Öğretmen dışındaki kadrolarda görev yapan memurlar da, hizmet puanına göre nakil olacak

12 Temmuz 201 tarihinde yayımladığımız dosyada, kamudaki nakil sorununa dikkat çekmiştik. Hali hazırdaki uygulamaya göre kamu kurumları sadece belirli personelinin nakil işlemleri için standart getirmiş durumdadır. Örneğin MEB öğretmenler için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mühendisler için, Sağlık Bakanlığı doktorlar için yer değiştirme yönetmeliği çıkarmıştır. Diğer unvanların nakil işlemlerinde bir ilke bulunmamaktadır. Bu konudaki ilk uygulamayı Sağlık Bakanlığı yapmıştı. İkinci uygulama hazırlığı ise MEB tarafından yapılmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2011 19:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin nakil işlemleri için standart getirecektir. Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2009 tarihli kurum idari kurullarında ve 2010 yılı toplu görüşmelerinde imza altına konunun, Bakanlık tarafından yönetmelik taslağına dönüştürüldüğü ve görüş için sendikalarına gönderildiği belirtildi.

Sendikaya gönderilen söz konusu taslakta, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan mühendis, mimar, istatistikçi, grafiker, programcı, mütercim, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, tesis müdürü, şef, araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı, çözümleyici, ayniyat saymanı, sayman, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, daktilograf, sekreter, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, bekçi, aşçı ve bu düzey kadrolarda görev yapan tüm personel kapsama alınmıştır.

İŞTE YÖNETMELİK TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin birimler arası, il içi ve iller arası yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında; mühendis, mimar, istatistikçi, grafiker, programcı, mütercim, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, tesis müdürü, şef, araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı, çözümleyici, ayniyat saymanı, sayman, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, daktilograf, sekreter, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, bekçi, aşçı ve bu düzey kadrolarda görev yapan personel ile bunların yardımcılarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Yer Değiştirme Suretiyle Atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin bu Yönetmelikle belirlenen esaslar ve usuller çerçevesinde birimler arası ile il içi ve iller arasında yapılacak görev yeri değişikliklerini,

ç) Personel: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunanları,

d) Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı eğitim kurumları ile diğer kurumları,

e) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı birimlerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirmeden Sorumlu Birimler

Yer değiştirme işlemlerinden sorumlu birimler

Madde 5- (1) Birimler ve iller arası yer değiştirme işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) İl içi yer değiştirme işlemleri valiliklerce yürütülür.

Yer değiştirme işlemlerini yürütecek birimlerin görevleri

Madde 6- (1) Yer değiştirme işlemlerinden sorumlu birimlerin görevleri şunlardır;

(a)Personel Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek işlemler:

1) Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında yapılacak iller arası yer değiştirmelere ilişkin duyuru başvuru ve atamalar konusunda iller arasında koordinasyonu sağlamak,

2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, iller arasında dengeli dağılımının sağlanması amacıyla, illerle gerekli koordinasyonu kurmak suretiyle ilgili yılın Ocak ayındaki personel normları ile mevcut çalışan sayılarını dikkate alarak, yer değiştirme çeşitlerine göre her ile unvanlara göre atanabilecek personel sayılarını belirlemek ve duyurularda yer almasını sağlamak.

3) Bu fıkranın (a) bendinin birinci alt bendi kapsamında iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını bu Yönetmelikle belirlenen hükümler çerçevesinde değerlendirmek, atama yetkisi Bakanlıkta olan personelin tercihlerini de dikkate alarak puan üstünlüğüne göre atamalarını yapmak ve sonucunu valiliklere bildirmek, atama yetkisi valiliklerde olan personel bakımından ise bu personelin hangi ile atandıklarını belirlemek, sonuçlarının görev yapmakta oldukları ve yeni atandıkları illere bildirmek, Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

4) Birimler arası yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını bu Yönetmelikle belirlenen hükümler çerçevesinde değerlendirmek, tercihlerini de dikkate alarak puan üstünlüğüne göre atama işlemlerini yapmak.

5) Karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunanların isteklerini değerlendirerek atanmalarını sağlamak.

(b) Valiliklerce gerçekleştirilecek işlemler:

1) Bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında yapılacak il içi yer değiştirmelere ilişkin duyuru başvuru ve atamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) İl içinde görev yeri değişikliği isteğinde bulunanları, bu Yönetmelikle belirlenen hükümler çerçevesinde değerlendirmek, puan üstünlüğü ve tercihleri dikkate alarak atama işlemlerinin yapmak,

3) İl içinde zorunlu yer değiştirmeye tabi olanların değerlendirilmesini yaparak atanmalarını sağlamak,

4) Bakanlıkça yapılan duyurular çerçevesinde iller arasında yer değişikliği isteğinde bulunanların başvurularının alınmasını sağlamak,

5) Başvuruda bulunanlardan; iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları Bakanlıkça yapılan personelin tebligat, görevden ayrılma ve başlamaları ile Bakanlıkça görev yerleri belirlenen personelin atandıkları valiliklerce atama kararnamelerinin düzenleyerek görevli bulundukları valiliklere göndermek ve bunların tebligat, görevden ayrılma ve başlamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

6) Karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunanların isteklerini değerlendirerek atanmalarını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalara İlişkin Hükümler

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve atama

Madde 7- (1) Bulundukları kurumda ilgili yılın 1 Temmuz tarihi itibarıyla kesintisiz en az beş yıl görev yapanlar il içinde isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, en geç 15 Mayıs tarihine kadar her personelin bilgi sahibi olabileceği şekilde il milli eğitim müdürlüğünce il genelinde yapılır.

(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunabilecek personelin unvanları, atama yapılacak kurumları, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanabileceği, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Duyurusu yapılacak kurumlara ve unvanlara göre atanacak personel sayıları il milli eğitim müdürlüğünce belirlenir.

(5) Başvuru tarihi, duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

(6) Yer değiştirme isteğinde bulunacaklar; duyurusu yapılan ve unvanı itibarıyla atanabileceği kurumlardan en fazla on kurumu, atanmak istediği öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Başvuruların son gününden bir gün önce yazılı olarak başvuruda bulunanların başvuruları ya da tercihlerinden bazıları iptal edilebilir. Ancak tercih değişikliği yapılamaz.

(7) Başvuruda bulunan personelin atamaları, başvuruların tamamlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu aldıkları puanlara göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

(8) Ataması yapılanların atamaları iptal edilemez. Ataması yapılanların, tebligat tarihinden itibaren kanuni süre içinde yeni görevlerine başlamaları gerekir.

(9) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, atama işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde il milli eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az beş gün süre ile duyurulur.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve atama

MADDE 8- (1) Bulundukları birimde/ilde ilgili yılın 1 Temmuz tarihi itibarıyla kesintisiz en az sekiz yıl görev yapanlar birimler/iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Birimler/iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, en geç 30 Mayıs tarihine kadar her personelin bilgi sahibi olabileceği şekilde Bakanlıkça ülke genelinde yapılır.

(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak birimler/kurumlar, bu birimlere/kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanabileceği, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Duyurusu yapılacak birimler/kurumlar ile unvanlara göre bu birimlere/kurumlara atanabilecek personel sayıları Bakanlıkça/valiliklerce belirlenir. Bu şekilde belirlenen birimlerin/kurumların, başvuruda bulunan adayların tercihine imkân verecek şekilde Bakanlıkça açılan elektronik başvuru sayfasına yansıtılmasından Personel Genel Müdürlüğü/il milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Duyurusu yapılan birimler/kurumlar ile unvanlar itibarıyla bu birimlere/kurumlara atanabilecek personel sayılarında, başvurular başladıktan sonra değişiklik yapılamaz.

(5) Başvuru tarihi, duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

(6) Yer değiştirme isteğinde bulunacak olanlar; birimler/iller itibarıyla duyurusu yapılan ve unvanları itibarıyla atanabilecekleri birimlerden/kurumlardan en fazla yirmi birimi/kurumu, atanmak istediği öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Atanmak istedikleri birimlerin/kurumların tamamını birimlerden ya da bir ilden tercih edebilecekleri gibi birden fazla ilden de tercihte bulunabilirler. Başvuruların son gününden bir gün önce yazılı olarak başvuruda bulunanların başvuruları ya da tercihlerinden bazıları iptal edilebilir. Ancak tercih değişikliği yapılamaz.

(7) Yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları, başvuruların sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu aldıkları puanlara göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

(8) Ataması yapılanların atamaları iptal edilemez. Ataması yapılanlar, tebligat tarihinden itibaren kanuni süre içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

(9) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunanların birimler/iller arasında dengeli dağıtılmasını sağlamak bakımından, bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde birimlere/illere göre atama yapılacak personel sayılarını belirler.

(10) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, atama işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde en az beş gün süre ile duyurulur.

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlar; kendisi, eşi ve çocuklarının, görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını veya anne ve babasının başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde hastalığın tedavi edilebileceği bir yere, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlardan; özel eğitim gerektiren çocuğu bulunanlar, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı yerde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(3) Bu madde kapsamındaki iller arası yer değiştirmeler Bakanlıkça, il içi yer değiştirmeler valiliklerce zamana bağlı olmaksızın yapılır.

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan personelin bu özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için; atanmak istedikleri il'de eşlerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalıştıklarını belgelendirmeleri gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan personelin hiyerarşik bakımdan birbirine eşit olanlardan biri, diğer eşin görevli bulunduğu yere, alt durumda olanlar ise daha üst durumda olan eşin görevli olduğu il'e, bu özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(3) Bu madde kapsamındaki yer değiştirmeler Bakanlıkça belirlenecek tarihte/tarihlerde yapılır.

(4) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları o ilin personel ihtiyacı da dikkate alınarak yapılır. Başvuru sayısı ihtiyacın üzerinde olması halinde atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Öğrenim durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE11- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim gördüklerini belgelendirmeleri kaydıyla, eğitim gördüğü eğitim kurumunun bulunduğu il'e, görev yaptığı ve atanmak istediği ilde aynı unvandaki personel ihtiyacı da göz önünde bulundurularak atamaları yapılabilir.

(2) Bu kapsamdaki yer değiştirmeler, il içinde valiliklerce, iller arasında Bakanlıkça zamana bağlı olmaksızın yapılır.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 12- (1) Eşleri veya çocukları şehit ya da malul gazi olan personel, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumda olanlardan, başvuru sırasında eşleri veya çocuklarının şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.

(2) Görev mahalli dışında resmi bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğu bulunan personel, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa çocuğun öğrenim göreceği ile atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu şekilde başvuruda bulananların yer değiştirmeleri o ilin personel ihtiyacı da dikkate alınarak yapılabilir.

(3) Bu kapsamdaki yer değiştirmeler il içinde valiliklerce, iller arasında Bakanlıkça zamana bağlı olmaksızın yapılır.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden; haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklifi getirilenlerin görev yerleri, il içinde ya da il dışında durumlarına uygun bir kuruma olacak şekilde değiştirilir. Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler, yeni görev yerlerine başladıktan itibaren üç yıl geçmeden eski görev yerlerine atanamazlar.

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla, karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(2) Birimler arasında karşılıklı yer değiştirmek isteyenler, görev yaptıkları birime başvuruda bulunurlar. Görev yaptıkları birim amirlerince başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilerek birim amirlerinin görüşüyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir., Birim amirlerince uygun görülmesi halinde karşılıklı yer değiştirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 73 üncü maddesi kapsamında Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(3) İller arasında karşılıklı yer değiştirmek isteyenler, görev yaptıkları valiliklere başvuruda bulunurlar. Görev yaptıkları valiliklerce başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilerek valilik görüşüyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce uygun görülmesi halinde karşılıklı yer değiştirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 73 üncü maddesi kapsamında Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) İl içinde karşılıklı yer değiştirmek isteyenler, görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların başvuruları görev yaptıkları kurum amirlerince değerlendirilerek görüşleriyle birlikte il milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl milli eğitim müdürlüğünce karşılıklı yer değiştirmelerin uygun bulunması halinde başvurular valiliğe gönderilir. Valilikçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı yer değiştirme işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73 üncü maddesi kapsamında valiliklerce yürütülür.

(5) Bu kapsamdaki yer değiştirmeler zamana bağlı olmaksızın yapılır.

Zorunlu yer değiştirme

MADDE 15- (1) Bulunduğu kurumda ilgili yılın 1 Temmuz tarihi itibarıyla kesintisiz 10 yıl süre ile görev yapan personelin görev yerleri; il içindeki bir başka kuruma olacak şekilde değiştirilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmelere ilişkin duyuru, en geç 1 Temmuz tarihine kadar her personelin bilgi sahibi olabileceği şekilde valiliklerce il genelinde yapılır.

(3) Duyuruda; bu kapsamda yer değiştirmeye tabi tutulacak personelin görev yaptığı kurumlarda dahil atama yapılacak kurumlar, bu kapsamda yer değiştirmesi gereken personelin unvanları, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanabileceği, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Başvuru tarihi, duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

(5) Zorunlu yer değiştirme kapsamında bulunanlar; en fazla yirmi kuruma, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihte bulunurlar.

(6) Bu kapsamdaki atamalar bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu aldıkları puanlara göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

(7) Tercihlerine atanamayanların atamaları duyurusu yapılan kurumlarla sınırlı olmak üzere atama yapılmayan kurumlardan birine olacak şekilde kura ile yapılır.

(8) Tercihte bulunmayanların görev yerleri; bu kapsamda başvuruda bulunarak tercihlerine atanamayanların atamaları tamamlandıktan sonra duyurusu yapılan kurumlar ile sınırlı olmak üzere boş kalan bir kuruma olacak şekilde değiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet puanı hesabı

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin görev yaptıkları birim ya da Ek-2'deki ilçelere göre hizmet puanları;

a) Merkez teşkilatında geçen her yıl için 10,

b) İl merkezindeki kurumlarda geçen her yıl için 10,

c) 1. Grup ilçelerdeki kurumlarda geçen her yıl için 10,

d) 2. Grup ilçelerdeki kurumlarda geçen her yıl için 12,

e) 3. Grup ilçelerdeki kurumlarda geçen her yıl için 14,

Puan verilmek suretiyle hesaplanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b,c,d,e) bentlerinde belirtilen ilçelerin beldelerindeki kurumlarda görev yapanlara her yıl için 2, köylerindeki kurumlarda görev yapanlara her yıl için 4 puan ilave edilerek hizmet puanı hesaplanır.

(3) Hizmet puanları hesaplanırken bir aydan az süreler dikkate alınmaz.

Yürürlük

Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Değerlendirme Formu için tıklayınız

İlçe Grupları Çizelgesi

Bu Habere Tepkiniz