1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
16 Temmuz 2015 01:07
+Aa- Yazdır
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29418

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ

GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine giriş ve yapılacak eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak adaylarda aranacak şartlar, kayıt-kabul, eğitim-öğretim, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, başarı durumları, öğrenci izinleri ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayını,

b) Akademi: Polis Akademisini,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Derslerin başlamasından, derslerin bitimine kadar geçen süreyi,

g) Emniyet mensubu adaylar: Emniyet Hizmetleri sınıfında meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurunu,

ğ) Emniyet mensubu olmayan adaylar: Lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puanı almış olanları,

h) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

ı) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

i) İntibak eğitimi: Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,

j) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

k) Müdür: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,

l) Müdürlük: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,

m) Öğrenci: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrencilerini,

n) PAEM: Polis Amirleri Eğitimi Merkezini,

o) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

ö) Teşkilat: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

p) Yönetim Kurulu: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kaynakları ve Komisyonların Oluşumu

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 - (1) PAEM'in öğrenci kaynağı şunlardır;

a) Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları.

b) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar.

c) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrenciler.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 - (1) PAEM'e alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) PAEM'e alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, her dönem Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

b) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 7 - (1) Komisyonlar Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde dört rütbeli personel ile en fazla yirmi memurdan oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu; iki rütbeli personel ve bir doktordan oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu; üç rütbeli personel ile Başkanlıkta görevli veya kurum dışından iki beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeninden oluşur.

ç) Mülakat sınav komisyonu; ikisi emniyet müdürü rütbesinde, ikisi öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşur.

d) Soru hazırlama komisyonu; üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

e) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu; üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

f) Yazılı sınav komisyonu; üç rütbeli personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

g) Merkezi sınav komisyonu; üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

ğ) Sınav değerlendirme komisyonu; üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı ve yeteri kadar memurdan oluşur.

h) Soru basım komisyonu; iki rütbeli personel ve bir öğretim elemanından oluşur.

(2) Başkan tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur görevlendirilebilir.

(3) Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon kurulabilir.

(4) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri Merkezi Sınav Komisyonu tarafından koordine edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilerin Alımı

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli

MADDE 8 - (1) PAEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Başkanlık resmi internet sayfasında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.

(3) Emniyet mensubu olmayan adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlıkça belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

Adaylarda aranılan şartlar

MADDE 9 - (1) PAEM'e başvuru yapacak adaylardan;

a) Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

b) Emniyet mensubu olmayan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90'ını almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) PAEM'e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Şahsen müracaatta istenen belgeler

MADDE 10 - (1) Müracaat sırasında adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

e) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları hariç, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

istenir.

(2) Emniyet mensubu olmayan adaylardan birinci fıkrada yazılı belgeler yanında;

a) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

b) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,

c) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair imzalı beyanı,

istenir.

Şahsen müracaat usulü

MADDE 11- (1) Emniyet mensubu adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki eğitim şube müdürlüklerine/büro amirliklerine, merkez teşkilatında ise PAEM'e başvururlar. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar. Birimlere yapılan müracaatlar 10 uncu maddede istenen belgelerle birlikte, Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir.

(2) Emniyet mensubu olmayan adaylar, Başkanlıkça ilan edilen yer ve zamanda 10 uncu maddede istenen belgelerle birlikte şahsen müracaatlarını yaparlar.

(3) Eksik belge ile, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Şahsen müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Sınav zamanı ve yeri

MADDE 12 - (1) Sınavların zaman ve yerleri, Başkanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 13 - (1) Emniyet mensubu olmayan adaylar PAEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur" veya "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz" şeklinde karar verir. "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

c) Hakkında "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 14 - (1) PAEM'e giriş sınavı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

(2) Emniyet mensubu adaylar için ayrıca fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından önce çoktan seçmeli yazılı test sınavı yapılır.

Emniyet mensubu adaylar için yapılan yazılı sınav

MADDE 15 - (1) Yazılı sınav soruları, Başkanlık tarafından oluşturulan soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu tarafından seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri ve kitapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür. Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığına da yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.

(4) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur. Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

Emniyet mensubu adaylar için yazılı sınavın niteliği

MADDE 16 - (1) Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.

(2) Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10,

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kağıtlar kullanılır.

(4) Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(5) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ihtiyaçlar çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 17 - (1) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde bizzat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan PAEM'e yazılı olarak itiraz edilebilir. Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde PAEM'e ulaştırılır. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) PAEM'e her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır. Başarı listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 18 - (1) Yazılı sınavda başarılı olan emniyet mensubu adaylar ile emniyet mensubu olmayan adaylardan ön sağlık kontrol komisyonu tarafından "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Emniyet mensubu olan adaylar ve emniyet mensubu olmayan adaylar erkek ve kadın kategorisinden sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Müdürlükçe belirlenir ve Başkanlık onayı ile uygulanır.

b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir ve bu sınavda başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 19 - (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur", başarısız adaylar hakkında "Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 20 - (1) Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı;

a) Emniyet Mensubu olan adaylar için, yazılı sınav puanının %30'u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %30'u ve mülakat sınavı puanının %40'ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Emniyet mensubu olmayan adaylar için; KPSS puanının %30'u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %30'u ve mülakat sınavı puanının %40'ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlık internet sayfasında ilan edilir.

(4) Sınav evrakı Müdürlükçe bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İntibak Eğitimi ve PAEM'e Kayıt

İntibak eğitimi ve sağlık kurulu raporu alınması

MADDE 21 - (1) PAEM'e geçici kaydı yapılacak Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci adayları en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci adaylarına sağlık kurulu raporu aldırılır ve bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Geçici kayıt

MADDE 22 - (1) İntibak eğitimine alınan öğrenci adaylarının geçici kayıtları intibak eğitiminin başlangıcından itibaren Müdürlükçe yapılır.

(2) Geçici kayıt sırasında, PAEM'e giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından en geç beş gün içerisinde Müdürlüğe başvuruda bulunmayan veya intibak eğitiminden ayrılan adayların yerine, yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren en geç üç gün içinde Müdürlüğe bizzat müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. PAEM eğitim öğretiminin başlangıç tarihinden sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

(3) PAEM'e geçici kaydı yapılan emniyet mensubu olmayan öğrencilerin, tüm iaşe, ibate ve sağlık giderleri Başkanlıkça karşılanır.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 23 - (1) Geçici kaydı yapılan adayların 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan adaylar ile istifa eden, ya da vefat eden adayların dosyaları Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır.

(2) İntibak eğitimini tamamlayan adaylardan, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu ve noter tasdikli yüklenme senedi istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan ve on beş gün içinde yüklenme senedini getirmeyen adayların dosyası Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır.

(3) Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim yılı için Müdürlük tarafından belirlenir.

(4) Müdürlükçe PAEM'e kesin kayıtları yapılan öğrencilere PAEM öğrenci kimlik kartları verilir. Kimlik kartlarının şekli, ebadı ve içeriği Müdürlük onayı ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrencilerin PAEM'e alınmaları

MADDE 24 - (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin PAEM'e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin PAEM'e kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin PAEM'e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Akademi Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu yetkilidir. Akademi Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimleri

MADDE 25 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk vatandaşı olan öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilere gerektiğinde Türkçe öğrenebilmeleri için Başkanlığın belirlediği sürede hazırlık eğitimi verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim esasları

MADDE 26 - (1) PAEM'de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer alanlarda uygulamalı eğitim çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretim şekli, süresi ve okutulacak dersler

MADDE 27 - (1) PAEM'de uygulanacak akademik takvim Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(2) PAEM'de hangi derslerin okutulacağı, sayısı, süresi ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususlar her eğitim dönemi öncesinde Müdürlükçe teklif edilir, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı ile belirlenerek Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. Derslerin belirlenmesinde mesleki ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınır.

(3) PAEM'de okutulacak uygulamalı dersler blok olarak da işlenebilir.

(4) Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, inceleme gezileri, sportif ve kültürel çalışmalar, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalar yapılabilir.

(5) Ders saatlerinden ayrı olarak, hafta sonu tatilleri dahil olmak üzere, uygulamalı eğitim yapılabilir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 28 - (1) Eğitim-öğretime sömestr izninden başka resmi tatillerde de ara verilir. PAEM'de eğitim öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda PAEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 29 - (1) Öğrencilerin PAEM'e yatılı olarak devam etmeleri zorunludur. Emniyet mensubu olan lisans mezunu öğrencilerin durumları Başkanlıkça ayrıca belirlenir.

(2) Öğrencilerden, mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve üzeri devamsızlık gösteren öğrencilerin notlarına bakılmaksızın yönetim kurulunun kararı ve Başkanın onayı ile PAEM'le ilişikleri kesilir.

(3) Müdürlükçe kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler eğitim-öğretim süresince yapılan tüm ders saatlerinin 1/3'ünü aşan sürede öğrenime devam imkanı bulamazsa o döneme ait tüm sınav haklarını kaybederler, bu öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim dönemine kadar izinli sayılarak yeni eğitim-öğretim döneminde eğitime başlatılır.

(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında; yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirilmeleri, Emniyet Teşkilatını veya Akademiyi sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirilmeleri, PAEM'e yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sağlık kurulu rapor işlemleri süresince meydana gelen devamsızlıkları ile PAEM içinde nöbet görevlendirilmeleri dikkate alınmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumu Müdürlükçe takip edilir.

Öğrenci izinleri

MADDE 30 - (1) Öğrencilere; resmi tatil izni, sömestr izni, evci izni, günü birliğine izin, gece yatısına izin, hafta sonu izni, mazeret izni, yurtdışı izni, hastalık izni ile Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer izinler verilir.

a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilen izindir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam Müdürlükçe belirlenen saatte PAEM'e dönerler.

b) Sömestr izni: Öğrenciye eğitim dönemi arasında verilen ve süresi Başkanlıkça belirlenen izindir.

c) Evci izni: Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca anne, baba veya eşinin PAEM'in bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar PAEM'in bulunduğu şehirde (Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde) gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

ç) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolaylı PAEM Eğitim ve Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce uygun görülen hallerde hafta içinde belli saatlerde verilen izindir.

d) Gece yatısı izni (özel evci): Evci olmayan öğrenciye anne, baba veya eşi yahut ikinci derece kan hısımları yanında, Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısının uygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

e) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı dilekçelerine istinaden, Müdürlükçe en çok on güne kadar verilen izindir. Öğrencilere, birinci veya ikinci derece kan hısımlarından evlenen veya vefat eden yakınları için talepleri halinde yol şartları da dikkate alınarak mazeret izni verilir.

f) Hastalık izni: Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği doktor raporu ile belirlenen öğrencilere istirahatlerini memleketlerinde geçirmeleri için Müdürlükçe rapor süresi kadar verilen izindir. Memleket izinlerinde doktor raporu alan öğrenciler, Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde rapor sürelerini memleketlerinde geçirebilirler.

g) Yurtdışı izni: Eğitim öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilere mazeretlerinden dolayı Müdürlükçe ülke dışında geçirilmesi için verilen izindir.

ğ) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, Cuma günü ders bitiminden Pazar akşam yoklamasına kadar verilen izindir. Bu izinler (d) bendi dışında değerlendirilir.

(2) İzinli çıkacak öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(3) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, sınıf komiserleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecek rütbeli personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 31 - (1) Öğrencilerin bilgi, görgü ve kültürlerinin arttırılması amacıyla PAEM'in bulunduğu il sınırları içerisinde Müdürlükten, il sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak üzere eğitim ve kültürel amaçlı gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Danışman

MADDE 32 - (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim dönemi başında, Yönetim Kurulunca öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir. Danışmanlık hizmeti, rehberlik danışmanlık dersi kapsamında verilir.

Sınav esasları

MADDE 33 - (1) PAEM'de, bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde, her dersten, iki ara ve bir final sınavı yapılır. Her bir ara sınav notunun % 30'u ve final sınavı notunun % 40'ının toplamı ile başarı notu elde edilir. Final sınavı notu ve başarı notunun en az 60 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar bütünleme sınavına tabi tutulur. Öğrenci bütünleme sınavından finalde almak zorunda olduğu notu almak zorundadır. Bütünleme sınavlarında en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir dersten en az 60 almak zorunludur. Ara sınav ve final sınavında alınan notlar dikkate alınmaksızın ek sınavda alınan not başarı notu sayılır. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılır ve PAEM'den ilişiği kesilir.

(2) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınavlar hafta tatili günlerinde de yapılabilir, ancak 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde sınav yapılmaz. Bir günde en çok üç dersin sınavı planlanır. Sınav programları ve yeri Müdürlükçe tespit edilir. Sınav tarihleri ve yerleri Müdürlükçe duyurulur. Bu duyurular öğrenci ve öğretim elemanları için tebliğ niteliği taşır. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personeli arasından yeteri kadar gözlemci Başkanlık onayı ile görevlendirilir.

b) Sınavlar, yazılı, test, uygulamalı, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı dersi veren öğretim elemanınca dönemin ilk iki haftası içerisinde idareye bildirilir ve sınav türü idare tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ve sınav yerleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

c) Öğretim elemanının sağlık, görevlendirme veya tayin gibi nedenlerden dolayı dersin sınavını yapamaması halinde, sınav ve sonuçlarını değerlendirme işlemleri Müdür tarafından görevlendirilecek aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

ç) Sınavlarda, sınav gözlemcisi tarafından kopya çektiği, verdiği veya teşebbüs ettiği tespit edilenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda, kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve haklarında ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı daha tanınır.

d) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota tamamlanır.

e) Sınav sonuçları Müdürlüğe teslim edilir. Notlar akademik takvimde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

f) Sınavlarda görevlendirilen personelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik görev değişikliği Müdürlük onayı ile gerçekleştirilir.

g) Sınav cevap kağıtları Müdürlük tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 34 - (1) Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı haftasında mazeret sınavlarına alınırlar.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 35 - (1) Öğretim elemanları sınav sonuçlarını, sınav takviminin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde internet üzerinden bilgisayar programına kaydetmek ve sınav evrakını aynı süre içerisinde tutanakla Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Notlar, Müdürlüğün uygun göreceği zamanlarda ilan edilir. Dönem içerisinde yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav evrakının zamanında tesliminden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

(3) Sınav kağıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36 - (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç iki iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar Müdürlükçe belirlenecek olan komisyonlar tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Uygulamalı eğitim kampı

MADDE 37 - (1) PAEM bünyesindeki öğrencilere; dönem içerisindeki uygulama eksiklerini gidermek, mesleki disiplin kazandırmak, arkadaş ve meslek sevgisi kazandırmak, dönem içerisinde verilen kurumsal eğitimi uygulamaya çevirmek, irade, zor şartlara uyum sağlama, soğukkanlılık, fiziki kondisyon, moral, mesleki bilgi ve yüzme becerilerinin artırılması için en az bir kez uygulamalı eğitim kampı yaptırılır. Uygulamalı eğitimin yeri, süresi, şekli, ders içeriği ve diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Staj eğitimi

MADDE 38 - (1) PAEM'de eğitimine devam eden emniyet mensubu öğrenciler hariç, görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan işlemleri öğrenmek ve amirlik vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla Başkanın teklifi ile Genel Müdürün onaylayacağı illerdeki uygun görülen birimlerde ve zamanda, Başkanlıkça hazırlanan staj eğitimi kılavuzu çerçevesince uygulamalı mesleki eğitim yaptırılır.

Mesleki eğitim sertifikası

MADDE 39 - (1) PAEM'i başarı ile bitiren öğrencilere, Başkan ve Müdür tarafından imzalanan sertifika verilir ve eğitim sonu sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript) bir defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki talepler, Akademi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ücret karşılığında yerine getirilir.

Eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması

MADDE 40 - (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile eğitim başarı puanı elde edilir.

(2) Mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Eğitim başarı puanının % 80'i ile disiplin notunun % 20'sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırayla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır.

(3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

PAEM'den çıkma ve çıkarılma

MADDE 41 - (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, ayrılma isteklerini bildirerek PAEM'den ayrılabilirler.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;

a) Öğrenimlerini 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanların,

b) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak PAEM'de öğrenime devam imkanı kalmadığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenmiş olanların,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenlerin,

ç) PAEM'e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile PAEM'den ilişikleri kesilir.

(3) Sağlık şartları sebebiyle öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebileceği ve faal polislik yapabileceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenler hariç, PAEM'den çıkan veya çıkarılan diğer öğrenciler bir daha PAEM'e alınmazlar. PAEM'den çıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır. Müdürlükçe kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren PAEM'den çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

Eğitim sonu sınavı

MADDE 42 - (1) PAEM öğrencilerinin komiser yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 43 - (1) 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen emniyet mensubu olmayan lisans mezunları PAEM'e 1/1/2020 tarihine kadar kabul edilebilir.

Emniyet mensubu olmayan lisans mezunlarında aranacak sağlık şartları

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunu PAEM öğrenci adaylarında aranacak şartlar Sağlık Yönetmeliğinde düzenleninceye kadar, bunlar hakkında aynı Yönetmeliğin Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları için belirlenen hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
06:47 - Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti06:25 - '7 devlete gidebilirim' diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı
23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam