Öğretmen kariyer sistemi değişecek

2014 yılı Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Eğitimde 32 tedbir yer alıyor. Dikkat çekici iki değişiklik bulunuyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Kasım 2013 01:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Öğretmen kariyer sistemi değişecek

Aşağıda 2014 yılı programında, eğitim alanında hedeflenen 32 tedbir yer almaktadır. Bu tedbirlerin bir kısmı 2013 yılı programında da yer almaktaydı. Gerçekleştirilemediği için 2014 yılı programına da alınmıştır.

2013 yılı programında da olan tedbirler Mavi renkte gösterilmiştir.

İlk defa programa giren tedbirler ise Kırmızı renkte gösterilmiştir.

KARİYER BASAMAKLARI YENİDEN BELİRLENECEK
DENEYİMLİ ÖĞRETMENLERİN DOĞUDA GÖREV ALMASI İÇİN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜCRET MODELİ GETİRİLECEK

Programda iki adet dikkat çekici yenilik bulunmaktadır. Bunlar Tedbir 7 ve Tedbir 10'dur. Özellikle Tedbir 10 öğretmenler için önemlidir. Bu kapsamda, MEB, 2014 yılı içinde "Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarını yeniden belirlemeyi ve deneyimli, nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasını teminen farklılaştırılmış ücret modeli uygulayacağını" kendisine hedef olarak koymuştur. Bu hedefin ne kadar gerçekleştirilebileceğini 2014 yılında göreceğiz.

BİREYİN EN AZ BİR YABANCI DİLİ İYİ ÖĞRENMESİ İÇİN MEVZUAT DEĞİŞLİKLİĞİ YAPILACAK

Bir diğer önemli hedef ise Tedbir 7'dir. .Bu kapsamda ise, Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlamak üzere müfredatta gerekli düzenlemeler yapılacağı ifade edilmiştir. Bu hedefe 2014 yılında tek başına ulaşılması mümkün değildir. Ama hedef olarak, gerekli mevzuat değişikliğinin 2014 yılında yapılacağı ifade edilmiştir. 2014 yılında ne gibi mevzuat değişikliği yapılarak bu hedefe ulaşılabileceğini merakla bekleyeceğiz.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA DAİR STRATEJİ BELGESİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Hedefler arasında yer alan bir tedbir ise MEB'in ne kadar yavaş hareket ettiğini göstermesi açısından manidardır. "Öğretmen istihdamına ilişkin strateji ve politika belgesi hazırlanacak ve uygulanmaya başlanacaktır." 2013 yılı programında da yer almaktaydı. MEB bu önemli hedefi dahi bu yıl yürürlüğe koyamamış göründüğünden, aynı tedbir 2014 yılı programına da konulmuştur.

İŞTE 2014 PROGRAMINDA YER ALAN 32 TEDBİR

Politika / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okulöncesi eğitim, imkanları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.146.)
Tedbir 1. Okul öncesi eğitim kurumları ve öğrenci sayısı artırılacaktır. MEB (S), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Aralık Sonu 36-60 aylık çocuklar ile ilkokula kayıt olmamış 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması amacıyla bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı sağlanacaktır. Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi Merkezleri kademeli olarak yaygınlaştırılacaktır.
İlk ve orta öğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. (Kalkınma Planı p.147) Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.155)
Tedbir 2. Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar eğitime kazandırılacak, kademeler arası geçiş oranları artırılacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜİK, Yerel Yönetimler, STK'lar Aralık Sonu Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Sistemi (ADEY) ortaöğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek, bu doğrultuda okul yönetimlerinin kapasiteleri güçlendirilecektir. Devam ve erişim konusunda il durum raporları hazırlanarak analiz edilecektir. Özellikle kız çocukları için pansiyon yapımına ağırlık verilecektir. Sınıf tekrarının azaltılması için yetiştirici sınıf vb. uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
Tedbir 3. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde yerleşim yerleri itibarıyla fiziki altyapı ve donanım dağılımının dengeli olmasına yönelik orta vadeli bir yatırım planı hazırlanacaktır. MEB (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Aralık Sonu Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okullaşma oranları açısından Türkiye ortalamasının gerisinde olan illerin, Türkiye ortalamasına yaklaştırılması amacıyla kaynak kullanımına yön verecek beş yıllık orta vadeli yatırım planı hazırlanacaktır. Bu plan kapsamında yatırım ödeneklerinin dağılımında iller arasında önceliklendirme yapılacaktır.
Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır. (Kalkınma Planı p.145)
Tedbir 4. Ortaöğretimde okullar arasındaki başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul türleri azaltılacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Aralık Sonu Genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim, okul türü yerine program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacaktır. Bu yapılandırmada öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim kademeleri arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı, başarısızlıkların telafi edilebildiği, anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenecektir.
Tedbir 5. İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için yönlendirme faaliyetleri ve sosyal aktiviteler artırılacaktır. MEB (S), İŞKUR, TOBB, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları Aralık Sonu Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacaktır. Ayrıca mesleklerin tanıtımı amacıyla iş yeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günleri etkinlikleri geliştirilecektir. Okul binaları kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekanlar olarak inşa edilecektir.
Tedbir 6. İçerik ve işlevselliğin ön plana alındığı, çağın şartlarıyla uyumlu müfredatların hazırlanması ve güncellemelerin yapılması sağlanacaktır. MEB (S), TÜBİTAK, YÖK, Üniversiteler, STK'lar Aralık Sonu Yenilikçiliği ve araştırmacılığı esas alan müfredat programları geliştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Mevcut öğretim ve rehberlik programlarının içerikleri yenilenecek ve yeni derslerin öğretim prgramları hazırlanacaktır. İlk ve ortaöğretimdeki derslerin öğretim programlarını değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.
Tedbir 7. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlamak üzere müfredatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. MEB (S), Üniversiteler Aralık Sonu Bireylerin dil yeterliliklerini artırmak için ilkokuldan itibaren yabancı dil derslerine ağırlık verilecek şekilde müfredat güncellenecek, hem genel hem de ortaöğretimde yabancı dille entegre edilmiş öğrenme yöntemlerine ağırlık verilerek, özellikle bu kapsamda mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin hareketliliğinin sağlanması istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. Eğiticilerin bu konudaki yeterlilikleri geliştirilecektir.
Tedbir 8. Başta şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine yönelik olarak bilgilendirme ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile güvenlik önlemleri artırılacaktır. MEB (S), Üniversiteler, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler, STK'lar Aralık Sonu Okullarda öğrenciler kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilecek ve seçtikleri sosyal etkinlikleri yürütmek üzere eğitim materyalleriyle donatılmış çalışma alanları oluşturulacaktır. Şiddet nedenleri, iletişim yöntemleri gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılacak, eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri şiddet ve şiddete kaynaklık eden hususlarda hizmet içi eğitimlerden geçirilecektir. Eğitim alanlarında güvenlik önlemleri artırılacaktır. Öğrencilerin ruhen ve bedenen sağlıklı gelişimi ile bunun akademik başarı üzerindeki etkisine ilişkin başta velilere olmak üzere sürekli bilgilendirme yapılacaktır.
Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir. (Kalkınma Planı p.152)
Tedbir 9. Öğretmen istihdamına ilişkin strateji ve politika belgesi hazırlanacak ve uygulanmaya başlanacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, YÖK, Üniversiteler Aralık Sonu Hazırlanacak strateji belgesi çerçevesinde, eğitim fakültelerinin kontenjanları ülkenin gelecekte ihtiyaç duyacağı branşlara ve öğretmen sayısına göre belirlenecek, öğretmen atamalarında bölgeler itibarıyla öğretmen ihtiyacının dikkate alındığı teşvik edici bir yaklaşım benimsenecektir.
Tedbir 10. Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasının özendirilmesi amacıyla öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları yeniden belirlenecek, farklılaştırılmış ücret modeli uygulanacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Üniversiteler Aralık Sonu Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları yeniden belirlenecek, deneyimli ve nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasını teminen farklılaştırılmış ücret modeli uygulanacaktır.
Tedbir 11. Öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitimlerin sayısı ve etkinliği artırılacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Üniversiteler, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları Aralık Sonu Yenilenen müfredatlara uygun olacak şekilde yönetici, öğretmen ve diğer personelin yeterlik alanlarını esas alan ve sorumluluğuna verilecek görevleri en uygun şekliyle yapmasını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandıran etkin bir hizmet içi eğitim sistemi kurulacak ve düzenlenen seminer e kursların niteliği artırılacaktır .. Bu modelin tasarımında eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim ve öğretim dönemi dışındaki zamanların etkin kullanımı, eğitimlere ait etki analizlerinin yapılması, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi temel ilkeler olacaktır.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.157)
Tedbir 12. Teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır. MEB (S), YÖK, Üniversiteler, TÜBİTAK Aralık Sonu Ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecektir. Bu kapsamda beklenen sonuçlar ve verimlilik artışı için düzenli değerlendirmeler yapılacak, potansiyel eksiklikler erken tespit edilecektir. Her okul için altyapıdan, öğretmen eğitimlerine kadar girdi ve çıktıları içeren okul karnelerinin oluşturulmasıyla izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulması ve toplumun kullanımına geniş ölçüde bilgi sunulması sağlanacaktır.
Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecektir. (Kalkınma Planı p.156)
Tedbir 13. Özel okulların eğitim hizmetleri sunumundaki payı artırılacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Türkiye Bankalar Birliği, Finans Kuruluşları Aralık Sonu Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından sağlanacak öğrenci başına eğitim-öğretim desteğinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idarelerin, gönüllü kuruluşların ve özel sektörün katkısı artırılacaktır.
Tedbir 14. Öğrenci başına eğitim öğretim desteğinin etki değerlendirmesi yapılacaktır. MEB (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetimler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile meslek örgütleri, STK'lar, Aralık Sonu Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından sağlanan eğitim öğretim desteğine ilişkin envanter çıkarılarak desteğin etki değerlendirmesi yapılacaktır.
Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.154)
Tedbir 15. Eğitim hizmetlerinin sunumunda MEB bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yerel Yönetimler Aralık Sonu MEB bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin mali ve idari konularda yetki ve sorumlulukları artırılarak verimlilik ilkeleri çerçevesinde, önceden belirlenmiş performans göstergeleriyle ölçülebilir bir yapı oluşturulacaktır. Gerekli denetim ve kontrol mekanizmaları tasarlanarak rekabetçi bir ortam sağlanacaktır. Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.
Tedbir 16. Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sisteminin (TEFBİS) etkin şekilde kullanımı sağlanacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜİK Aralık Sonu Eğitim harcamaları, öğrenci maliyetleri, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistiki bilgiler ile hanehalkı eğitim harcamaları sistematik olarak tespit edilecek ve yayınlanacaktır. Okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması için okulların toplam bütçelerinin öğrenci sayısı ve merkezi yönetim bütçesi dışındaki gelirler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkan tanıyacak şekilde öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen , sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.151)
Tedbir 17. Temel eğitim kademelerinde kalite güvence sistemi kurulacaktır. MEB (S), YÖK, Üniversiteler, MYK, TÜRKAK, STK'lar Aralık Sonu Eğitim sisteminde kalite güvence sisteminin temel kriterleri ve göstergeleri belirlenecek ve konuya ilişkin teknolojik altyapı geliştirilecektir. Sonuç ve performans odaklı, öğretmen, yönetici, müfettiş yeterlilikleri tanımlanacak, yeterlilikler artırılacaktır. Sistem konusunda merkez ve taşra teşkilatından belirlenecek personele eğitim verilecektir. Kalite güvence sisteminde belli puanı geçen okul/kurumlara kalite beratı verilecektir.
Tedbir 18. Eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla okul ve eğitim kurumlarının hizmet standartları belirlenecek, denetimi de içeren bir performans yönetim sistemi kurulacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK Aralık Sonu Rehberlik ve denetim faaliyetleri çoklu veri kaynaklarının algılanmalarına dayalı ve e-denetim destekli yürütülecektir. Okullara ve eğitim kurumlarına yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, okul ve kurumların performansları izlenecektir.
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.158)
Tedbir 19. Hayat boyu öğrenme perspektifinde kolay erişilebilir öğrenme ortamları oluşturulacaktır. MEB (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, YÖK, KOSGEB, İŞKUR, MYK, STK'lar, İşçi İşveren Örgütleri ve Meslek Kuruluşları Aralık Sonu Bireylere eğitimde yatay ve dikey hareketlilik fırsatları sağlanacak ve zorunlu eğitim sonrasındaki öğrenme fırsatları çeşitlendirilecektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Hayat boyu öğrenme portalına ilişkin farkındalık artırılacak, bu çerçevede kamu ve özel kesim ile STK'lar tarafından gerçekleştirilen tüm eğitimlere ilişkin bilgiler bu portalda toplanacaktır.
Tedbir 20. Ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerindeki mesleki ve teknik eğitimde açılacak eğitim kurumları ve uygulanacak programlar işgücü piyasası ihtiyaç analizleri dikkate alınarak belirlenecektir. MEB (S), ÇSGB, YÖK, İŞKUR, MYK, Üniversiteler, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları, Meslek Kuruluşları Aralık Sonu Mesleki ve teknik eğitim bölüm ve programları işgücü piyasası ihtiyaç analiz sonuçlarına uygun olarak açılacak ve il istihdam ve mesleki eğitim kurullarına raporlanacaktır. İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının ve işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin etkinliğinin artırılması yönünde alan araştırması yapılacaktır.
Tedbir 21. Meslek yüksekokullarının etkin bir yapı ve işleyişe kavuşturulmasına yönelik olarak yeniden yapılandırılmasını içeren bir rapor hazırlanacaktır. YÖK (S), MEB, Kalkınma Bakanlığı, TOBB, Meslek Kuruluşları Aralık Sonu Ülke genelindeki tüm meslek yüksekokullarını kapsayan bir etkinlik analizi yapılacak ve gerekli görüldüğü yerlerde kurumların kapatılması, toplulaştırılması veya meslek liselerine dönüştürülmesi yönünde strateji ortaya koyan bir rapor hazırlanacak ve buna uygun yapılandırılacaktır.
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.159)
Tedbir 22. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi yükseköğretim ve yaygın eğitim sürecini de içine alacak şekilde genişletilecektir. Mesleki Yeterlik Kurumu (S), AB Bakanlığı, BSTB, MEB, YÖK, İŞKUR, STK'lar, İşçi İşveren Örgütleri ve Meslek Kuruluşları Aralık Sonu AB tarafından benimsenen yeterlilik esaslarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yükseköğretim ile özel öğretim dahil, tüm teknik ve mesleki eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esaslarını içeren Ulusal Yeterlilik Çerçevesi hazırlanacaktır.
Tedbir 23. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. Mesleki Yeterlik Kurumu (S), MEB, YÖK, TÜRKAK, STK'lar Aralık Sonu Ulusal meslek standardı ve yeterliliklerinin hazırlanması sürdürülecek, akreditasyon ve belgelendirme faaliyetlerine de hız verilmesi sağlanacaktır. Belgelendirme kuruluşları yetkilendirilecektir. Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonuna başlanacaktır.
Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. (Kalkınma Planı p.161)
Tedbir 24. Üniversite yönetimi, üniversitelerin idari ve mali özerkliğini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. MEB (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, Üniversiteler, İlgili STK'lar Aralık Sonu Üniversite yönetimi, özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden örgütlendirilecek ve bu doğrultuda yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacaktır.
Tedbir 25. Yükseköğretimin üst yönetimi standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. MEB (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, Üniversiteler, İlgili STK'lar Aralık Sonu Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sisteminin planlanması ve üniversiteler arasında eşgüdümün sağlanmasından sorumlu, uzmanlığa dayalı karar alma süreçleriyle desteklenecek ve özel sektör temsilini de içerecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
Tedbir 26. Yükseköğretimde bağımsız ve özerk bir kalite güvence sistemi oluşturulacaktır. MEB (S), Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, TÜRKAK, Üniversiteler, İlgili STK'lar Aralık Sonu Avrupa Yükseköğretim Alanına uyum sağlama hedefi doğrultusunda yükseköğretim sisteminin planlanmasından sorumlu kurumdan bağımsız ve özerk bir kalite güvence ajansı oluşturulacaktır.
Tedbir 27. Öğretim elemanı açığı yurt geneline dengeli dağılım gözetilerek azaltılacaktır. YÖK (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Üniversiteler Aralık Sonu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) etkin bir şekilde uygulanacaktır. Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkanları da kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacaktır. Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azaltılacaktır. Kısmi zamanlı ders verme özendirilecektir. Araştırma görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek ve özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyeliğini teşvik edici düzenlemeler yapılacaktır.
Tedbir 28. Üniversitelerde performans esaslı bütçeleme anlayışına geçişin altyapısı hazırlanacaktır. Kalkınma Bakanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, Üniversiteler, İlgili STK'lar Aralık Sonu Kaynak tahsis mekanizması, üniversiteler arasında rekabeti sağlama amacına yönelik olarak performans bazlı bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu doğrultuda, kamu kaynaklarının tahsisine esas olacak sözleşme ve formül benzeri yöntemler geliştirilecek ve pilot uygulama için hazır hale getirilecektir.
Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir. (Kalkınma Planı p.165)
Tedbir 29. Özel üniversitelerin kurulmasına imkan veren mevzuat düzenlemesi hazırlıklarına başlanacaktır. MEB (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK Aralık Sonu Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye'de faaliyet göstermelerine imkan tanıyan mevzuat düzenlemesi hazırlıkları başlatılacaktır.
Tedbir 30. Yükseköğretim Sistemi Uluslararasılaşma Strateji Belgesi hazırlanacaktır. YÖK (S), Başbakanlık, MEB, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜBİTAK Aralık Sonu Plan dönemi sonunda Türkiye'nin uluslararası öğrenci havuzundan aldığı payın yüzde 1,50'ye yükseltilmesi hedefinin hayata geçirilmesine yönelik yol haritası niteliği taşıyan, Yükseköğretim Sistemi Uluslararasılaşma Stratejisi hazırlanacaktır.
Tedbir 31. Yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini artırmaya yönelik uluslararası programlar yaygınlaştırılacaktır. YÖK (S), Başbakanlık, AB Bakanlığı, MEB, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜBİTAK Aralık Sonu Yabancı öğrenci ve bilim insanlarının ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılımını artırmaya yönelik olarak mevcut değişim programlarının kapsamı genişletilecek ve yeni değişim programları tasarlanacaktır.
Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynakları çeşitlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.164)
Tedbir 32. Üniversitelerin sanayi ile işbirliğinin artırılması hedefi doğrultusunda uzmanlaşma alanları tespit edilecektir. YÖK (S), MEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Yerel Yönetimler, İlgili STK'lar Aralık Sonu Üniversitelerin sahip oldukları araştırma altyapısı, öğretim üyesi profili ve bulundukları bölgedeki sanayi kuruluşlarının potansiyeli dikkate alınarak uzmanlaşma alanları tespit edilecektir. Bu bağlamda, akademik personel ve yatırım politikaları teşvik edici biçimde kullanılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz