1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2014 yılından önce 2828 sayılı Kanun kapsamında atanan memurların sınavsız hangi kadrolara atanabileceğine ilişkin olarak bölge idare mahkemeleri arasındaki verilen kararlardaki farklılığı giderdi
01 Mart 2021 00:04
+Aa- Yazdır
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü

Sorun neydi: 2828 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi de, 27/03/2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değiştirilmiş ve (ç) bendinde "...Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır" hükmüne yer verilmiştir.

Yine 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16. Madde ile değişiklikten önceki tarihte diploma ile unvan ihraz edenlere ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.

Ancak bu tarihten önce, diploma ile unvan ihraz etsin etmesin, bu kapsamda atananların kurumlara dilekçe vererek belirli kadrolara atama talepleri sıkça yargıya taşınmıştır.

İDDK mahkeme kararları arasındaki farklılığı giderek kurumları rahatlatmıştır. İDDK'ya göre;

Öğrenimle ihraz edilen unvan ise, hak sahiplerinin gördükleri mesleki veya teknik öğretim sebebiyle gerek mevzuat gereği gerekse mevzuatla yetkilendirilmiş kurumlarca kullanabilecekleri belirtilen unvanları ifade etmektedir. Öğrenimle ihraz edilen unvana teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, sosyolog, ebe, hemşire vb. unvanlar örnek gösterilebilir. Nitekim, 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesinde, kişilere gördükleri mesleki teknik öğrenim alanlarına göre; teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmen ve mühendis unvanlarının verileceği öngörülmüştür.

Bununla birlikte; ülkemizde ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yer alan programlar incelendiğinde memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı veren bir öğretim programının bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, 2828 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanların, öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmedikleri memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlarına anılan Kanun'un Geçici 16. maddesi uyarınca atanmalarına hukuken olanak bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/154

Karar No : 2020/123

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

I-İSTEMİN ÖZETİ: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 17/06/2020 tarih ve E:2020/25, K:2020/25 sayılı kararıyla;

vekili Av tarafından, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 27/06/2019 tarih ve E:2019/460, K:2019/758 sayılı kararı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 24/12/2019 tarih ve E:2019/618, K:2019/1117 sayılı ve 12/12/2019 tarih ve E:2019/790, K.2019/991 sayılı kararları, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 12/09/2019 tarih ve E:2019/1300, K:2019/1324 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 27/06/2019 tarih ve E:2019/460, K:2019/758 sayılı kararı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 24/12/2019 tarih ve E:2019/618, K:2019/1117 sayılı ve 12/12/2019 tarih ve E:2019/790, K.2019/991 sayılı kararları arasında aykırılık bulunduğu, aykırılığın, davanın reddi yolundaki İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 27/06/2019 tarih ve E:2019/460, K:2019/758 sayılı kararı ile Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 12/09/2019 tarih ve E:2019/1300, K:2019/1324 sayılı kararı arasında aykırılık bulunmadığı" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi 'nın açıklamaları

dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

II-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A-İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BİRİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/460 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: İlçe Nüfus Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapmakta iken, talebi doğrultusunda 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Geçici 16. maddesi uyarınca aynı yer 4. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanan davacının, söz konusu atamasının iptaline ilişkin Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 06/06/2018 tarih ve 13936 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Aydın 2. İdare Mahkemesinin 07/02/2019 tarih ve E:2018/770, K:2019/114 sayılı kararının özeti:

2828 sayılı Kanun'un Geçici 16. maddesi, 08/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi, 6. maddesi ve 23/01/2018 tarih ve 30310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 7. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde yer alan kurallar aktarılarak,

Her ne kadar; veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için yukarıda aktarılan mevzuatta belirtilen genel şartları davacının taşıdığı anlaşılmakta ise de, söz konusu kadronun görevde yükselme suretiyle atanılabilecek bir kadro niteliğinde olduğu, söz konusu kadroya atanabilmek için mevzuatta belirtilen genel şartları taşımanın yanında ayrıca görevde yükselme sınavında da başarılı olmak gerektiği, 2828 sayılı Kanun'un Geçici 16. maddesi ile getirilen düzenlemenin ise, sadece öğrenim durumu itibarıyla atanılabilecek ve görevde yükselme sınavı gibi herhangi bir özel şarta tabi olmayan kadrolara yapılacak atamalar şeklinde anlaşılması gerektiği,

Bu durumda, davacının görevde yükselme sınavına tabi bulunan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna yapılan atamasının iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 27/06/2019 tarih ve E:2019/460, K:2019/758 sayılı kararının özeti:

Aydın 2. İdare Mahkemesinin 07/02/2019 tarih ve E:2018/770, K:2019/114 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B-KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BİRİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/618 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetler

Başkanlığında hizmetli olarak görev yapan davacının, 2828 sayılı Kanun'un Geçici 16. maddesi uyarınca memur unvanlı kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01/08/2018 tarih ve E.1431 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Adana 3. İdare Mahkemesinin 08/03/2019 tarih ve E:2018/1064, K:2019/265 sayılı kararının özeti:

2828 sayılı Kanun'un Geçici 16. maddesi, 17/04/2014 tarih ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 7. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kurallar aktarılarak,

Uyuşmazlıkta, 2828 sayılı Kanun'un Geçici 16. maddesinden yararlanmak için; kişinin 2828 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi kapsamında atanmış olması ve fiilen görevde bulunması, kurumların kadroları ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve talep edilen unvanın, maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilmiş olması şartlarının sağlanmış olması gerektiği,

Buna göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde yer alan sınav şartının, 657 sayılı Kanun'a göre özel nitelik taşıyan bu düzenlemede aranmadığı ve talep edilen unvana ilişkin ihraz şartının sadece öğrenim durumuyla değerlendirilmesi gerektiğinin görüldüğü,

Bu durumda, 26/06/2006 tarihinde ortaöğrenimini tamamlayarak mezun olan ve memur unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olan davacının memur kadrosuna atanma istemli başvurusu hakkında 2828 sayılı Kanun'un Geçici 16. maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi gerekirken, 657 sayılı Kanun ve Yönetmelikler gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 24/12/2019 tarih ve E:2019/618, K:2019/1117 sayılı kararının özeti:

Adana 3. İdare Mahkemesinin 08/03/2019 tarih ve E:2018/1064, K:2019/265 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

C-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU DİĞER KARAR :

Konya Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 12/12/2019 tarih ve E:2019/790, K:2019/991 sayılı kararı da, Konya Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 24/12/2019 tarih ve E:2019/618, K:2019/1117 sayılı kararı ile aynı doğrultudadır.

III-İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar tarafından, öğrenim durumları itibarıyla ihraz edildiği belirtilen unvanlara anılan Kanun'un Geçici 16. maddesi uyarınca atanma istemiyle yapılan başvurular üzerine tesis edilen işlemlere karşı açılan davalarda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

1-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu:

Ek Madde 1 - (Ek: 25/2/1988-3413/1 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/20 md.)

Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a)Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması halinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

b)(Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı veya bu Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. Bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu onaylananlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri de dikkate alınarak Başkanlıkça kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

c) (Mülga: 21/3/2018-7103/24 md.)

ç) (Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca teşkilat bazında dağıtımın bildirilmemesi halinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde resen yerleştirme yapılır.

d)Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, halen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Birinci fıkra ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri kadro ve statüler esas alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları halinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olumlu görüşleri üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 16 - (Ek: 21/3/2018-7103/25 md.)

Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.

2-12/06/2014 tarih ve 29028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik:

Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması

GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek:RG-20/11/2018-30601)

(1)2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar. Bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili kurumlarca yapılır.

(2)Bu maddeye ilişkin başvurular ilgililerce yazılı bir dilekçe ile görev yapılan kuruma yapılır.

(3)Bu kişilerin atanmasında ilgili kurumca mevcut kadro durumu, ilgililerin öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlar ve kurumun hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme esastır.

(4) Kişilerin gördükleri öğrenim dolayısıyla unvan ihraz edip etmedikleri hususunda tereddüt hasıl olması halinde ortaöğretim düzeyi için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans ve lisans düzeyi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınır.

(5) Hak sahiplerinin öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmaması, öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmakla birlikte bu unvanlarda boş kadro bulunmaması veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması halinde bu kişilerin atamaları yapılmaz.

(6) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yerleştirmesi yapılmış olup da güvenlik soruşturmasının tamamlanamaması gibi idareden kaynaklanan sebeplerle göreve başlatılamayan kişiler bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

3-3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun:

Unvanlar

Madde 3 - Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a)(Değişik: 2/12/2016 -6764/50 md.) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen",

b)Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c)Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d)Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek

teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",

e)(Değişik: 2/12/2016 -6764/50 md.) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında "mühendis",

Unvanı verilir.

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.

4-2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun:

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu:

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.) ...

5-Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır: ...

c)Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi halinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek.

...

6-(Değişik:17/10/2019-7188/7 md.) Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemler, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2828 sayılı Kanun'a 3413 sayılı Kanun'la eklenen Ek 1. maddesi "Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa otsun, serbest kadro mevcutlarıma binde biri nispetindeki kısmım ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar. Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar." şeklinde iken, 19/02/2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilmiş ve 1. fıkrasının (ç) bendinde "...Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır..." hükmü getirilmiştir.

2828 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi de, 27/03/2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değiştirilmiş ve (ç) bendinde "...Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle de 2828 sayılı Kanun'a Geçici 16. madde eklenmiş ve bu maddede "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmü yer almıştır.

7103 sayılı Kanun'un 24. maddesinin gerekçesinde, "...Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır."; 25. maddesinin gerekçesinde ise "2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları öngörülmektedir" ifadelerine yer verilmiştir.

2828 sayılı Kanun'un 7103 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değişik Ek 1. maddesinde, bu madde kapsamına girenlerin yerleştirmelerinin; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara yapılacağı öngörülmüştür. Anılan Kanun'un 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle eklenen Geçici 16. maddesinde de, daha önceden bu Kanun'un Ek 1. maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar yönünden düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemede, bunların da öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanabilmelerine olanak tanınmıştır.

Öğrenimle ihraz edilen unvan ise, hak sahiplerinin gördükleri mesleki veya teknik öğretim sebebiyle gerek mevzuat gereği gerekse mevzuatla yetkilendirilmiş kurumlarca kullanabilecekleri belirtilen unvanları ifade etmektedir. Öğrenimle ihraz edilen unvana teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, sosyolog, ebe, hemşire vb. unvanlar örnek gösterilebilir. Nitekim, 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesinde, kişilere gördükleri mesleki teknik öğrenim alanlarına göre; teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmen ve mühendis unvanlarının verileceği öngörülmüştür.

Bununla birlikte; ülkemizde ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yer alan programlar incelendiğinde memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı veren bir öğretim programının bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, 2828 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanların, öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmedikleri memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlarına anılan Kanun'un Geçici 16. maddesi uyarınca atanmalarına hukuken olanak bulunmamaktadır.

İV-SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle, aykırılığın yukarıda belirtilen gerekçe ile davanın reddi doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 19/10/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
09:44 - Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda09:34 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı09:33 - Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi09:30 - Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?
09:25 - Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik09:17 - EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı
08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama08:33 - Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor08:27 - Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon08:24 - Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem08:12 - Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü
08:04 - ODTÜ'de merdiven çekişmesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam