YÖK, yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu (29.04.2015)

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2015 16:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
YÖK, yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2015

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MERKEZİ SINAV KURULU KARARI

Kurul Tarihi : 20 / 04 / 2015

Karar No : 1

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim

kurumlarından görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının Kurulumuzca merkezi olarak

yaptırılması talebinde bulunan kurumlarm başvurularının değerlendirilmesi için Merkezi Sınav Kurulu 20/04/2015 tarihinde saat: 10.00'da toplanmıştır.

Başkanlık Makamının 05/03/2015 tarihli ve 861 sayılı makam oluru ile Kurulumuz personeli için de görevde yükselme sınavı yapılmasının uygun görüldüğü, ayrıca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından gelen talepler incelenmiş ve başvurular hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Abant İzzet Baysal, Amasya, Balıkesir, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Galatasaray, Gaziosmanpaşa, Giresun, Gümüşhane, Harran, İstanbul Teknik, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Marmara, Mersin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Muğla Sıtkı Koçman, Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan, Orta Doğu Teknik, Ordu, Pamukkale, Selçuk, Sinop, Tunceli, Yıldız Teknik ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gelen merkezi yazılı sınav taleplerinin sonradan yapılan değişiklikleriyle birlikte uygun olduğuna,

2- Ağrı İbrahim Çeçen, Bülent Ecevit ve Kocaeli Üniversitesinin Kurulumuza gönderilen yazılarından merkezi yazılı sınav taleplerinin bulunmadığına,

3- Yönetmeliğin duyuru ve başvuru başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca şubat ayından sonra görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği merkezi yazılı sınav başvurusunda bulunan, Çanakkale Onsekiz Mart, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Muğla Sıtkı Koçman, Mustafa Kemal, Pamukkale ve Yıldız Teknik Üniversitesinin başvurularının işleme alınmasına,

4- Tıınceli Üniversitesi Rektörlüğü5nce Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için ilan edilmesinin düşünüldüğü 1.derece şube müdürü kadrosuna, Elazığ 2.İdare Mahkemesi kararı uyarınca Üniversite personelinden birinin atanması gerektiğinin belirtildiği ilgili Üniversitenin 11/03/2015 tarih ve 1048 sayılı yazısı uyarınca söz konusu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için ilan edilmesi planlanan 1 .derece şube müdürü kadrosu merkezi görevde yükselme yazılı sınavı kapsamından çıkarılmasına,

5- Merkezi yazılı sınav başvuru süresinin 5 iş gününden az olmamak üzere son başvuru tarihinin 01/06/2015 olarak belirlenmesine, Başkanlığımızca ilan edilecek olan merkezi yazılı sınav duyurusunun, kurumlarca da kendi personelinin aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta

olanlarında başvuruda bulunabilmelerinin sağlanmasına,

6- Başvuruların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Personel Daire Başkanlığına, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Personel Birimine, Üniversiteler de ise Personel Daire Başkanlıklarına kapalı zarf içindeki bir dilekçe ile yapılmasına,

7- İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanların başvuruda bulunamayacaklarına,

8- Başvuru süresinin sona ermesine müteakip yapılan başvuruların, her kurumun yukarıda adı geçen birimlerince açılarak incelenmesine, değerlendirilmelerin 15 gün içinde yapılarak, aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listelerinin en geç 3 gün içerisinde her kurumun kendi resmi internet sayfasında ilan edilmesine,

9- İlan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kurumların sınav kurullarına yapılacak olan itirazların, her kurumun kendi sınav kurulunca 10 iş günü içinde karara bağlanmasına,

10- Kesinleşen aday listelerinin 5 iş günü içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi ile aynı süre içerisinde her kurumun kendi resmi internet sayfasında ilan edilmesine,

11- Merkezi yazılı sınavın Yönetmelik gereği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Anadolu Üniversitesine yaptırılması gerektiğinden, kesinleşen aday listelerinin Başkanlığımıza intikal etmesini müteakip, Başkanlığımızca merkezi yazılı sınava ilişkin protokolü tesis etmek amacıyla adı geçen kuramlara müracaat edilmesine,

12- Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı konu başlıklarının ekli listede belirtilen şekilde olmasına,

13- Kurulumuza merkezi yazılı sınav için gönderilen boş kadro listeleri ile Merkezi Sınav Kurulu Kararının, resmi internet sayfamızda (http://www.yok.gov.tr) duyurulmasına,

14- Şube müdürü kadrosu ilan eden kurumların, merkezi yazılı sınavdan sonra ivedi şekilde söz konusu kadro için sözlü sınavı da yapmasına,

15- Yazılı sınavı yapacak olan kurum tarafından sınav sonuçlarının Başkanlığımıza intikal etmesini müteakip 5 iş günü içinde resmi internet sayfamızda ilan edilmesi ve merkezi sınav işlemlerinin 2015 yılı içinde tamamlanmasına,

Karar verilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

T.C. ANAYASASI

1-Anayasanın Yükseköğretime ilişkin Maddeleri KANUNLAR

16- Yükseköğretim Mevzuatı (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ve yukarıda belirtilen Kanunlara ilişkin çıkarılan yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları ve Kanun Hükmünde Kararnameler)

17- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

18- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

19- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

20- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

21- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

22- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

23- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

24- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

25- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

1-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname YÖNETMELİKLER

1- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

4- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

7- Taşınır Mal Yönetmeliği

8- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

9- Kamu Konutları Yönetmeliği

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

İlan edilen kadronun görev alanları ve görevin niteliğine ilişkin konular

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve/veya UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAVA İLİŞKİN KURUM BAZINDA KADROLAR

*YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU

*ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*EGE ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*ORDU ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

*YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)
*YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ)

*YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2015) MERKEZİ YAZILI SINAV BAŞVURUSU (GÖREVDE YÜKSELME)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber