1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1996 Kaymakamlık Sınav Soruları

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
1- Aşağıdakilerden hangisi Devlet adına kamulaştırma yapma yetkisini haizdir?
a) İl daimi encümeni
b) İl idare kurulu
c) Bakanlıklar
d) Vali
2- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş değildir?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
3- Aşağıdakilerden hangisi İYUK'ta 1994 yılında 4001 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden biridir?
a) İdari dava açma süresi 90 günden 60 güne indirilmiştir
b) İdari davalarda duruşmaların açık olarak yapılacağı ilkesi benimsenmiştir
c) İdari davalarda ?tanık? ve ?yemin? delillerine başvurulamayacağı ilkesi benimsenmiştir
d) İdarenin, idari yargı yerlerince verilen yargı kararlarını uygulama süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir.
4- Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahiptir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Orman Genel Müdürlüğü
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
5- Kanun hükmünde kararnamelerle aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılamaz?
a) Bütçe kanunu
b) Uyuşmazlık mahkemesi kanunu
c) Memurların özlük işlerine ilişkin düzenleme yapan kanun
d) Hepsi
6- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanlığından düşme nedenlerinden biri değildir?
a) Belediye Meclisinin başkan hakkında ?yetersizlik? kararı vermesi
b) İzinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 20 gün süre ile göreve gelinmesi
c) Belediye başkanının, partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi
d) Danıştay tarafından feshedilen belediye meclisinin feshini gerektiren işlem ve eylemlere katılmış olması
7- Anayasada başka bir hüküm yoksa Meclisin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının ne kadarıdır?
a) 1/2
b) 1/3
c) 2/3
d) 3/4
8- Mahallelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mahalleler tüzel kişiliğe sahiptir
b) Mahalle muhtarlığı seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler
c) Mahallenin organları; muhtar ve muhtarın başkanlığında 4 üyeden oluşan ihtiyar heyetidir
d) Mahalleler belediye meclisinin ve yerine göre il ya da ilçe kurulunun kararı ve valinin onayıyla kurulur
9- Aşağıdakilerden hangisi yürütmeyi durdurmanın özelliklerinden biri değildir?
a) Yürütmeyi durdurma kararı 90 gün içinde verilir
b) Yürütmeyi durdurma kararı gerekçeli olarak verilir
c) Yürütmenin durdurulması kararı istem üzerine verilir
d) Yürütmeyi durdurma kararı teminat karşılığında verilir
10- İl Genel Meclisinin kararları onanmadığı taktirde aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
a) Vali, kararı Bölge İdare Mahkemesine intikal ettirir
b) Vali, 20 gün içinde itiraz yoluyla Danıştay'a başvurur
c) İl Genel Meclisi 20 gün içinde itiraz yoluyla Danıştay'a başvurur
d) İl Genel Meclisi 20 gün içinde Danıştay İdari İşler Kuruluna başvurur
11- Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği haiz olduğu Anayasada doğrudan belirtilmemiştir?
a) Köy
b) YÖK
c) Atatürk Kültür Dil-Tarih Yüksek Kurumu
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
12- Muhtarın görevine aşağıdakilerden hangisi don verebilir?
a) Vali
b) Danıştay
c) İçişleri Bakanı
d) İl veya İlçe İdare Kurulu
13- Aşağıdakilerden hangisi idarenin Anayasada belirtilmeyen özelliklerinden biridir?
a) İdarenin sürekliliği
b) Yerinden yönetim
c) Merkezden yönetim
d) İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür
14- Askeri yüksek idare mahkemesinin hakim üyeleri, Cumhurbaşkanına aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilir?
a) HSYK
b) Milli Savunma Bakanı
c) Genel Kurmay Başkanı
d) AYİM başkan ve üyelerinden oluşan kurul
15- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin dağıtılmasına karar verme konusunda yetkilidir?
a) Vali
b) Danıştay
c) İdare Mahkemesi
d) İl veya İlçe İdare Kurulu
16- Devlet Planlama teşkilatının kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1945
b) 1960
c) 1962
d) 1963
17- Aşağıdakilerden hangisi Devlet İhale Yasasına hakim olan ilkelerden biri değildir?
a) Pazarlık ilkesi
b) Aleniyet ilkesi
c) Serbest rekabet ilkesi
d) En uygun bedelin bulunması ilkesi
18- Aşağıdakilerden hangisi köy derneğinin görevlerinden biridir?
a) Salma salmak
b) Kamulaştırma yapmak
c) Köyün işlerini sıraya koymak
d) Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine karar vermek
19- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden biri değildir?
a) Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez
b) Anayasa Mahkemesi kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz
c) İptal edilen kanun ve kanun hükmünde kararnameler geriye etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur
d) Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup yasama ve yürütme organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar
20- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştırma konusunda yetkili değildir?
a) Bakan
b) Müsteşar
c) İllerde valiler
d) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
21- I. Beş yıllık kalkınma planının uygulanmaya konma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1923
b) 1933
c) 1960
d) 1963
22- Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biridir?
a) Teftiş kurulu
b) Hukuk müşavirliği
c) Personel genel müdürlüğü
d) Mahalli idareler genel müdürlüğü
23- Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının kapsamına dahil değildir?
a) Üniversiteler
b) Emniyet genel müdürlüğü
c) Ankara büyükşehir belediyesi
d) Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü
24- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin dağıtılmasına karar verme konusunda yetkilidir?
a) Vali
b) Danıştay
c) İdare mahkemesi
d) İl veya ilçe idare kurulu
25- Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun öngördüğü kamu alacaklarından biri değildir?
a) Para ve vergi cezaları
b) Mahkeme ve takip masrafları
c) Sözleşmeden doğan alacaklar
d) Vergi ve benzeri mali yükümlülükler
26- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Dışişleri Bakanı
c) MGK Genel Sekreteri
d) Jandarma Genel Komutanı
27- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilme koşullarından biri değildir?
a) Milletvekili olmak
b) 40 yaşını ikmal etmek
c) Yükseköğrenim görmüş olmak
d) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
28- Adli kolluk ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Adli kolluk, Adalet Bakanlığına bağlıdır
b) Adli ve idari kolluk aynı kişide toplanabilir
c) Tam teşekküllü karakollarda adli ve idari kolluk birimleri farklıdır
d) Adli kolluk, adli makamların emrinde olup faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenmektedir
29- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen görevlerden biridir?
a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
b) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak
c) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
d) Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek ve Türkiye'ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
30- Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden biri değildir?
a) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilirler
b) Yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır
c) Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur
d) Kanunlardaki boşlukları doldurmak amacı güderler
31- Aşağıdakilerden hangisi ?geri alma? nın özelliklerinden biri değildir?
a) Geri alma işlemi iptal davasını konusuz bırakır
b) Hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı işlemler geri alınabilir
c) Kanunda aksi öngörülmedikçe, işlemi yapan makam geri almaya da yetkilidir
d) Kanunda aksi öngörülmedikçe işlem aynı şekil ve usul kuralları içinde geri alınır
32- ?Yetki saptırması? idari işlemin aşağıdaki unsurlarından hangisi ile ilgilidir?
a) Konu
b) Yetki
c) Şekil
d) Maksat
33- Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyet değildir?
a) Vali
b) Bakan
c) Müsteşar
d) Büyükelçi
34- Kamulaştırma bedeline karşı idarenin açacağı Tenkis-i bedel davasının görüleceği yargı mercii ve davanın tabi olduğu süre aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgiliye noter aracılığı ile tebliğden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesinde
b) İlgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesinde
c) İlgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesinde
d) İlgiliye noter aracılığı ile yapılan tebliğden itibaren 60 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesinde
35- Aşağıdakilerden hangisi çıkarılacak bir kanun hükmünde kararnamenin yetki yasasında belirtilmesi gerekli unsurlardan biri değildir?
a) KHK'nin süresi
b) KHK'nin amacı
c) KHK'nin ilkeleri
d) KHK ile hangi kanunların yürürlükten kaldırılacağı
36- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu'nun denetim alanına girmez?
a) Sendikalar
b) Silahlı kuvvetler
c) Kamuya yararlı dernekler
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
37- İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) Çekilmiş sayılır
b) Görevinden uzaklaştırılır
c) Başka bir sicil amirinin emrine verilir
d) T.C. Emekli Sandığı hakkındaki hükümlere göre emekliye ayrılır
38- Kamu iktisadi kuruluşlarını, iktisadi devlet teşekküllerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
b) Sayıştay denetimine tabi olmama
c) Devlet ihale yasasına tabi olmama
d) Kamu hizmeti niteliğinin ağır basması
39- Aşağıdakilerden hangisi hizmet kolluğudur?
a) Jandarma
b) Mali kolluk
c) Adli kolluk
d) Siyasi polis
40- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
a) Başkenti Ankara'dır
b) TBMM üye tamsayısı
c) Milli marşı İstiklal Marşıdır
d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir
41- Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden biri değildir?
a) İlçede kamu düzeninin korunmasını sağlamak
b) Ani ve olağanüstü durumlarda en yakın askeri birimlerden yardım istemek
c) İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen vesayet yetkilerini kullanmak
d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulanmasını sağlamak
42- TBMM'nin aşağıdaki kararlarından hangisi Anayasa mahkemesince denetlenebilir?
a) Ara verme kararı
b) Sıkıyönetim ilanı kararı
c) Olağanüstü halin onaylanması kararı
d) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı
43- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yoluna başvurmak mümkün değildir?
a) HSYK kararları
b) Disiplin cezaları
c) İdari yaptırımlar
d) Olağanüstü hal bölge valisinin işlemleri
44- Bütçe tasarıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bütçe yasasına, bütçe ile ilgili kurallar dışında hiçbir kural konulmaz
b) Bütçe tasarıları mali yıl başından en az 75 gün önce Meclise sunulur
c) Genel ve katma bütçeli tasarıları Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır
d) Milletvekilleri, bütçenin genel kurulda görüşülmesi sırasında gelir azaltıcı ve gide artırıcı önerilerde bulunabilirler
45- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevle olduğu uyuşmazlıklardan biri değildir?
a) ÖSYM işlem ve kararları
b) Üniversitelerarası kurul kararları
c) Vergi işlemleri ile ilgili tüm uyuşmazlıklar
d) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlar
46- Aşağıdakilerden hangisi kusuru azaltan ya da ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
a) Mesleki risk
b) 3.kişinin kusuru
c) Beklenmeyen haller
d) Zarar görenin kusuru
47- Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden biri değildir?
a) Sıkıyönetim ilan etmek
b) Genel ve özel af ilan etmek
c) Savaş ilanına karar vermek
d) Para basılmasına karar vermek
48- Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açamaz?
a) Cumhurbaşkanı
b) Ana muhalefet partisi grubu
c) Meclis üye tamsayısının 1/5'i
d) Mecliste grubu bulunan siyasi partiler
49- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının görevlerinden biri değildir?
a) Belediye mallarını idare etmek
b) Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek
c) Bütçede fasıllar arası aktarmalar yapmak
d) Belediye meclisi ve encümenin kararlarının uygulanmasını sağlamak
50- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden biri değildir?
a) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
b) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini sağlamak
c) Bakanlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak
d) Cumhurbaşkanına bakanların görevden alınmasını önermek
51- Aşağıdakilerden hangisi KİT'lerin özelliklerinden biri değildir?
a) Özerk bütçeli olma
b) Sayıştay denetimine tabi olma
c) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
d) Esas itibariyle özel hukuk hükümlerine tabi olma
52- Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanına girer?
a) Nüfus sicili ile ilgili davalar
b) Devlet İhale Yasasının uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar
c) İdari sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar
d) Belediye encümenince verilen para cezalarına ilişkin kararların iptali istemi
53- Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir?
a) Orman yetiştirmek
b) Dilenciliği önlemek
c) İl içinde sağlık ve sosyal yardım tesislerinin kurulması ve işletilmesi
d) İl sınırları içinde ilçe ve bucakları birbirine bağlayan karayollarının yapımı, onarımı ve bakımı
54- Olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde aşağıdaki Anayasal ilkelerden hangisinin aksine işlem yapılabilir?
a) Basın sansür edilemez
b) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
c) Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz
d) Suçluluğu ispat edilinceye kadar suçlu sayılamaz
55- DPT tarafından hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Plan ve programlar hem kamu hem de özel kesim için bağlayıcı niteliktedir
b) Plan ve programlar hem kamu hem de özel kesim için özendirici niteliktedir
c) Plan ve programlar özel kesim için özendirici, kamu kesimi için bağlayıcı niteliktedir
d) Plan ve programlar özel kesim için bağlayıcı, kamu kesimi için özendirici niteliktedir
56- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya görüşmesinde sorun teşkil etmiştir?
a) Meclis-i Mebusanın toplanacağı yer
b) Konferansa gönderilecek delegeler
c) Hükümetin temsil heyeti ile ilgili talepleri
d) Temsil heyetinin İstanbul hükümeti ile ilgili talepleri
57- Aşağıdakilerden hangisi Yetki Genişliğini ifade eder?
a) Taşraya ait bir yetkinin mahalli hizmetler için kullanılmasını ifade eder
b) İdari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesinin ifade eder
c) Merkeze ait olan bir yetkinin, merkezi idarenin taşra örgütlerinde görevli amir tarafından merkez adına kullanılmasını ifade eder
d) İdari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesini ifade eder
58- Aşağıdakilerden hangisi Merkezden Yönetimin yararlarından biri değildir?
a) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar
b) Demokratik ilkelere uygunluğu sağlar
c) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlar
d) Hizmetler, daha az harcama ile rasyonel bir biçimde yürütülür
59- İngiltere ile Fransa arasında Osmanlıyı paylaşmak amacıyla akdedilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) St.Jean Maurie
b) Versay
c) Sykes-Picot
d) Brest-Litowsk
60- Aşağıdakilerden hangisi Belediyelerin gelirlerinden biri değildir?
a) Tapu harcı
b) Kaynak suları harcı
c) İlan ve reklam vergisi
d) Akaryakıt tüketim vergisi
61- Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin bir özelliği değildir?
a) Birleştirici olma
b) Alınan kararlar itibariyle milli olma
c) İstanbul hükümetine tepki niteliği taşıma
d) Toplanma açısından milli bir nitelik taşıma
62- Aşar vergisinin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Milliyetçilik
d) Cumhuriyetçilik
63- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın görev ve yetkilerinden biri değildir?
a) Harcamaların yerindeliğini denetlemek
b) Usulsüzlük ve aykırılıkları TBMM'ye bildirmek
c) Harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek
d) Kendisine ilişkin kanun, tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek
64- Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir belediyesinin görevlerinden biri değildir?
a) Kamulaştırma yapmak
b) İtfaiye hizmetlerini yürütmek
c) Büyükşehir imar planını yapmak
d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek
65- Beş yıllık kalkınma planları hangi büyüme modeli esas alınarak hazırlanmıştır?
a) Kaldor
b) Leontief
c) Örümcek ağı
d) Harrod-Domar
66- Aşağıdakilerden hangisi Maliye Politikası araçlarından biri değildir?
a) Borç politikası
b) Vergi politikası
c) Üretim politikası
d) Harcama politikası
67- Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan kararlarının nedenlerinden biri değildir?
a) İthalat artarken ihracatın azalması
b) Ekonomide büyümenin gerçekleşmesi
c) Döviz darboğazının ortaya çıkması ve bankaların döviz spekülasyonu yapması
d) Anti-enflasyonist politikaların ertelenerek gerçekçi bir kur politikasının izlenmemesi
68- Ortalama maliyet eğrisiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Ortalama maliyete marjinal maliyet yön verir
b) Marjinal maliyet azalırken ortalama maliyeti de düşürür
c) Marjinal maliyet, ortalama maliyeti en yüksek noktada keser
d) Marjinal maliyet eğrisi, ortalama maliyet eğrisini en düşük noktada keser
69- Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının unsurlarından biri değildir?
a) Talebin fiyat esnekliği sonsuzdur
b) Ortalama hasılat satış fiyatına eşittir
c) Bu piyasada marjinal hasılat fiyattan büyüktür
d) Tek firma, piyasa fiyatından dilediği kadar mal satabilir
70- Yatırım kararları hangi kurumun onayından geçer?
a) DPT
b) Danıştay
c) Sayıştay
d) Devlet Denetleme Kurulu
71- Aşağıdaki durumların hangisinde bileşik faiz uygulanır?
a) İstisna akdinde
b) Adi karz akitlerinde
c) Hizmet sözleşmelerinde
d) Cari hesap sözleşmeleri ve borçlu bakımından ticari iş sayılan ödünç sözleşmelerinde
72- 1930 ve 1940 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?
a) Liberalizm
b) Sosyal devlet
c) Komünal devlet
d) Planlı devletçilik
73- Aşağıdakilerden hangisi paranın değerinin yükselmesini sağlar?
a) Devalüasyon
b) Talebin artması
c) Üretimin artması
d) Enflasyonun düşmesi
74- 5 Nisan kararları öncesi tasarrufun GSMH'ye oranı kaçtır?
a) %5
b) %10
c) %15
d) %90
75- Hecksher-Ohlin teorisinin (faktör donatım teorisi) esası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emek-değer teorisine dayanır
b) İthal-ikameye dayalı ekonomik anlayış savunulur
c) Dış ticaretten ziyade, ekonominin milli çerçevede işlemesi savunulur
d) Mukayeseli üstünlükler teorisine sermaye faktörünün de katılarak her ülkenin ucuza ürettiği malı üretmesi ve pahalıya ürettiği malı ithal etmesi gerektiği savunulur
76- Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisi ile ilgili yanlış bilgidir?
a) Sol aşağıdan sağ yukarıya seyreder
b) Tasarrufla yatırım arasındaki oranı gösterir
c) Çeşitli milli gelir düzeylerinde para arz ve talebini eşitleyen faiz hadlerinin seyrini gösterir
d) Milli gelir arttıkça para arz ve talebinin daha yüksek faiz hadlerinde eşitlendiği görülür
77- Aşağıdakilerden hangisi monopolün ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?
a) Fiili nedenler
b) Doğal nedenler
c) Akdi birleşmeler
d) Uluslar arası nedenler
78- Sabit Döviz Kuru sisteminde döviz kurunu kim belirler?
a) IMF
b) Hükümet
c) Arz- talep
d) Bankalar birliği
79- 1997 yılı ihracatının GSMH'ye oranı kaçtır?
a) %13,6
b) %20
c) %25,5
d) %30
80- Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
a) O malın fiyatının değişmesi
b) Üretim teknolojisinin değişmesi
c) Üretim faktörlerinin fiyatının değişmesi
d) Öteki malların piyasa fiyatının değişmesi
81- 1923-1930 arasındaki dönemde etkili olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Devletçilik
b) Planlı sanayi programları
c) Parlamenter hükümet şeklinin kabul edilmesi
d) İzmir İktisat Kongresi kararları, Lozan Antlaşması
82- Aşağıdakilerden hangisi rezerv hareketleri hesabına girmez?
a) Altın
b) Döviz
c) Tüm milli paralar
d) Konvertibl olan milli para

CEVAP ANAHTARI
1-B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-C 7-B 8-A 9-A 10-B
11-C 12-D 13-A 14-D 15-B 16-B 17-A 18-D 19-C 20-B
21-D 22-D 23-B 24-B 25-C 26-C 27-A 28-A 29-B 30-D
31-B 32-D 33-D 34-D 35-D 36-B 37-C 38-D 39-B 40-A
41-B 42-D 43-A 44-B 45-C 46-A 47-A 48-D 49-C 50-B
51-B 52-C 53-D 54-A 55-C 56-D 57-C 58-B 59-C 60-A
61-D 62-A 63-A 64-A 65-D 66-C 67-B 68-C 69-C 70-A
71-D 72-D 73-D 74-C 75-D 76-B 77-D 78-B 79-A 80-A
81-D 82-C
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:24 - Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu21:51 - Yeni Atak helikopterleri EGM'ye teslim edildi21:44 - MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli iki yeni yazı21:30 - ABD, 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacak21:24 - Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi21:06 - Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı
21:03 - Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor21:02 - BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor20:58 - Trabzon'da 8 yapay Uzungöl'ün ilki tamamlandı20:54 - Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti20:30 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor20:27 - Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi
20:05 - Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti19:58 - PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü19:44 - Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek19:34 - Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık19:24 - Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı
19:17 - Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam