1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay ilçeye görevlendirilen üniversite personelinin işlemini hukuka uygun buldu!

Danıştay İkinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca üniversite tarafından süresiz ilçeye görevlendirilen personele dair işlemi hukuka uygun bularak idare mahkemesinin kararını bozdu!
07 Ekim 2020 10:05
+Aa- Yazdır
Danıştay ilçeye görevlendirilen üniversite personelinin işlemini hukuka uygun buldu!

Dava konusu olayda, Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Koruma ve Güvenlik Şefi olarak görev yapan kişi 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yalvaç Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmiştir.

İlgili kişi tarafından Isparta İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, ilk derece mahkemesi kararında özetle; "Yalvaç ilçesinde bulunan eğitim birimleri için koruma ve güvenlik şefi ihtiyacı bulunduğu hususunun açık olduğu, bu ihtiyacın giderilmesi için hakkaniyet gereği tüm koruma ve güvenlik şeflerinin dönüşümlü olarak ve belli bir süre ile geçici olarak görevlendirilmesi gerektiği, bu yapılmayarak, davacının koruma ve güvenlik görevlisi sayısı yeter sayıya ulaşıncaya kadar belli bir süre ile sınırlı olmaksızın görevlendirilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle" dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesine temyiz edilen dava neticesinde verilen kararda; Yalvaç Meslek Yüksekokulu kampüsü sınırları içerisinde iki adet Yüksekokulun daha eğitim-öğretim faaliyetine başlaması nedeniyle kampüste görevlendirilecek koruma ve güvenlik personeline ihtiyaç duyulduğu, Rektörün, Üniversiteye bağlı birimler arasında personel dengesinin sağlanması ve personel ihtiyacının karşılanması için kamu yararı ve hizmetin gereği gözetilmek suretiyle görevlendirme yetkisinin bulunduğu, bu durumda, kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek söz konusu personel ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmeyerek İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

E. 2017/4372

K. 2019/476

İSTEMİN KONUSU : Isparta İdare Mahkemesi'nin 02/05/2013 günlü, E:2012/1185, K:2013/414 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde koruma ve güvenlik şefi olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 Sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca, Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmesine ilişkin 10/08/2012 tarih ve 9409 Sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Isparta İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; davalı Üniversitenin, Yalvaç ilçesinde bulunan eğitim birimleri için koruma ve güvenlik şefi ihtiyacı bulunduğu hususu açık ise de, bu ihtiyacın giderilmesi için hakkaniyet gereği tüm koruma ve güvenlik şeflerinin dönüşümlü olarak ve belli bir süre ile geçici olarak görevlendirilmesi gerekirken bu yapılmayarak, davacının koruma ve güvenlik görevlisi sayısı yeter sayıya ulaşıncaya kadar belli bir süre ile sınırlı olmaksızın görevlendirilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Yalvaç Kılıçarslan Kampüsü'nde koruma ve güvenlik hizmetinin olması gerekenden daha az personelle sürdürüldüğü, personel ihtiyacı bulunduğu, davacının hizmet yılı itibariyle daha kıdemli olduğu, kampüste koruma ve güvenlik görevlisi sayısı yeterli sayıya ulaşıncaya kadar yapılan görevlendirmelerde süre kaydı konulmadığı, tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVAPLARI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen 09/11/2017 günlü, E:2013/7700, K:2017/7777 Sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada; Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde koruma ve güvenlik şefi görevini yürüten davacının, Üniversite Rektörlüğü'nün 10/08/2012 tarih ve 9409 Sayılı işlemi ile personel ihtiyacına binaen, süre belirtilmeksizin, 2547 Sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca, Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bunun üzerine temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 Sayılı Kanun'un 13/b-4. maddesinde, "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek", rektörün görev yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Yukarıda belirtilen Yasa hükmü uyarınca Rektörün, Üniversiteye bağlı birimler arasında personel dengesinin sağlanması ve personel ihtiyacının karşılanması için kamu yararı ve hizmetin gereği gözetilmek suretiyle görevlendirme yetkisinin bulunduğu açıktır.

Davalı idarece dosyaya sunulan dilekçeler ve eklerinde, Yalvaç Meslek Yüksekokulu kampüsü sınırları içerisinde iki adet Yüksekokulun daha eğitim-öğretim faaliyetine başlaması nedeniyle kampüste görevlendirilecek koruma ve güvenlik personeline ihtiyaç duyulması üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilmiş olup, uyuşmazlık konusu işlemde; davacının görevlendirildiği birimde hizmetine duyulan ihtiyacın somut gerekçelerle ortaya konulduğu görülmektedir.

Bu durumda, kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, söz konusu personel ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Dava konusu işlemin, yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Isparta İdare Mahkemesi'nin 02/05/2013 günlü, E:2012/1185, K:2013/414 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar vermek üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15 ) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.02.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X ) KARŞI OY :

Isparta İdare Mahkemesi'nce verilen kararın onanması gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyorum.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
14:24 - Antanya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı14:23 - BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı14:21 - 'Her daim diyoruz ki, kadına şiddet insanlığa ihanettir'14:20 - Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü14:18 - Gribe karşı 'kış çayı' yoğun ilgi görüyor14:15 - Alparslan Arslan'ın babası, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu
14:05 - Sağlık Bakanlığı: Personel vardiyaları 14 günlük düzenlensin14:04 - Dolandırıcılık zanlısı İranlı 'sahte' avukat tutuklandı14:00 - 'Bu salgın bize tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını göstermektedir'13:45 - 'Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim'13:38 - Bir ilimizde risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü13:37 - Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
13:34 - Adana'daki 'zimmete para geçirme' davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis13:32 - Terör örgütü DHKP/C'nin şifreli dijital arşivi çözümlendi13:31 - Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi13:29 - Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı13:26 - Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
13:15 - Borsa rekorlara devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam