Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği

Haber Giriş : 09 Mayıs 2005 08:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunacak adaylarda aranacak nitelikleri, Değerlendirme Kurul ve Komisyonlarını ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

Başkan : Eğitim Dairesi Başkanını,

Başkanlık : Eğitim Dairesi Başkanlığını,

POMEM Müdürü : Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,

POMEM Müdürlüğü : Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

POMEM : Polis Meslek Eğitim Merkezini,

Öğrenci : Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,

Aday : Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayını,

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavını,

Sağlık Yönetmeliği : 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Duyuru

Madde 5 - POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri iletişim araçlarıyla duyurulur.

Başvuru zamanı ve şekli

Madde 6 - POMEM'lere giriş sınavına başvurular, Genel Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine şahsen yapılır. Eksik belge ve posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru esnasında istenen belgeler

Madde 7 - Başvuruda adaylardan:

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

e) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

h) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

i) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

j) KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya noterden tasdikli örneği

istenir.

Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra ?Aslı Görüldü? ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Adaylarda aranılacak nitelikler

Madde 8 - POMEM'lere girmek isteyen adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az dört (4) yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.),

c) Sınav tarihi itibariyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.),

d) Erkekler için 1.67 cm, bayanlar için 1.65 cm'den kısa boylu olmamak (boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.),

e) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarını taşımak (ancak görme yönünden aynı Yönetmeliğin göz hastalıkları A dilimi 7 nci maddesinde aranan şartları taşımak.),

f) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, vcd, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat vb. işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

i) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

j) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 1/8/1999 tarihli ve 23773 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

k) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

l) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında 8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen durumlar hariç, ?POMEM öğrenci aday adayı olamaz? kararı verilmemiş olmak,

m) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki herhangi bir eğitim kurumundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Puan türü ve puan alt sınırı Genel Müdürlükçe belirlenecek KPSS puanının üzerinde puan almış olmak

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön Değerlendirme ve Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Belirlenmesi

İl değerlendirme ve seçme kurulu

Madde 9 - İl Değerlendirme ve Seçme Kurulları, Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında, personel, eğitim ve güvenlik şube müdürleri ile birlikte en az bir (1) doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan bir psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikologdan oluşur. Mazereti nedeniyle görevde bulunmayan Şube Müdürlerinin yerine İl Emniyet Müdürünün belirleyeceği Şube Müdürleri görevlendirilir.

Bir ilde birden fazla İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu oluşturulması gerekiyor ise, bu kurul yukarıda belirtilen kurulun muadili olmak üzere, İl Emniyet Müdürünün onayı ile kurulabilir.

İl Değerlendirme ve seçme kurulunca yapılacak ön değerlendirme işlemleri

Madde 10 - Ön değerlendirmede;

a) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü ile Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme oy çokluğu ile yapılır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır ve ?POMEM öğrenci aday adayı olur? veya ?POMEM öğrenci aday adayı olamaz? şeklinde değerlendirilir. Ayrışık oy kullanan üye var ise gerekçesi açık olarak belirtilir.

b) Haklarında ?POMEM öğrenci aday adayı olur? kararı verilenlerin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, ana-baba adı, doğum yeri ve tarihi (gün/ay/yıl), mezun olduğu okul ve süresi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mahalle veya köyü, askerlik durumu ile ikametgah adreslerini ihtiva eden liste en geç üç (3) gün içinde Başkanlığa gönderilir. Başvuru dosyaları, yapılacak mülakat sınavı neticesine kadar İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerince muhafaza edilir.

c) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararına itirazda bulunulamaz. Kararın bir sureti dosyasına konulur. İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararlarında, olumsuzluk nedeni ile ilgili madde hükümleri açık olarak belirtilir.

d) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında ?POMEM öğrenci aday adayı olamaz? kararı verilenlerin dosyaları 5 yıl süreyle saklanır. Bu süre içerisinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeler adaylara verilir.

Sınavlara katılacak adayların belirlenmesi

Madde 11 - Ön değerlendirme sonucuna göre;

a) Haklarında ?POMEM öğrenci aday adayı olur? kararı verilenlerin, Başkanlıkça KPSS puanına göre, erkek ve bayan olmak üzere en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı listeleri oluşturulur. O yıl alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısının en fazla üç (3) katı kadar aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanarak POMEM Öğrenci Adayı olur. Eşitlik durumunda yaşı küçük olan tercih edilir.

b) Genel Müdürlükçe belirlenen mülakat sınavına girecek ve girmeyecek adayların listeleri tebliğ edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir. Listeler ilan panolarına asılarak beş (5) gün süreyle ilânen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir.

c) İl Emniyet Müdürlüklerince sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınavlara giriş belgesi düzenlenerek verilir. Bu belge ile adaya sınavlara gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

d) Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların Başkanlık tarafından merkezdeki arşiv kayıtlarına göre araştırmaları yaptırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mülakat ve Fiziki Yeterlik Sınavları

Sınav komisyonlarının oluşumu

Madde 12 - Sınav Komisyonları, Başkanlığın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile merkezden görevlendirilen en az 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri başkanlığında, Merkezden bir (1) rütbeli personel ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ve İl Emniyet Müdürünün uygun göreceği bir (1) şube müdürü olmak üzere toplam dört (4) personelden oluşturulur.

Sınavlara ilişkin genel hususlar

Madde 13 - Sınavlar, mülakat ve fiziki yeterlik olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

Buna göre;

a) Mülakat sınavı 60, fiziki yeterlik sınavı 40 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

b) Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara alınmazlar.

c) Sınavlardan herhangi birine katılmayan adaylar sınav hakkını kullanmış sayılırlar.

d) Sınavların bitiminde, sınavlara giren ve girmeyen adayların sayısı ile sınava girenlerin aldıkları puanları gösteren listeler, erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı tanzim edilerek, tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

e) Sınav evrakı Başkanlık tarafından bir (1) yıl süreyle saklanır.

Mülakat sınavı

Madde 14 - Mülakat sınavı, sınava girmeye hak kazananlara, belirlenen bölge merkezlerinde, aşağıda öngörülen usul ve esaslara göre komisyon başkanlarının sorumluluğunda yapılır.

Mülakat sınavında;

a) Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır.

b) Değerlendirme, her bir kriter için 15'er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden EK-1'deki Değerlendirme Formu'na işlenerek yapılır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.

Fiziki yeterlik sınavı

Madde 15 - Fiziki yeterlik sınavında, adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlik puanları, komisyonun ortak kararıyla belirlenir.

Adayların fiziki yeterlik kabiliyetleri 40 puan üzerinden EK-1'deki Değerlendirme Formu'na işlenerek yapılır.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Madde 16 - POMEM'lere alınacak öğrenci miktarı eğitim merkezlerinin kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, ihtiyaç duyulan her dönem için Personel Dairesi Başkanlığı tarafından erkek ve bayan olmak üzere kendi aralarında ayrı ayrı tespit edilerek, başvurulardan önce Başkanlığa bildirilir. Bayan kontenjanı, POMEM'lere o yıl için alınacak öğrenci miktarının % 10'unu geçemez.

Bu sayı ve oran esas alınarak;

a) KPSS ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde, önce KPSS puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asil, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak belirlenir.

b) Mülakat sınavı sonunda asil, yedek ve başarısız olan tüm adaylar için listeler hazırlanarak ilan edilmek ve diğer işlemler yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca diğer iletişim araçları yoluyla da sonuçlar duyurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav evrakına uygulanacak gizlilik

Madde 17 - Ön değerlendirme, mülakat ve başarı listelerinin açıklanmasına kadar, sınava ilişkin düzenlenen evraka ?Çok Gizli? gizlilik dereceli evraka yapılan işlem uygulanır.

Sağlık kurulu raporu

Madde 18 - Sınavlar sonunda asıl listeden POMEM'lere girmeye hak kazanan adayların sağlık kurulu raporları, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlükleri aracılığıyla, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen Bölge Devlet Hastanelerinden, Bölge Devlet Hastanesi bulunmaması halinde İl Devlet Hastanesinden aldırılır. Sağlık kurulu raporları, incelenmesi için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır veya aday yeniden muayene edilebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre haklarında polis olamaz kararı verilenlerin polis adaylığı haklarını kaybettiklerine dair makam onayı Başkanlıkça alınarak adaylara tebliğ edilmek üzere başvuruda bulundukları İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir.

Yedek olarak çağırılan adayların sağlık kurulu raporları eğitim esnasında POMEM Müdürlüklerince aldırılır. Rapor işlemleri sonrasında, asıl listeden sınavı kazanan adaylara uygulanan işlemin aynısı yedek listeden alınan adaylara da uygulanır.

İntibak eğitimi ve geçici kayıt

Madde 19 - POMEM'lere girmeye hak kazanan asil adayların geçici kayıtları yapılır. Bu öğrenciler iki hafta süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim süresinin kısıtlı olması durumunda, intibak eğitimleri yaptırılmaz, bu süre içerisinde yapılması gereken işlemler eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılır. İntibak eğitimi süresince adayların iaşe ve ibateleri, POMEM Müdürlüğünce karşılanır.

POMEM Müdürlüklerince, geçici kayıtları yapılan adayların tahkikatları ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüklerine yaptırılır.

Geçici kayıt sırasında; POMEM'e giremeyecekleri anlaşılan, intibak eğitiminin ya da eğitimin başlamasından sonra en geç beş (5) gün içerisinde POMEM Müdürlüğüne başvuruda bulunmayan veya ayrılan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, tebliğ tarihinden itibaren en geç beş (5) gün içinde POMEM Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadır. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Eğitim-öğretimin başlamasından onbeş (15) gün sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

Kesin kayıt-kabul

Madde 20 - Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci madde esaslarına göre POMEM Müdürlüğünce tahkikatları tamamlattırılır. Tahkikatı olumlu olarak tamamlanan ve 19 uncu maddedeki şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları yapılır. Tahkikat ve sağlık kurulu raporuna göre 8 inci maddede belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

Kayıt sırasında noterden tasdikli Yüklenme Senedi istenir. Yüklenme Senedi miktarı her eğitim-öğretim süresi için Başkanlık tarafından tespit edilir.

POMEM'e kayıt yaptıran öğrencilere, Başkanlık tarafından tespit ve POMEM'ce tanzim edilen Öğrenci Kimlik Kartı verilir.

Yürürlük

Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUANLAR

1.  Konu Hakkında Bilgi Düzeyi

 

2.  Kendisinden İstenileni Kavrama

 

3.  Kendine Güven Duyma

 

4.  Sözlü İfade Becerisi

 

5.  Fiziki Yeterlik

 

TOPLAM PUAN

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber