1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

12 Ağustos 2009 07:13
+Aa- Yazdır

12 Ağustos 2009 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 27317

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant kadrolarında görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Birim: İl müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerini,

ç) Diğer personel: Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki personeli,

d) Doluluk oranı: Norm kadronun doluluk oranı,

e) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

g) Hakem hastaneler: Sağlık Bakanlığınca belirlenen Devlet, veya eğitim ve araştırma veya üniversite hastaneleri,

ğ) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmelik ekinde yer alan hizmet bölgelerini,

h) Hizmet grubu: İllerin/kuruluşların norm kadro doluluk oranlarına göre sıralanarak gösterildiği hizmet grubunu,

ı) Hizmet puanı: Personelin, hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde çalışılan günlere göre hesaplanan ve atamalarda esas alınacak puanı,

i) Hizmet: Bakanlık ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmetleri,

j) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il müdürlüklerini,

k) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilçe müdürlüklerini,

l) Kuruluş: Taşrada yer alan ve Bakanlığa doğrudan bağlı olan kuruluşlar ile il müdürlüklerine bağlı olan kuruluşları,

m) Norm kadro: Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre bulunması gerekli azami personel sayısını,

n) Personel: Bu Yönetmelik kapsamındaki personeli,

o) Yönetici personel: İl müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür, müdür yardımcısını,

ö) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Hizmet Bölgeleri ile Hizmet Puanına İlişkin Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atama ve nakillerde aşağıda yer alan hususlar esas alınır:

a) Kadro imkânları, norm kadro durumu ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine ve her unvan bazında illerin doluluk oranları doğrultusunda oluşturulacak hizmet gruplarına göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanı, kura veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,

ç) Personelin, hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

d) Uygulamada birlik sağlanması amacıyla personelin bu Yönetmeliğe uygun başvurularının, ilgili birimler tarafından süresi içinde Genel Müdürlüğe intikalinin sağlanması.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 ? (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler; altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi

MADDE 7 ? (1) Zorunlu çalışma süreleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi(Yıl)
1 4
2 4
3 4
4 3
5 3
6 3

(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra açıktan veya kurumlar arası naklen atama suretiyle Bakanlığın 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri ve kuruluşlar dışındaki taşra teşkilatına atananlar, mazeret durumları hariç olmak üzere, bulunduğu bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamladıktan sonraki üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere tercihleri doğrultusunda, tercih yapmaması halinde Bakanlık tarafından resen atanırlar. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde aynı usulle yapılmak kaydıyla 4 üncü hizmet bölgesinden başlayarak diğer hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere atama yapılır. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atananlar, istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlatılabilir.

(3) Her bir ilde/kuruluşta geçen süre aynı İl içerisinde olanlar için bir yıl, diğer yerler için iki yıldan az olmamak kaydıyla zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki iller/kuruluşlar arasında bölünebilir.

(4) Çalışma süresinin hesabında eski görev yerinden ilişiğin kesildiği tarih esas alınır.

(5) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

Hizmet grupları

MADDE 8 ? (1) Norm kadro doluluk oranına göre iller/kuruluşlar her bir unvanda en yüksek doluluktan en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı %80 ve üzerindeki iller/kuruluşlar A, %60 ile % 79 arasındaki iller/kuruluşlar B, %40 ile % 59 arasındaki iller/kuruluşlar C, %40'ın altında olan iller/kuruluşlar D hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen çalışmasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı yüksek olan il olarak kabul edilir. Kuruluşların doluluk oranlarının eşit olması halinde ise personel sayısı fazla olanın doluluk oranı yüksek kabul edilir. Hizmet grupları her yıl ocak, nisan, haziran ve ekim aylarında Genel Müdürlüğün internet adresinde ilan edilir

Hizmet puanı ve hesaplanması

MADDE 9 ? (1) Atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere personelin çalıştığı yerlerin ve bu yerlerde geçen sürelerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Hizmet puanının hesaplanmasında personelin çalıştığı yerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sırası tabloları ve hizmet bölgesi esas alınır. Buna göre Bakanlıkta ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmetleri çalışılan günler itibariyle hesaplanarak personelin hizmet puanı bulunur. Hizmet puanının hesaplanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek?1 Hizmet Puanı Hesaplama Tablosu esas alınır.

(2) Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması kaydıyla hizmet puanları personele internet aracılığıyla duyurulur. Hizmet puanına itirazlar Genel Müdürlük bünyesinde, bir Daire Başkanının Başkanlığında ilgili atama ve bilgi işlem birim sorumlularından oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır.

Hizmet puanı verilmeyecek haller

MADDE 10 ? (1) Aşağıdaki durumlarda personele hizmet puanı verilmez:

a) Aylıksız izinli geçirilen süreler,

b) Memurluktan önce veya memurluktayken askerlikte geçen süreler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirme ve Atamalara İlişkin Esaslar

Geçici görevlendirmelere ilişkin esaslar

MADDE 11 ? (1) Bakanlık savaş, deprem, yangın, sel gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında geçici olarak personel görevlendirebilir.

(2) Bakanlık önceden geçici görevlendirme yapacağı yeri duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

(3) Valiliklerce de ihtiyaç halinde ilçelerden il merkezine yapılmamak kaydıyla il merkezindeki birimler arasında ve norm kadro doluluk oranı yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye öncelikle personelin talebi doğrultusunda, talep olmadığı takdirde resen geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

(4) Bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele ve kontrol hizmetleri ile benzer çalışmalarda ihtiyaç duyulan nitelik, süre ve sayıda personel il/ilçe/kuruluşlar/birimler arasında personelin talebi halinde veya resen geçici olarak görevlendirilebilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

(5) Bir projenin mahallinde uygulanması veya önemli görülen bir tarımsal uygulamanın acil sonuçlandırılması veya inceleme, tespit ve eğitim amacıyla teknik uzman veya proje koordinatörü gibi görevleri yürüten personel ile gerekli olan diğer teknik ve idari personelin geçici olarak görevlendirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması durumlarında proje/uygulama/inceleme/eğitim/tespit süresi ile sınırlı olmak kaydıyla personelin talebi halinde veya resen görevlendirme yapılabilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

(6) Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde, görevlendirilecek personelin tespitinde çalışılan hizmet bölgesi/il/ilçe/kuruluş/birim; hizmet puanı; doluluk oranı; son üç yılda görevlendirilip görevlendirilmediği gibi kriterler esas alınır.

(7) Bu maddede belirtilen hükümler uyarınca Bakanlığın diğer birimlerince yapılan geçici görevlendirmeler Genel Müdürlüğe, Valiliklerce yapılan geçici görevlendirilmeler ise Bakanlığa görevlendirmenin yapılmasını takip eden onbeş gün içerisinde bildirilir.

İstifa sonrası yeniden atananların yer değiştirmelerine ilişkin esaslar

MADDE 12 ? (1) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken çeşitli nedenlerle görevi sona erenlerden 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Bakanlığa yeniden atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan atama talebinde bulunamazlar.

Kurumlar arası naklen atama

MADDE 13 ? (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlığa naklen atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan atama talebinde bulunamazlar.

Kurum içi naklen atamaya ilişkin esaslar

MADDE 14 ? (1) Personelin il içi ve iller arası atanması aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir.

a) Genel Müdürlük, norm kadroyu aşmamak üzere il/ilçe/kuruluşların kadrolarını, kurum içi atama yapmak üzere her yılın haziran ayının sonuna kadar ilan eder. İlan edilen bu kadrolara belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere ilan edilen tarihlerde başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, her yılın ağustos ayının sonuna kadar hizmet puanı ve tercihlere göre gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel ile bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kuruluşlar hariç Bakanlığın taşra teşkilatına açıktan veya kurumlar arası naklen atananlardan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde toplam en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden itibaren iki yıl geçmeden mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz.

b) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru atanmayı talep etmesi, kuruluşlara atanacakların atama şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek?2 Aynı Hizmet Bölgesindeki Hizmet Grupları Arası ve Alt Hizmet Bölgelerindeki Hizmet Gruplarına Yapılacak Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere dönem tayini ve hizmet puanına bakılmaksızın her zaman için personelin ataması yapılabilir. Ayrıca, kendi unvanında (A) hizmet grubunda olması, görev yaptığı ilde en az bir yıl, kuruluşta en az iki yıl çalışmış olması, atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük ve norm kadronun uygun olması, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapılması kaydıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde/kuruluşlarında görev yapan personel bu ve diğer illere/kuruluşlara her zaman atanabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

c) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, kuruluşlara atanacakların atanma şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek?3 Aynı veya Farklı Hizmet Bölgeleri Arası Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla belirlenecek usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere dönem tayini ve hizmet puanına bakılmaksızın her yılın nisan ayında personelin ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

ç) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan veya 23 yıl ve daha fazla hizmeti bulunan personelin yer değişikliği talebi, norm kadronun uygun olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

d) Unvanı itibariyle norm fazlası bulunan ilde/ilçede/kuruluşta/birimde çalışan personelin talebi halinde aynı İl içerisindeki normu uygun olan birim veya ilçelere veya (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere/kuruluşlara atamaları dönem ve puanına bakılmaksızın gerçekleştirilir. Bu durumda talepte bulunanların sayısının norm fazlalığını aşması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin talebi öncelikle değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

e) İl içerisindeki ilçeler arası ve ilçelerden İl merkezine yapılacak yer değişiklikleri; ihtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Buna göre İl içi yer değişiklikleri Haziran-Ağustos ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili Valilikler tarafından ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Ancak il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere atama talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. İl merkezinde çalışanlar diğer ilçelere, unvanı itibariyle norm fazlalığı olan ilçede çalışanlar ise talepleri halinde il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın atanabilirler. İl merkezindeki personel norm kadronun uygun olması kaydıyla il merkezindeki diğer birimlere atanabilirler. Ancak norm kadronun üzerinde bir başvurunun olması halinde hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir. Bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmak, aynı il içinde olmak, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması ve doluluk oranı aynı veya yüksek olandan düşük olan ilçelere doğru atanmak kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen çalışmasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye dönem tayini ve hizmet puanına bağlı olmaksızın her zaman için atama yapılabilir.

f) Aynı İl içerisinde olmak, norm kadrosu uygun olmak, halen çalıştığı İl/ilçe/birim/kuruluşta en az bir yıl çalışmış olmak, atanacağı kuruluşun şartlarını taşımak, yazılı olarak talep etmek ve kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü olmak kaydıyla İl/ilçe/birimlerden kuruluşlara, kuruluşlardan İl/ilçe/birimlere her zaman için Genel Müdürlükçe personelin ataması yapılabilir.

g) Bu madde gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde/ilçede/kuruluşta yapılacak atamalardan dolayı unvan bazında personel sayısının ilin norm kadrosunun % 50 sinin altına düşmesi halinde hizmetlerin aksamaması için başvuru ve atamalara, gerekçesini belirtmek suretiyle sınırlama getirilebilir. Sınırlama getirilmesi halinde, hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir.

Mazerete dayanan atamalar

MADDE 15 ? (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

(3) Başvurular gerekli belgelerle birlikte il/ilçe/kuruluş müdürlüklerine yapılır. Norm kadrosu uygun olmayan ile/ilçeye/kuruluşa/birime atama yapılamaz.

(4) Mazeret durumundan kuruluşlara atama yapılabilmesi için, atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması, kuruluş ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

(5) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı il/ilçe/kuruluş müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. İl/kuruluş müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini onbeş gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il/ilçe/birim, (C) ve (D) hizmet gruplarında ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde norm kadrosunun uygun olması kaydıyla ayrıldığı görev yerine, norm kadrosu uygun değilse (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/ birimlere atanırlar. Araştırma amaçlı enstitüler dışındaki kuruluşlarda çalışanlardan mazereti sona erenler ise kuruluş amiri tarafından yerinde kalması uygun görülenler yerinde bırakılır, aksi halde eski görev yerine veya talebi doğrultusunda veya resen doluluk oranı daha düşük benzeri kuruluşlara atanır. Benzeri kuruluş yoksa yerinde bırakılır. Bu şekilde atanacak personel istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlatılabilir.

(6) İl içerisinde çalışanlardan il içi mazeret ataması talebinde bulunanların başvuruları ulaşım şartları, uzaklık, sağlık kuruluşuna erişebilme, çalışan diğer eşin; kıdem durumu, görev yaptığı yer veya görev yaptığı kurumun farklı birimlerinin il içerisindeki dağılımı gibi kriterler doğrultusunda il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. İl içerisindeki kuruluştan İle/ilçeye/birime ve İlden/ilçeden/birimden il içindeki kuruluşlara yapılacak mazeret atama başvuruları ise yine aynı kriterler doğrultusunda Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Sağlık durumu mazereti nedeniyle atama

MADDE 16 ? (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, Devlet, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği norm kadrosu uygun İl/ilçe/birim/kuruluşa öncelikli olarak atanırlar. Bu şekilde kuruluşlara atanabilmek için atama şartlarının taşınması ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi gerekir.

(2) Personelin eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.

(3) Gerekli durumlarda bu raporların, hakem hastanelerin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartı aranabilir.

Eş durumu mazereti nedeniyle atama

MADDE 17 ? (1) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin değerlendirilmesinde norm kadronun uygun olması esas alınır.

(2) Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak çalışması gerekir.

(3) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, unvan, kadro ve görev bakımından üst olan personele tabi olarak, ikisinin unvanlarının eşit veya denk olması halinde bu Yönetmelik kapsamında unvanlarda çalışan personele tabi olarak, her ikisinin de bu Yönetmelik kapsamında olması halinde kuruluşlarda çalışanlara, durumlarının yine eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana tabi olarak, kazanılmış hak aylığının da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana tabi olarak atama yapılır.

(4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması veya eş durumu ataması ilgili kurum mevzuatına göre dönemlere bağlı olması halinde eş durumu ataması öncelikle değerlendirilerek yapılır. Eşlerden her ikisinin unvanlarının eşit veya denk olması halinde bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda çalışan personele tabi olarak atama yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde dahi atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

MADDE 18 ? (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afet gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

(3) Herhangi bir nedenle görev yaptığı İlde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından herhangi birinin can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel, talebi halinde İl içerisindeki başka bir ilçeye veya (C) ve (D) hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenilmeden atanabilir. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Eşinden boşanması nedeniyle atanan personel, boşandığı eşiyle tekrar evlenmesi halinde, talebi doğrultusunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla boşanma nedeniyle ataması yapılmadan önceki görev yerine atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma, boşanan eşin yeniden aynı eşle evlenmesi, eşin vefatı nedeniyle atama başvurularının; boşanma, evlenme ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılması gereklidir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama başvuruları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

(5) Eşi şehit, malul veya gazi olanların atama talepleri bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, bu durumundan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

(6) Eşlerinin 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde olmaması sebebiyle eş durumuna dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacak olan memurların; her hangi bir kurum ve kuruluşta veya özel kuruluşlarda sigortalı ya da kendi adlarına bağımsız çalışan eşlerinin;

a) Bakanlık dahil 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az iki yıl; başvuru tarihi itibari ile atanmak istenen son bulunduğu yerde kesintisiz en az bir yıl prim ödediğini,

Belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

(7) Ancak, bu maddenin altıncı fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde;

a) İşverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, başvuru tarihi itibariyle iki yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte atanmak istenen son bulunduğu yerde askerlik süresi hariç bir yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranır. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam bir ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri belirten süreler kapsamında değerlendirilir.

b) Birden çok işyeri olan bir firmada çalışması gibi teknik nedenlerle atanacağı yerde son bir yıla ait primlerini yatırmasının mümkün olmaması durumunda prim bildirgelerinin tek merkezden yatırıldığının ilgili firmaca ve ilgili sosyal güvenlik kurumu kayıtlarından belirlenmesi ve yer değişikliğine tabi tutulan söz konusu firma çalışanının en az bir yıl süreyle görevlendirildiği birimde istihdam edileceğinin ya da çalışacağının yazılı olarak bildirilmesi halinde atama dönemi beklenmeksizin eşinin bulunduğu yere nakli yapılabilir.

8) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav sonucu lise ve dengi okulları kazanan veya bu okullarda öğrenime devam eden öğrencilerin, personel olan anne ve/veya babası, öğrencinin kazandığı veya öğrenime devam ettiği okulun bulunduğu yere, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla atanabilir.

(9) Görev yaptığı yerde aynı nitelikte bir eğitim-öğretim kurumunun bulunmaması kaydıyla özürlü çocuğu olup da çocuğunun özel eğitim ve rehabilitasyona tabi bir eğitim-öğretim kurumunda eğitim görmesi gerektiğine dair tam teşekküllü devlet, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınacak durumu bildirir sağlık kurulu raporu olan personel, belirtilen eğitim-öğretim kurumlarının bulunduğu yerlere atanabilir.

(10) Eşlerden birinin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamına girmeyen anne ve/veya babasının bakıma muhtaç olduğunun ve ailesine bakabilecek kişi olduğunun belgelenmesi kaydıyla, bakıma muhtaç anne ve/veya babasının bulunduğu yere atanabilir.

(11) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralar doğrultusunda atanan personel; atanmasına esas teşkil eden gerekçelerin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı il/ilçe/kuruluş müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. İl/kuruluş müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini onbeş gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Atama gerekçeleri sona eren personel, bulunduğu il/ilçe/birim, (C) ve (D) hizmet gruplarında ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde norm kadrosunun uygun olması kaydıyla ayrıldığı görev yerine, norm kadrosu uygun değilse (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/ birimlere atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Araştırma amaçlı enstitüler dışındaki kuruluşlarda çalışanlardan mazereti sona erenler ise kuruluş amiri tarafından yerinde kalması uygun görülenler yerinde bırakılır, aksi halde eski görev yerine veya talebi doğrultusunda veya resen doluluk oranı daha düşük benzeri kuruluşlara atanır. Benzeri kuruluş yoksa yerinde bırakılır. Bu şekilde atanacak personel istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlatılabilir.

(12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. Bu şekilde atananlar öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere tercihi doğrultusunda, tercih yapmaması halinde resen atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında başlatılabilir.

(13) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması, kuruluş ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

(14) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun uygun olması zorunludur. Bu şekilde atananlar atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.

Unvan değişikliği suretiyle atamalar

MADDE 19 ? (1) Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmak isteyen il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve yardımcıları halen çalıştıkları görev yerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla mevcut veya diğer hizmet bölgelerine bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilirler.

(2) İlgili eğitim-öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılan sınavlara istinaden bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yerleştirme ve atamalar Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre döneme tabi olmaksızın yapılır.

Zorunlu atamalar

MADDE 20 ? (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlaması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalmaksızın personelin ataması yapılabilir;

a) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar

b) İki yıl üst üste olumsuz sicil almış olanlar,

(2) Bu şekilde İl dışında yapılacak atamalar (C) ve (D) hizmet grubu illerine yapılabilir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içinde durumuna uygun ilçelere/birimlere/kuruluşlara atanır.

(4) Bu madde gereği atananlar, diğer yerlere üç yıl geçmeden, ayrıldıkları illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere ise beş yıl geçmeden atanma talebinde bulunamazlar.

Yeni açılan, birleştirilen, ismi değiştirilen, kapatılan kuruluşların personelinin atama ve görevlendirilmesi

MADDE 21 ? (1) Hizmete yeni açılan kuruluşun personel ihtiyacının öncelikle il içinden karşılanması esastır. Ancak, söz konusu kuruluşlara il dışından, atama dönemine bağlı kalınmaksızın da atama yapılabilir. Bu şekilde kuruluşa atama yapılabilmesi için kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

(2) Norm kadrosu belirlenene kadar, il içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşa görevlendirme yapılabilir.

(3) Birleştirilen veya ismi değiştirilen kuruluşların personeli, birleştirilen veya yeni isim verilen kuruluşlara atanır. Bu personelin talepte bulunması ve amirlerinin uygun görmesi kaydıyla (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere atama talepleri Bakanlıkça değerlendirilebilir. Bu kuruluşların normunun düzenlenmesi halinde ortaya çıkan norm kadro fazlası personel, talebi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atamaya tabi tutulurlar. Kapatılan kurum veya kuruluşların personeli ise talepleri doğrultusunda, (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere, talepte bulunmazlarsa resen benzeri kuruluşlara veya il içindeki norm kadrosu uygun diğer ilçe/kuruluş/birimlere atanırlar. Birleştirilen, ismi değiştirilen veya kapatılan kuruluşlardaki personelin diğer kuruluşlara atanabilmesi için, kuruluşlara atanma şartlarının taşınması ve atanılacak kuruluşun ilişkilendirildiği bağlı bulunduğu Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

Norm fazlası personelin ataması

MADDE 22 ? (1) Norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan illerden/ilçelerden/ kuruluşlardan/birimlerden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde norm kadronun uygun olmaması halinde norm kadrosu uygun olan ilçelere/kuruluşlara, ilçelerde bulunanların ise norm kadrosu uygun olan diğer ilçelere, atama dönemine bağlı kalınmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Bakanlık veya Valiliklerce resen ataması yapılabilir. Kuruluşlara bu şekilde atama yapılabilmesi için atanma şartlarının taşınması ve atanılacak kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 23 ? (1) Aynı unvanda görev yapan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları; aynı, bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre başvurmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

(2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükümlere tabi olan personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atamasının yapılması ve herhangi bir şekilde görev yerinden ayrılmasından sonra diğer personelin atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

(5) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

(6) Bu madde gereğince atanan personel, atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.

Atamalara başvuru esnasında gerçek dışı beyan

MADDE 24 ? (1) Atamalara esas olacak beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında yasal işlemler yapılır.

Atama için başvuru şartlarında aranacak özel nitelikler

MADDE 25 ? (1) Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, ilin/ilçenin/ kuruluşun/birimin ihtiyaçları doğrultusunda atanacaklarda; belli bir yaşı geçmeme, belli bir puanın üzerinde sicil notu alma, disiplin cezası almamış olma, belli bir sertifika, inspektörlük, veteriner hekim uzmanlık belgesi ve diploma almış olma, lisansüstü ve doktora eğitimi tamamlama, belli bir seviyede yabancı dil bilgisi, laboratuvarda çalışmış olma, halen kuruluşlarda çalışana belli bir yılı veya hizmet süresini aşmama, belli bir süre belirtilen kuruluşlarda çalışma, sadece belirtilen kuruluşlarda çalışma, ilgili mevzuat gereği aranması gereken şartlar gibi özel nitelikler arayabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 ? (1) 1/12/1999 tarihli ve 23893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte norm kadrosu bulunmayan kuruluşların norm kadrosu, düzenleninceye kadar 1 ve 2 nci hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan mevcut personelin %20 fazlası, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan personelin %25 fazlası, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan personelin %30 fazlası olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte norm kadrosu bulunmayan ilçe müdürlüklerinin norm kadrosu, düzenleninceye kadar, il müdürlüklerinin norm kadrosunun nüfusa göre oranlanarak ilçelere dağıtılması suretiyle bulunacak sayı olarak kabul edilir.

(3) Şube müdürlüklerinin normu ise düzenleninceye kadar yukarıda belirtilen usule göre il merkezi için belirlenen normun aşağıdaki tabloda düzenlenen oranları doğrultusunda kabul edilir.

İl Müdürlükleri Bünyesinde Bulunan Şube Müdürlükleri İl Merkezi Normu Esas Alınarak Unvanlara Göre Birimlerde Çalışma Oranları
Veteriner Hekim Veteriner Sağlık Teknikeri Veteriner Sağlık teknisyeni Mühendis Tekniker Teknisyen
Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü % 20 % 20
Bitki Koruma Şube Müdürlüğü   % 20
Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü % 40  
Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü % 5 % 15
Destekleme Şube Müdürlüğü % 10 % 15
Kontrol Şube Müdürlüğü % 25 % 30

GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum içi naklen atama için yapılan başvurular ile kuruluşlara atanmak ve kuruluşlardan ayrılmak amacıyla yapılan atama başvuruları 26 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve bu tarihte yürürlükte bulunan norm kadro dikkate alınarak 2009 yılı sonuna kadar değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 2009 yılı içerisinde yapılması gerekli kurum içi atama işlemleri bu Yönetmelikte ilan edilen takvime göre 2010 yılında gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre 2009 yılı içerisinde Haziran-Ağustos döneminde yapılacak İl içi yer değişiklikleri Valilikler tarafından bu yönde karar alınması halinde, 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

HİZMET PUANI HESAPLAMA TABLOSU

EK-1 HİZMET PUANI HESAPLAMA TABLOSU
A B C D
SIRA NO Personelin Hizmet Puanı Hesaplamasında Esas Alınacak Unsurlar Hizmet Puanına Yansıtılacak Katsayılar Hizmet Puanında Esas Alınacak Süre Çalışılan Herbir Yere Göre Hesaplanan Hizmet Puanı Toplam Hizmet Puanı
1. ve 2. Hizmet Bölgeleri İçin 3. ve 4. Hizmet Bölgeleri İçin 5. ve 6. Hizmet Bölgeleri İçin
1 Çalışılan Herbir Hizmet Bölgesi 3 4 5 Buralarda çalışılan gün sayısı (A1+A2+A3)/1000X (B+B2+B3)=C C
2 Çalışılan Herbir İlin Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığınca hazırlanan çalışmaya göre sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması 1,2 3,4 5,6 Buralarda çalışılan gün sayısı
3 Çalışılan Herbir İlçenin Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığınca hazırlanan çalışmaya göre sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması 7 9 11 Buralarda çalışılan gün sayısı
               
NOT: Hizmet puanı hesaplanmasında aşağıdaki istisnalar uygulanır. (1) Mehil müddetinde geçen süreler için atanılan yere göre puan hesaplanır (2) Çalışılan herbir güne karşılık gelen puan (1)'in altındaysa (1)'e tamamlattırılır. (3) İstanbul'da çalışılan günlere en yüksek puanın yarısı verilir. (4)Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilenlere görevlendirildikleri günlere ilişkin en yüksek puan, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasına göre görevlendirilenlere ise görevlendirildikleri günlere ilişkin kadrolarının bulunduğu veya görevlendirildikleri yerlerden hangisinin puanı yüksek ise bu puanın % 50 fazlası, yurt dışında görevlendirilenlere görevlendirildikleri günlere ilişkin en düşük puan verilir. DİP NOT:( A1+A2+A3)/ 1000 en yüksek 10 alınır. 1'in altındakiler 1 puan kabul edilir.

NOT: Hizmet puanı hesaplanmasında aşağıdaki istisnalar uygulanır.

(1) Mehil müddetinde geçen süreler için atanılan yere göre puan hesaplanır

(2) Çalışılan herbir güne karşılık gelen puan (1)'in altındaysa (1)'e tamamlattırılır.

(3) İstanbul'da çalışılan günlere en yüksek puanın yarısı verilir.

(4)Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilenlere görevlendirildikleri günlere ilişkin en yüksek puan, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasına göre görevlendirilenlere ise görevlendirildikleri günlere ilişkin kadrolarının bulunduğu veya görevlendirildikleri yerlerden hangisinin puanı yüksek ise bu puanın % 50 fazlası, yurt dışında görevlendirilenlere görevlendirildikleri günlere ilişkin en düşük puan verilir.

DİP NOT:( A1+A2+A3)/1000 en yüksek 10 alınır. 1'in altındakiler 1 puan kabul edilir.

EK-2

EK-2
AYNI HİZMET BÖLGESİNDEKİ HİZMET GRUPLARI ARASI VE ALT HİZMET BÖLGELERİNDEKİ HİZMET GRUPLARINA YAPILACAK ATAMALARI DÜZENLEYEN TABLO
HALEN ÇALIŞTIĞI ATANABİLECEĞİ HİZMET BÖLGESİ VE GRUPLARI
HİZMET BÖLGELERİ HİZMET GRUPLARI 1.HİZMET BÖLGESİNİN HİZMET GRUPLARI 2.HİZMET BÖLGESİNİN HİZMET GRUPLARI 3.HİZMET BÖLGESİNİN HİZMET GRUPLARI 4.HİZMET BÖLGESİNİN HİZMET GRUPLARI 5.HİZMET BÖLGESİNİN HİZMET GRUPLARI 6.HİZMET BÖLGESİNİN HİZMET GRUPLARI
1 A B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
1 B C,D B,C,D B,C,D B,C,D B,C,D B,C,D
1 C D C,D C,D C,D C,D C,D
1 D   D D D D D
2 A   B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
2 B   C,D B,C,D B,C,D B,C,D B,C,D
2 C   D C,D C,D C,D C,D
2 D     D D D D
3 A     B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 B     C,D B,C,D B,C,D B,C,D
3 C     D C,D C,D C,D
3 D       D D D
4 A       B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
4 B       C,D B,C,D B,C,D
4 C       D C,D C,D
4 D         D D
5 A         B,C,D A,B,C,D
5 B         C,D B,C,D
5 C         D C,D
5 D           D
6 A           B,C,D
6 B           C,D
6 C           D

EK-3

AYNI VEYA FARKLI HİZMET BÖLGELERİ ARASI ATAMALARI DÜZENLEYEN TABLO

6. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
2 yıl 2 yıl 2 yıl         C,D
3 yıl 3 yıl 3 yıl         A,B,C,D
3 yıl   4 Yıl       C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   5 Yıl       A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   7 Yıl     C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   9 Yıl     A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   11 Yıl   C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   13 Yıl   A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   15 Yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   17 Yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
                 
5. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
2 yıl 2 yıl 2 yıl         C,D
3 yıl 3 yıl 3 yıl         A,B,C,D
3 yıl   4 yıl       C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   5 yıl       A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   8 yıl     C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   10 yıl     A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   12 yıl   C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   14 yıl   A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   16 yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   18 yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
6. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
2 yıl 2 yıl 2 yıl         C,D
3 yıl 3 yıl 3 yıl         A,B,C,D
3 yıl   4 Yıl       C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   5 Yıl       A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   7 Yıl     C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   9 Yıl     A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   11 Yıl   C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   13 Yıl   A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   15 Yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   17 Yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
                 
5. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
2 yıl 2 yıl 2 yıl         C,D
3 yıl 3 yıl 3 yıl         A,B,C,D
3 yıl   4 yıl       C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   5 yıl       A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   8 yıl     C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   10 yıl     A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   12 yıl   C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   14 yıl   A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   16 yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl   18 yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
                 
4. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
3 yıl 2 yıl 5 yıl       C,D
3 yıl 3 yıl 6 Yıl       A,B,C,D
3 yıl 3 yıl 9 yıl     C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 3 yıl 11 yıl     A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 3 yıl 13 yıl   C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 3 yıl 15 yıl   A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 3 yıl 17 yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 3 yıl 19 yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
3 yıl 2 yıl 5 yıl     C,D
3 yıl 3 yıl 6 yıl     A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 14 Yıl   C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 16 Yıl   A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 18 Yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 20 Yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
2. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
3 yıl 2 yıl 5 yıl   C,D
3 yıl 3 yıl 6 yıl   A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 19 yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 21 yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
1. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1 Hizmet Bölgesinin 2 Hizmet Bölgesinin 3 Hizmet Bölgesinin 4 Hizmet Bölgesinin 5 Hizmet Bölgesinin 6 Hizmet Bölgesinin
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
3 yıl 2 yıl 5 Yıl C,D
3 yıl 4 yıl 22 Yıl A,B,C,D
2. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 2.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 3.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 4.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 5.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları 6.Hizmet Bölgesinin Hizmet Grupları
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
3 yıl 2 yıl 5 yıl   C,D
3 yıl 3 yıl 6 yıl   A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 19 yıl C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
3 yıl 4 yıl 21 yıl A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
1. Hizmet Bölgesinde Çalışan Personelden
En Az Çalışılması Gereken Süre Atanabileceği Hizmet Bölgelerinin Hizmet Grupları
Hizmet Bölgesi 1 Hizmet Bölgesinin 2 Hizmet Bölgesinin 3 Hizmet Bölgesinin 4 Hizmet Bölgesinin 5 Hizmet Bölgesinin 6 Hizmet Bölgesinin
5 ve 6 Çalıştığı Hizmet Bölgesi Toplam Hizmet Süresi
3 yıl 2 yıl 5 Yıl C,D
3 yıl 4 yıl 22 Yıl A,B,C,D
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:12 - Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum16:09 - Çevre Bakanı geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıkladı16:06 - Hane halkı büyüklüğü en yüksek il Şırnak oldu16:05 - Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada15:51 - Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı
15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor
15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?
15:00 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam