELEME

Madde 30 - (Değişik madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./13. md.)

Personel, kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık durumları itibarıyla tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları geçerli sayılmaz.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek sureti ile bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

Tam teşekkülü Devlet Hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınan sağlık kurulu raporları alındığı tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.

Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine veya üniversite hastanesine sevk edilir ve bu hastaneden de alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi veya çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitim veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.

ÖNCEKİ YILDA YAPILAN YER DEĞİŞTİRME NEDENİYLE ERTELEME

Madde 31 - Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.

İSTEK ÜZERİNE ERTELEME

Madde 32 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

İŞLEME KONULMAYACAK ERTELEME TEKLİFLERİ

Madde 33 - Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM : ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMELER

YETKİLİ AMİRLERİN TEKLİFİ ÜZERİNE YER DEĞİŞTİRME

Madde 34 - Valiler, aşağıdaki belirtilen sebeplerle emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini gerekçeli olarak Bakanlığa teklif edebilirler. Genel Müdürlük birim amirlerinin bu husustaki teklifleri ise doğrudan Genel Müdüre yapılır.

a) Ahlaki ve yeterlilik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülenler,

b) Uzun süreli durdurma cezası almış olanlar,

c) (Mülga bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

d) Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısıyla bulunduğu il dahilinde görev yapmaları sakıncalı görülenler,

e) İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkanını kaybedenler,

f) Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler.

Valiliklerce yapılan yer değiştirme teklifi üzerine, yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda Bakanlıkça mülkiye müfettişlerine de inceleme yaptırılabilir.

Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya başka bir bölgeye yeri değiştirilir.

Ancak (a),(b),(e) bentlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla yeri değiştirilir.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA TUTUKLANANLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Madde 35 - (Değişik fıkra: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./16. md.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.

Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamca re'sen değiştirilebilir.

SİCİL RAPORLARI OLUMSUZ OLANLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Madde 36 - Sicil raporları yetkili amirlerce olumsuz doldurulmuş olan personelin il içinde yeri değiştirilir. Aynı ilde iki yıl üst üste olumsuz sicil almış personelin ataması başka bir ile yapılır.

SAĞLIK SEBEPLERİYLE YER DEĞİŞTİRME

Madde 37 - (Değişik fıkra: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./14. md.) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.

EŞ DURUMU BAKIMINDAN YER DEĞİŞTİRME

Madde 38 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./17. md.)

Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

GENEL İDARE HİZMET SINIFINA ATANMA

Madde 39 - Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30,37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./18. md.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

ÇOCUKLARIN ÖĞRENİM DURUMLARI SEBEBİYLE YER DEĞİŞTİRME

Madde 40 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./19. md.)

Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, DAİRE BAŞKANLARI VE İL EMNİYET MÜDÜRLERİNİN ATAMA YER DEĞİŞTİRMELERİ

Madde 41 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILACAK SÜRELER

Madde 42 - Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK SÜRELER

Madde 43 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./20. md.)

Aşağıda belirtilen hallere ait süreler personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,

b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,

c) İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreler,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,

YAŞ HADDİNE YAKLAŞMA SEBEBİYLE ERTELEME VEYA YER DEĞİŞTİRME

Madde 44 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./21. md.)

Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

şartı aranır.

Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,

b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,

d) İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması,

şarttır.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLME

Madde 45 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

GEÇERLİ OLMAYAN BELGELERE DAYALI İŞLEMLER

Madde 46 - Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.

DİĞER HİZMET SINIFLARINDA GÖREVLİ PERSONELİN ATAMALARI

Madde 47 - Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./16. md.)

Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./17. md.)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 48 - 17/05/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/08/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri ile geçici maddesi 01/01/2001, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.

Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:36 - Kumar baskınında polisi görünce uyuyor numarası yaptı16:12 - Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum16:09 - Çevre Bakanı geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıkladı16:06 - Hane halkı büyüklüğü en yüksek il Şırnak oldu16:05 - Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada15:51 - Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu
15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam