1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2004 yılı Kamu İhale Kurumu uzman yardımcılığı sınav soruları

16 Ekim 2004 12:58
+Aa- Yazdır

Aşağıdaki sorular Forum bölümü üyesi "KİK" kullanıcı adlı ziyaretçimizin Forumda yayımladığı sorulardan alınmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

KAMU HUKUKU

1. I. Cumhurbaşkanı
II. Anayasa mahkemesi başkanı
III. TBMM başkanı
IV. Bakan
V. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'na göre milletvekili olmasa da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmalıdır?

A. I-II
B. I-II
C. II-V
D. I-IV
E. III-IV

2.
I. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
II. Cumhurbaşkanının sembolik yetkilere sahip olması
III. Cumhurbaşkanının güçlü yetkilere sahip olması
IV. Yürütmenin yasamadan doğması
V. Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yarı-başkanlık sistemine özgü niteliklerdir?

A. I, III ve IV
B. II, III ve IV
C. I, III ve V
D. III, IV ve V
E. I, IV ve V

3. Aşağıdakilerden hangisinin milletvekilliğiyle bağdaşmayacağı 1982 anayasasında sayılmamıştır?

A. İş takipçiliği
B. Temsilcilik
C. Kamuya yararlı dernek başkanlığı
D. Geliri özel kanunla sağlanan teşebbüse ortaklık
E. Avukatlık


4. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan özellik veya özellikler, 1982 Anayasası'nda yer almadığı halde Anayasa Mahkemesi tarafından kanun hükmünde kararnamelerde bulunması gereken nitelikler olarak aranmaktadır?

a. Zorunluluk ve ivedilik
b. Yetki kanununa dayanma
c. Meclisin onayına sunulma
d. Resmi gazetede yayımlanma
e. Değiştirilerek kabul edilmiş kanun hükmünde kararnamelerin sadece değiştirilmiş hükümlerinin yayım tarihinde yürürlüğe gireceği

5. Cumhurbaşkanının yokluğunda Milli Güvenlik Kurulu'na hangisi başkanlık eder?

a. Başbakan
b. TBMM başkanı
c. MGK genel sekreteri
d. Genel Kurmay Başkanı
e. Milli Savunma Bakanı

6. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının karşı imzaya gerek olmaksızın tek başına yapabileceği bir işlemdir?

a. Genel kurmay başkanını atamak
b. Anayasa mahkemesi üyelerini seçmek
c. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek
d. RTÜK üyelerini seçmek
e. Dış temsilcileri kabul etmek

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin mali sorumluluğu ile ilgili olarak 1982 Anayasası'nda yer almayan bir düzenlemedir?

a. Devletin kamu görevlilerinin verdiği zarardan sorumlu olduğu
b. Kamu görevlisi kusurlu ise ona karşı da dava açılabileceği
c. Sorumluluğun devletin idari işlem ve eylemlerinden doğabileceği
d. Devletin kusuru oranında kamu görevlisine rücu edebileceği
e. Devletin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu

8. Hangisi Danıştay'ın idari görevlerinden değildir?

a. Bakanlıkların başbakanlık aracılığıyla bilgi istedikleri konularda görüş bildirmek
b. Tüzük tasarılarını incelemek
c. Tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşme tasarıları hakkında görüş bildirmek
d. Kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek
e. Kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek

9. Vali aleyhine verilen soruşturma iznine karşı hangi sürede nereye başvurulabilir?

a. 10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne
b. 10 gün içinde Danıştay'a
c. 15 gün içinde Danıştay'a
d. 10 gün içinde Asliye Ceza Mahkemesi'ne
e. 10 gün içinde İl İdare Kurulu'na

10.Tek hakimle verilen İdare ve Vergi Mahkemesi kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurma süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren ne kadardır?

a. 10 gün
b. 15 gün
c. 30 gün
d. 60 gün
e. 7 gün


11.Ceza kanununun kişi bakımından uygulanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A. Cumhurbaşkanı, vatana ihanet suçu haricindeki suçlarından ancak meşhut suç halinde yargılanabilir.
B. NATO görevlileri karşılıklılık şartı ile yargılanabilir.
C. Diplomatik dokunulmazlığa sahip dış temsilciler ancak ağır cezayı gerektiren meşhut suç halinde ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yargılanabilir.
D. Milletvekili olduğu sürece bir milletvekili ağır cezayı gerektiren meşhut suç hali haricinde yargılanamaz
E. Bakanların dokunulmazlığı olmadığından bakan oldukları sürece yargılanabilirler


12. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet ilişkisine örnek olamaz?

a) Başbakanlık- TÜBİTAK
b) İçişleri Bakanlığı- İl Özel İdaresi
c) Milli Eğitim Bakanlığı- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
d) YÖK- Üniversiteler
e) E. Barolar Birliği- Baro

13. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda belirtilen ilk incelemeye yönelik hususlardan değildir?

A. Husumet
B. 3. ve 5. maddelere uygunluk
C. İdari merci tecavüzü
D. Yetki
E. Şekil yönünden hukuka aykırılık

14. Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-Devlet İhale Kanunu'nu yürürlükten kaldırmamıştır.
B-Kamu bankalarının yapım işleri bu kanunda tabidir
C-Fonlar kanun kapsamı dışındadır
D-Kurul üyeleri iki kez üst üste seçilemezler
E-TMSF'nin sahip olduğu bankalar kanun kapsamı dışındadır

15- İl Emniyet Müdürünün valiliğe atanması idari işlem sınıflandırması açısından ne tür işlemdir?

A. Karma-öznel
B. Kolektif-öznel
C. Karma-şart
D. Kolektif-şart
E. Basit-şart

16-İdari sözleşmelerin iptali ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A. İYUK'nda ayrı bir iptal prosedürüne tabi tutulmamıştır.
B. İdari sözleşmelerin iptali Danıştay Kanunu'nda düzenlenmiştir.
C. İdari sözleşmelerin iptali kararları kesindir
D. İptal davası açma süresi 30 gündür.
E.Yalnızca idare iptal davası açabilir.

17. Aşağıdakilerden hangisinde TBMM genel kurulunda toplanan üyelerin çoğunluğunun oyu karar verilebilmesi için yeterli sayılmıştır?

A. Milletvekilliğinin düşürülmesi
B. Dokunulmazlığın kaldırılması
C. Yüce divana gönderme kararı
D. Meclis soruşturması açılması
E. Yeni kurulan hükümete güvenoyu verilmesi

18. Yürürlükteki Kamulaştırma Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olağanüstü durumlarda kamulaştırma kararının idari yönden kesinleşmesine gerek olmaksızın taşınmaz mal adliye mahkemesinin kararı ile idarenin mülkiyetine geçebilir.
B) Yeterli ödenek elde edilmeden kamulaştırma yapılamaz.
C) Kamu yararı kararı alınmalıdır.
D) Taşınmazın idarenin mülkiyetine geçebilmesi için, kamulaştırma kararının idare yönden kesinleşmesine gerek yoktur.
E) Satın alma usulünün denenmesi mecburidir.

19. Köy muhtarı K, ihtiyaç olmamasına rağmen köy bütçesinden elde ettiği ödenekle bazı mallar satın alarak yakınlarına dağıtmış, bunları köy defterine geçirmemiştir. K`nin cezai sorumluluğu nasıldır?

A. Görevi kötüye kullanma
B. Görevi kötüye kullanma ve zimmet
C. Ağırlaştırılmış zimmet
D. Zimmet
E. Güveni kötüye kullanma

20. Gece bekçisi B, kendisine görevinde kullanılmak üzere tevdi edilen silahı satarak parasını kumarda harcamıştır. B`nin cezai sorumluluğu nasıldır?

a. Görevi kötüye kullanma
b. Görevi kötüye kullanma ve zimmet
c. Ağırlaştırılmış zimmet
d. Zimmet
e. Güveni kötüye kullanma

21. Yurt dışında diplomatik dokunulmazlıktan yararlanarak Türkiye`yi temsil eden memurların görevleri nedeniyle işledikleri suçlarda yetkili mahkeme hangisidir?

a. Suçun işlendiği yer mahkemesi
b. Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
c. Sanığın tutuklandığı yer mahkemesi
d. İlk muhakeme işleminin yapıldığı yer mahkemesi
e. Ankara mahkemeleri

22. Karşıdan karşıya geçmekte olan çocuğa araba çarpacağını anlayan A, onu kurtarmak için atlamış bu sırada kaldırımda yürüyen B `ye çarpmış ve B düşerek kafasını kaldırıma çarpmış daha sonra da ölmüştür. A`nın cezai sorumluluğu nasıldır?

a. Meşru müdafaa nedeniyle sorumluluğu yoktur
b. Zorunluluk hali nedeniyle sorumluluğu yoktur
c. Taksirli adam öldürmeden sorumludur
d. Kastı aşan adam öldürmeden sorumludur
e. Birleşen nedenli adam öldürmeden sorumludur

23. A`yı öldürmek isteyen B karanlıkta A sandığı C`ye ateş etmiş ve onu öldürmüştür. B`nin cezai sorumluluğu nasıldır?

a. Kasten adam öldürmeden sorumludur
b. Şahısta yanılma olduğundan sorumluluğu yoktur
c. Fiili hata olduğundan sorumluluğu yoktur
d. İsabette sapma olduğundan eğer C yönünden şahsa ilişkin bir ağırlatıcı neden varsa bu uygulanmaz.
e. Şahısta hata olduğundan sorumluluğu azaltılır.

24. A, kasten müessir fiil suçundan yargılanmış ve üç(3) ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Kararı cumhuriyet savcısı temyiz etmiş, Yargıtay cezanın adam öldürme suçundan verilmesi gerektiğinden cihetle kararı bozmuştur. İlk derece mahkemesi de karara uymuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Cezanın ağırlaştırılması yasağı nedeniyle adam öldürme suçundan ceza verilemez
b. Uymadan sonra serbesti ilkesi gereğince adam öldürme suçundan 1 yıl hapis cezası verilebilir.
c. Aleyhe bozma yasağı nedeniyle Yargıtay`ın kararı yanlıştır
d. Yargıtay'ın bozma kararına uyan mahkeme adam öldürme suçundan ceza vermek zorundadır ancak cezanın ağırlaştırılması yasağı nedeniyle 3 aydan fazla ceza verilemez
e. Hiçbiri

25. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevine girdiğini duruşmadan önce anlayan Sulh Ceza Mahkemesi duruşmaya devam etmek zorundadır
b. Davanın Sulh Ceza Mahkemesi'nin görevine girdiğini duruşmadan önce anlayan Asliye Ceza Mahkemesi duruşmaya devam etmek zorundadır
c. Davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine girdiğini duruşmadan önce anlayan Asliye Ceza Mahkemesi duruşmaya devam etmek zorundadır
d. Davanın Sulh Ceza Mahkemesi'nin görevine girdiğini duruşmada anlayan Asliye Ceza Mahkemesi duruşmaya devam etmek zorundadır
e. Davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevine girdiğini duruşmada anlayan Sulh Ceza Mahkemesi duruşmaya devam etmek zorundadır

26. Oğlu A'nın adam öldürme suçundan yargılandığı davada baba B tanıklıktan çekinmek istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. B'nin böyle bir hakkı bulunmamaktadır
b. B tanıklıktan çekinebilir bu nedenle duruşmaya gitmeyebilir
c. B tanıklıktan çekinebilir ancak duruşmaya gitmeye mecburdur; çünkü tanıklıktan çekinme hakkının olup olmadığını hakim takdir eder
d. B tanıklıktan çekinebilir. Bunun için duruşmaya gidip çekinme beyanında bulunması gerekli ve yeterlidir
e. B tanıklık yaparsa yaparsa yemin etmek zorundadır

27. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Yetki genişliği ilkesi yalnızca valilerde uygulama alanı bulur
b. İl yönetiminde yetki genişliği ilkesinin uygulanacağı bir anayasal kuraldır
c. Vali bu yetkiyi kullanırken merkeze danışmalıdır
d. Yetki genişliği ilkesi uygulanırken yapılan masrafları merkez yüklenir
e. Merkezi yönetimin katılığını yumuşatmak için getirilmiştir

28. Aşağıdakilerden hangisi mutlak bir bozma nedeni değildir?

a. Savunma hakkının önemli ölçüde kısıtlanmış olması
b. Gizli yapılması gereken duruşmanın aleni yapılması
c. Hakimin yasaklı olması
d. Hükmün içerisinde birbiri ile çelişen kararlar bulunması
e. Mahkemenin kanun gereğince teşekkül etmemiş olmaması

29. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalardan biridir?

a. Kamu İhale Kurulu'nun kararlarına karşı açılan davalar
b. Başbakanlık'taki genel müdürün görevden alınmasına karşı açılan dava
c. Yerel düzeyde uygulanan yönetmeliğin iptali davası
d. YÖK kararlarına karşı açılan davalar
e. ÖSYM kararlarına karşı açılan davalar

30. Okul idaresi tarafından kendilerine buzlanmış merdivenleri temizleme görevi verilen müstahdemler bu emre riayet etmemişlerdir. Buzlu merdivenden kayıp düşen öğrenci Ö yaralanmıştır. Bu müstahdemlerin cezai sorumluluğu nasıldır?

a. Ayrı ayrı taksirli müessir fiilden sorumludurlar
b. İştiraken taksirli müessir fiilden sorumludurlar
c. İştiraken kastı aşan müessir fiilden sorumludurlar
d. Hiçbir cezai sorumlulukları yoktur
e. İştiraken kasten müessir fiilden sorumludurlar

31. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Maslahata uygunluk ilkesi geçerlidir
b. Yeterli delil varsa cumhuriyet savcısı kamu davası açmaya mecburdur
c. Yeterli delil ve kamu yararı varsa cumhuriyet savcısı kamu davası açmaya mecburdur
d. Yeterli delil varsa cumhuriyet savcısı kamu davası açıp açmamakta serbesttir
e. Yeterli delil olup olmadığına bakılmaksızın savcı kamu davası açıp açmamakta serbesttir

32. Uyuşmazlık mahkemesi aşağıdakilerden hangisi hakkında karar veremez?

a. İdare Mahkemesi ile AYİM arasındaki uyuşmazlık
b. Hukuk Mahkemesi ile Ceza Mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
c. Vergi Mahkemesi ile AYİM arasındaki uyuşmazlık
d. Ceza Mahkemesi ile Vergi Mahkemesi arasındaki uyuşmazlık
e. İdare Mahkemesi ile Ceza Mahkemesi arasındaki uyuşmazlık

33. Ceza davaları arasındaki bağlantı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bağlantılı davaların birleştirilmesi mecburi değildir
b. Birleştirme kararı Yargıtay'ı bağlar
c. Bağlantılı davalar aşağı yetkili mahkemede birleştirilebilir
d. Kararlardan biri diğerini etkileyebilecekse bağlantı kanun gereği var sayılabilir
e. Birleştirilen bağlantılı davalar sonucunda maddi anlamda dava sayısı kadar hüküm verilmiş olur

34. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kurulu üyelerinin göreve başladıktan sonra yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerden biri değildir?

a. Yargıtay birinci başkanlık kurulu huzurunda yemin etmek
b. Üyeliği boyunca resmi veya özel hiçbir görev almamak
c. Ücret karşılığı konferans ve ders vermemek
d. Sahip olduğu A.Ş. hissesini devretmek
e. Hazine müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymatleri elinden çıkarmak

35. Galerici G, A'ya taksitle otomobil satmış ve otomobili teslim etmiştir. A son taksidi ödemeyince otomobilin mülkiyetinin hâlâ kendisinde olduğunu ve otomobili geri almasının suç teşkil etmeyeceğini düşünen G, otomobili A'nın işyerinin önünden gizlice galerisine çektirmiştir. G'nin cezai sorumluluğu nedir?

a. Fiili hata olduğundan cezai sorumluluğu yoktur
b. Hukuki hata olduğundan hırsızlık suçundan sorumludur
c. Mefruz suç olduğundan sorumluluk yoktur
d. İşlenemez suç olduğundan sorumluluk yoktur
e. Hukuki hata olduğundan hırsızlık suçundan cezalandırılır ancak cezası indirilir

36. Tam yargı davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bir idari eyleme karşı açılıyorsa zararın öğrenilmesinden itibaren bir yıl içerinde açılmalıdır
b. Bir idari eyleme karşı açılıyorsa ön karar gereklidir
c. Bir idari eyleme karşı açılıyorsa ön karar alınmadan dava açılırsa bu bir idari merci tecavüzü teşkil eder
d. İdari sözleşmeden kaynaklanıyorsa ön karar gerekmez
e. İdari işlemden kaynaklanıyorsa ön karar gerekmez

37. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın getirdiği bir yeniliktir?

a. Milletvekili olmayan kişinin bakan olabilmesi
b. Diyanet İşleri Başkanlığı
c. DPT
d. Cumhurbaşkanının dördüncü(4.) turda seçilememesi durumunda genel seçimlerin otomatik olarak yenilenmesi
e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında özel sınırlama nedenlerinin getirilmesi

38. Sulh Ceza Mahkemesi'nde kamu davasını kim açıp yürütür?

a. Emniyet Müdürü
b. Kaymakam
c. Cumhuriyet Savcısı
d. Vali
e. Belediye Başkanı


ÖZEL HUKUK

1. İyiniyetin ancak hakkın kötüye kullanılması durumunda korunduğu durum aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yolsuz tescile güvenerek taşınmaz mülkiyetinin iyiniyetle kazanılması
B) Gayrımümeyyizden elde edilen kazanmalar
C) Evliliğin fesholunmasından önce şahsi durumdaki değişmeler
D) Cebri icradan elde edilen taşınmazın iyiniyetle kazanılması
E) Para ve hamiline yazılı senetlerin iyiniyetle kazanılması

2. A, evini B'ye satmış ve tapuda tescil yaptırmışlardır. Bilahare A'nın kiracısı K'nin bundan sonra da evde oturmaya devam etmesi ve yeni malik B tarafından evden çıkarılmayacağı hususunda başka bir sözleşme yapmışlardır. Fakat B, anlaşmaya sadık kalmayarak K aleyhine tahliye davası açmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

A) B mülkiyet hakkına sahip ve bu en geniş hak olduğundan tahliye davası açabilir.
B) K'nin kiracılık hakkı nisbi bir hak olduğundan bunu B'ye karşı ileri süremez.
C) A ve B arasında yapılan ve K'nin tahliye edilmemesine yönelik anlaşma yalnızca onlar arasında hüküm ve sonuç doğuracağından K bu tahliye davasına karşı duramaz.
D) K, tahliye davasına A ve B arasındaki anlaşmaya dayanarak karşı durabilir.
E) B, K'yi evden çıkaramaz.

3. A, B'ye 3 ton pirinç satmış, karşılık olan parayı ise ondan almayarak ödünç olarak onda kalması hususunda B ile anlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

A) Yenileme
B) Takas
C) İfayı yerine geçen edim
D) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
E) İbra

4. Aşağıdakilerden hangisi usuli müktesep hakkın istisnalarından değildir?

A) Kesin hüküm
B) İçtihadı birleştirme kararı
C) Kanun değişikliği
D) Kanun yararına bozma
E) Görevsiz mahkeme

5. Hakem aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) İhtiyati tedbir kararı
B) Bilirkişi seçimi
C) Tanık dinleme
D) Keşif yapma
E) Hepsi


6. İhtiyati tedbir ile ihtiyati haczin ortak özelliği nereden kaynaklanır?

A) Yalnızca hakim kararı ile olabilmeleri
B) Yetkili mahkeme
C) Hukuki nitelik
D) Konu
E) Hukuki sonuç

7. Aşağıdakilerden hangisinde kısıtlama kararı verilebilir?

A) Yaşlı ve yönetimde yetersiz kişinin kendi talebi üzerine
B) Kadının evlenmesi
C) Tacirin iflası
D) Kısmi akıl hastalığı
E) Daimi hastalık

8. İl asliye hukuk hakimine karşı tazminat davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

A) Yargıtay'ın ilgili dairesi
B) Diğer il asliye hukuk mahkemesi
C) İl asliye ceza mahkemesi
D) İl asliye ağır ceza mahkemesi
E) Danıştay'ın ilgili dairesi

9. A'nın açık arttırmadan elde ettiği arazinin Belediye'ye ait olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre hangisi yanlıştır?

A) Sözleşmenin lüzumlu vasıflarında hata vardır
B) Sözleşme saik hatası esaslı hata sayılmayacağından iptal edilemez
C) A, iptal hakkını bir yıl içinde kullanmalıdır
D) A, gerçek durumu biliyor ve bilebilecek durumda ise iptal hakkı yoktur
E) A sözleşmeyi iptal edebilir

10. Aşağıdakilerden hangisi başkasına devredilemez?

A) İntifa hakkı
B) Geçit irtifakı
C) Üst hakkı
D) Mecra hakkı
E) Kaynak hakkı

11. Aşağıdakilerden hangisi taşınmazla ilgili olsa da adi yazılı şekle tabidir?

A) Satış vaadi
B) Bağışlama vaadi
C) Önalım sözleşmesi
D) Geri alım sözleşmesi
E) Rehin sözleşmesi

12. İhtiyati haczin kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) İcra mahkemesi
B) İcra müdürü
C) İflas dairesi
D) Ticaret mahkemesi
E) İhtiyati hacze karar veren mahkeme

13. Taşınmazlarda ilkinden itibaren ikinci kez kıymet takdiri istenemeyecek süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

14. A, B ve C bir tarla üzerinde paylı maliktirler. Buna göre hangisi yanlıştır?

A) Aralarında yapacakları yönetime ilişkin sözleşmenin ortaklar açısından bağlayıcı olması için tapu kütüğüne şerh verdirilmesi gerekir.
B) B, kendi payı üzerinde rehin tesis etmiş ise tüm taşınmaz üzerinde rehin kurulamaz.
C) Taşınmaz saldırıya uğrarsa A, tek başına dava açabilir.
D) A payını Ü'ye devrederse, diğer malikler yasal önalım haklarını bunun bildiriminden itibaren 3 ay içinde kullanabilirler.
E) Taşınmazın tümü üzerinde rehin kurulmuş olsa da C, kendi payı üzerinde rehin tesis edebilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi taşkın yapının üzerinde bulunduğu arazi parçasının yapı malikine verilmesinin şartlarından biri değildir?

A) Taşkın yapı maliki iyiniyetli olmalıdır
B) Üzerine yapınını taştığı kısım üzerinde irtifak hakkı kurulmamış olmalıdır
C) Yapı yıkılması çok zahmetli ve masraflı olmamalıdır
D) Arazi maliki 15 gün içinde itiraz etmemiş olmalıdır
E) Yapının değeri yüksek olmalıdır

16. Tespit davası ile eda davası arasındaki temel fark hangisidir?

A) Kesin hüküm
B) Yetkili mahkeme
C) Yargılama usulü
D) Hukuki yarar
E) Görevli mahkeme

17. Birinci alacaklılar toplantısındaki oyların geçerliliğini inceleyen organ hangisidir?

A) İflas bürosu
B) İflas idaresi
C) İflas dairesi
D) Ticaret mahkemesi
E) Asliye mahkemesi

18. İflas bürosunun işlemlerine karşı şikayeti hangisi inceler?

A) Ticaret mahkemesi
B) İcra mahkemesi
C) Asliye hukuk mahkemesi
D) İflas dairesi
E) İflas idaresi

19. Anonim şirket hissesi haczedilirse bu şirketin hangi defterine kaydolunur?

A) Pay defteri
B) Envanter defteri
C) Defter-i kebir
D) Muhabere defteri
E) İşletme defteri

20. Aşağıdakilerden hangisinde geçici tescilin şerhi istenebilir?

A) İflas kararı
B) Haciz kararı
C) Malike karşı ayni hak iddiası
D) Kısıtlılık kararı
E) İstirdat davası

21. X limited şirketi A derneğinden sebep gösterilmeksizin çıkartılmıştır. Buna göre hangisi yanlıştır?

A) Limited şirket derneğe üye olamayacağından çıkartılması da söz konusu da olamaz.
B) Eğer dernek tüzüğünde çıkartma sebepleri gösterilmemişse, genel kurulun takdirine bırakılmış demektir, ancak çıkarma kararına karşı mahkemeye başvurulabilir.
C) Eğer dernek tüzüğünde çıkartma sebepleri gösterilmişse ve şirketin çıkarılma nedeni bunlardan biri değilse karar hukuka aykırıdır.
D) Eğer dernek tüzüğünde çıkarma sebepleri gösterilmişse bunların dışındaki nedenler çıkarma kararı verilemez.
E) Hiçbiri

22. A'nın B'ye olan borcu nedeniyle A'nın evi üzerinde B lehine ipotek kurulmuştur. Buna göre hangisi doğrudur?

A) B, alacağın kaynaklandığı sözleşmenin geçersiz olduğunu bilmiyor ve bilebilecek durumda değil ise 10 yıl boyunca iyiniyetli bulunursa ipotek hakkını olağan zamanaşımı ile kazanır.
B) A borcunu ödemesine rağmen B ipoteği terkin ettirmez ve alacağını iyiniyeti Ü'ye temlik ederse, Ü ipoteğe iyiniyetle sahip olur.
C) Ev satılır ama borca yetmezse kalan kısım için A'ya başvurulamaz.
D) İpoteği terkin talebinde bulunma yetkisi kural olarak A'ya aittir.
E) Alacak üçüncü kişiye temlik edilirse ipotek hakkının temlik alana geçmesi için A'nın rızası gerekir.

23. Aşağıdakilerden hangisi komandir şirkette komanditer ortakla ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A) İsmi şirketin ticaret unvanında yer alırsa komandite ortak gibi sorumlu olur.
B) Rekabet etmeme yükümlülüğünü yerine uymazsa denetleme hakkını yitirir.
C) Şirkete ticari itibar veya mesleki becerisini getirebilir.
D) Sınırlı sorumludur.
E) Kural olarak yönetim ve temsil hakkına sahip değildir.

24. Devletin tapu sicilinin tutulmasından sorumluluğu ile ilgli olarak hangisi doğrudur?

A) Sicil hukuka uygun tutulsa da sorumluluk kalkmaz.
B) Haksız fiil hükümleri kıyasen uygulanır.
C) Sicili yanlış tutan memura karşı da dava açılabilir.
D) Devlete karşı dava açılabilmesi için zarar doğması gerekmez.
E) Sorumululuğun doğması için kusur şarttır.

25. A, B'den olan alacağını C'ye temlik etmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

A) B, borcu ödemezse, C, A'ya başvuramaz.
B) Rüçhan hakları da asıl alacakla birlikte C'ye geçer.
C) Temlik sözleşmesi yazılı şekilde yapılmamışsa da sözleşme geçerlidir.
D) A, B'nin aczinden sorumludur.
E) Sözleşmenin sıhhati için C'nin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

26. Acenta ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Ticari işletmeye bağlılık esastır.
B) Acentanın tekel hakkı vardır.
C) Temsile yetkili kılınması mümkündür.
D) Sadece olağanüstü masrafları isteyebilir.
E) Hapis hakkı vardır.

27. 15 yaşındaki A'nın kendi adına işlettiği bir ticari işletmesi vardır ve velisi V bu konuda kendisini temsil etmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

A) Tacir sıfatı V'ye aittir.
B) Para cezasına muhatap olacak olan V'dir.
C) Ticari işletme V adına tescil olunmalıdır.
D) V'nin temsilen yaptığı işlemler geçersizdir.
E) A, 18 yaşını ikmal edince tacirlik sıfatını kazanır.

28. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın iptali kararına ilişkin olarak doğru bir ifadedir?

A) Yalnızca şekli sonuç doğurur.
B) İcraen yeni bir senet düzenlenmesini isteme hakkı verir.
C) İptal kararından sonra senedin iyiniyetle edinilmesi imkanı kalmaz.
D) İbraz yerine geçen bir karardır.
E) Hiçbiri

29. Poliçenin zorunlu şekil şartları, açık poliçe haricinde ne zaman tamam olmalıdır?

A) Senedin lehtara verildiği an
B) Senedin ilk ciro edildiği an
C) Senedin imzalandığı an
D) Senedin ödendiği an
E) Senedin görüldüğü an

30. İş davalarında genel yetkili mahkeme hangisidir?

A) Davalının ikametgahı veya işçinin sürekli olarak çalıştığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesi
B) HUMK'taki genel hükümlere göre belirlenir.
C) İşçinin ikametgahı mahkemesi
D) İşverenin ikametgahı mahkemesi
E) İşyerinin bulunduğu yer mahkemesi

31. Aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz değildir?

A) Karşılık davaının kabule şayan olmadığı itirazı
B) Dilekçde kanuni noksanlık bulunduğu itirazı
C) Türk davacının teminat göstermediği itirazı
D) Yabancı davacının teminat göstermediği itirazı
E) Kamu düzenine ilişkin olmayan yetki itirazı

32. A ve B aralarında yaptıkları kira sözleşmesinde bu sözleşmenin yazılı şekil şartına tabi olduğunu belirtmişlerdir. Bu sözleşme B tarafından kaleme alınmıştır. Anlaşma B tarafından imzalanmış ancak A tarafından imzalanmamıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

A) Sözleşme yoklukla malüldür.
B) Sözleşme geçersizdir.
C) Sözleşme geçerlidir zira burdaki şekil ispat şartı olarak şekildir.
D) Kira sözleşmesi yazılı şekle tabi olmadığından sözleşme geçerlidir.
E) Kira sözleşmesi yazılı şekle tabi olmadığından sözleşme geçerlidir ancak şekil eksikliği nedeniyle A tarafından iptal davası açılabilir.

33. A.Ş. yönetim kurulu üyesi Y , A.Ş. ile aynı işi yapan komandit şirkete komandite ortak olmuştur. Buna göre hangisi doğrudur?

A) Y, özen yükümünü ihlal etmiştir, yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
B) Y, rekabet etmeme yükümünü ihlal etmiştir ve bireysel olarak sorumludur.
C) Y, sadakat yükümünü ihlal etmiştir ve bireysel olarak sorumludur.
D) Y, özen yükümünü ihlal etmiştir ve bireysel olarak sorumludur.
E) Y, sadakat yükümünü ihlal etmiştir ve yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ciroda isim yazılmamışsa beyaz ciro adını alır.
B) Ciro senedin üzerine ya da alonja yapılabilir.
C) Hamiline yazılı çekin cirosu yanlızca garanti fonksiyonuna sahiptir.
D) Ödeme gününü takip eden 2 işgünü içinde fakat protestodan sonraki ciro, normal bir cironun hüküm ve sonuçlarını doğrurur.
E) Çekte muhatabın cirosu batıldır.

35. Kollektif şirkete giren yeni ortağın sorumluluğu ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) Şirkete girmesinden önceki tüm borçlardan sınırsız ve müteselsil olarak sorumludur.
B) Şirkete girmesinden 1 yıl öncesine kadarki borçlardan sınırsız ve müteselsilen sorumludur.
C) Sadece şirkete girmesinden sonraki borçlardan sorumludur.
D) Sadece şirkete girmesi sırasında kendisine bildirilen borçlardan sorumludur.
E) Geçmiş borçlardan getirdiği sermaye oranında sorumludur.

36. A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Azlık itiraz ederse ibra kararı verilemez.
B) Bilanço görüşülmelerinin ertelenemesine karar verilmiş olsa dahi ibra kararı verilebilir.
C) İbra, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluktan kurtulmasını sağlar.
D) İbra oylamasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz.
E) İbra oylamasında nitelikli bir çoğunluk aranmaz.

37. Aşağıdakilerden hangisinde vadeden önce borcun tamamı için müracaat imkanı bulunmaktadır?

A) Kabule arzı yasaklanmış poliçenin keşidecisi iflas etmişse
B) Muhatap poliçeyi kısmen kabul ederse
C) Keşideci ölürse
D) Muhatap kısıtlanırsa
E) Ciranta iflas eder veya ödemelerini tatil ederse

38. Kendisine konkordato mühleti verilen borçlu hangisini yapabilir?

A) Taşınmaz devri
B) İpotek tesisi
C) Kefil olma
D) Taşınır devri
E) Bağış

39. Hangisi iflasın kaldırılması sebebidir?

A) Konkordatonun tasdiki
B) Mühlet verilmesi
C) Borçlunun ölümü
D) İflas tasfiyesinin sona ermesi
E) Hepsi

40. A, B'ye olan borcunu ifa için C'den olan alacağını B'ye devretmiştir. Daha sonra C borcunu ödeyemeden iflas etmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

A) B, A'ya başvurabilir.
B) A, C'nin iflasında sorumlu olmayacağından, B, A'ya başvuramaz.
C) Feri haklar B'ye geçmez.
D) C, şahsi defilerini B'ye karşı ileri süremez.
E) Borcun mevcut olmamasından A'nın sorumluluğu yoktur.


MALİYE

(1. ve 2. soruları aşağıdaki olaya göre yanıtlayınız.)

? A, B'ye bir otomobil satmış, mülkiyeti elde ettiğini düşünen yeni malik B motorlu taşıtlar vergisini ödemiştir. Daha sonra sözleşmenin geçersiz olduğunu öğrenen B ödediği vergiyi vergi dairesinden geri istemiştir.?

1. B ile vergi dairesi arasındaki ilişki nedir?

A) Hukuki uyuşmazlık
B) Uzlaşma
C) Mükellefiyet
D) Dava
E) Vergi sorumluluğu

2. Vergi dairesi B'nin talebine hiçbir yanıt vermezse ne söylenebilir?

A) Vergi dairesi yanıt vermek zorunda değildir
B) 7 gün içinde yanıt vermezse istek zımnen reddedilmiş sayılır
C) 15 gün içinde yanıt vermezse istek zımnen reddedilmiş sayılır
D) 30 gün içinde yanıt vermezse istek zımnen reddedilmiş sayılır
E) 60 gün içinde yanıt vermezse istek zımnen reddedilmiş sayılır

3. Basit usulde vergilendirilen bakkal B'nin dükkanında yapılan vergi incelemesi sonucunda aslında gerçek usulde vergilendirilmesi gerektiği tespit edilmiş ve cezalı tarhiyat yapılmıştır. B, basit usulde vergilendirilmesi gerektiği hususunda ısrar etmektedir. B'nin başvurması gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzlaşma
B) Hata düzeltme
C) Dava açma
D) İtiraz
E) Pişmanlık ve ıslah

4. Vergi kaçakçılığı suçunun cezası nasıl paraya çevrilir?

A) Paraya çevrilemez
B) 6 aya kadar hürriyeti ceza gerektiren suçlar çevrilebilir
C) 1 yıla kadar hürriyeti ceza gerektiren suçlar çevrilebilir
D) 1/3'i paraya çevrilebilir
E) 1/5'i paraya çevrilebilir

5. Vergi dairesi yapılan vergilendirme hatası nedeniyle mükellefin fazladan verdiği vergiyi iade edecektir. Mükellef ne kadar faiz isteyebilir

A) Her ay başına gecikme zammı oranında faizi
B) 3 aydan fazla süre ödeme yapılmazsa fazlası için ay başına gecikme zammı oranında faiz
C) 6 aylık kanuni faiz
D) Ödediğinin belli bir yüzdesi oranında tecil faizi
E) Faiz isteyemez

6. Mükellef vergi borcu kesinleşmesine rağmen ödeme yapmamaktadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Ödeme emri gönderilmesi
B) Gecikme zammı işlemeye başlar
C) Gecikme faizi işlemeye başlar
D) Haciz yapılabilir
E) İhtar çekilmesi

7. Beyannameye dayalı gelir vergisi kaç taksitte ödenir?

A) 2 eşit taksitte
B) 3 eşit taksitte
C) 4 eşit taksitte
D) Önce 1/3'i sonra kalanı olmak üzere iki taksitte
E) Önce ¼'i sonra kalanı olmak üzere iki saatte

8. Ziraatle uğraşan çiftçinin zirai işletmesine dahil etmediği biçerdöverden elde ettiği gelir ne tür kazançtır?

A) Ticari kazanç
B) Zirai kazanç
C) Diğer irat ve kazançlar
D) Gayrımenkul sermaye iradı
E) Değer artışı kazancı

9. Enflasyonist bir dönemde fazla vergi geliri elde etmek isteyen devlet aşağıdakilerden hangisini harcama verginsin matrahı olarak uygulamaya koymalıdır?

A) Uzunluk
B) Hacim
C) Değer
D) Metrekare
E) Genişlik

10. Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahından indirilemez?

A) Gelir vergisi
B) Zorunlu masraflar
C) İşyerinin idamesi için gerekli masraflar
D) Personel sigorta aidatları
E) Depozito ve teminatlar

11. Gelir vergisi mükellefi G yıllık safi kazancı 100 milyar liradır, 50 milyar TL yatırım harcaması yapmıştır ve G yatırım indiriminden yararlanacak durumdadır. Buna göre G'nin beyan etmesi gereken matrah ne kadardır?

A) 75 milyar TL
B) 50 milyar TL
C) 150 milyar TL
D) 70 milyar TL
E) Bunu vergi dairesi belirler

12. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinde tabi değildir?

A) Fesihname
B) Kira kontratosu
C) Gelir vergisi beyannamesi
D) Kambiyo senetleri
E) Hiçbiri

13. Tek oranlı gelir vergisinin kaldırılıp tek oranlı satış vergisine geçilmesinin etkisi ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?

A) Vergi yükünün dağılımı değişmez
B) Gelir artar
C) Üretim artar
D) Geçiş döneminde gelir ve üretim düzeyi değişmez
E) Gelir ve üretim artar

14. Kamu harcamalarının türevi alınarak üretimdeki bir birimlik artışın ulusal geliri ne düzeyde arttıracağını hesaplamaya yarayan çarpana ne ad verilir?

A) Denk bütçe çarpanı
B) Mali çarpan
C) İhracat çarpanı
D) İthalat çarpanı
E) Para çarpanı

15. Kamu harcamalarının hangi ihtiyaçlara yönelik olması gerektiğini belirlemede özel piyasadakine benzer şekilde halk oylamasına başvurularak belirlenmesi gerektiğini savunan maliyeci hangisidir?

A) Wicksell
B) Tullock
C) Lerner
D) Samuelson
E) Pigou

16. Bütçe nerede doğmuştur?

A) Fransa
B) İngiltere
C) ABD
D) Osmanlı İmparatorluğu
E) Çin

17. Bütçenin siyasi fonksiyonunun en iyi vurgulandığı siyasi sistem hangisidir?

A) Faşist sistem
B) Komunist sistem
C) Demokratik parlamenter sistem
D) Sosyalist sistem
E) Şeriat sistemi

18. Ödeme gücüne göre vergi alınması ilkesi ilk kez hangi anayasa ile getirilmiştir?

A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

19. Bütçenin kapatılmasında egzersiz usulünün sakıncası olmayan hangisidir?

B) Hesapların karışması
C) Hesap döneminin uzaması
D) Savurganlığa yol açması
E) Ödenekten fazla harcamaya imkan vermesi
F) Yıllık olma ilkesine ters olması

20. Wagner'e göre kamu harcamalarının sürekli artmasının nedeni hangisidir?

A) İktisadi ve sosyal faktörler
B) Nüfus artışı
C) Tarımın azalması
D) Askeri harcamaların artması
E) Hukuki nedenler

21. Kamu harcamalarının, özellikle sanayileşmiş ülkelerde, Colin Clark'ın öngördüğü %25'lik oranı aşmasının temel nedeni hangisidir?

A) 1970 petrol krizleri
B) Nüfusun yaşlanması nedeniyle yapılan emekli maaşı ödemeleri
C) Tarımın aleyhine sanayinin gelişmesi
D) Devletin küçülmesi
E) Özel sektörün büyümesi

22.Aşağıdakilerden hangisi demirbaş kamu harcamalarının yapıldığı sektörlerdendir?

A)Eğitim hizmetleri
B) Sağlık hizmetleri
C) Temsil giderleri
D) Sosyal güvenlik harcamaları
E)Askeri harcamaları

23.Kamu giderlerinin arttırılıp vergilerin kısıldığı dönemde hangi ortaya çıkar?

A) Gelir etkisi
B) İkame etkisi
C) Tasarruf etkisi
D) Yansıma etkisi
E) Yatırım etkisi

24.Vergi ehliyetinin özel hukuktakinden farklı olarak ?ödeme gücü? kıstası üzerine oturtulmasının en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi gelirlerini arttırmak
B) Mali anestezi yapmak
C) Vergi yükünün eşit dağılımını sağlamak
D) Borçlanmayı azaltmak
E) Bütçeyi denk tutmak

25.Hangisi kesin gider hesabı cetvelinde yer almaz?

A) Toplanan gelirler
B) Tahakkuk eden giderler
C) Ödenen kalemler
D) Ek ödenek
E) Ödenen ödenekler

26.Aşağıdakilerden hangisi bütçe için doğru değildir?

A) Devletin bilançosudur
B) Bütçe bir tahmindir
C) İlke olarak yıllıktır
D) Yasama organının denetimine tabidir
E) Hepsi doğrudur

27. Devletin para basarak elde ettiği gelire ne denir?

A) Deflasyon vergisi
B) Enflasyon vergisi
C) Stagflasyon vergisi
D) Olağanüstü gelir
E) Parasallaşma geliri

28. Devletin özel sektörün girişini yasakladığı ve vergi gelirlerini fazlalaştırmak için hakim olduğu piyasaya ne ad verilir?

A) Mali tekel
B) Katı doğal tekel
C) Rekabetçi monopol
D) Doğal tekel
E) Tam rekabet

29. Ani bir enflasyon yükselmesi durumunda hangisi doğrudur?

A) Tüm borçlarını dövizle yapanlar kazanır
B) Tüm değerleri maldan ibaret olanlar kazançlıdır
C) Tüm değerleri yerli paradan ibaret olanlar kaybeder
D) Dövizi olanlar kaybeder
E) Hiçbiri

30. Piyasanın uyrukluğuna göre yapılan ayrıma göre hangisi dış borçtur?

A) Fransız firmasının Türk mahkemesine yatırdığı teminat
B) İtalyan firmasının çıkardığı tahvilin Türk tarafından alınması
C) Hazinenin çıkardığı hazine bonosunun İngiliz firmasınca alınması
D) Amerikan şirketinin Türkiye'de mal satması
E) Avusturya firmasının T.C. devletinden olan alacağı

31. Bir fabrikanın atıklarının tarlaları tahrip etmesi hangi tür dışsallıktır?

A) Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık
B) Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık
C) Üreticiden üreticiye negatif dışsallık
D) Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallı
E) Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık

31. Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi öder?

A) Serbest meslek kazancı elde eden
B) Gayrımenkul sermaye iradı elde eden
C) Basit usulde vergilendirilenler
D) Gezici esnaflar
E) KDV mükellefleri

32. Kamu harcamalarının verimliliğini ölçmede hangi teknikten yararlanılır?

A) Fayda-maliyet analizleri
B) Dekot usulü
C) Vergi indirimi
D) Stopaj usulü
E) Jestiyon usulü

33. Dışa açık bir ekonomide alınan dış borcun kamu harcamalarının artırımında kullanılmasının sonucu ne olur?

A) IS eğrisi sola kayar, faizler düşer, piyasaya sıcak para girişi olur
B) IS eğrisi sağa kayar, faizler yükselir, piyasaya sıcak para girişi olur
C) LM eğirsi sola kayar, faizler yükselir, piyasaya sıcak para girişi olur
D) LM eğrisi sağa kayar, faizler düşer, piyasaya para girişi olmaz
E) LM ve IS eğrisi sağa kayar, faizler düşer, piyasaya sıcak para girişi olmaz

34. Kapalı bir ekonomide gelir vergisi arttırılır kamu harcamaları ve faiz oranları değişmezse hangisi gerçekleşir?

A) Tasarruf eğrisi yatıklaşır
B) Tasarruf eğrisi dikleşir
C) Tasarruf eğrisi paralel olarak sağa kayar
D) Tasarruf eğrisi paralel olarak sola kayar
E) Tasarruf eğrisinin konumu değişmez

35. Yatırımın faize olan duyarlılığının sonsuz olduğu bir piyasa için hangisi söylenebilir?

A) Para ve maliye politikası etkindir
B) Para ve maliye politikası etkisizdir
C) Para politikası etkindir
D) Maliye politikası etkindir
E) Bütçe politikası etkindir

36. Bir monopolcünün verginin yalnızca yarısını ileriye yansıtabilmesinin nedeni nedir?

A) Arz eğrisinin ortalama maliyet eğrisine özdeş olması
B) Arz eğrisinin marjinal maliyet eğrisine özdeş olması
C) Arz eğrisinin marjinal maliyet eğrisinin üzerinde olması
D) Arz eğrisinin ortalama talep eğrisine özdeş olması
E) Arz eğrisinin marjinal talep eğrisine özdeş olması

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
21:44 - MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair iki yeni yazı21:30 - ABD, 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacak21:24 - Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi21:06 - Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı21:03 - Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor21:02 - BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
20:58 - Trabzon'da 8 yapay Uzungöl'ün ilki tamamlandı20:54 - Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti20:30 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor20:27 - Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi20:05 - Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti19:58 - PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü
19:44 - Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek19:34 - Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık19:24 - Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı19:17 - Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası19:08 - İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu
18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam