1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurumlara örnek uzaktan çalışma/dönüşümlü çalışma usul ve esasları!

COVID-19 salgını sebebiyle dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan yetki çerçevesinde kurumlar kendi iç usul ve esasları ivedilikle hazırlamak zorundalar.
23 Mart 2020 13:30
+Aa- Yazdır
Kurumlara örnek uzaktan çalışma/dönüşümlü çalışma usul ve esasları!

Bilindiği üzere, 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma sistemine geçilmiştir.

Ancak, söz konusu genelgede, kurumların personel yapısı ve yürüttüğü hizmetler birbirinden çok farklı olduğu için her kurumun üst yöneticisi tarafından iç uygulamaya yönelik usul ve esaslar hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda, genel bir çerçeve çizmek adına taslak olarak hazırlanan bir usul ve esası kurumların ve ilgili kamu personelinin görüşüne sunuyoruz.

COVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA

......................................GÖREVLİ PERSONELİN

KORUNMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE - 1 (1) Bu usul ve esaslar, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirgenmesi, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması şartıyla kamu personelinin idari izin süreçlerine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlar.

Kapsam

MADDE - 2 (1) Bu usul ve esaslar, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın ............................ Bakanlığında/Belediyesinde/Rektörlüğünde/Kurulunda görev yapan tüm personeli kapsar.

(2) Sağlık Bakanlığı personeli ile Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli personel için alınan tedbirler bu usul ve esaslar kapsamında dışındadır.

(3) Bu usul ve esaslar yönetici pozisyonunda bulunanlar hakkında uygulanmaz. Ancak üst yönetici; vekaleten veya tedviren görevlendirmeler yoluyla yönetici pozisyonlarında görev yapanların izin ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli kolaylığı sağlar.

Dayanak

MADDE - 3 (1) Bu usul ve esaslar, 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE - 4 (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) COVID-19 : Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Coronavirüs adlı küresel salgını,

b) Birim Amirleri : Varsa en yakın yardımcıları da dahil olmak üzere harcama birimlerinin yöneticilerini, daire başkanı, dengi ve daha üstü yöneticileri, mülki idare amirlerini, bölge, il ve ilçe teşkilatı yöneticilerini, teşkilatı olan müdürlük ve şefliklerde müdür ve şefleri,

c) Dönüşümlü Çalışma : .....................................

d) Uzaktan Çalışma :COVID-19 salgını süresince ikamet ettiği evde bilişim altyapısı bulunan personelin idari hizmetlerini yürütebilmesine imkan veren sistem,

e) ...................................

İfade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

İdari İzin, Uzaktan Çalışma, Dönüşümlü Çalışma

İdari İzin

MADDE - 5 (1) 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, kurumda kadrolu, sözleşmeli ve sürekli işçi statüsünde görevli personel hakkında COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler devam ettiği sürece veya bu usul ve esasların dayanağı olan genelge yürürlükten kalkıncaya kadar idari izin verilebilir.

(2) Kurumda görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104/F fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olanlar bu süreçten önce izin onayı alınmış kişiler de dahil olmak üzere yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecektir.

(3) Kronik hasta olduğunu beyan edenlerden ilave ek belge istenmez. Bu konudaki her türlü sorumluluk beyan eden personelde olup, olabilecek aksi durumlar ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında kurumun adli, idari ve cezai işlem uygulama hakkı saklıdır.

Uzaktan Çalışma veya Dönüşümlü Çalışma Yöntemi

MADDE - 6 (1) Kurumda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın her düzeydeki personel hakkında uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

(2) Birim amirleri, COVID-19 salgını devam ettiği sürece veya bu usul ve esasların dayanağı olan genelge yürürlükten kalkıncaya kadar ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari sayıda personel bulundurmak şartıyla, birimlerindeki personel planlamasını yapmaya yetkilidir. Bu planlamanın haftalık yapılması esastır.

(3) Personelin ikamet ettiği evde uzaktan çalışma yoluyla idari hizmetlerini sunmak için gerekli bilişim altyapısı bulunması halinde öncelikle uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılması esastır. Ancak, evinde bu imkanı bulunmayan kişiler, birimdeki personel sayısı da gözetilerek dönüşümlü çalışma yoluyla çalıştırılır.

(4) Daha önce idari izin alanlarda dahil olmak üzere, hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104/F fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, altmış yaş üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupta (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olan kişiler ikamet ettikleri evde bilişim altyapısı bulunması ve istekleri halinde uzaktan çalışma yöntemiyle görevlerine devam edebilirler.

(5) 60 yaş ve üzeri birinci dereceyle yakınları ile ikamet eden veya ikamet ettiği evde birinci derece yakınları arasında kronik hastalığı bulunanların uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılması esastır. Bu durumda olan personel idari hizmetleri için zorunlu olan bilişim alt yapısını sağlamakla yükümlüdür.

(6) Sağlık, temizlik, ulaştırma, ısınma, güvenlik ve teknik hizmetlerde çalışan personelin dönüşümlü çalıştırılması esastır.

(7) Güvenlik hizmetlerini yürüten personelin günlük veya haftalık nöbet çizelgeleri yedekli olarak destek hizmetleri birimince oluşturulacaktır.

(8) Dönüşümlü olarak çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli sayılırlar.

(9) Bu usul ve esaslar kapsamında dönüşümlü veya uzaktan çalışma yöntemiyle görevlerine devam eden personel ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

(10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

(11) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. Ancak, sürekli işçilerin sosyal yardım olarak aldıkları yemek ve yol yardımı fiilen çalıştıkları gün üzerinden değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

MADDE - 7 (1) İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

(2) Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelin COVID-19 salgını süresince öncelikle uzaktan çalışma yöntemiyle hizmetinin devamı sağlanacaktır. Ancak, ikamet ettikleri evde bilişim altyapısı bulunmadığını beyan edenler salgın süresince idari izinli sayılacaktır.

(3) COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında idari izin kullanan, dönüşümlü veya uzaktan çalışma yoluyla görevine devam eden personelin bu durumun amacına uygun hareket etmediği, keyfi şekilde evini terk ederek salgının yayılımına aykırı hareketleri tespit edilirse hakkındaki idari müeyyideler saklıdır.

(4) Uzaktan çalışanlar mesai saatleri içerisinde ofis telefonlarının kişisel cep veya sabit telefonlarına yönlendirilmesi veya cep telefonlarına doğrudan ulaşılabilir olacağını, internet erişimi ile görev tanımlarında belirtilen sorumlulukları yerine getireceğini, kurumsal elektronik posta, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve diğer kullandığı modüllerle ilgili olarak üzerine düşen görevleri süresi içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE - 8 (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE - 9 (1) Bu usul ve esaslar, .............................tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE - 10 (1) Bu usul ve esasları .................. yürütür.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:02 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:29 - BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek00:10 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:08 - TSK'da Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik00:05 - Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği00:03 - Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?
00:03 - Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!00:01 - Hafta içi saat 18:00'den sonraki dersler aylık karşılığı mı?00:01 - 10 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:14 - Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı22:54 - Thodex'in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı
22:52 - Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı22:30 - Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı22:04 - Kumar oynatan işletmeci polisi çileden çıkardı22:00 - Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor21:48 - Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?
21:46 - Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam