1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS yerleştirmelerinde 'askerliğini yapmış olma koşulunun' aranamayacağına ve askerde iken atamaları yapılanların haklarının saklı kalmasına dair İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararları

17 Şubat 2004 15:33
+Aa- Yazdır

KPSS yerleştirmelerinde "askerliğini yapmış olma koşulunun" aranamayacağına ve askerde iken atamaları yapılanların haklarının saklı kalmasına dair İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararları

T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2001-1256
KARAR NO: 2001-1523

DAVACI: Bülent Kartal

KARŞI TARAF (DAVALI) TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

VEKİLİ: Av. Ali Naci Özeren-Aynı adreste

DAVANIN ÖZETİ:
17.20.1999 tarihinde yapılan ilk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için DMS Yerleştirme Sınavında başarılı olan davacının atamasının yapılmaması yolunda tezsis edilen 21.8.2001 günlü, 7297 sayılı işlemin: sınavı kazandığı tarihte askerlikle ilişkisinin olmadığı, ancak daha sonra askerde olması nedeniyle göreve başlayamadığı, ileri sürülerek iptali istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:
Davacıya Diyarbakır Elektrik Müessese Müdürlüğünde oluşturulan değerlendirme komisyonunda yapılacak olan değerlendirmeye katılması bildirilmiş olmasına rağmen bu değerlendirmeye katılmaması nedeniyle atamasının yapılmadığı, askerliğini bitiren davacı tarafından atamasının yapılması yolundaki başvurusunun ise bu nedenle reddedildiği belirtilerek davanın reddi gerekeceği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 7. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava, 17.10.1999 tarihinde yapılan ilk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için DMS Yerleştirme Sınavında başarılı olan davacının atamasının yapılmaması yolunda tesis edilen 21.8.2001 günlü, 7297 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. madesinde Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak olan genel ve özel şartlar tek tek belirtilmiş bu maddenin (A) fıkrasının 6. bendinde "Askerlik durumu itibariyle;
a. Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak," şartları genel şartlar arasında gösterildikten sonra (B) fıkrasının 2. bendinde ise kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak özel koşul olarak öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 17.10.1999 tarihinde yapılan ilk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için DMS Yerleştirme Sınavında79 puan alarak başarılı olduğu, Devlet Personel Başkanlığı tarafından davalı idare Diyarbakır Müessese Müdürlüğü emrine teknisyen olarak tefrik edildiği, Diyarbakır Müessese Müdürlüğünde oluşturulan değerlendirme komisyonunca 19.12.2000 tarihinde yapılan değerlendirmeye katılmadığı tespit edilen davacının, ataması yapılmayarak 11.1.2001 günlü yazı ile, bu durumun Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği, 20.11.2000 tarihinden itibaren muvazzaf askerlik günevine başlayan davacının 20.7.2001 tarihi itibariyle muvazzaf askerlik görevini tamamlayarak 20.8.2001 günlü dilekçesi ile davalı idareye göreve başlatılması için müracaat ettiği, bu müracaatın askerlik yapma şartını müracaat tarihinde taşımaları gerektiğniden bahisle reddi üzerine bakılmakta olan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı idare tarafından dosyaya sunulan savunma dilekçesinde dava konusu işlemin sebep unsuru olarak Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Aranacak Niteliklere Ait Kılavuzun davacının tefrik edildiği birime ait kısmında, "DMS tarihi itibariyle (30) yaşından gün almamış olmak," şartının getirildiği, davacının ise sınav ve atama tarihi itibariyle askerlik hizmeti yönünden yukarıda belirtilen şartları taşımaması hususunun gösterildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan kanun hükmüyle askerlik durumu itibariyle 48. maddenin (A) fıkrasının 6. bendinde sayılan üç halden birisine uyanların Devlet Memurluğuna girebilmeleri olanaklı kılınmıştır. Yani, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Delvet memuru olarak atanabilmek için "askerlik yapmış olmak, koşulu yer almamaktadır. Anılan 48. maddenin (B) Özel Şartlar Bölümünün 2. fıkrası uyarınca kurumlara verilen özel koşul arama yetkisi kapsamında kurumların hizmetin özelliğine göre kendi mevzuatları ile, 657 sayılı yasadan ayrı ve farklı özel koşulları belirleyebilecekleri tabiidir. Anılan maddenin (B) fıkrasının 2. bendi gereğince arabilecek özel şartların ise, ancak, kurumların özel kanunlarıyla, ya da, genel, objektif, düzenleyici nitelikteki tasarruflarla getirilebileceği açıktır. Devlet Personel Başkanlığı tarafuından yayımlanan başvuru ilanı ise, anılan maddenin (B) fıkrasının 2. bendinde öngörülen düzenlemelerden olmadığından, 657 sayılı yasada yer almayan askerliğini yapmış olmak koşulunun davacı için aranmasının hukuki dayanağın bulunmadığı gibi, atama tarihi itibariyle mücbir sebep mahiyetinde olan askerlik hizmetinin ifası nedeniyle davalı idare değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirmeye katılmayan, ancak, askerlik hizmetinin bitiminden sonra makul bir süre içerisinde, davacıl idareye atanmak için başvuruda bulunan davacının, diğer koşulları taşıması halinde ataması yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde yukarıda aktarılan mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü gösterilen toplam 21.660.000.-TL yargılama giderinin davacıl idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının isteği halinde davacıya iadesine 25.12.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
Sevgi ATALAY
Semra ŞENTÜRK
Fatih ZENCİRCİ
26672
27048
38423

 

YARGILAMA GİDERLERİ
 
Başvuru harcı
: 3.240.000.-
Karar Harcı
: 3.240.000.-
YD Harcı
: 9.900.000.-
TOPLAM
: 21.660.000,-

T.C. DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2002/3815
KARAR NO: 2003/2250

Temyiz isteminde bulunan (Davalı) TEDAŞ Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 27/7 Bahçelievler/ANKARA

Vekili: AV. Ali Naci Özeren, aynı adreste
Karşı Taraf: Bülent Kartal, PTT Teknik Bina Lojmanları No: 13 ŞANLIURFA

İsteğin Özeti: Dava, DMS Yerleştirme Sınavında başarılı olan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptdali istemiyle açılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25.12.2001 günlü, E: 2001/1256, K:2001/1256, K:2001/1523 sayılı kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, davacının 17.10.1999 tarihinde İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacakları için DMS Yerleştirme Sınavında 79 puan alarak başarılı olduğu, Devlet Personel Başkanlığı tarafından davalı idare Diyarbakır müessese Müdürlüğünde oluşturulan değerlendirme komisyonunca, 19.12.2000 tarihinde yapılan değerlendirmeye katılmadığı tespit edilen davacının, ataması yapılmayarak 11.1.2001 günlü yazı ile bu durumun Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği, 20.11.2000 tarihinden itibaren muvazzaf askerlik görevini tamamlayarak 20.8.2001 günlü dilekçesi ile davalı idareye göreve başlatılması için müracaat ettiği, bu müracaatın, askerlik yapma şartını müracaat tarihinde taşıması gerektiğinden bahisle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, davacıl idare tarafından dosyaya sunulan savunma dilekçesinde dava konusu işlemin sebep unsuru olarak, Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri kadro ve pozisyonlar ile aranacak niteliklere ait kılavuzun davacının tefrik edildiği birime ait kısmında, "DMS tarihi itibariyle (30) yaşından gün almamış olmak, cinsiyeti erkek olmak, askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf olmak" şartının getirildiğinin anlaşıldığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olarak atanabilmek için askerliğini yapmış olmak koşulunun yer almadığı, anılan kanunun 48. maddesinin (B) fıkrasının 2. bendi gereğince aranabilecek özel şartların ise ancak kurumların özel kanunlarıyla ya da genel düzenleyici nitelikteki tasarruflarla getirilebileceği, başvuru ilanının bu nitelikte bir düzenleme olmadığı, bu nedenle 657 sayılı yasada yer almayan askerliğini yapmış olmak koşulunun davacı için aranmasının hukuki dayanağı bulunmadığı, askerlik hizmetinin bitiminden sonra makul bir süre içerisinde davalı idareye atanmak için başvuruda bulunan davacının, diğer koşulları taşıması halinde ataması yapılması gerekirken aksi yönden tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, atama tarihinde askerlik hizmetinin yapılmış olması şartını taşımayan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Coşkun

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Efser Koçakoğlu

Düşünçesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıpİdare Mahkeme ince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 25.12.2001 günlü, E:2001/1256, K:2001/1523 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 30.9.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülsen
Sabriye
Yücel
A.Çetin
Levent
YENİŞEHİRLİ
KÖPRÜLÜ
IRMAK
ZÖNGÜR
ARTUK
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:18 - Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu01:32 - CHP, Konya'daki olaya ilişkin harekete geçti01:23 - Bakan Gül: Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler çok yönlü soruşturulmakta00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam