MEB bünyesinde çalışan geçici işçiler kaç ay çalışır, yer değiştirmeleri, mali iş ve işlemleri nasıl yapılır?

MEB, 25 aralık 2020 tarihli yazısında 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesi kapsamında istihdam edilen geçici işçilerin, çalışma süreleri, mali hakları, nakilleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Temmuz 2021 12:00
MEB bünyesinde çalışan geçici işçiler kaç ay çalışır, yer değiştirmeleri, mali iş ve işlemleri nasıl yapılır?

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 127'inci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23'üncü Maddenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'ın 19'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Geçici işçi olarak istihdam edilecek personel; en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla, 5620 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde istihdam edilmeye devam olunur." hükmüne göre Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı yayınlamıştır.

Bu açıklamaya göre;

MEB BÜNYESİNDE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLER KAÇ AY ÇALIŞIR?

Yukarıda yer alan hükme göre Bakanlığın 2021 mali yılında 10 ay süre ile geçici işçi olarak çalışmaları uygun görülmektedir. Bu süreler 696 sayılı KHK'ya ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a uygun olarak belirlendiğinden uzatılması mümkün bulunmamaktadır.

MEB BÜNYESİNDE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞAMADIKLARI AYLAR HANGİ AYLARDIR

Geçici işçi kadroları yılda 10 ay üzerinden vize edildiğinden bu süre 01/01/2021 tarihinden itibaren Ekli vize listelerinde belirtildiği şekilde ve mümkün olduğunca Temmuz-Ağustos aylarında, işçilerin iş sözleşmeleri askıya alınmak ve bir defada kullanılmak suretiyle (bu iki aylık süre bölünerek kullanılmayacak ve maaş tahakkuk dönemine göre ayarlanabilecektir. Örneğin: 15 Haziran-14 Ağustos gibi) uygulanacak, ancak zorunlu haller ile işin veya iş yerinin gereklerine göre bu iki aylık süre diğer aylarda da kullanılabilecektir. Askı uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüklerince farklı usullerle yapılabileceğinden, bu konuda bağlı olunan SGK İl Müdürlüğünün ilgili birimi ile varılacak mutabakata göre hareket edilecektir.

MEB BÜNYESİNDE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLER İLLER ARASI YER DEĞİŞTİREBİLİRLER Mİ?

İşçi nakilleri ile ilgili olarak; 26/11/2020 tarihli ve 17312574 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere, gerek Cumhurbaşkanlığının 2019/4005 No.lu Genelgesi uyarınca ve gerekse 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sürekli veya geçici işçilerin kadroları isim ve il bazında vize edildiğinden, işçilerin en son ihale sözleşmesindeki teşkilat ve birimdeki işler üzerinden çalışmaya devam etmeleri gerekmekte olup hiçbir şekilde il dışına nakilleri mümkün olamamaktadır. Mümkün olduğunca, her işçi kadroya geçişten önceki birimlerinde çalışmaya devam edecek, ancak işin ve iş yerinin gerektirdiği zorunlu hallerde Valiliğinizce il içi yer değişikliği yapılabilecektir.

MEB BÜNYESİNDE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞAMADIKLARI AYLARIN MALİ HAKLARI HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

İş sözleşmelerinin askıya alındığı iki aylık süre/dönem için tahakkuk işlemleri, "MEB İşçi Ücret Bordro Modülü" yapısına eklenmiş olup bu dönemde ücret, sosyal yardımlar, kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye gibi hiçbir ödeme yapılmayacak, bu süreler kıdem tazminatına esas süreden de sayılmayacaktır.

Askı dönemine denk gelebilecek ilave tediye veya ikramiyeler, askı bitiminden sonra yapılacak ilk maaş ödemesiyle birleştirilerek ödenebilecektir. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88'inci maddesinin 4'üncü paragrafında bulunan "Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82'nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir." hükmünden dolayı, her bir işçi için SGK'ya iki ay boyunca asgari ücretin %12'si oranında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödenmesi gerekmektedir.

GSS primlerinin beyan ve ödenmesinde e-bildirge sistemindeki 41 No.lu belge türü kullanılacaktır. Yapılacak işlemlerde herhangi bir cezai duruma düşülmemesi bakımından işlemler gerek askıya alma, gerek GSS uygulamalarında, bağlı bulunulan SGK birimleri ile koordineli bir şekilde yürütülecektir.

Ayrıca, 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilen işçiler emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları gün emekliye sevk edilecek; bu yazımızda belirtilmeyen hususlarda ise ilgili mevzuat hükümlerine ve daha önce yapılan açıklamalarımıza göre işlem yapılacaktır.


Bu Habere Tepkiniz