1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

01 Aralık 2007 14:05
+Aa- Yazdır

1 Aralık 2007 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 26717

YÖNETMELİK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına yapılacak açıktan atamalar ile çalışan personelin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atama: Açıktan ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları,

b) Atamaya yetkili mercii: Yönetim Kurulunu,

c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Birim : Görev yapılan yeri,

d) Genel Müdür: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

e) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

f) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I ve III sayılı cetvelde yer alan unvanları,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Kuruluş: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

ı) Merkez teşkilatı: Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarını,

i) Merkez teşkilatı amiri: Savunma Sekreteri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Daire Başkanlarını,

j) Norm kadro: Her bir birimde bulunması gereken kadro/pozisyon sayısını,

k) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Pozisyon: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvelde yer alan unvanları,

m) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatını,

n) Taşra teşkilatı amiri: Başmüdürleri,

o) Taşra teşkilatı: Başmüdürlükleri,

ö)Yer değiştirme suretiyle atama: Personelin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak görev yeri değişikliklerini,

p) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Haziran- Temmuz- Ağustos aylarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel ihtiyacının Tespiti ve Planlaması

İşgücü, kadro ve pozisyonların tespiti

MADDE 5 ? (1) Başkanlık, personel stratejisini belirlemek üzere her yıl, ilgili birimlerle değerlendirme yapılmak suretiyle hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutularak mevcut durumu tespit eder ve gelecek yılların işgücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından tespitler yaparak bu ihtiyacın hangi kaynaklardan, nasıl karşılanacağını belirler.

(2) Bu belirlemede;

a) Kuruluşun faaliyet alanının gelecek yıllar içinde, gelişme ya da daralma yönünde oluşması muhtemel yeni şekli,

b) Kuruluşun mevcut yapısının ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin kuruluşun teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirebileceği değişiklikler,

ç) Gelecek yıllarda emeklilik, görevden çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadro ve pozisyonlar,

d) İhtiyacın karşılanması için kuruluş içinde ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,

hususları göz önünde bulundurulur.

(3) Hizmetin gerektirdiği bütün görevler için yapılan görev tanımlarına göre görev yerleri belirtilmek suretiyle kadro ve pozisyonlar planlanır.

Boş kadro ve pozisyonlara atama

MADDE 6 ? (1) Görev tanımı ve iş özellikleri belirlenmiş boş kadro/pozisyonlara;

a) Kuruluş bünyesinden atanacaklar,

b) Sınav kazanmak suretiyle ilk defa göreve alınacaklar,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp ayrılan ve yeniden görev isteğinde bulunanlar,

ç) Başka kuruluşlarda çalışanlardan naklen geçmek isteyenler,

arasından atama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Açıktan, Kurumlardan Naklen ve Yeniden Görev Talebi Sebebiyle Atamalar

İlk defa göreve alınacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 ? (1) Açıktan atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirlenen genel şartların yanı sıra giriş kademesindeki görevler için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Mühendis olarak atanabilmek için;

1) Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mimar olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

c) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

ç) İstatistikçi olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksekokulların İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

d) Desinatör olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksek okulların Desinatörlük bölümünden mezun olmak,

e) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların Filoloji, Mütercimlik, Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

2) KPDS de en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

f) Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden, fakülte veya dört yıllık yüksek okulların Bilgisayar, Fizik, Matematik ve İstatistik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

2) Fizik, Matematik ve İstatistik bölümlerinden herhangi birinden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

g) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Teknisyen olarak atanabilmek için;

1) Teknik veya endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Laborant ve Hemşire olarak atanabilmek için;

1) Bu unvanların gerektirdiği öğrenime sahip olmak,

ı) Memur olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için;

1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartları haiz olmak,

j) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olmak,

3) 31 yaşından gün almamış olmak,

k) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı düzeyinde sürücü belgesine sahip olmak,

l) Hizmetli olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

m) Aşçı olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) İki yıl bu görevi yaptığına dair bonservis veya ilgili branştan sertifika sahibi olmak,

gerekir.

İlk defa açıktan atamalar

MADDE 8 ? (1) Giriş kademesindeki pozisyonlara ilk defa açıktan atanacak adayların atamaları, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar sonucunda, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye göre gerçekleştirilir.

(2) ÖSYM tarafından yerleştirilip süresi içinde gerekli belgelerle birlikte başvuranlardan nitelikleri uygun olanlar atanırlar.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmakla birlikte aranılan şartları taşımadığı anlaşılanlar ile gerekli belgeleri süresi içerisinde getirmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereği yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

İlk defa atama sırasında istenecek belgeler

MADDE 9 ? (1) Giriş kademesindeki pozisyonlara atanacaklardan aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a) Sınav sonuç belgesinin aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,

b) Yerleştirme sonuç belgesi,

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,

ç) Nüfus cüzdanının Kuruluşça onaylı örneği,

d) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

f) İş isteme beyannamesi,

g) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan,

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 4 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Mal bildirim beyannamesi.

(2) Sınavı kazanan adayların yukarıdaki fıkranın (d), (e), (g) ve (ğ) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işleminden önce Kuruluşça tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kurumlardan naklen veya yeniden görev talebi sebebiyle atamalar

MADDE 10 ? (1) Başka kurum ve kuruluşlardan PTT'ye naklen veya yeniden atanabilmek için;

a) Adaylığı kaldırılmış olmak,

b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil not ortalaması ile başarı değerlendirmesi yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

c) Görev yaptığı son beş yıl içinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

ç) Yeniden görev talebinde bulunanların görevden ayrıldığı tarih ile yeniden talepte bulunduğu tarih arasında 10 yıl geçmemiş ve 45 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme ve Atamalar

Yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 11 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atama aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir.

a) İsteğe bağlı,

b) Eş durumu,

c) Sağlık durumu,

ç) Olağanüstü ve zaruri haller,

d) Hizmet gereği,

e) Süreye bağlı,

f) 3 üncü hizmet bölgesine yapılacak atama.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 12 ? (1) Bulundukları birimde talep tarihi itibariyle en az iki yıl çalışan personel yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilir.

İsteğe bağlı yer değiştirmelerde başvuru usulü

MADDE 13 ? (1) Personelin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, senede bir defa Haziran ayı içinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 PTT Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ile yapılır. Haziran ayı içinde yapılan başvurular, Ağustos ayı sonuna kadar atamaya yetkili birim tarafından sonuçlandırılır. Yapılacak atama işleminde istekte bulunan personelin görev yeri ile atanmak istediği yerin norm durumu dikkate alınır.

(2) Bu dönem dışında personelin isteğe bağlı yer değiştirme talebi kabul edilmez.

(3)Yer değiştirme başvurusu, personelin çalıştığı birime yapılır ve başvurunun yapıldığı takvim yılı için geçerlidir.

Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 14 ? (1) Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile birlikte, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını belgelemesi gerekmektedir.

(2) Kuruluşta çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden, ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilebilir.

(3) Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha altta bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

(4) Eşi başka kurumda çalışanların yer değiştirme isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir yere atanmasına imkan bulunmadığının belgelenmesine bağlıdır.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz.

Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 15 ? (1) Kendisinin, eşi, çocukları veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz.

Olağanüstü ve zaruri hallerde yer değiştirmeler

MADDE 16 ? (1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler ile durumlarını belgelendirmek şartıyla özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkanı kalmayanlardan yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanların atamaları yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaz.

Hizmetin gereği olarak yer değiştirmeler

MADDE 17 ? (1) Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

a) Norm kadro durumu gereği,

b) Birim kapatılması/açılması, şubeye dönüştürülmesi veya görev yaptığı birimin başka bir birime bağlanması,

c) Kadro/pozisyonun iptal edilmesi,

ç) Sicil raporu notunun olumsuz olması,

d) Haklarında adli ve idari soruşturma sonucunda aynı yer ve/veya görevde kalmalarında sakınca görülmesi nedenleriyle süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartı aranmaksızın atamaları yapılır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda kuruluşta geçen hizmet süresi esas alınır ve yer değiştirmeler hizmeti en az olandan başlanmak üzere yapılır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde atamaya o birimde görev süresi en az olan personelden başlanır.

Süreye bağlı yer değiştirmeler ve atama dönemi

MADDE 18 ? (1) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcıları yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

(2) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcılarından, aynı yer ve unvanda, yer değiştirme suretiyle atama dönemi itibariyle beş yılını dolduranların, aynı bölge içinde veya üst bölgeye atamaları yapılarak görev yerleri değiştirilir.

(3) Bu şekilde görev yeri değiştirilenler iki yıl süre ile eski görev yerlerine dönemez ve bu süre içinde eski görev yerlerinde geçici görevlendirilemezler.

Hizmet bölgeleri

MADDE 19 ? (1) Personelin süreye bağlı yer değiştirmelerine esas olan iller üç hizmet bölgesine ayrılmış olup, hizmet bölgelerine giren iller bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde belirtilmiştir.

Üçüncü hizmet bölgesine yapılacak atamalar

MADDE 20 ? (1) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ekinde yer alan cetvelde 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgesi olarak belirlenen iller, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde üçüncü hizmet bölgesi olarak belirlenmiştir.

(2) Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı ve diğer Müdür kadrolarına ilk defa atanacak olanların üçüncü hizmet bölgesi olarak belirlenen illere atanmaları ve bu hizmet bölgelerinde iki yıl görev yapmaları zorunludur. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

(3) Üçüncü hizmet bölgesine dahil illerde boş kadro bulunmaması sebebiyle diğer bölgelere ataması yapılan personelin, atandığı ilde iki yıl çalışmış olması şartıyla, üçüncü hizmet bölgesinde kadroların boşalması halinde atanma tarihlerine göre boşalan kadrolara atamaları yapılır.

(4) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı ile hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı üçüncü bölge hizmetinden sayılır.

(5) İki yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesine atananlar bu süre içinde, bu bölge dışındaki illere geçici olarak görevlendirilemez ve bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 21 ? (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi

MADDE 22 ? (1) Atama ve yer değiştirmelere ilişkin işlem evrakı en geç yedi gün içinde ilgililere tebliğ edilir.

(2) İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle ataması yapılanların süresi içerisinde göreve başlamalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi hükmü uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan Başmüdür ve Başmüdür Yardımcılarından bulunduğu görev yerinde aynı unvanla beş yılını dolduranların, ilk yer değiştirme suretiyle atama döneminde süreye bağlı yer değiştirmeleri yapılır.

Yürürlük

MADDE 24 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

Ek-1 için tıklayınız.

Form İçin Tıklayınız

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:06 - AK Parti CHP videosu neden kaldırıldığını açıkladı17:04 - Polis son anda yetişti! Samsun'da 2. kez tuzağa düşmek üzereydi17:00 - Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu16:47 - İnternet siparişlerini alıp, kargodan teslim alarak dolandıran 2 zanlı tutuklandı16:36 - Kumar baskınında polisi görünce uyuyor numarası yaptı16:12 - Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum
16:09 - Çevre Bakanı geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıkladı16:06 - Hane halkı büyüklüğü en yüksek il Şırnak oldu16:05 - Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada15:51 - Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak
15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor
15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam