Geçen Yıl İmza Atılan Maddelerin Ne Kadarı Hayata Geçirildi?

Geçen yıl yapılan toplu görüşmelerde önemli kazanımlar elde edildi. Sendika ve konfederasyon temsilcileri ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı arasında 51 maddelik anlaşma imzalandı. Ancak 51 maddenin 12'si tümüyle 6'sı da kısmen hayata geçirilmiştir. Toplam 32 madde imza atılmasına rağmen hayata geçirilememiştir. Hayata geçirilen ve geçirilmeyen maddeleri görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2005 21:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

GERÇEKLEŞEN DÜZENLEMELER:
1-Açıktan vekil olarak atanan imam hatiplilerin asaleten atanmaları,
2-Disiplin cezası vermeye yetkili kurullarda memurun bağlı olduğu sendikanın temsilcisinin bulunması,
3-Görevden uzaklaştırma uygulamasındaki aksaklıkların giderilmesi konusu,
4-Kurum idari kurullarınca verimlilikle ilgili araştırmaların yapılabilmesi hususu,
5-Sendikalar tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında kurumların eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı yararlanılması,
6-Sendikal izinleri kullanmakta olan personelin mali ve sosyal hak ve yardımlarında kesinti yapılmaması,
7-Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarında kurul delege ve üyesi olarak katılanların idari izinli sayılması,
8-Nöbet ücreti ödenmesine ilişkin konularda sağlık hizmeti yürüten icapçılara nöbet ücreti verilmesi hususunda iyileştirme yapılması,
9-Kadın memurlara doğumdan önce 3 ay, sonrasında 1 yıl gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi,
10-Çalışma hayatına ilişkin tasarı ve düzenleme çalışmalarında konfederasyonların önerilerinin alınması,
11-Kamu kurumlarında sigara içme odalarının açılması,
12-Kamu kurumlarında mevcut kreşlerden yararlanmayan memurların çocuklarına doğum tarihinden itibaren 2 yıl süreyle çocuk yardımının bir kat fazla ödenmesi,

Konularında gerekli düzenlemeler mutabakat zaptında imzalandığı şekliyle düzenlenmiştir.

KISMEN GERÇEKLEŞEN DÜZENLEMELER:
1-Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların durumlarına uygun yer ve kadrolara atanması,
2-Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olanlar hariç geçici görevlendirmelerin 1 yılda 2 ayı geçmemesi,
3-Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu haklarının iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara hizmet ihtiyacı ve bütçe imkanları dahilinde öncelikle atanması,
4-Basına bilgi ve demeç verme yasağına ilişkin 657 sayılı kanunun 15. maddesinin uygulamasında çıkan sorunların giderilmesi,
5-2911 sayılı kanun çerçevesinde kamu görevlilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma haklarının kullanılmasında gereken özenin gösterilmesi,
6-Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmesi için genelge yayınlanması,

Konularında düzenlemeler yapılmış, ancak bu düzenlemeler imza altına alındığı şekilde gerçekleşmemiştir.

GERÇEKLEŞMEYEN KONULAR:
1- Toplu sözleşme konusunun Anayasa değişikliği kapsamında değerlendirilmesi,
2- Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının Anayasa ve diğer kanunda yapılacak değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmesi,
3-Aynı kurumda aynı şartlarda aynı hizmet koşullarında yer alan memurların karşılıklı yer değiştirmelerine ilişkin kurumlara tanınan takdir hakkının kaldırılması,
4-Üst düzey yöneticilerin birden fazla yönetim kurulu üyeliğinin bulunmaması,
5-Bir görevin vekaleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde ele alınması,
6-Kadro ve görev yeri dışında bir işte çalıştırılmada çıkan sorunların giderilmesi,
7-Kamuya ait acil yardım ve itfaiye araçlarının, kasko sigortasına tabi tutularak, aracı kullanan personelin ortaya çıkan hasardan dolayı tazminat ödemesinin önüne geçilmesi,
8-Sicil kavramının "Personel değerlendirme formu"na dönüştürülerek yıl sonunda memura bildirilmesi,
9-Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması,
10-Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,
11-Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin 7 gün uzatılabilmesi,
12-Uyarma, kınama cezalarına yargı yolunun açılması ve tüm disiplin cezalarına itirazın disiplin kurullarına yapılması,
13-Hizmet içi eğitimde sendikal haklar ve insan hakları konularına yer verilmesi,
14-Resmi tatil ve bayram tatillerinde ihtiyaç duyulanlar hariç il dışına çıkma yasağının kaldırılması,
15- Memurun lisans yapmak üzere bir merkezi sınavı kazanması durumunda çalıştığı kuruma ait boş kadroya öncelikle atanması,
16-Göreve başlamada karşılaşılan derece, kademe farklılığının giderilmesi,
17-Yıllık izin sürelerinde işgünü ve kademe esasına göre düzenleme yapılması,
18-Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen iznin 5 güne çıkarılması ve 1. derece hısımlarının ölümünde 5 işgünü izin verilmesi,
19-10 günlük mazeret izninin 10 işgününe dönüştürülmesi,
20-Radyoaktif ışınlara maruz kalanlara verilen iznin 45 güne çıkarılması,
21-Memura bakmakla yükümlü olduğu hastasına bakacak kişi bulunmaması halinde 3 aya kadar refakat izni verilmesi, bu sürenin gerektiğinde uzatılması,
22-Din görevlileri, ebe, posta dağıtıcılarının hafta sonu, bayram ve izinlerine ilişkin sıkıntılarının giderilmesi,
23-Hafta için ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine üst sınır getirilmesi,
24-Sendika ve konfederasyonların kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kurul, komisyon,şura ve meclis toplantılarında temsilci bulundurması,
25-Emekli sandığı yönetim kuruluna kamu sendikaları konfederasyonlarından da temsilci atanması,
26- Çocuğu görev yeri dışında bir ortaöğretim yerini kazanan memurun tayininde öncelik sağlanması,
27-4688 sayılı yasaya göre sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerinden hangilerinin sendika üyesi olabileceğinin belirlenmesi,
28- 4688 sayılı yasada öngörülen yüksek idari kurul, kamu İşveren kurulu, Uzlaştırma kurulu ve kurum İdari Kurullarına ilişkin düzenleme yapılması,
29-Kamu görevlilerinin görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde hukuki yardım yapılması konusundaki sorunların giderilmesi,
30-Posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerine ilave konusunda çalışma yapılması,
31-İş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları açısından personel yasalarında gerekli değişikliklerin yapılması için konfederasyon temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyonca çalışma yapılması,
32-Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10yıllık sürelerin 3 ve 6 yıla indirilmesi,
33-Kadın memurlara doğumdan önce 3 ay doğumdan sonra 1 yıl içinde gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi,

Konularında gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

Kaynak: Kamu-Sen

Bu Habere Tepkiniz