1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

375 sayılı Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

31 Mayıs 2003 02:33
+Aa- Yazdır
375

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI    KUVVETLERİ  PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR   KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C.   EMEKLİ SANDIĞI KANUNU  İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE   KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER   KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK  TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

                                                                               

    Kanun Hük. Kar.nin Tarihi :  27.6.1989   No : 375                           

    Yetki Kanununun Tarihi    :  12.3.1986   No : 3268                         

                                  9.4.1987   No : 3347                         

                                 12.10.1988  No : 3479                          

                                  1.6.1989   No : 3569                         

    Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 30.6.1989   No : Mükerrer 20211               

    V.Tertip Düsturun Cildi    :             Sh.:                              

 

Madde 1 - (Değişik:5/7/1991-KHK-433/11 md.;İptal:Ana.Mah`nin 5/5/1992 tarih

veE.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK-527/28 md.)                                                                           

A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk   Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır. [1]  

Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış   hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve  kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları   Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edilebilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                                                    

Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.   

Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun   hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam,  tazminat,ödenek,ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.         

B) Birinci fıkra kapsamına giren personele aşağıda yer alan esas ve usullere göre her ay lojman tazminatı ödenir. (1)                                  

1. Kapsama dahil personelden;                                              

a) (Değişik: 23/2/1995-KHK-547/15 md.) Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar.                                                

b) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar,        

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri,                             

d) Sözleşmeli personel,                                                     

Lojman tazminatından yararlanamaz.                                         

2. Kapsama dahil personelden;                                              

Aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri;                  

2500 (dahil) ve daha fazla olanlara                           600.000.-        

1500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara                    400.000.-        

Diğerlerine (Ek göstergesi olmayanlar dahil)          200.000.-        

Lira tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Eşlerden her ikisinin de  tazminata müstehak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme yapılır.

Bu tazminat, sair ödemelerde aylık kavramına dahil edilmez ve tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.                                  

Mahalli İdareler kapsama dahil personele lojman tazminatı ödeyip ödememeye ve bu madde uyarınca tesbit edilen miktarları aşmamak şartıyla daha düşük miktarlarda ödeme yapmaya yetkilidir.                                             

(Değişik: 23/2/1995-KHK-547/15 md.) Kapsama dahil personele ödenecek lojman  tazminat miktarlarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde personelin kadro derecesi, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerinin nüfus ve gelişmişlik düzeyi gibi hususları birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                      

3.Büyükelçiler,daimi delegeler,maslahatgüzarlar,askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar hariç olmak üzere sürekli görevle yurtdışına atanan   kapsama dahil personelden kendilerine yurtdışında gerek kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan gerek kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde ilgili memurun emsal katsayılarına göre belirlenen yurtdışı net aylığının % 25`ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır. Kira bedeli alınan konutların mefruşat,elektrik,su,gaz,telefon,garaj ve genel giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır.

c)(Ek:4/7/2001-KHK-631/11 md.) (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı  almayan personelden;

1-7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

2-Yukarıda sayılanların dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek  gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

3-(1) ve (2) numaralı alt bentlere göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emeklilik için gözterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.   

4 - (Ek: 8/1/2002 - 4736/8 md.) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

 

Madde 2 - (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.)                          

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı   Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel     Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur  aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil  tazminatı ödenebilir.                                             

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların teknik   hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici    kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri   teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara   11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı    ödenir. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların  başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil)  bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her    yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlananlara ayrıca birinci fıkra hükmü uyarınca yabancı dil tazminatı ödenmez.   

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin  bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş    sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.  Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin   olarak da bu fıkra hükmü geçirlidir.                      

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi   tutulmaz.                  

 

Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.           

    a) Genelkurmay Başkanı,                                                                                          4500

    b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları

ve Jandarma Genel Komutanı,                                                                                       4200  

    c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay

Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı,                                                 4000    

    d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,                  

Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,                   3800  

    e) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa     

Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,

Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,        3500   

    f) Başbakanlık Müsteşar yardımcıları,                                                                       2600

    g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu   Üyesi                   2400

 

 

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.  

 

               30.6.1989 itibariyle             15.7.1989 tarihinden          

                uygulanmakta olan                itibaren uygulanacak          

                  Ek Göstergeler                   Ek Göstergeler              

            --------------------------     ----------------------------        

                      3300                             3800                    

                      3000                             3500                    

                      2700                             3200                     

                      2400                             2900                    

 

                 30.6.1989 itibariyle       15.7.1989 tarihinden                 

               uygulanmakta olan          itibaren uygulanacak                 

                 Ek Göstergeler               Ek Göstergeler                   

              --------------------   ---------------------------               

                    l950                      2400                             

                    1800                      2150                             

                    1650                      2000                             

                    1500                      1800                             

                    1200                      1500                             

                     900                      1100                             

                     600                       750                             

                     450                       550                             

                     300                       400                             

                     150                       200                             

                                                                                

Madde 4 - 12 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 36/A - 11, 43/B-k,   68/B-c, 79,146,202,213 üncü maddeden sonra gelen Ek Madde ile Ek 23 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)                

Madde 13 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                

Madde 14 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                 

Madde 15 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                             

Madde 16 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                

Madde 17-18 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 11 ve 12. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                       

Madde 19 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde değiklik yapılması ile ilgili olup,yerine işlenmiştir.)                             

Madde 20 - (Mülga:10/9/1993-KHK-524/13 md.)                                

Madde 21 - (24/2/1983 tarih ve 2802 Sayılı Kanuna bir Ek Madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 22 - (13/1/1943 tarih ve 4358 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                                  

Madde 23 - 25 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49/f, 137/fıkra 4-c, Ek 17 nci maddelerinin değiştirilmesi ve Ek 5 inci Maddenin yürürlükten kaldırılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)                               

Madde 26 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                

Madde 27 - (4/1/1961 tarih ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                   

 

Madde 28 - (Değişik:2/12/1993-3920/1 md.)                                  

A) (Değişik: 7/11/1996 - 4206/1 md.) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan;Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline,subay,astsubay,uzman jandarma ve uzman erbaşlara ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat,(B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir. [2] 

Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği  Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının   görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.                               

Bu görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedek subay,erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı  Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir   işlem yapılması halinde de sona erer.

Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet  ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da  görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır.Bunlara ödenecek    ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan    Başbakanca belirlenir.                                      

Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen görev yapılan sürelere göre hesaplanır  ve ay sonunda ödenir.                                                          

B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından;Olağanüstü Hal Bölgesi ve  mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi   üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl  bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. [3]                                                      

Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği,hangi hallerde kesileceği,ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar,görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü,personelin teminindeki zorluklar,personelin zorunlu  hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak,ilgili   bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile  tespit edilir.                                                                  

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat  miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan    Başbakanca belirlenir.

Bu şekilde tespit edilen ek tazminat,personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.        

Kamu İktisadi teşebbüsleri,kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.                                          

Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir. 

                            

Madde 29 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                           

Madde 30 - (10/11/1983 tarih ve 2949 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                                

Madde 31 - (Değişik birinci fıkra: 6/7/1995-KHK-562/12 md.) Devlet Güvenlik ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, başsavcı, savcı ve savcı yardımcıları ile adli müşavirlere aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatlarından ayrı olarak bu görevlerinin devamı süresince (2000) gösterge rakamının, bu mahkemelerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personele ise (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. (2000) gösterge rakamı, bu mahkemelerin bulunduğu il merkezi birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise (3000), ikinci derece öncelikli yörelerde ise (2500)olarak uygulanır.          

Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi    hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.                                      

Geçici Madde 1 - (Değişik: 5/7/1991 - KHK - 433/13 md.;İptal:Ana.Mah'nin  5/5/1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile.)                      

Geçici Madde 2 - 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile değişik 11 inci maddesindeki ek ders ücreti göstergeleri 1/7/1989 - 31/12/1989 döneminde profesörler için 90, doçentler  için 75, yardımcı doçentler için 60, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 50  olarak uygulanır, aynı maddenin son fıkrasındaki % 60 zam ise aynı dönem için   uygulanmaz.                                                                    

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin    yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.                                                                 

Geçici Madde 4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden  sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile yapılan değişiklikle 20 Milyar Liraya çıkarılan yatırım ödeneği limiti 1/1/1990 tarihine kadar 5 Milyar Lira olarak uygulanır.     

Geçici Madde 5 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göçe zorlanan ve Türkiye'de ikamet eden bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan kişilerin Devlet   memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.                  

Bu maddenin uygulanmasından doğacak tereddÜtleri gidermeye ve her türlü düzenlemeleri yapmaya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın görüşlerini  almak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                         

Geçici Madde 6 - (Mülga:2/12/1993 - 3920/2 md.)                            

Geçici Madde 7 - (Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/14 md.;İptal:ana.Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı Kararı ile.)                               

Madde 32 - Aşağıda gösterilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri   yürürlükten kaldırılmıştır.                                                     

a) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik Geçici 1 inci maddesi,                                                             

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi,                  

c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı maddesi.           

Madde 33 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19,  21,23,25,26,29,30 ve 31 inci maddeleri 15/7/1989 tarihinde; 28 inci maddesi,    tazminat nisbetlerinin tespit edildiği tarihi izleyen aybaşında, diğer maddeleri ise 1 Temmuz 1989 tarihinde yürürlüğe girer.                                   

Madde 34 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

27/6/1989 TARİH VE 375 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER              

                                                                               

    1. 2/12/1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun geçici maddeleri:                

                                                                                

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan hükümlere göre kendilerine ek tazminat ödenen sözleşmeli personele (Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel  hariç) 31.12.1994 tarihine kadar,sürekli işçilere yeni bir toplu iş sözleşmesi  veya münferit iş akdi yapılıncaya kadar,mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli memurlara ise bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar,  15.12.1993 tarihinde ödenen miktarlar üzerinden (Toplu Konut Fonu adına Türkiye Emlak Bankasında açılan hesaba yatırılan miktarda kendilerine verilmek suretiyle) ek tazminat,katsayı ve tazminat bazındaki artışlar dikkate alınmaksızın     ödenmeye devam olunur.                                                         

                                                                               

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan üst sınır,bütçe kanunlarıyla bir tespit yapılıncaya kadar 6 000 000 lira olarak uygulanır.Bu miktarları % 50 oranına kadar artırmaya Başbakan yetkilidir.          [1]  Bu fıkrada yeralan ve kıdem aylığının hesabına esas alınan 15 ve 375 gösterge rakamları,Bakanlar Kurulunun 8/11/1994 tarih ve 94/6302 sayılı Kararıyla   1/1/1995 tarihinden geçerli olmak üzere sırasıyla 20`ye ve 500`e yükseltilmiş olup,metne işlenmiştir.(R.G.:31/12/1994 - 22158)                       

 

[2]  Bu fıkrada yeralan ek tazminatların; 1/1/1997-30/6/1997 tarihleri arasında      erbaş ve erler için 12.500.000 lirayı, diğer personel için 22.750.000 lira    , 1/7/1997 tarihinden itibaren ise erbaş ve erler için 15.000.000 lirayı, diğer personel için 28.000.000 lirayı geçemiyeceği 1997 Mali Yılı Büt çe Kanununun 42/e maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

[3] Bu fıkra uyarınca ödenecek ek tazminat tavanının 20.000.000 lira olarak     uygulanacağı 1997 Mali Yılı Bütçe Kanununun 42/e maddesi ile hüküm altına     alınmıştır

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 4
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
15:51 - Bollywood'un yönetmen ve yapımcıları film çekimi için Kayseri'de15:47 - Avaşin bölgesinde bir mağara kullanılamaz hale getirildi15:42 - Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti15:40 - Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandı15:37 - 2021 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınav tarihleri belli oldu15:36 - Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
15:34 - Aşılamaya bayram düzenlemesi15:31 - Millet ittifakı genişleyecek... Akşener açıkladı15:28 - Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?15:24 - Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi15:17 - Kocaeli'de belediye meclis üyesi ifşa olunca istifa etti15:17 - 'Bu protokolle Niğde'mizi gençlik ve spor anlamında yukarılara taşıyacağız'
15:11 - Dijital eğitimin, öğrenci ve velilerin hayatının bir parçası olması bekleniyor15:08 - Rusya: Moderna'nın dünyanın en iyisi aşısı seçilmesi siyasi bir karar15:04 - Kamyonetin kasasına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti15:01 - Dünyada her bir milyonda 415 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti14:54 - Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 851 milyon dolar oldu
14:53 - Vali'nin koruma polisi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam