1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atanma öncesi lisans mezunu olan lise mezunu kaçıncı dereceden başlatılır?

Danıştay 12. Dairesi, lise mezunu olarak KPSS'ye giren ve bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle atanan davacının, atanma öncesinde lisans bir programdan mezun olduğuna dikkat çekerek, memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiğine karar verdi.
11 Mayıs 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Atanma öncesi lisans mezunu olan lise mezunu kaçıncı dereceden başlatılır?

Lise mezunu olarak KPSS'ye giren ve bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle atanan davacı, Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı doğrultusunda, memuriyete giriş derecesi lisans mezuniyeti yerine KPSS'ye girdiği tarihteki lise mezuniyetine göre belirlenmiştir.

İdare mahkemesi yapılan uygulamada hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

657 sayılı Kanunun 36. maddenin 12/d bendinde, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87'nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenlerin giriş derece ve kademelerinin yükseltileceği belirtilmektedir.

Danıştay ise 657 sayılı Kanunun 36. Maddesinin 12-(d) numaralı alt bendinde yer alan düzenlemeyi geniş yorumlayarak memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2018/7977

Karar : 2020/2516

Tarih : 23.06.2020

Davacının memuriyete girişten önce yüksek öğrenim mezunu olduğu ve bu hususta taraflar arasında bir çekişme bulunmadığı, memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiği hakkında.

Temyiz Eden (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

Vekili: Hukuk Müşaviri Av. ...

İstemin Konusu: Yozgat İdare Mahkemesinin 21/11/2013 tarih ve E-.2013/152, K:2013/1042 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu İstem: Kırşehir ili, Akçakent İlçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından, 12/06/2007 tarihinde Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olması nedeniyle intibakının yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 30/10/2012 tarih ve 25558 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Yozgat İdare Mahkemesince; ortaöğretim düzeyinden memuriyete başlayan ve 4 yıl süreli lisans programını memuriyete başlamadan önce bitirdiği açık olan davacının, söz konusu durumu nedeniyle intibakının yapılmasına olanak bulunmadığı gözetildiğinde, bu yaptığı başvurunun 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d fıkrasında kendisi ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları:

Davacı tarafından, 17/09/2006 tarihinde lise mezunu olduğu, henüz lisans eğitimini tamamlamadığı için ortaöğretim KPSS sınavına girdiği ve yerleştirme döneminde de lisans eğitiminin bitmediği, kadronun verilmesinden önce lisans eğitimini tamamladığı ve intibakının yapılması gerektiği, bu hususta emsal kararların bulunduğu ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması:

Davalı idare tarafından, davacı tarafından ileri sürülen hususlar arasında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yazılı sebeplerden birinin bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Özgür ATMACA

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay:

Kırşehir İli, Akçakent İlçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacı, 17/09/2006 tarihinde girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSS94 puan türünden aldığı puanla 20/06/2007 tarihinde açıklanan KPSS-2007 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ile ortaöğretim düzeyi ile sağlık memuru (ilk ve acil yardım) olarak yerleştirilmiş ve 10/07/2007 tarihinde göreve başlamış, 04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 632 sayılı KHK uyarınca kadrolu pozisyona geçirilmiştir.

18/01/2012 tarihli başvuru ile memuriyete başlamadan önce 12/06/2007 tarihinde bitirdiği Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmesi nedeniyle davalı idareden yeni öğrenim durumuna göre intibakının yapılması talep edilmiştir.

Bu talep üzerine, davalı idare tarafından 30/10/2012 tarihli dava konusu işlem ile davacının lisans mezuniyetini saklayarak ortaöğretim puanı üzerinden KPSS ile yerleştirildiği Devlet Personel Başkanlığının buna ilişkin görüş yazısında 657 sayılı yasanın 36/12-d bendinden davacının yararlanmasının mümkün olmadığı belirtilerek başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İlgili Mevzuat ve Hukuki Değerlendirme:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün "A" bendinde sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri gösterilmiştir. İlgili maddede lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 12. derecenin 2. kademesinden, 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin ise 9. derecenin 1. kademesinden memuriyete giriş yapacakları kuralına yer verilmiştir.

Aynı maddenin 12-(d) numaralı alt bendinde ise (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/4/2003 tarihli ve E.: 2003/22, K.: 2003/34 sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 17/9/2004 - 5234/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87'nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." kuralına yer verilmiştir.

Uyuşmazlığın kaynağının; lise mezunu olarak KPSS'ye giren ve bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle atanan davacının, Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı doğrultusunda memuriyete giriş derecesinin lisans mezuniyeti yerine KPSS'ye girdiği tarihteki lise mezuniyetine göre belirlenmesi olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının memuriyete girişten önce yüksek öğrenim mezunu olduğu ve bu hususun taraflar arasında bir çekişme bulunmadığı da dikkate alındığında, memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde ve davanın reddi yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Yozgat İdare Mahkemesinin 21/11/2013 tarih ve E:2013/152, K:2013/1042 sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:13 - Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12:06 - Bingöl'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Sıcaktan bunalan suya koştu İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı11:49 - 7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim11:44 - İnternetten gördü, 'kolonyalı deney'i evde uygulayınca kabusu oldu
11:41 - Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor11:41 - Bakanlık, internette çocuklar için zararlı olabilecek 1259 içeriğe müdahale etti11:30 - Üniversitedeki taciz skandalı yönetmeliğe takıldı!11:30 - 2021-TUS 2. dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu için geç başvuru imkanı11:29 - Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı11:26 - 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı
11:22 - 4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı11:22 - Ümitcan Uygun'a, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltı11:13 - Polis eşlerinden sorumlu 4 kadına FETÖ'den gözaltı11:11 - Aşı olmayan balıkçılara av yasağı getirildi11:02 - Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor
10:59 - Facebook WhatsApp mesajlarını okumak için adım atacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam