2- Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına özel düzenleme

Meclis gönderilen sağlık tasarısında, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları için özel bir düzenleme yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Haziran 2014 16:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2- Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına özel düzenleme

Meclis gönderilen sağlık tasarısında, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları için özel bir düzenleme yer aldı.

Kanun tasarısının 20. maddesiyle 219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannm Tarzı İcrasma Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarından, yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar iki yıllık eğitim süresini ve çekirdek eğitim müfredatım tamamlamış olmalan şartıyla uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla en az üç yıl süreyle yoğun bakım ünitesinde fiilen çalışmış olan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yoğun bakım uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Başvuranlardan Bakanlıkça yapılacak ya da yaptınlacak sınavda başanlı olanlann uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir."

MADDE 21- 1219 sayılı Kanunim eki (3) sayılı çizelgenin 44 üncü satırında yer alan "Anesteziyoloji ve Reanimasyon" ibaresinin karşısındaki "3 yıl" ibaresi "2 yıl" şeklinde değiştirilmiştir.


Yapılması planlanan bu yeni düzenlemeye göre anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının yoğun bakımda yapacakları yan dal eğiti süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz