'Asker Öğretmenler' Hazırlık Ödeneği Alır mı?

Asker öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği alıp almayacağına ilişkin olarak, bazı ziyaretçilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının eski bir yazısını bizlere göndermiştir. Bu yazı 1993 yılına aittir. Ancak, Bakanlık tarafından, 26 Ağustos 2005 tarihinde istek üzerine bir il milli eğitim müdürlüğüne, hala geçerli olup olmadığı yönünde ayrıca bir husus belirtilmeksizin, aynen gönderilmiştir. Peki 1993 yılına ait bu yazı hala geçerli midir?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2005 03:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin 1.9.1993 tarihli yazısında; "Diğer taraftan, IIII sayılı Askerlik Kanunu'nun 3358 sayılı Kanunla eklenen Geçici 22'nci maddesinde; er veya erbaş olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenlerin istekleri ü zerine hizmetlerini Milli Eğ itim Bakanlığına ait okullarda tamamlayacağı, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayıl ı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine g öre intibaklarının yapılacağı öğretmen olarak çalışacakları süre içerisinde maaş ve özlük haklarının kendi statüleri içinde Bakanlık bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmış, "Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkındaki Yönetmelik 'in 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında ise; askerlik yükümlülüğüne başlamadan Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarının, öğretmen olarak fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır. Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce Bakanlığımız kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar askerlikleri süresince de Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bu kadrolarda görevlerine devam ettiklerinden, er öğretmenlikte de öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir. Buna karşılık, askerlik öncesi görevleri öğretmen olmayan personelin ise, bunlara daha önceki aylıklarının ödeneceği belirtildiğinden, eğitim ve Öğretim tazminatı ile öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesine imkan bulunmamaktadır." ifadesine yer verilmiştir.

Memurlar.net olarak 13/9/2005 tarihinde yayımladığımız "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Soruları" başlıklı dosyada bu konuya da değinmiş ve konuya ilişkin olarak şu hususlara yer vermiştik.

"Asker öğretmen: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci maddesinde; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Sayıştay 5. Dairesinin 10.05.2000 tarihli ve 9812 nolu kararında özet olarak; Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı belirtilmiştir.

Yukarıdaki madde ve Sayıştay 5. Dairesinin kararına göre;
a- Yedek subay öğretmenlere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında değil askerde oldukları için öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmez.
b- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödenmektedir. Bu nedenle eğitim-öğretim döneminin başlamasından sonra yani 15.09.2004 tarihinden sonra da askerlik neninden dolayı terhis olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlik görevine başlayanlara bu ödemenin verilmesi gerekmektedir. Ödeme yapılmaması halinde mahkemeye müracaat edilmesini öneririz."

Bu görüşümüz Bakanlığın eski tarihli yazısı ile çelişmektedir. Ancak bize iletilen bilgilere göre bakanlığın bu yazısına karşın defterdarlıklar ödeme yapmamaktadır. Defterdarlıkların ödeme yapmamasının nedeni yukarıda belirtmiş olduğumuz gerekçelerdir. Zira ödeme yapılması ve işlemin Sayıştay'ca yanlış olduğunun tespiti halinde ilgililere zimmet çıkmaktadır. Bu nedenle Defterdarlıklar konuya olumsuz yaklaşmaktadır.

Burada şu hususu belirtmek istiyoruz.. Sorunu çözmesi gereken kurumdan başkası, sorunu çözmeye kalkışırsa, sorun çözülmek yerine daha karmaşık hale gelebilmektedir.

NE YAPILMALIDIR?

Biz hala askerliğini öğretmen olarak yapanların hazırlık ödeneğini alamayacağını düşünüyoruz. Ancak, MEB'in mezkur yazısında asker öğretmenlerin hazırlık ödeneğini alacağını belirtmiş olması sonuca müteallik bir çözüm değildir. Çünkü, mali boyutu olan konularda görüş tesis etmesi gereken kurum Maliye Bakanlığıdır. Özellikle de ödeme yapacak kurumların saymanlıklar ve mal müdürlükleri olduğu dikkate alındığında bu konunun Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce çıkarılacak bir tebliğle çözülmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü, bazı saymanlıklar ödeme yaparken bazıları ise ödeme yapmamaktadır. Bu durumda ise saymanlıklardan birinin hata yaptığını kabul etmek durumundayız. Hal böyle olunca MEB'in konuyu kendi çözmesi yerine Maliye Bakanlığına durumu çözmesi için bir yazıyla müracaat etmesi ve çözüm sürecini başlatması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz