1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, hangi derslerin yüz yüze eğitimle verileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü hangi derslerin yüz yüze eğitimle verileceğini açıkladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ilkokul ve orta okullarda Türkçe ve Matematik derslerinin tüm sınıflarda zorunlu olarak yüz yüze okutulması istemiştir. Yabancı dil dersi birinci sınıflar dışında diğer tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze okutulacaktır. Ortaokullarda ise hangi derslerin yüz yüze okutulacağına okullarca karar verilecektir.
02 Mart 2021 23:16
+Aa- Yazdır
MEB, hangi derslerin yüz yüze eğitimle verileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yüz yüze eğitim uygulamaları konusunda resmi yazı yayımladı... Yazıda, hangi derslerin yüz yüze eğitimle verileceği açıklandı

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43769797-10.07.01-21569446
Konu : Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları

İlgi a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.
ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı yazısı.
d) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-20218459 sayılı yazısı.
e) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılacak okullara ve sınıf düzeylerine ilişkin açıklamalar ilgi (d) yazı ile belirtilmiştir. Buna göre; 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başlamıştır. Ancak ülke genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınmış olup kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illerde yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 inci maddesi hükmü gereği tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

1- Bütün illerde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf düzeylerinde uygulama ilgi (d) yazıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
2- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu okullardaki yüz yüze eğitimlerde Ek-1'de yer alan Çizelge uygulanacaktır.
3- Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda Ek-1'de yer alan Çizelge uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacaktır.
4- Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda Ek-3'te yer alan çizelge uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacaktır.
5- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati yüz yüze eğitim
yapılması durumunda Ek-1 Çizelge; 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-2 Çizelge uygulanacaktır.
6- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-3 Çizelge; 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-4 Çizelge uygulanacaktır.
7- Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacaktır.
8- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapacaklardır. Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BİLSEM idareleri uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.
9- Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacaktır.
10- Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal'da yer alan içeriklerden yararlanılacaktır. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.
11- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır.
12- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 (otuz) dakika olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise ilgi (ç) yazı esaslarına göre yürütülecektir.
13- İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmaları sağlanacaktır.
14- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde planlanacaktır.
15- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il/ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınacak olup yemek hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınacaktır.
16- Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve ilgi (e) Kılavuz doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.
17- 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar ilgi (a) Yönetmeliğin Ölçme ve Değerlendirme hükümleri esas alınarak verilecektir. Bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır. Birinci sınavlarla ilgili takvim ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulacaktır.
18- Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.
19- Öğrencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılarak ilgi (e) Kılavuz hükümlerine uyulacaktır.
İllerimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda Covid-19 salgın tedbirleri dikkate alınarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf düzeylerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim gün ve saatleri Valiliklerce alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecektir. Öğrenci, veli ve okul yönetimlerimizin konu ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan

Ek:1- İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar Haftalık Ders Çizelgesi (Toplam 12'şer Ders Saatlik)
2- İlkokul ve Ortaokul 8. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi (Toplam 22 Ders Saatlik)
3- İmam Hatip Ortaokulu 5-8. Sınıflar Haftalık Ders Çizelgesi (Toplam 14'er Ders Saatlik)
4- İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi (Toplam 24 Ders Saatlik)Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yüz yüze eğitim uygulamalarına dair yazısına aşağıda yer verilmiştir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan verileceği konusunu okul yönetimlerine bırakmıştır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
23:46 - Bir Belediye Başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı23:37 - Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek vefat etti23:35 - Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici23:33 - 4 bin yıllık Harput kabartmasını oyma sanatıyla ahşaba işledi23:32 - Genç girişimcinin geliştirdiği ürünler hastalara şifa oluyor23:01 - Direksiyonsuz araç kullanmıştı! İşte aldığı ceza
23:00 - Muğla'da, 5'er dakika arayla ormanlık iki alanda yangın22:57 - Kısıtlamada oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira para cezası22:09 - Orman mühendisi ve eşi 2 gün arayla Kovid'19'a yenildi22:04 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı21:46 - Traktörden düşen 7 yaşındaki Emin, hayatını kaybetti21:21 - Emekli öğretmen yabani ağaçları meyve vermesi için aşılıyor
21:14 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şaşırdım ve üzüldüm20:47 - Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı20:45 - Van'da gösteri ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı20:44 - Meteorolojiden bazı illerimiz için toz taşınımı uyarısı20:36 - İş başvuruları için online cv hazırlama rehberi
20:22 - Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam