1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bütçe Kanunu Ayrıntıları 3- Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri

2004 yılı Bütçe Kanunun (K) cetveli ile, "Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri" belirlenmiştir. Bu yılki düzenlemelerde geçen yıla nazaran değiştirilen bir kaç yeni husus bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir: 1- "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü" uyarınca görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı personeline, geçen yıldan farklı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi hükmü yanında ayrıca 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda dikkate alınarak ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödemesi yapılacaktır. Devamı için tıklayın.
30 Aralık 2003 04:19
+Aa- Yazdır

Bütçe Kanunu Ayrıntıları 3- Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri

2004 yılı Bütçe Kanunun (K) cetveli ile, "Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri" belirlenmiştir. Bu yılki düzenlemelerde geçen yıla nazaran değiştirilen bir kaç yeni husus bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir:

1- "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü" uyarınca görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı personeline, geçen yıldan farklı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi hükmü yanında ayrıca 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda dikkate alınarak ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödemesi yapılacaktır.

2. Geçen yıldan farklı olarak; "Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü" uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi ve 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"ın 25 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın Üniversite döner sermayesinden, haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin 4 katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenecektir.

3-Geçen yıldan farklı olarak; 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu uyarınca açılan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitimi Enstitülerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri dikkate alınmaksızın ders saati başına okutmanlara ödenen tutar kadar ek ders ücreti ödenecektir.

4- Konferans ücreti 6 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarılmıştır.

5- Saat başına fazla çalışma ücretleri, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlara yükseltilmiştir. Memurlara ödenen saat başına fazşa çalışma ücreti 550.000 liradan 650.000 TL'ye çıkarılmıştır.

6- Geçen yıldan farklı olarak; Milli Eğitim Bakanlığı

a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde günde 3 saati, millî ve dinî bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir. (2.750.000)

b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate kadar okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına, (650.000)

c) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45 inci maddesine 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (e) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Millî Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetliler sınıfı personeli dahil) yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına, (1.300.000)

T.L. ödenecektir.

7- 1, 2, 3 ve 4 üncü sıraya göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri maddeleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Geçen yıldan farklı olarak, İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince fazla çalışma ücretinin verileceği hüküm altına alınmıştır.


Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı (K cetveli),

III Sayılı Cetvel

I- EK DERS ÜCRETİ
Ders Saati Ücreti
A) Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen;
1. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahil) ve okutmanlara, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre
2. Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere Okutmanlara ödenen kadar
B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve bu Kanuna 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti;
1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları (Astsubay Sınıf okulları hariç), özel ihtisas okulları, NBC Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlerden;
a) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre
b) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere Okutmanlara ödenen kadar
2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre
.
C) Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü" uyarınca görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı personeline, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi ile 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödemesi yapılır.
.
D) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belirlenen miktarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tesbit edilecek miktarda ders ücreti ödenir.
.
E) 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve 2547 sayılı Kanunun anılan fıkrasındaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.
.
F) 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden; toplam 280 ders saatine mukabil olmak ve anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarın tespitinde, 18.8.2003 tarihli ve 2003/6060 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.
Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.
2. Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek olarak kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla %70 i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir, kalan kısmı ise Üniversitenin veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir.
Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına; Kurum bütçesi, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.
4. Bu hükümlere göre işlem yapılabilmesi için; yaz okulu açılması, alınacak öğretim ücretleri ile ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları hakkında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşün birer örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.
5. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.
6. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
.
G) 1. 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun gereğince ikinci öğretim yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarında görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı anılan Kanun kapsamında toplanan gelirlerin yüzde 70'ini aşamaz.
2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesine 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre ?öğretim görevlisi? olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin bu kapsamda fiilen verdikleri dersler, 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" ın 25 inci maddesinin (b) bendindeki sınırlamada dikkate alınmaz. Bu çerçevede 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre ?öğretim görevlisi? olarak görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

.
H) İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında görevlendirilecek personele 6.6.1985 tarihli ve 3221 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen esas ve miktarlarda ek ders ücreti ödenir.
.
I) 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilen;
a) Yükseköğretim kurumları öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre,
b) Diğerlerine okutmanlara ödenen kadar,
ek ders ücreti ödenir.
.
J) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan ?20? ibaresi ?30? olarak uygulanır.
K) 1. Açıköğretim sınav hizmetlerinde görev alanlara günlük 3000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutarı geçmemek üzere Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ödeme, döner sermaye bütçesinden yapılabilir. Ancak, sınavın hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetiminde görev alanlara yapılacak ödemelere esas alınacak gösterge rakamı aynı usulle iki katına kadar çıkartılabilir. Eğitim ve sınavlara ilişkin olarak mevzuat uyarınca yapılması gereken zorunlu giderler döner sermaye bütçesinden karşılanabilir.
2. "Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü" uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi ve 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 25 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın Üniversite döner sermayesinden, haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin 4 katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir.
.
L) 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu uyarınca açılan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitimi Enstitülerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri dikkate alınmaksızın ders saati başına okutmanlara ödenen tutar kadar ek ders ücreti ödenir.

II- KONFERANS ÜCRETİ.
Her bir konferans için (10.000.000) lirayı aşmamak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında,
b) 24.5.1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda (Harp Okulları, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC Okulu gibi),
c)Cezaevlerinde mahkum ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakanlık Onayı ile, Konferans verenlere kurumlarınca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir.
Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez

III- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ AZAMİ SAAT ÜCRETİ (TL)
A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme, (Özel Kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla mesai ücretleri için bu sırada tespit edilen saat ücreti esas alınır.) 650.000
.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında;
a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoförlerine ayda 90 saati,
b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele makam onayına istinaden ayda 90 saati,
c) Bakanlıkların ve katma bütçeli genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ise ayda 60 saati,
geçmemek üzere makam onayına istinaden yapılacak ödeme,

Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, bu bende göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.
900.000
d) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların kadrolarında görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, 800.000
e)Nüfusu en son resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri dahil) Hesap İşleri Müdürlüğüne ait kadrolara atanmış olup; vergi, harç, katılma payları ile ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat, tebliğ, takip, yoklama ve benzeri gelir işlerinde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele (bu konulara ilişkin olarak bilgi işlem merkezlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personel dahil, işçiler hariç); bu görevler nedeniyle fiilen yaptıkları fazla mesailer karşılığında her bir saat için 1.600.000 lirayı geçmemek üzere belediye başkanlıklarınca belirlenecek esas, usul ve miktarlarda fazla mesai ücreti ödenebilir. Ancak her bir personel için bu bende göre bir yılda ödenecek fazla mesai saat sayısı 300 saati geçemez.
.
.
3. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/a maddesine göre, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarları aşmayacak şekilde unvanlar itibariyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilir.
650.000
.
4. Milli Eğitim Bakanlığı,.
a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde günde 3 saati, milli ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir. 2.250.000
b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerde yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate kadar okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına, 550.000
5. Millî Eğitim Bakanlığı,

a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde günde 3 saati, millî ve dinî bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.

2.750.000
b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate kadar okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına, 650.000
c) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45 inci maddesine 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (e) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Millî Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetliler sınıfı personeli dahil) yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına, 1.300.000
.
6. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti %100 fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir.
   
B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti; AYLIK MAKTU MİKTAR (TL)
1. Lozan Antlaşması ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yerine getirmek zorunda olduğu günün her saatinde süreklilik arz eden hizmetlerinde görevli (işçiler ile merkez personeli hariç) personeline, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine görev yeri, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı ve derecesi gibi kriterlere göre ayda en çok 150.000.000.- liraya kadar aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenir.
2. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü;
a) Orman Muhafaza Memurlarına, 15.000.000

b) Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme memuru ve santral memurlarına (1500 kişiyi geçmemek üzere) yalnız Haziran - Ekim ayları için (5 ay)

12.500.000
3.Sağlık Bakanlığı;
a) Sıtma Eradikasyonu Teşkiltaında çalışan sağlık savaş memurlarına,
9.000.000
b) Sıtma Eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memurlarına (300 kişiyi geçmemek üzere), 9.000.000

4. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç);
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile 22.7.1981 tarih ve 2495 sayılı Kanuna göre görev yapan özel koruma ve güvenlik personeli ne Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi
nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
-250.000'e kadar olanlar için 100,000,000.- lirayı,
-250.000 ile 1.000.000 arasında olanlar için 175,000,000.- lirayı,
-1.000.000dan fazla olanlar ile büyükşehirlerin itfaiye Personeli için 200,000,000.- lirayı,
-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir sınırları içerisindekiler için 275,000,000.- lirayı, geçemez.
Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.

.
5. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

6. 1, 2, 3 ve 4 üncü sıraya göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,
ödenmeye devam olunur.
Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

IV- EDEBİ KURUL TOPLANTI ÖDENEĞİ
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ödenecek toplantı ücreti (Her toplantı için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda 6 toplantıyı aşmamak üzere)
50.000.000 TL
V- TÜRK KODEKS KOMİSYONU TOPLANTI ÖDENEĞİ
767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca Türk Kodeksini hazırlamak üzere oluşturulan Kodeks Komisyonu üyelerine her toplantı için ödenecek toplantı ücreti (Ayda 2 toplantıyı geçmemek üzere)
30.000.000 TL

VI- İKRAMİYE VE DİĞER ÖDEMELER
1. 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi uyarınca ödenecek ikramiyenin hesaplanmasında uygulanacak ikramiye katsayısı olarak 2004 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır.

2. Tedavi kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla saymanlara yardımcı olmak üzere görevlendirilen tabip ve eczacılara, ayda 60 saate kadar fiilen görev yaptıkları her saat için 250 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden ücret ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.

VII. TAYİN BEDELİ
2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayin bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez.
VIII. EK TAZMİNAT TAVANLARI
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.12.1993 tarihli ve 3920 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı (60.000.000) lira olarak uygulanır. Ancak Bakanlar Kurulu bu tavan miktarını % 50 sine kadar artırmaya yetkilidir.

Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı da erbaş ve erler için 1.1.2004 ? 30.6.2004 tarihleri arasındaki sürede (90.000.000) lirayı, 1.7.2003 tarihinden itibaren ise (95.000.000) lirayı geçemez.

IX. JÜRİ ÜYESİ VE RAPORTÖR ÜCRETLERİ
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya asli raportörlüğü için 525.000.000 lirayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumlarınca belirlenecek miktarda ücret ödenir.

Bu personelden danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen miktarın yarısı ödenir. Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/4'ü ödenir. Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti ödenir.

Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan ?Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği? hükümlerine göre ücret ödenir.

X- VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK ALANLAR
Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif Kanunlarda yer alan gösterge rakamları 2004 yılında, kendileri için (5000), dul eşleri için (4000), diğer yakınları için (2750) olarak,

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı 2003 yılında (1500) olarak,
Uygulanır.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
16:21 - Hiç vaka görülmeyen köyde Cuma namazında virüs kapan 6 kişi öldü16:00 - Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem15:55 - Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı15:55 - Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi15:53 - MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Die Welt muhabiri Yücel'in 2 yıla kadar hapsi istendi
15:40 - Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın15:25 - Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı15:20 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e yükseldi15:18 - Binali Yıldırım'dan İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayan ülkelere tepki15:08 - Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı14:55 - Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
14:45 - Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı14:28 - TBMM İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı14:26 - Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi14:19 - Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı14:17 - İ.K. Ofisi Başkanı: Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak
14:12 - Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam