1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu çalışma usul ve esasları

11 Nisan 2012 11:00
+Aa- Yazdır

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatları Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge

için tıklayınız.


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı :B.10.1.THS.0.01.00.00

Konu: Yönerge

giden evrak

Gönd. Kurum:TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Gönd. Birim : Başkanlık BUrosu

Gittiği Yer : BAKANUK MAKAMINA

Evrak No : 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile kadro standartları ve iş tanımlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aile Hekimliği Birimi: Bir aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarından oluşan aile hekimliği pozisyonlarını,

b) Aile Sağlığı Merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ve aile sağlığı elemanları tarafından aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarını,

e) Bakan: Sağlık Bakanını,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanını,

d) Birim: Halk sağlığı müdürlüğü görevlerinin belli bir bölümünü yerine getirmek üzere halk sağlığı müdürlüğü bünyesinde kurulan yapıyı,

e) Birim Sorumlusu: Birim işlerini koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen kişiyi,

f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ğ) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

g) Müdür: Halk Sağlığı Müdürünü,

ı) Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan ve görevlerini yerine getirmek üzere Bakanlığın onayıyla toplum sağlığı merkezi birimi/birimleri veya sağlık istasyonu/istasyonları kurabilen sağlık kuruluşunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar ve Taşra Teşkilatı

Hizmetlerin yürütülmesinde temel esaslar

MADDE 5 - (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı aşağıdaki temel esaslar çerçevesinde hizmetlerini yürütürler.

a) Bakanlık ve Kurum politikalarına, strateji ve hedeflerine, planlama ve düzenlemelerine uygun davranırlar.

b) Sağlık hizmetinin kesintisiz ve bütünlük içerisinde sunumunu sağlamaya yönelik tedbirleri alırlar.

c) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak amacıyla hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda müşterek hareket ederler.

ç) Birlikte yürütülmesi gereken işlerde azami ölçüde işbirliği ve yardımlaşma içerisinde bulunurlar.

ç) Hizmetin yürütülmesinde ortaya çıkan kurumlar arası ihtilaf ve tereddütlü hususlarda Kurum kararına göre hareket ederler.

(2) Müdürlükler bünyesinde kurulan hukuk birimleri, muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur. Hukuk biriminde görevli avukatlar doğrudan müdüre bağlıdır. Muhakemat hizmetleri;

a) Hukuk birimlerinde istihdam edilen avukatlarla,

b) Müdürlük bünyesinde avukat yok ise, il sağlık müdürlüğü veya kamu hastaneleri birliği bünyesindeki avukatlarla,

c) İhtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığı İl Muhakemat Müdürlüklerinden hizmet talep etmek suretiyle,

yürütülür.

Taşra teşkilatı

MADDE 6 - (1) Taşra teşkilatı; halk sağlığı müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarından oluşur. Müdür, Kurumun ildeki temsilcisidir.

(2) Müdürlük, il teşkilatının Bakanlık ve Kurum politikalarına, strateji ve hedeflerine, planlama ve düzenlemelerine uygun çalışmasını sağlar. Kurumun görev alanına giren konularda ilin durumunu Kurumca belirlenen aralıklarla Kuruma rapor eder.

ÜÇUNCU BOLUM

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimleri ve Görevleri

Halk sağlığı müdürlüğü

MADDE 7- (1) Her ilde kurulmuş olan Halk Sağlığı Müdürlüğü Kurumun ildeki yönetim görevini yerine getirir. Müdürlükler bünyesinde oluşturulan birimler ve nüfus kriteri göz önüne alınmak suretiyle belirlenen birim dağılım şeması ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Birim sorumluları Kurum tarafından görevlendirilir.

(2) İllere göre birim dağılımını gösteren ek-1 sayılı cetvelde İ-l grubu il için 21 birim kurulmuş olup, İ-l grubu dışında kalan gruplardaki iller, İ-l grubu il için tanımı yapılan bütün birim görevlerini kendileri için öngörülen birimler vasıtasıyla yürüteceklerdir.

(3) Müdürlük birimleri ile birimlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Aile hekimliği izleme ve değerlendirme birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2) Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

4) İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

5) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

6) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.

8) Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.

9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.

10) Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

11) İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

b) Aile hekimliği uygulama birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

4) Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

6) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

7) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

8) Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.

9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.

10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

c) Aile hekimliği eğitim ve geliştirme birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

4) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirle, güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

5) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1.Aşama ve 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

6) Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmak.

8) Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.

9) Aile hekimliği uygulamasını İl düzeyinde tanıtmak ve İl düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.

10) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak, verilerin analizi ve raporlarını hazırlamak.

11) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

ç) Toplum sağlığı hizmetleri birimi:

Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.

Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.

İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.

Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.

Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.

Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.

Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.

Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.

Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

d) Kanser birimi:

1) Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.

4) İlde, kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.

5) Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

6) Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.

7) KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.

8) Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gcrçek/tiizel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.

9) Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

10) Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM'ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.

11) KETEM'lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifıkasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.

12) Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek.

13) İl Kanser Danışma Kurulu'nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.

14) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

e) Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.

4) İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.

5) Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek verme!

6) Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi vç, konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

7) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8) Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

e) Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

4) Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

5) Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

6) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7) Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8) Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

f) Ruh sağlığı programları birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

4) Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

5) Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

6) Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.

7) İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.

8) Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.

9) Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.

10) Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.

11) Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

12) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

13) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.

14) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.

15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

ğ) Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler birimi:

1) Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

4) İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

5) İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.

6) Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

7) İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.

8) Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.

9) Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.

10) Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.

11) Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.

12) Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.

13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

h) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri birimi:

1) Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.

4) Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak.

5) Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile koordineli çalışmak.

6) Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

7) Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifıkalandırılmasını sağlamak.

8) Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

9) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmek.

10) Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması ko eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,

11) Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.

12) Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dâhilinde ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapmak.

13) İlgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.

14) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

ı) Bulaşıcı hastalıklar birimi:

1) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2) Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.

5) Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

6) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.

7) İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.

8) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.

9) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.

10) Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

11) İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.

12) Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.

13) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmasını sağlamak.

14) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.

15) İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.

16) Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.

17) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

18) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.

19) Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.

20) İstatistik! bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.

21) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

i) Tüberküloz birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2) Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

4) Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

5) İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

6) Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.

7) Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

8) Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.

9) Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.

10) Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

11) Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.

12) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

j) Aşı programları birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2) Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, anti-serum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Sağlık hizmet birimlerinin aşı, anti-serum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği sağlamak.

5) İlde aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.

6) Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.

7) Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

8) Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.

9) Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.

10) Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.

11) Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.

12) Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.

13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

k) Çevre sağlığı birimi:

Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.

Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma- geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.

Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.

Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.

Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.

Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.

Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.

Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.

Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.

Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

1) Çalışan sağlığı birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.

4) Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

5) Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

6) İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

7) Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8) Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak

9) Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.

10) Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkmdalığmın artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

11) Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

m) Atama birimi:

1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.

2) Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.

3) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.

4) Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

5) İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

6) Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

7) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

8) Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak. ^

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

n) Özlük işleri birimi:

1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

3) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

4) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.

5) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

6) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

7) Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.

8) Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

9) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

0) Disiplin işleri birimi:

1) Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.

2) Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.

3) Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.

4) İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

5) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

ö) İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi:

1) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

2) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

3) Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

4) Halk sağlığı alanındaki istatistik! verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.

5) E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

6) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.

7) Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.

8) Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

p) İdari işler birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.

3) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

4) İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

5) Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.

7) İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

8) Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.

9) Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.

10) Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.

11) Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

12) Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.

13) Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.

14) Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip etmek.

15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

r) Mali işler birimi:

1) Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

2) Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.

3) Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.

4) Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

6) Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili birimlerle koordineli yürütmek.

7) Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

8) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Toplum sağlığı merkezleri

MADDE 8-(l) Toplum sağlığı merkezi, bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planlan uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

(2) Her İlçe'de ve 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan İl merkezlerinde bir toplum sağlığı merkezi kurulur. Sorumluluk alanları, kuruldukları İlçe'nin mülki idare sınırlarıdır.

(3) Toplum sağlığı merkezlerinin görev ve yetkileri 03/08/2011 tarihli ve 25143 sayılı Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(4) Kurum görevlerinin daha etkin ve kesintisiz sunumunu sağlamak için toplum sağlığı merkezleri bünyesinde çalışanların sağlığı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, KETEM, verem savaş gibi birimler oluşturulabilir. Bu birimlere ayrıca kadro tahsisi yapılmaz.

(5) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfusu 25.000'in altında olan ilçelerde ayrıca sağlık grup başkanlığına kadro tahsisi yapılmaz. Buralardaki sağlık hizmetleri İlçedeki toplum sağlığı merkezi tarafından verilir. Bu yerlerdeki toplum sağlığı merkezleri, sağlık grup başkanlığı yetkilerine sahiptir.

(6) E-II ve E-III grubu İlçe devlet hastanelerinde verilecek birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri 28/09/2011 tarihli ve 39617 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan "Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(7) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfusu 500'ün üzerinde olan belde, köy ve mezralarda Müdürlüğün teklifi ve Kurumun onayı ile sağlık evleri açılabilir. Bir sağlık evine birden fazla belde, köy ve mezra bağlanabilir. Sağlık evleri idari yönden toplum sağlığı merkezine, hizmet yönünden ise aile hekimlerine bağlı birimlerdir. Sağlık evlerinin görev ve yetkileri Kurumca belirlenir.

Halk sağlığı laboratuvarları

MADDE 9-(l)Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve radyolojik yönden inceleme ve analizlerini yaparak, alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyan, salgınların önlenmesi ve izlenmesi için gerekli analizleri yapan, su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın kontrol ve ruhsatlandın İmasına esas analizleri yapan, teknik danışmanlık yapan, eğitim veren birimdir.

(2) Halk sağlığı laboratuvarları İl merkezlerinde ve ihtiyaca göre belirlenecek İlçe merkezlerinde müdürlüğün teklifi ve Kurumun Onayı ile açılır. Bu laboratuvarlara Kurumca laboratuvar sorumlusu görevlendirilir. İl merkezi nüfusu 1 milyondan fazla olan İllerde, müdürlüğün teklifi ve kurumun onayı ile birden fazla halk sağlığı laboratuvarı kurulabilir. Halk sağlığı laboratuvarları fonksiyonlarına ve kuruluş yerlerine göre üç şekilde sınıflandırılır. L1 tipi laboratuvarlar bazı özellikli analizler bakımından gerektiğinde diğer İllere de hizmet vermek üzere kurulur. L2 tipi laboratuvarlar İl merkezlerinde L3 tipi laboratuvarlar ise İlçe'lerde kurulur. L1 tipi laboratuvarların hangi özellikli analizleri yapacakları ve bu analizler bakımından hangi İllere hizmet vereceği Kurum tarafından belirlenir.

(3) Halk sağlığı laboratuvarlarının genel olarak görevleri şunlardır:

Ruhsatlandırma. Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak, insani tüketim amaçlı suların, yüzme sularının, kaplıca sularının, peloidlerin ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

Atık suların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.

Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün halk sağlığı açısından gerekli analizlerini yapmak.

Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapı sağlamak.

Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.

Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kadro Standartları

Kadro standardının tespiti

MADDE 10-(1) Taşra teşkilatından;

a) Halk Sağlığı Müdürlüklerinin,

b Toplum Sağlığı Merkezlerinin,

c) Halk Sağlığı Laboratuvarlarının,

ç) Aile Sağlığı Merkezlerinin,

kadro standartları ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Kadro standartları ve kadroların sabitliği

Madde 11- (1) Bu Yönerge ekinde yer alan ek-2 sayılı cetvelde, kurum ve kuruluşların azami kadro standartları gösterilmiştir. Bu standartların üstünde personel ataması yapılamaz.

Kadro ve görev unvanları

Madde 12- (1) Bu Yönerge ekinde yer alan ek-2 sayılı cetvelde, kurumlar bünyesinde istihdam edilecek personelin kadro ve görev unvanları belirtilmiş olup, bu unvanları taşımayan personelin ataması yapılamaz. Ancak, bu unvanlara atanabilecek personelin bulunmaması halinde, nitelik itibarı ile en yakın eğitim ve öğretim şartlarını taşıyan ve aynı İlde görevli bulunan personelin geçici olarak görevlendirilmesi yoluna gidilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı, birimdeki toplam standart personel sayısının % 10'unu geçemez.

Yeni açılacak, birleştirilecek ve kapatılacak birimler

MADDE 13 - (1) Bu Yönergenin yayımından sonra, birimler Kurum onayı ile hizmete açılır veya kapatılır.

(2) Kapatılan birimlerde görevli personelin görev yeri değişiklikleri, genel hükümlere ve diğer birimlerin personel ihtiyaç durumuna göre Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından yapılır.

(3) Hizmete açılan birimlerin personel ihtiyacı ilgili birimin talebi doğrultusunda Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından karşılanır. Kuruluş ve açılış onayı alınmamış birimlere personel atanamaz.

(4) Birimlerin kuruluş çalışmaları için ihtiyaç duyulan personel ile arızi sebeplerden dolayı istihdamı gereken personel, en yakın ve uygun görülecek birim1

görevlendirme yoluyla sağlanır.

Standart kadrolarda değişiklik usulü

Madde 14- (1) Kuruma bağlı birimlerin bu Yönerge ekinde yer alan ek-2 sayılı cetvelde, gösterilen personel standartlarında, birimin hizmet yükünün, görev fonksiyonlarının ve bulunduğu yerdeki hizmeti etkileyen şartların değişmesi gibi gerektirici sebeplere bağlı olarak değişiklikler yapılabilir.

(2) Bu değişiklik; Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ile kadro standardı değiştirilecek birimin bağlı bulunduğu merkez birim amirlerinin katılımı ile oluşturulacak komisyon kararı ve Başkan onayını müteakip uygulamaya konulur.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayanların kadroları

MADDE 15- (1) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerinde saklı tutulur. Bu kadrolar standarda dâhil edilmeyerek ek-2 sayılı listede gösterildiği şekliyle il bazlı değerlendirilir.

(2) Aile hekimliğine geçen hekimler ile aile sağlığı elemanlarının, herhangi bir nedenle sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerine standart aranmaksızın atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük yazışmaları

Madde 16- (1) Müdürlük, Kurum ile yapacağı yazışmalardan; Disiplin amirliği ve soruşturma yetkisi gibi ilgili kanunların bizzat valinin kararını veya onayını mecbur kıldığı iş ve işlemleri ile sağlık kuruluşlarının planlama ve yatırımlarına, kadro ve yönetici atama taleplerine, başkanlığı vali veya yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları ile önemli ve stratejik görüş ve teklif içeren konulara ilişkin yazışmaları, il sağlık müdürlüğü üzerinden valilik vasıtasıyla yapar.

(2) Müdürlük, ilde bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılacak yazışmaları doğrudan yapar.

Standart kadro üstü personeli bulunan birimlerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde bu Yönergenin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan birimlerin bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple birimden ayrılmaları halinde, boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.

Yürürlük

Madde 17- (1) Bu Yönerge, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor
23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor
22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam