Tüm kamu personelinin ek ödemeleri eşitlendi. Yeni ek ödeme miktarlarını yayınlıyoruz/ Video

666 sayılı KHK ile şuana kadar tüm kamu personeline (Sadece memur değil, askeri ve akademik personel dahil) verilmekte olan ek ödemeler yürürlükten kaldırılmış ve yeni ödemeler belirlenmiştir. Bugüne kadar hem 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesi hem de kurumların teşkilat kanunlarında yer alan tüm ek ödemeler çok az istisna dışında kaldırılmıştır. Tüm memurlar, 15 Ocak 2012'den itibaren ek ödemelerini, memurlar.net olarak yayınlayacağımız miktarlar üzerinden alacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2011 10:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İlgili KHK için tıklayınız.

EK ÖDEME YAPILMAYACAKLAR

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.

FARK VERİLECEKLER

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır.

ÜST YÖNETİCİLER, UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI GİBİ KARİYER MESLEKLER VE ÜST KURULLARDA YER ALANLAR HARİÇTİR

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz

YENİ EK ÖDEME RAKAMLARI

Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı (%) ALINACAK EK ÖDEME MİKTARI (TL)
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: -
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel; -
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 200 1.224,74
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar 198 1.212,49
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 195 1.194,12
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar 193 1.181,87
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar 190 1.163,50
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı 185 1.132,88
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT'lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları 180 1.102,27
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT'lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 170 1.041,03
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar 165 1.010,41
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar 145 887,94
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165 1.010,41
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 163 998,16
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 160 979,79
4) Bunların yardımcıları 155 949,17
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden; 0,00
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 155 949,17
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 150 918,56
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145 887,94
4) Bunların yardımcıları 140 857,32
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 857,32
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 135 826,70
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
4) Bunların yardımcıları 125 765,46
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 704,23
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 673,61
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 612,37
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan; 0,00
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 704,23
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105 642,99
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 95 581,75
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 673,61
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 612,37
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 551,13
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 520,51
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;    
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 918,56
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 857,32
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 120 734,84
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 673,61
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 612,37
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 0,00
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 673,61
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 612,37
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 551,13
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 520,51
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Uzman tabiplerden;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 200 1.224,74
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 190 1.163,50
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 180 1.102,27
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 190 1.163,50
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 180 1.102,27
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 170 1.041,03
c) Diş tabiplerinden;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185 1.132,88
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175 1.071,65
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165 1.010,41
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165 1.010,41
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 155 949,17
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145 887,94
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 857,32
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130 796,08
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 120 734,84
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 704,23
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105 642,99
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 95 581,75
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 90 551,13
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65 398,04
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65 398,04
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 65 398,04
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 918,56
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 857,32
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 404,16
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 404,16
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 404,16
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65 398,04
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65 398,04
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 65 398,04
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 65 398,04
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Müsteşar 195 1.194,12
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler 180 1.102,27
c) Merkezde görevli diğer Valiler 178 1.090,02
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);  
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190 1.163,50
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 115 704,23
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 155 949,17
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 130 796,08
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 130 796,08
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 105 642,99
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;  
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200 1.224,74
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 200 1.224,74
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200 1.224,74
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 132 808,33
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 172 1.053,28
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 147 900,18
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 147 900,18
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 122 747,09
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar 137 838,95
10) 7 nci dereceden aylık alanlar 117 716,47
e) Hukuk işleri müdürlerinden;  
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190 1.163,50
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 160 979,79
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 195 1.194,12
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 175 1.071,65
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 175 1.071,65
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 150 918,56
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar 165 1.010,41
10) 7 nci dereceden aylık alanlar 145 887,94
f) Kaymakam adayı 145 887,94
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar 74 453,15
e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar 74 453,15
f) Komiser kadrolarında bulunanlar 74 453,15
g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar 74 453,15
ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;  
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 75 459,28
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 75 459,28
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 75 459,28
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan; 66 404,16
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 66 404,16
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 66 404,16
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 404,16
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;  
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;  
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 90 551,13
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 80 489,90
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 70 428,66
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı 103 630,74
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 82 502,14
c) Orgeneral ve Oramiral 81 496,02
ç) Korgeneral ve Koramiral 79 483,77
d) Tümgeneral ve Tümamiral 77 471,52
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral 75 459,28
f) Kıdemli Albay 63 385,79
g) Albay 59 361,30
ğ) Yarbay 56 342,93
h) Kıdemli Binbaşı 68 416,41
ı) Binbaşı 68 416,41
i) Kıdemli Yüzbaşı 68 416,41
j) Yüzbaşı 68 416,41
k) Kıdemli Üsteğmen 69 422,54
l) Üsteğmen 69 422,54
m) Teğmen 69 422,54
n) Asteğmen 69 422,54
2- Astsubaylardan;  
a) II.Kad.Kd.Bçvş. 67 410,29
b) Kad.Kd.Bçvş. 67 410,29
c) Kd.Bçvş. 67 410,29
ç) Kad.Bçvş. 67 410,29
d) Bçvş. 67 410,29
e) Kd.Üstçvş. 68 416,41
f) Üstçvş 68 416,41
g) Kd.Çvş. 68 416,41
ğ) Çvş. 68 416,41
3- Uzman Jandarmalardan;  
a) VIII.Kad.Çvş. 67 410,29
b) VII.Kad.Çvş. 67 410,29
c) VI.Kad.Çvş. 67 410,29
ç) V.Kad.Çvş. 67 410,29
d) IV.Kad.Çvş. 67 410,29
e) III.Kad.Çvş. 67 410,29
f) II.Kad.Çvş. 67 410,29
g) I.Kad.Çvş. 67 410,29
ğ) Çvş. 67 410,29
4- Uzman Erbaşlardan;  
a) Uzman Çavuş 67 410,29
b) Uzman Onbaşı 67 410,29
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72 440,91
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70 428,66
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63 385,79
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) 57 349,05
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 68 416,41
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 67 410,29
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 77 471,52
8- Diğer öğretim elemanlarından;  
a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 404,16
b) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 404,16
c) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 404,16
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar 82 502,14
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar 67 410,29
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar 53 324,56
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar 48 293,94
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar 47 287,81
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar 42 257,20

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber