Sağlık Personelinin Özlük Haklarına Düzenleme Yapan Yasa Teklifi

Geçen haftadan bu yana, Trabzon Milletvekili Cevdet ERDÖL'ün verdiği bir Kanun teklifi gündemdedir. Bu kanun teklifi 10 maddeden oluşmaktadır. Sağlık personeline mecburi hizmet getiren düzenleme ile başhekimlerin muayenehane açma iznini kaldıran düzenleme bu teklifte yer almaktadır. Teklif gündemi işgal etmesine rağmen tam metni bugüne kadar yayımlanmamıştır. Bugün teklifin tam metnini yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2005 21:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki teklif 9/06/2005 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmmiştir.

Ek Madde 3- İlgili mevzuata göre yurtiçinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamalyarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıylai Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında yer alan;

Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 200,

Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 250,

Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 300,

Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 350,

İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 400,

Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 450,

Birinci grup ilçe merkezlerinde 500,

gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet Memuru veya ilgililerin talebi halinde 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazaret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya yurt dışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi değildir. Ancak; Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan ayrılanlara da bu madde hükümleri uygulanır. Türk Silahlı kuvvetleri hariç, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu adına öğrenim gören personelin bu kanun hükümleri gereği yapacağı Devlet hizmeti yükümlülüğü, mecburi hizmet süresinden düşülür.

Ek Madde 4- Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimi tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç 2 ay içinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tabligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazareti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile, kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilanını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele 20 gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile, başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

Ek madde 5- Tabipler Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yandan asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Eksik kalan devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yandal uzmanı olarak yapacakları Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler. Ancak, birden fazla uzmanlık veya yandal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmaz.

Ek madde 6- Devlet izmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazaret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir. Mazaret, zorunluluk halleri veya tabip iken eskik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama gibi nedenlerle başka yere atanan personelin kalan yükümlülük süreleri, eski ve yeni görev yeri hizmet sürelerinin oranına göre belirlenir.

Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi fesh edilenler, yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında yapılacak atamalar açıktan atama sayısına dahil edilmez.

Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

Devlet hizmet yükümlüsü personel, bu kanun hükümleri dışında genel hükümlere ve ilgili Kurum mevzuatına tabidir.

Madde 2- Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 6- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar bu Kanununun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.

Madde 3- 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4- 1 inci madde kapsamına giren personelden, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Başhekimlik ve Başhekim Yardımcılığı görevini yürütenler hariç olmak üzere özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri taktirde, birinci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara işgüçlüğü, iş riski v temininde güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez."

Madde 4- Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 1- Bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Başhekimlik ve Başhekim Yardımcılığı görevini yürütenlerden mesleklerini serbest olarak icra etmekte olanlar, bu kanununun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde serbest meslek faaliyetine son vermek veya bağlı bulundukları görevlerden ayrılmak zorundadırlar.

Madde 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına "eczacılık" ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personel" ibaresi eklenmiştir.

Madde 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günleri veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, branş veya icap nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullandırılmayan kurum personeline her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutılmaz.

Madde 7- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla acil tıp teknikeri ile acil tıp teknisyenleri hastaya müdahele edebilir, bu hususta lazım gelen iş ve işlemleri yapabilirler. Hastane öncesi acil tıbbi yardım veren personel özel tip kıyafet giyer."

Madde 8- 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı SağlıkBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmştir.

Geçici Madde 10- Bakanlıklar ve Sosyal Hizmetler kurumu Başkanlığında müfettiş ve Maliye Bakanlığında muhasebat kontrolörü unvanını ihraz edenler Sağlık Bakanlığı müfettişliği kadrolarına, aynı kurumlarda başmüfettiş ve baş kontrolör unvanını ihraz edenler ise Sağlık Bakanlığı başmüfettişliği kadrolarına, 18/07/1990 tarihli ve 90/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde belirlenen öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla bir yıl içinde naklen atanabilirler.

Madde 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz