İl içi yer değiştirme kılavuzuna dava açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2008 13:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TÜRK EĞİTİM SEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNA DAVA AÇTI

Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Öğretmenleri İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda yer alan ?Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler?? ibaresi ile

?Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır?.? ibaresi ve

?İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalar EK-1 takvimde gösterildiği şekilde değerlendirilecektir?.? İbarelerine yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesi ile Türk Eğitim-Sen tarafından dava açtıldı.

İŞTE DAVA DİLEKÇESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

?Yürütmeyi Durdurma Taleplidir?

DAVACI : Türk Eğitim Sen

(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ :Av. Ömer SARPDAĞ-Av. Hatice AKALAN

Konur Sok. 54/9 Bakanlıklar/ANKARA

DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar /ANKARA

T.KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu;

?Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler??

?Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır?.?

?İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalar EK-1 takvimde gösterildiği şekilde değerlendirilecektir?.? İbarelerinin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

ÖĞRENME TARİHİ :11/03/2008

AÇIKLAMALAR :

1) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda yürütmeyi durdurma ve iptali talep edilen ibareler Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırı olarak tesis edilmiştir. Kılavuzlar yönetmeliklere uygun olarak yönetmelikleri uygulamak için çıkarılırlar. Normlar hiyerarşine aykırı olarak yapılan düzenlemeler hukuka aykırıdır. Şöyle ki; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22.maddesi şu şekildedir: ?(1) Öğretmenler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il içinde veya iller arası yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.

a) İl içi yer değiştirme; Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler ile özür durumunu belgelendirenler il içinde eğitim kurumu tercihi yapmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir.

Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır.

Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.

Sıra kapsamındaki il içi yer değiştirmeler, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. Ancak, sırada bulunan öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumunda olmaları halinde bu dönemler dışında da yer değiştirmeleri yapılabilir.? Denilmektedir. Anılan 2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun "3. Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı maddesi ise şu şekildedir: "İsteğe bağlı başvurular Mart ayı içinde belirlenen takvim süresi içinde alınacaktır. Alınan başvurular değerlendirilecek tercih edilen eğitim kurumları bakımından hizmet puanı üstünlüğüne göre sıra oluşturulacaktır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince Nisan ayı içinde ilan edilecektir. İsteğe bağlı yer değiştirme, sırada bulunan öğretmenlerin il içinde dengeli dağılımları da gözetilerek ve eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ile illerin bu alandaki öğretmen durumu dikkate alınarak, aynı eğitim kurumunu tercih edenlerden hizmet puanı üstünlüğü esasına göre EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir." Denilmektedir. EK-1 yer değiştirme takviminde süreler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

?? İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi 12 - 25 Mart 2008

? Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci 12 - 25 Mart 2008

? Sıra Listelerinin İlan Edilmesi 10 - 18 Nisan 2008

? Sıradan Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Ağustos 2008

? Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Ağustos ayı içinde? Ancak yönetmeliğin 22. maddesinde Mayıs ayı içinde ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibariyle sağlanır hükmüne rağmen kılavuzda Ağustos ayı içerisinde ilişik kesileceği belirtilmiştir. Görüleceği üzere yönetmelikte belirlenen süreler kılavuzda görmezden gelinmiş ve yönetmeliğe aykırı olarak tesis edilmiştir. Bu tarihlere istinaden yapılan başvurular ve atamalar il içi yer değiştirme talebinde bulunacak olan eğitim çalışanlarını mağdur edecektir.

2)Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler ?MADDE 25- (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

b) Birinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere veya bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler? denilmektedir. Ancak 2008 Öğretmenlerinin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu ??Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.? İbaresi ile yönetmelik tarafından herhangi bir kısıtlama yapılmadığı halde kılavuzla zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirilebileceği ve il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacağı şeklinde bir kısıtlama kabul edilemez.

3) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalar Ağustos ayı içinde yapılmaktadır. Bu sebeple 31Temmuz tarihinin baz alınması sebebiyle yine kılavuzda belirtilen ?Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler? ibaresi sebebiyle 1 ay gibi bir süre ile eğitim çalışanları il içinde yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır. Bu durumda eğitim çalışanları bulundukları okulda 2 yıl değil 3 yıl çalışmaları anlamına gelmektedir. İdarenin keyfi uygulaması sebebiyle yönetmelik ve kanunla tanınmış bir hak kılavuzla bertaraf edilmektedir.

4)Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Takdir yüce makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER :Anayasa, İYUK, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

HUKUKİ DELİLLER : 2008 Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve yüce makamınızca da re'sen gözetilecek sair hususlar nedeni ile ;

1) Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu;

?Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler??

?Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır?.?

?İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalar EK-1 takvimde gösterildiği şekilde değerlendirilecektir?.? İbarelerinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptaline;

2)Tüm yargılama harç ve masrafların karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ile talep ederiz.

14/03/2008

Davacı(Türk Eğitim-Sen) Vekili

Av. Hatice AKALAN- Av. Ömer SARPDAĞ

Ek: Onanmış Vekaletname Sureti

Deliller bölümünde sayılanlar

Bu Habere Tepkiniz