1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yönetmelik iptali halinde atanmış olanlar hangi kadroya atanır?

Danıştay Başkanlığı, MEB'de öğretmen iken sınavsız olarak KYK'da yurt yönetim müdürü kadrosuna atanan ancak sınavsız yurt müdürlüğü atamasının iptali sonrasında Yurt Yönetim Memuru unvanına atanan davacının açtığı davada, olayda mahkeme kararının hemen uygulanmak zorunda olduğu ve idarenin elinde öğretmen kadrosu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş ve idareyi haklı bulmuştur.
26 Eylül 2020 11:02
+Aa- Yazdır
Yönetmelik iptali halinde atanmış olanlar hangi kadroya atanır?

Danıştay Başkanlığı, MEB'de öğretmen iken sınavsız olarak KYK'da yurt yönetim müdürü kadrosuna atanan ancak sınavsız yurt müdürlüğü atamasının iptali sonrasında Yurt Yönetim Memuru unvanına atanan davacının açtığı davada, olayda mahkeme kararının hemen uygulanmak zorunda olduğu ve idarenin elinde öğretmen kadrosu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş ve idareyi haklı bulmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C. DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2018/3759

Karar No : 2019/3207

özeti: Yurt Müdürlüğü görevine sınavsız olarak atanmış olan davacının, sınavsız olarak atanan yurt müdürlerinin atamalarının iptal edilerek mevzuata uygun bir şekilde yeniden atamalarının yapılması gerektiği gerekçesiyle verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince yurt yönetim memurluğuna atanmasına ilişkin işlemde, 2577 saydı Kanunun 28. maddesi hükmü nedeniyle hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz Eden (Davalı) : Gençlik ve Spor Bakanlığı Vekili: Av....

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili . : Av.

İstemin Konusu:

.. 2. İdare Mahkemesince verilen 30/05/2018 günlü, E:2018/632, K:2018/740 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu istem:

Dava; .. ili, .. ilçesi, .. Engelliler Ortaokulunda öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken, sınavsız olarak .. Yurduna Yurt Müdürü (...) olarak atanan davacı tarafından, sınavsız olarak yurt müdürü kadrolarına yapılan atamaların dayanağı Yönetmelik hükmünün Danıştay Beşinci Dairesince, atamaların ise Ankara 14. İdare Mahkemesince yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle Kimya Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü (..) emrine yönetim memuru olarak atanmasına ilişkin 14/11/2014 günlü, 5009 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.. 2. idare Mahkemesinin 22/05/2015 günlü, E:2015/6, K:2015/442 sayılı kararıyla; Ankara 14. İdare Mahkemesinin 16/09/2014 günlü, E:2014/1252 sayılı yürütmenin durdurulmasına yönelik kararının gereğini yerine getirmek üzere, mevzuata uygun bir şekilde yeniden atama yapılması gerekirken, davacının yurt müdürlüğünden önceki kadrosu olan öğretmen kadrosuna döndürülmeyip, yurt yönetim memuru kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Anılan karar, davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay ikinci Dairesinin 13/12/2017 günlü, E:2016/8033, K:2017/7903 sayılı kararıyla; dava konusu işlemin Yüksek! Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının hasım mevkiinden çıkarılarak uyuşmazlığın karara bağlanması gerekirken, Milli Eğitim Bakanlığının da husumetiyle karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesinin söz konusu bozma kararma uyulmak ve Milli Eğitim Bakanlığının hasım mevkiinden çıkartılması suretiyle verilen ... 2. İdare Mahkemesinin 30/05/2018 günlü, E:2018/632, K:2018/740 sayılı temyize konu kararıyla; dava konusu uyuşmazlıkta, davalı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, dava konusu işlemin Ankara 14. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararının gereğini yerine getirmek üzere tesis edildiği belirtilmekte ise de, Danıştay Beşinci Dairesince verilen 02/10/2012 günlü, E:2012/4736 sayılı yürütmenin durdurulması kararı sonrasında, idari işlemin tesisinden ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlamak gerekliliğinin ortaya çıktığı, bu durumda 32 adet yurt müdürünün atamasının hukuka aykırı hale geldiği ve yurt müdürlüğüne yapılan atama işleminin iptal edilerek, davacının mevzuata uygun bir şekilde yeniden atamasının yapılması gerektiği, davacının yurt müdürlüğünden önceki kadrosu olan öğretmen kadrosuna döndürülmeyip, aksi şekilde hareket edilerek yurt yönetim memuru kadrosuna atanması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları:

Davalı idare tarafından, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 16/09/2014 günlü, E:2014/1252 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı üzerine, Mahkeme kararının uygulanması amacıyla dava konusu işlemin tesis edildiği, öğretmen unvanına sahip olanların kurumda hangi unvanlara atanacağına dair Devlet Personel Başkanlığından alınan görüş uyarınca davacının memur kadrosuna atandığı, kadro olmaması sebebiyle 5. derece memur kadrosuna atamasının yapıldığı, ancak maaş ve emeklilik yönünden uygulanacak ek göstergeler hususunda Devlet Personel Başkanlığından görüş sorulduğu ve gelecek görüş doğrultusunda davacı hakkında işlem tesis edileceği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Karşı Tarafın Cevabı: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Saliha Aksoy

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay ikinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 09/07/2018 günlü, 30743 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve 12. maddeleriyle tüzel kişiliği sona erdirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden yapılandırılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı hasım mevkiine alınmak suretiyle işin gereği düşünüldü: inceleme ve

Gerekçe:

Maddi Olay:

.. ili, .. ilçesi, .. işitme Engelliler Ortaokulunda öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan davacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 11/11/2012 tarihli işlemiyle ... Yurduna Yurt Müdürü olarak atanmış sonrasında yine aynı Kurumun 25/06/2013 tarihli işlemiyle ... Hatun Kız Yurdu'na yurt müdürü olarak atanmıştır.

Sınavsız olarak yurt müdürü kadrolarına yapılan atamaların dayanağı Yönetmelik hükmünün "Yurt Müdürlüğü" kadrolarını da kapsayan maddesi hakkında, Danıştay Beşinci Dairesinin 02/10/2012 günlü, E:2012/4736 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 16/09/2014 günlü, E:2014/1252 saydı kararı ile, anılan Danıştay kararı neticesinde hukuka aykırı hale geldiği anlaşılan 32 adet yurt müdürünün sınavsız olarak atanmasının iptal edilerek mevzuata uygun bir şekilde yeniden ataması yapılması gerektiği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı kapsamında, davalı idarenin 14/11/2014 günlü, 5009 sayılı işlemi ile davacı, .. ili, ... Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü emrine yurt yönetim memura olarak atanmıştır.

Davacı tarafından, anılan atama işleminin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

Anayasamızın 138. maddesinin son fıkrasında, "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." kuralına yer verilmiştir.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi, 1. fıkrasında, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. ..." hükmü yer almaktadır.

İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre gecikmeksizin işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olması aynı zamanda "Hukuk Devleti" ilkesinin de bir gereğidir. Anayasanın 2. maddesinde yer alan bu ilke uyarınca idarenin mahkeme kararlarını "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamakla yükümlü olduğu açıktır.

Hukuki Değerlendirme:

27/03/2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazete1 de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde "15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasında; a) (e) bendinde yer alan "Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları ibareleri eklenmiştir." hükmü yer almış olup, söz konusu değişiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin ikinci fıkrası, atama işlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolar yönünden genişletilmiştir.

Anılan maddenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Beşinci Dairesinin 02/10/2012 günlü, E:2012/4736 sayılı kararıyla; dava konusu düzenlemenin, taşra teşkilatında yaygın olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sosyal güvenlik merkezi müdürü, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü ve ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarması, dolayısıyla bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellemesi nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olduğundan, kamu yaran ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657 sayılı Yasa'ya aykırı bulunduğu gerekçesiyle anılan maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, davalı idarece bu karara yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 10/04/2013 günlü, YD İtiraz No:2013/126 sayılı kararıyla da itirazın reddine karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, .. ili, .. ilçesi, .. İşitme Engelliler Ortaokulunda öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan davacının, 27/03/2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesiyle getirilen değişiklik uyarınca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 11/11/2012 tarihli işlemiyle ..-.. Yurduna yurt müdürü olarak atandığı, sonrasında yine aynı Kurumun 25/06/2013 tarihli işlemiyle .. . Hatun Kız Yurdu'na yurt müdürü olarak atandığı, bahse konu Yönetmelik değişikliği hakkında Danıştay Beşinci Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine, Türk Eğitim - Sen tarafından bu Yönetmelik hükmü uyarınca sınavsız olarak yurt müdürü kadrolarına yapılan atamaların iptali istemiyle Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuruda bulunulduğu, anılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 16/09/2014 günlü, E:2014/1252 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine, davacının .. .. Hatun Kız Yurdu Müdürlüğünde yurt yönetim memuru olarak atanmasına ilişkin 14/11/2014 günlü, 5009 sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, her ne kadar İdare Mahkemesince, davacının yurt müdürlüğünden önceki kadrosu olan öğretmenlik görevine atanması gerektiği belirtilmiş ise de; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi, I. fıkrasında yer alan, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." amir hükmü karşısında İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre gecikmeksizin işlem tesisinde ya da eylemde bulunmak zorunda olduğu hususu kuşkusuzdur.

Bu durumda, idarenin, mahkeme kararlarını "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamakla yükümlü olduğu hususu gözetilerek davacının kazanılmış hak aylık ve derecesi korunmak suretiyle, Ankara 14. idare Mahkemesinin E.-2014/1252 sayılı dosyası üzerinden görülen davada 16/09/2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine (32) adet yurt müdürünün sınavsız atanması kararının hukuka aykırı bulunması nedeniyle Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 14/11/2014 günlü, 5009 sayılı işlemiyle ..-.. Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü emrine yönetim memuru olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı İdarenin Temyiz isteminin Kabulüne,

2. ... 2. İdare Mahkemesince verilen 30/05/2018 günlü, E.2018/632, K:2018/740 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, l/b fıkrası uyarınca Bozulmasına,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

4. 2577 saydı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/05/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdare Mahkemesince verilen karar hukuka ve usule uygun olup, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile andan kararın onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
06:58 - Türkiye'ye karşı boykot karşılık bulmadı06:10 - Bank Asya'ya 3.7 milyon TL00:02 - 3000 ek göstergeli Biyolog, 3600 ek göstergeli kimyagerden daha fazla emekli maaşı alabilir mi?00:01 - 26 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:36 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyaret23:09 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:01 - Kastamonu'daki yangın 4 gündür söndürülemiyor22:44 - Lüks araçların dikiz aynalarını çalan 3 kişi yakalandı22:40 - Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı22:33 - Android kullanıcılarının beklediği özellik geliyor!22:12 - Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalinden kurtardı21:29 - Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı
21:19 - Kuşadası Belediyesi'nin 8 çalışanı karantinaya alındı21:12 - Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım21:11 - İspanya ikinci kez ulusal OHAL ilan etti21:09 - Avustralya'da Türkler'e ait camiye saldırı21:05 - 'Ortak alanlar, mantar bulaşması açısından riskli'
21:02 - Küçük Azra, Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla seslendiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam