Anayasa Mahkemesi ile Danıştay Kararları Çelişiyor

İdareler tarafından çıkarılan yönetmeliklerin ve genel nitelikteki düzenleyici işlemlerin iptali için başvurulan merci Danıştay'dır. Danıştay, sözlü sınav ile hizmetlerin özel sektöre gördürülmesine ilişkin düzenlemeler hakkında iptal kararı vermiş ve düzenlemelerin dayanağı olan kanuni maddelerin iptali için Anayasa mahkemesine başvurmuştur. Ancak, Anayasa Mahkemesi her iki konuda da Danıştay'a katılmamıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2007 10:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SÖZLÜ SINAV

Anayasa Mahkemesinin, Danıştay'a karşı çıktığı ilk karar; Hakim ve savcı atamalarındaki mülakattır.

Yüksek Mahkeme, bu konuya ilişkin kararında şu gereçelere yer vermiştir:

"Mülakatta başarı göstermek adaylığa atanabilmek için Yasa ile aranılan koşullar arasında sayılmıştır. Hakimlik ve savcılık mesleğinin kendine özgü niteliği ve özelliği gözönünde bulundurularak yasa ile kimi niteliklerin, koşulların aranması zorunludur. Yazılı sınavdan geçerek yeterli hukuk bilgisine sahip olduğu kabul edilen aday adaylarının meslek için gerekli olan genel ve fiziki görünüm, intikal ve kavrama yeteneği gibi özelliklerin karşılıklı görüşme sonucu saptanabileceği açıktır. Bu nedenle, yazılı yarışma sınavında başarı gösteren aday adayları arasından en uygun koşulları taşıyanları seçme olanağı veren mülakatın hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için gerekli görülmesi yasa koyucunun takdir hakkı içindedir. Mülakatta başarı göstermenin mesleğe kabul aşaması öncesinde adaylık için bir koşul olarak aranmasının Anayasa'ya aykırılığından söz edilemez."

Danıştay'ın görüşleri ile Anayasa Mahkemesinin karçı çıktı ve iptali talebini uygun görmediği karar için tıklayınız.

HİZMETLERİN ÖZEL SEKTÖRE GÖRDÜRÜLMESİ

Anayasa Mahkemesinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na karşı çıktığı husus ise hizmetlerin özel sektöre gördürülmesine ilişkindir.

Yüksek Mahkeme, bu konuya ilişkin kararında ise şu gereçelere yer vermiştir:

"Sağlık hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetleri, kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulmasında özel sektörün kazanç, rekabet ve büyüme dinamiklerinden yararlanacak türdeki hizmetlerdendir.

Bu çerçevede, artan sağlık hizmeti talebini en doğru şekilde karşılamak, yüksek sermaye grubuna dahil sürekli yenilenen teknoloji elde etmek ve cihaz-ekipman-sigorta-bakım-yenileme maliyetlerini minimize etmek, birden çok kuruma ortak hizmet alanı yaratmak, yetersiz ve kısıtlı kalifiye insan gücü kaynağını değerlendirerek hizmette etkinlik ve verimlilik sağlamak, değişen şartlara ve ihtiyaca göre hizmet planlama ve sunumunu yapmak, yerinde sağlık hizmeti sunarak gereksiz hasta transferi ve beraberinde getireceği sosyal sorunlara son vermek, kaynak kullanımı kontrollü, kaliteyi yükselten, maliyeti düşüren etkin, süratli, kesintisiz bir sağlık hizmeti sunmak, gereksiz bina ve cihaz alımının önüne geçmek, kurumlar arası işbirliği ve halkın sosyal memnuniyetini arttırmak sağlık hizmetleri yönünden Devlet için bir kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir.

Anayasa'nın 47. maddesi ile 128. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sağlık hizmetlerinin bütünüyle devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu bir kamu hizmeti şeklinde nitelendirilmesi olanaklı değildir. Dolayısıyla sağlık hizmetinin tamamının salt memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiğinden sözedilemeyeceği gibi, 47. maddesinde öngörülen hizmet kapsamında bunun özel hukuk sözleşmeleri ile üçüncü kişilere yaptırılabileceği olanaklıdır."

Danıştay'ın görüşleri ile Anayasa Mahkemesinin karçı çıktı ve iptali talebini uygun görmediği karar için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber