1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TUİK Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yönetmeliği

06 Aralık 2007 10:50
+Aa- Yazdır

Aralık 2007 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 26722

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Türkiye İstatistik Kurumu)'tan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ve Programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 56 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

ç) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

d) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

e) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

f) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, belirli süreler dahilinde bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

g) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri

MADDE 4 ? (1) Kurumun hizmet bölgelerine giren il merkezleri ile bu bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında zorunlu çalışma süresi I inci bölgede 8, II nci bölgede 6, III üncü bölgede 4 yıldır. Ancak bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgesinde eleman temininde güçlük çekilmesi durumunda bu süreler Başkan onayı ile zorunlu çalışma süresinin en çok yarısı kadar uzatılabilir.

Başvuru şekilleri

MADDE 5 ? (1) Hizmet bölgelerinde veya alanlarında zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere, Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, birim amirleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar görüşleriyle birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen sağlık durumuna ilişkin özrünü belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

Yer değiştirme esasları

MADDE 6 ? (1) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir.

Yer Değiştirme Kurulu

MADDE 7 ? (1) Yer Değiştirme Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilen bir Başkan Yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Başkan tarafından belirlenen bir ana hizmet birimi daire başkanı ve bir bölge müdürü ile Kurumda en çok üyeye sahip memur sendikasının temsilcisinden oluşur.

(2) Kurul, Atanma İstek Formu, Değerlendirme Formu (Ek-3), tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; puanlamaya öncelik vermek suretiyle birlikte değerlendirerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

(3) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylamada eşitlik olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Asil üyelerin yokluğu halinde kurula vekilleri katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçmiş hizmetlerin bölgelere intibakı

MADDE 9 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kurumda çalışmakta olup halen bulunduğu hizmet bölgesinde yer değiştirmeye tabi unvanlarda geçen toplam hizmet süresi bulunduğu bölgenin zorunlu hizmet süresinden fazla olanlar, talep etmeleri halinde her yıl ilan edilecek boş kadroya, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca başvuruda bulunabilirler. Zorunlu çalışma süresini doldurmamış olanlar ise çalışmakta oldukları bölgedeki hizmet sürelerini dolduruncaya kadar yer değişikliği talebinde bulunamazlar.

Yürürlük

MADDE 10 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

EK -I

HİZMET BÖLGELERİ

I.BÖLGE II.BÖLGE III.BÖLGE
İstanbul Hatay Siirt
Ankara Trabzon Kars
İzmir Kastamonu Diyarbakır
Kocaeli Nevşehir Van
Bursa Zonguldak Erzurum
Antalya Konya Malatya
Adana Kayseri  
Balıkesir Edirne  
Manisa Samsun  
Denizli Gaziantep  
     
     
     
8 YIL 6 YIL 4 YIL

EK-2

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

................................................................. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE / DAİRE BAŞKANLIĞINA Nakil talebimin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına havalesini müsaadelerinize arz ederim.

Adı Soyadı

Tarih: ?./?./?.

İMZA:

MEMURUN Adı Soyadı
Kurum Sicil No / T.C Kimlik No
Baba-Ana Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe
Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe
Mezun Olduğu Okul ve Bölümü
Çalıştığı Yer
Unvanı
K-D-K
Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle) Hizmet Alanındaki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle) YIL AY
 
 
Atanmak istediği yer Tercih Önceliği Bölge  
1
2
3
4
5
EŞİNİN Adı Soyadı
Görevi
Görev Yeri
  BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER YAKINLIK DERECESİ YAŞI OKULU
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
           

Ayrılmasında sakınca yoktur

Birim Amirinin

Adı Soyadı :

Görev Unvanı : İmzası :

Tarih :

NOT: Özür gruplarında verilmesi zorunlu görülen belgeler bu forma eklenerek, personelin istihdam edildiği birime verilir.

EK-3

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı
Görev Yeri ve Unvanı
Atanmak İstediği Yer (5 tercih yapılacak) 1- 3- 5- 2- 4-
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan Değeri Adayın Puanı
1- a) 3'üncü hizmet bölgesinde kaldığı her başarılı yılın 3 ile çarpımından elde edilen puan    
b) 2'inci hizmet bölgesinde kaldığı her başarılı yılın 2 ile çarpımından elde edilen puan    
c) 1'inci hizmet bölgesinde kaldığı her başarılı yılın 1 ile çarpımından elde edilen puan    
2- Son üç yılın sicil notu aritmetik ortalamasının 1/10'u    
3- Son üç yıllık performans notu ortalamasının 1/10'u    
4- a) Başkanlıkça hizmet bölgesindeki çalışma süresince verilmiş her takdirname belgesi için 4  
b) Başkanlıkça hizmet bölgesindeki çalışma süresince verilmiş her teşekkür belgesi için 2  
5- Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından son üç yıl içinde yapılan sınavlardan aldığı notların aritmetik ortalamasının 1/10'u    
6- Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından aldığı puanın 1/10'u    
7- Son üç yıl içinde aldığı her disiplin cezasından;    
a) Her uyarma cezası için, -2  
b) Her kınama cezası için, -4  
c) Her aylıktan kesme cezası için, -7  
d) Her kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için, -10  
TOPLAM  
         
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı
17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor
17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu17:21 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı17:19 - Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı
17:11 - Bakan Selçuk çocukları hastanede eğitim gören annelerle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam