Adnan Oktar örgütü davasında 91 tahliye kararı
 
Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadın için hak ihlali kararı
 
Doğa Koleji'nden devir açıklaması
 
Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor
 
Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama
 
Fili ateşle savuşturan asker Video
 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 gün göreve gelmeme halinde çekilmiş sayılmaya hangi süreler dahildir?

Danıştay Onikinci Dairesi, bipolar bozukluğu sebebiyle göreve gelmeyen memurun görevden çekilmiş sayılarak sözleşmesinin feshedilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, 10 gün göreve gelmeme kuralına hangi sürelerin dahil olduğuna yönelik olarak önemli bir tespit yer aldı. Danıştay "10 gün göreve gelmemenin" işgünü olarak anlaşılamayacağına hafta sonu ve resmi tatil günlerinin 10 günlük süreye dahil olduğunu belirtmiştir.
29 Kasım 2019 10:04
Yazdır
10 gün göreve gelmeme halinde çekilmiş sayılmaya hangi süreler dahildir?

Dava konusu olayda; TRT Diyarbakır Müdürlüğü emrinde Van Merkez'de Yapım ve Yayın Görevlisi (başmühendis) olarak görev yapan memur 26.08.2013-04.09.2013 tarihleri arasında kesintisiz ve mazeretsiz 10 gün görevine gelmemesi nedeniyle görevinden çekilmiş sayılarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Sözleşmesi feshedilen memurun bu işlem üzerine İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğu davada; davacının ruhsal bir rahatsızlığının bulunduğu ve anılan tarihlerde ilacını kullanmadığından bahisle görevine gitmediği, davacının göreve gelmediği sayılan 30/08/2013 tarihinin resmi tatil günü ve 31/08/2013 ve 01/09/2013 tarihlerinin ise hafta tatili günü olduğu, bu durumda, göreve gelinmediği belirtilen sürelerinin hesabında, ilgili Yönetmelikte düzenlenen on günlük sürenin işgünü olarak değerlendirilmesi gerektiği, göreve gelinmediği belirtilen sürelere isabet eden resmi tatil, hafta tatili ya da idari izinlerin, ilgililerin anılan bu sürelerde resmi bir görevleri bulunmadığı sürece göreve gelmeme olarak kabulüne imkan bulunmadığından işlemin iptaline karar verilmiştir.

TRT konuyu Danıştay Onikinci Dairesine temyize götürmüştür. Danıştay tarafından incelenen dosya hakkında; davacının "Bipolar Affektif Bozukluk" hastası olduğu ve 26/08/2013-04/09/2013 tarihleri arasında da bu rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemediği, mevcut rahatsızlığının niteliği dikkate alındığında, bu durumun göreve gelmemeye geçerli sebeplerden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğinden dolayı, davacının görevden çekilmiş sayılarak sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetmiştir.

Danıştay ayrıca idare mahkemesinin göreve gelinmediği belirtilen sürelere isabet eden resmi tatil, hafta tatili ya da idari izinlerin, ilgililerin anılan bu sürelerde resmi bir görevleri bulunmadığı sürece göreve gelmeme olarak kabulüne imkan bulunmadığına ilişkin kısmını yerinde bulmamakla birlikte sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görmemiştir.

T.C

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2016/7794

Karar No: 2018/3998

Anahtar Kelimeler: Kesintisiz Mazeretsiz 10 gün göreve gelmeme

Sözleşme Feshi

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : TRT Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ....

Karşı Taraf (Davacı) : ....

İstemin Özeti : Van 1. İdare Mahkemesince verilen 03/04/2015 tarihli ve E:2014/1448, K:2015/522 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Burcu Örgen

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın belirtilen gerekçe ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; TRT Diyarbakır Müdürlüğü emrinde Van Merkez'de Yapım ve Yayın Görevlisi (başmühendis) olarak görev yapan davacının 26.08.2013-04.09.2013 tarihleri arasında kesintisiz ve mazeretsiz 10 gün görevine gelmemesi nedeniyle görevinden çekilmiş sayılarak sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin tesis edilen 30.10.2014 tarih ve 48032490/020-6 sayılı işlemin iptali ve yoksun kalınan özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, uyuşmazlık konusu olayda; davacının ruhsal bir rahatsızlığının bulunduğu ve anılan tarihlerde ilacını kullanmadığından bahisle görevine gitmediği, 04/09/2013 tarihinde görevi başında olduğu ve görevine devam ettiği, davacının göreve gelmediği sayılan 30/08/2013 tarihinin resmi tatil günü ve 31/08/2013 ve 01/09/2013 tarihlerinin ise hafta tatili günü olduğu, bu durumda, göreve gelinmediği belirtilen sürelerinin hesabında, ilgili Yönetmelikte düzenlenen on günlük sürenin işgünü olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, göreve gelinmediği belirtilen sürelere isabet eden resmi tatil, hafta tatili ya da idari izinlerin, ilgililerin anılan bu sürelerde resmi bir görevleri bulunmadığı sürece göreve gelmeme olarak kabulüne imkan bulunmadığından, davacının, özürsüz ve kesintisiz olarak 10 gün süreyle göreve gelmediğinden bahisle tesis olunduğu belirtilen dava konusu görevden çekilmiş sayılmasına ve sözleşmesinin feshi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile dava konusu işlem nedeniyle davacının uğramış olduğu özlük ve parasal haklarının dava açma tarihi olan 17/11/2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu'nun 56. maddesinde "Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasındaki usul, şartlar, atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ve sicil ile ilgili konuları personel yönetmeliğinde düzenlenir. Kurum hizmetlerinin tanımı, bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel nitelikler ve atama şartları bir yönetmelik ile düzenlenir." hükmü yer almıştır.

2954 sayılı Kanunun 56. maddesi dayanak alınarak hazırlanan ve 24/09/2008 tarih ve 27007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin "Memurluktan çekilme ya da çekilmiş sayılma" başlıklı 91 inci maddesinde; "Personel, yazılı olarak başvurmak suretiyle çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilme isteğinde bulunan personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yukarıdaki şartlara uymayan veya sürekli şekilde on gün görevini terk eden veyahut izninin bitiminden itibaren geçerli bir sebebe dayanmaksızın on gün içinde görevine dönmeyenler çekilmiş sayılır." hükümlerine yer verilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; TRT Diyarbakır Müdürlüğü emrinde Van Merkez'de Yapım ve Yayın Görevlisi (başmühendis) olarak görev yapan davacının 26/08/2013-04/09/2013 tarihleri arasında kesintisiz ve mazeretsiz 10 gün görevine gelmemesi nedeniyle tutanak tutulduğu, davacıya Sağlık Bakanlığı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden verilen 12/02/2013 tarihli sağlık raporunda "Bipolar Affektif Bozukluk" denilen ruhsal rahatsızlık tespit edildiği, bu rahatsızlık gereğince alması gerekli olan ilaçları almayan davacının bir otel odasında kaldığı ve anılan tarihlerde işe gitmediği, davacının babasının olayı polise ihbar etmesi üzerine davacının otel odasında bulunduğu ve ilaçlarına kullanmak suretiyle ruhsal durumunun düzeldiği ve görevine devam ettiği, davacının anılan tarihlerde görevine gitmediği hususunda tutulan tutanaklar ve davacının beyanları doğrultusunda tereddüt bulunmadığı, davacının 10 gün mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinin tutanakla sabit olduğundan bahisle 18/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemin tesisi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının "Bipolar Affektif Bozukluk" hastası olduğu ve 26/08/2013-04/09/2013 tarihleri arasında da bu rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemediği anlaşılmakta olup, mevcut rahatsızlığının niteliği dikkate alındığında, bu durumun anılan Yönetmeliğin 91. maddesinde kabul edilen geçerli sebeplerden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, davacının görevden çekilmiş sayılarak sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararının gerekçesinin davacının göreve gelmediği kabul edilen 30/08/2013 tarihinin resmi tatil günü ve 31/08/2013 ve 01/09/2013 tarihlerinin ise hafta tatili günü olduğu, bu durumda, göreve gelinmediği belirtilen sürelerin hesabında, ilgili Yönetmelikte düzenlenen 10 günlük sürenin işgünü olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, göreve gelinmediği belirtilen sürelere isabet eden resmi tatil, hafta tatili ya da idari izinlerin, ilgililerin anılan bu sürelerde resmi bir görevleri bulunmadığı sürece göreve gelmeme olarak kabulüne imkan bulunmadığına ilişkin kısmı yerinde bulunmamakta ise; sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:33 - İzmir'de 800 okuldan sadece 2'sinde şırıngalı çikolata çıktı13:31 - CHP'den asgari ücret açıklaması13:29 - 'Kredi kartı erken ödeme faizi' düşürülsün talebi13:27 - Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı13:24 - Profesör, 10 TL'ye döner tartışmasına açıklama getirdi13:23 - Adnan Oktar örgütü davasında 91 tahliye kararı13:19 - Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadın için hak ihlali kararı13:18 - Borsa, günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı13:17 - Doğa Koleji'nden devir açıklaması13:12 - Eşini tuzağa düşürüp öldürmüştü...Tahrik ve iyi hal indirimi yapıldı
13:06 - Noterlerde kredi kartı kullanımı yıl sonu başlıyor12:58 - İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 745 kg uyuşturucu ele geçirildi12:53 - Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu12:51 - MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor12:47 - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - Mehmet Ağar'ın da yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı12:40 - AK Parti'li Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam