MEB, Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağını, görüşe açtı

MEB, öğretmen performans değerlendirme yönetmeliği taslağını görüş için dış paydaşlara gönderdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Şubat 2018 14:50, Son Güncelleme : 12 Nisan 2018 10:09
MEB, Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağını, görüşe açtı

MEB, öğretmen performans değerlendirme yönetmeliği taslağını görüş için dış paydaşlara gönderdi... İşte o taslak yönetmelik

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ADAY ÖĞRETMENLİK İŞ VE İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türden resmi eğitim kuramlarında görev yapan aday öğretmen ve öğretmenlerin performans değerlendirmeleri ve sınavları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananları,

b) Adaylık süreci: Adaylık süresinin tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak başlangıcından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin uygulamalar dizisini,

c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni,

e) Değerlendirilen: Performans değerlendirilmesine tabi tutulan aday öğretmen ve öğretmeni,

f) Değerlendirici: Aday öğretmenlerin ve öğretmenlerin performans değerlendirmesini yapacak kişiyi,

g) Değerlendirme: Aday öğretmenlerin ve öğretmenlerin, ekte yer alan formlara göre ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini,

ğ) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatilinin bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

h) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kuramlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kuramları,

ı) Eğitim ve öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) İtiraz komisyonu: Performans değerlendirme itiraz komisyonunu,

j) MEBBIS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemini,

k) Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarını,

l) Öğrenci: Performans değerlendirmesi yapılacak öğretmenin sınıfında bulunan öğrencileri,

m) Öğretmen: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki Örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde öğretmen kadrosuna atananları,

n) Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için öğretmenlerin sahip olması gereken, Bakanlıkça belirlenmiş bilgi, beceri, tutum ve değerleri,

o) Özdeğerlendirme: Öğretmenin kendisine yönelik değerlendirmesini,

ö) Sınav: Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı veya öğretmenlere uygulanacak olan Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri sınavını,

p) Sözleşmeli Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre sözlü sınava çağrılıp başarılı olanlar arasından süreli olarak istihdam edilenleri,

r) Veli: Performans değerlendirmesi yapılacak öğretmenin sınıfında bulunan öğrencinin veli, vasi veya ev başkanını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Performans Değerlendirmenin Amacı

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Aday öğretmen ve öğretmen performans değerlendirme sürecinde aşağıdaki temel ilkeler esas alınır:

a) Adalet: Performans değerlendirme bütün aday öğretmen ve öğretmenlere adil olarak uygulanır.

b) Şeffaflık: Performans değerlendirmenin açık olması; değerlendirilenlerin sonuçlardan haberdar edilmesi esastır.

c) Katılımcılık ve uzlaşma: Performans değerlendirmesi, paydaşların geniş katılımıyla gerçekleştirilir.

ç) Belirlilik: Performans değerlendirme daha önceden tanımlanmış, belirlenmiş ve öğretmenin bilgilendirilmiş olduğu süreçlerden oluşur.

d) İşlevsellik ve çok yönlülük: Performans değerlendirme, öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, görevde yükselme, adaylık iş ve işlemleri gibi hususlara kaynak oluşturur ve insan kaynakları yönetiminin diğer unsurları ile birlikte ele alınır.

Performans değerlendirmenin amacı

MADDE 5- (1) Performans değerlendirmesi ile aday öğretmen ve öğretmenin;

a) Görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi,

b) Bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek, gerekli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması,

c) Ödüllendirilmesinin sağlanması

amaçlanmaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Performans Değerlendirme İş ve İşlemleri

Değerlendirilenler

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık teşkilatında görev yapan ve bir eğitim öğretim yılında en az üç ay görev yapmış olan öğretmenler değerlendirilir.

(2) 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca alman aylıksız izin süreleri, tutukluluk, hükümlülük, görevden uzaklaştırılma ve benzeri nedenler ile geçirilen süreler en az üç ay görev yapma süresinden sayılmaz.

Değerlendiriciler

MADDE 18 - (1) Değerlendiriciler, öğretmenin;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenleri, ç) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri,

d) Sorumlu olduğu öğrencileri

e) Kendisidir.

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenler için değerlendiriciler;

a) En yakın amiri,

b) Kendi biriminde görev yapan iş arkadaşları,

c) Kendisidir.

(3) Üzerinde kurum müdürlüğü görevi bulunan öğretmenlerin değerlendiricileri;

a) il/ilçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı ya da şube müdürü,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğretmenler,

ç) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velileri,

d) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrenciler

e) Kendisidir.

(4) Üzerinde müdür başyardımcılığı ya da müdür yardımcılığı görevi bulunan öğretmenlerin değerlendiricileri;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki diğer idareciler,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğretmenler,

ç) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velileri,

d) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrenciler,

e) Kendisidir.

(5) Rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenlerinin değerlendirmesinde, zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler yerine bölüm başkanı değerlendirme yapar.

(6) Bu maddenin 1 'inci fıkra kapsamında, kurum müdürünün performans değerlendirmesi için gerekli olan süreyi tamamlayamadığı durumlarda, kurum müdürü yerine, il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilen, değerlendirme için o kurumda gerekli süreyi doldurmuş olan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı tarafından değerlendirme yapılır.

(7) Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlannda görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirmesinde veli değerlendirmesi yapılmaz.

Değerlendirme

MADDE 19 - (1) Değerlendirme, her eğitim öğretim yılında Bakanlıkça yayınlanan takvim doğrultusunda MEBBİS üzerinden bir defa yapılır.

Öğretmen performans değerlendirmesi

MADDE 22 - (1) Öğretmenin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafmdan Form -6,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri tarafından Form -7,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler tarafından Form -8,

ç) Özdeğerlendirmesi Form -9,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri tarafından Form-10,

e) Sorumlu olduğu öğrenciler tarafından ilkokul öğrencileri için Form-11, ortaokul öğrencileri için Form-12, ortaöğretim öğrencileri için Form-13

kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Ders yükümlülüğü bulunan kuramlarda görev yapan rehber öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından Form -14,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri tarafından Form -15,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler tarafından Form -16,

ç) Özdeğerlendirmesi Form -17,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri tarafından Form -18,

e) Sorumlu olduğu öğrenciler tarafından Form -19 kullanılarak gerçekleştirilir.

(3) Rehberlik araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetleri bölümünde görev yapan rehber öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından Form -20,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki bölüm başkanı tarafmdan Form -21,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri tarafından Form -22, ç) Özdeğerlendirmesi Form -23,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri tarafmdan Form -24,

e) Sorumlu olduğu öğrenciler tarafından Form -25 kullanılarak gerçekleştirilir.

(4) Rehberlik araştırma merkezlerinde özel eğitim hizmetleri bölümünde görev yapan rehber öğretmen ve özel eğitim Öğretmeninin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından Form -26,

b) Görev yaptığı eğitim kurumundaki bölüm başkanı tarafından Form -27,

c) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri tarafından Form -28, ç) Özdeğerlendirmesi Form -29,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri tarafından Form -30,

e) Sorumlu olduğu öğrenciler tarafından Form -31 kullanılarak gerçekleştirilir.

(5) Rehberlik ve araştırma merkezinde özel eğitim/rehberlik hizmetleri bölümlerinde çalışan, üzerinde bölüm başkanlığı görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesinde Ek 2'de yer alan;

a) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından Fonıı -42,

b) Görev yaptığı eğitim kurumunda aynı bölümde görev yapan öğretmenler tarafından Form -43,

c) Özdeğerlendinnesi Form -44 kullanılarak gerçekleştirilir.

(6) Yaygın eğitim kurumlannda görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

ç) Görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından Form -6,

d) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri tarafından Form -7,

e) Görev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler tarafından Form -8,

f) Özdeğerlendirmesi Form -9,

g) Sorumlu olduğu kursiyerler tarafından Form -32 kullanılarak gerçekleştirilir.

(7) Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) En yakın amiri tarafından Form -33,

b) İş arkadaşları tarafından Form -34,

c) Özdeğerlendinnesi Fonu -35 kullanılarak gerçekleştirilir.

(8) Ders yükü bulunmayan kuramlarda yöneticilik görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

ç) En yakın amiri tarafından Form -33,

d) İş arkadaşları tarafından Form -34,

e) Özdeğerlendinnesi Form -35 kullanılarak gerçekleştirilir.

(9) Üzerinde yöneticilik görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) İlçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği şube müdürü tarafından Form -36,

b) Müdür başyardımcısı/müdür yardımcılarının Form -36,

c) Aynı kurumda görev yapan öğretmenler tarafından Form -37, ç) Özdeğerlendirmesi Form -38,

d) Görev yaptığı kurumdaki öğrencilerin velileri tarafından Form -39,

e) Görev yaptığı kurumdaki öğrenciler tarafından ilkokul öğrencileri Form - 40, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri Form - 41

kullanılarak gerçekleştirilir.

(10) Rehberlik araştırma merkezlerinde üzerinde yöneticilik görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de yer alan;

a) İlçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği şube müdürü tarafından Form -36,

b) Müdür başyardımcısı/müdür yardımcıları tarafından Form -36,

c) Aynı kurumda görev yapan öğretmenler tarafından Form -37, ç) Özdeğerlendirmesi Form -38,

d) Görev yaptığı kurumdaki öğrencilerin velileri tarafından Form -39,

e) Görev yaptığı kurumdaki öğrenciler tarafından ilkokul öğrencileri Form -40, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri Form -41

kullanılarak gerçekleştirilir.

(3) Değerlendirme yapan veli sayısı öğretmenin öğrencilerinin veli sayısının dörtte birinden, değerlendirme yapan Öğrenci sayısı Öğretmenin öğrencilerinin dörtte birinden az ise bu değerlendirmeler ortalamaya katılmaz.

(4) Değerlendirmeye katılacak;

a) Kurum müdürünün, değerlendireceği öğretmen ile bir eğitim öğretim yılında, seminer dönemleri dahil olmak üzere, en az üç ay birlikte görev yapmış olması,

b) Zümre Öğretmenlerinin, değerlendireceği öğretmen ile bir eğitim öğretim yılında en az üç ay birlikte görev yapmış olması,

c) Velinin değerlendireceği öğretmenin, seminer dönemleri hariç bir eğitim öğretim yılında en az üç ay velinin öğrencisinin Öğretmeni olması,

ç) Öğrencinin, eğitim öğretim yılında en az üç ay değerlendireceği öğretmenin öğrencisi olması

esastır.

(5) Yaygın eğitim kurumlannda görev yapan öğretmene ilişkin öğrenci değerlendirmesi, kursların bitimi itibariyle yapılır. Ancak, eğitim öğretim dönemi sonunda devam etmekte olan kurslarda öğrenci değerlendirmesi için kursun bitimi beklenmeksizin performans değerlendirme takvimine uygun olarak değerlendirme gerçekleştirilir.

(6) Özel eğitim kurumlannda ve özel eğitim sınıflarında bulunan orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler performans değerlendirmesi yapmazlar.

(7) Öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlan, evlatlıkları ve evlat edinenleri değerlendirici olarak görevlendirilemez.

(8) Herhangi bir nedenle nihai performans değerlendirme puanı hesapianamayan öğretmenler için gerektiğinde hakkında yapılmış olan bir önceki performans değerlendirme puanı kullanılarak işlem yapılabilir.

Performans Değerlendirme Puanlarının Duyurulması

MADDE 23 - (1) Nihai performans değerlendirme puanı, MEBBİS üzerinden

duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı

Sınav ile İlgili İş ve İşlemler

MADDE 24 - (1) Öğretmenler, dört yılda bir "Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri" kapsamında sınava tabi tutulurlar.

(2) Sınav, Bakanlıkça sınava gireceklerin sayısı, altyapı imkanları ve benzerleri göz önünde bulundurularak her yıl düzenlenebilir.

(3) Sınav ile ilgili iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) Sınav, ihtiyaç duyulması halinde coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebilir.

Sınava ilişkin usul ve esaslar

MADDE 25 - (1)

(4) Sınav, Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerinde yer alan;

a) Alan bilgisi (% 20),

b) Alan eğitimi bilgisi (%20),

c) Mevzuat bilgisi (%5),

ç) Eğitim öğretimi planlama (%5),

d) Öğrenme ortamları oluşturma (%5),

e) Öğretme ve öğrenme sürecini yönetme (%10),

f) Ölçme ve değerlendirme (%5),

g) Milli, manevi ve evrensel değerler (%10), ğ) Öğrenciye yaklaşım (%5),

h) İletişim ve işbirliği (%5),

ı) Kişisel ve mesleki gelişim (%5)

konu başlıkları ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5) konularından yapılır.

(5) Sınavın yapılacağı yer, gün ve zaman ile ikinci fıkrada belirtilen sınav konuları Sınav Koordinasyon Komisyonu tarafından önceden açıklanır.

(6) Sınav sonuçları, sınavın sadece yazılı yapılması durumunda, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Komisyonlar

MADDE 26 - (1) Sınav koordinasyon komisyonu; Müsteşar ya da görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya da görevlendirecekleri birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanınm çağrısı üzerine yedek üye katılır. Sınav komisyonu, komisyon başkanınm belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alımı*. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Sınav tarihlerini belirleyerek Bakan onayına sunmak,

b) Smav sorularının hazırlanmasını veya hazırlatılmasını, sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

c) Sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak, ç) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 - (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtirazla ilgili işlemler itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içerisinde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Performans Puanı Değerlendirmesi

Nihai Performans Değerlendirme Puanının Hesaplanması

MADDE 28 - (1) Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmediği yıl, nihai performans değerlendirme puanı, kurum müdürü değerlendirmesinin %25'i, zümre öğretmenleri değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %20'si, aynı kurumda görev yapan diğer öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, veli değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, öğrenci değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, Özdeğerlendirmenin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(2) Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl, nihai performans değerlendirme puanı, kurum müdürü değerlendirmesinin %20'si, zümre öğretmenleri değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, aynı kurumda görev yapan diğer öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u, veli değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u, öğrenci değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u, özdeğerlendirmenin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(3) Bakanlık merkez teşkilatı ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlerin nihai performans puanı, en yakın amirin değerlendirmesinin %50'si, iş arkadaşlarının değerlendirmesinin aritmetik ortalamasının %40'ı ve özdeğerlendirmenin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(4) Bakanlık merkez teşkilatı ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl nihai performans puanı, en yakın amirin değerlendirmesinin %35'i, iş arkadaşlarının değerlendirmesinin aritmetik ortalamasının %30'u, özdeğerlendirmenin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(5) Üzerinde kurum müdürlüğü görevi bulunan öğretmenlerin nihai performans değerlendirme puanı, il/ilçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı ya da şube müdürü değerlendirmesinin %25'i, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %20'si, görev yaptığı eğitim kuruntundaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %15'i, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %15'i, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %15'i ve özdeğerlendirmesinin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(6) Üzerinde kurum müdürlüğü görevi bulunan öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl nihai performans değerlendirme puanı, İl/ilçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı ya da şube müdürü değerlendirmesinin %20'si, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %15'i, görev yaptığı eğitim kuruntundaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %10'u, görev yaptığı eğitim kummundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %10'u, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %10'u, özdeğerlendirmesinin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(7) Üzerinde müdür başyardımcılığı ya da müdür yardımcılığı görevi bulunan öğretmenlerin nihai performans değerlendirme puanı, görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün değerlendinnesinin %25'i, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %20'si, görev yaptığı eğitim kuruntundaki diğer idarecilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i ve özdeğerlendirmesinin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(8) Üzerinde müdür başyardımcılığı ya da müdür yardımcılığı görevi bulunan öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl nihai performans değerlendirme puanı, görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün değerlendirmesinin %20'si, görev yaptığı eğitim kurumundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, görev yaptığı eğitim kurumundaki diğer idarecilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u, görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u ve özdeğerlendinnesinin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(9) Bu maddede sayılan nihai performans değerlendirmesi için gerekli olan puanlardan herhangi birinin olmaması durumunda mevcut değerlendirmelerle hesaplanan puan yüzlük sisteme çevrilir.

Değerlendirme Düzeyi

MADDE 29 - (1) Öğretmenlerin başarı düzeyi, nihai performans değerlendirme puanı;

a) 90-100 puan arasında olanlar için (A) düzeyi,

b) 76-89 puan arasında olanlar için (B) düzeyi,

c) 60-75 puan arasında olanlar için (C) düzeyi,

d) 0-59 puan arasında olanlar için (D) düzeyi olarak belirlenir.

Performans Puanının Kullanılması

MADDE 30 - (1) Performans değerlendirme sonucunda öğretmenlerin sahip oldukları başan düzeylerine göre kişisel ve mesleki gelişimlerinde ihtiyaç duyulan alanlara yönelik öncelikle "D" başan düzeyinde yer alan öğretmenlerden başlanarak sırayla "C ve B" başan düzeylerindeki öğretmenler merkezi/mahalli olarak düzenlenen yüz yüze veya uzaktan hizmetiçi eğitime alınırlar.

(2) Performansın iyileştirilmesine yönelik olarak yapılacak hizmetiçi eğitimler ve eğitim sonucu yapılacak sınavlar il milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülür.

(3) Performans değerlendirmesine göre öğretmenin sahip olduğu puanlar;

a) En az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması alındığında "A" başarı düzeyinde olan öğretmenlere, son görev yaptıkları hizmet alanının, hizmet puanının %50'si kadar ek hizmet puanı verilmesinde,

b) En az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması A başarı düzeyinde olan öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesi birinci fıkrası uyarınca Başarı Belgesinin verilmesinde bir kriter olarak kullanılmasında,

c) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında ek hizmet puanı ve başarı belgesini almayı hak eden öğretmenin, ek hizmet puanı ve başarı belgesini yeniden alabilmesi için aynı süreyi tekrar tamamlayıp yeterli ortalama puana sahip olması gerekmektedir.

(5) Müdürlük, müdür yardımcılığı, yurtdışı öğretmenliği, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik değerlendirmesi için en az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, adaylık dahil;

a) Kurum müdürlüğü için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A başarı düzeyinde,

b) Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi kurum müdürlüğü için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A başarı düzeyinde,

c) Kurum müdür yardımcılığı için son iki yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az birinin A başarı düzeyinde,

ç) Yurtdışı öğretmenlik için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A başarı düzeyinde,

d) Uzman öğretmenlik için son sekiz yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az dördünün A başarı düzeyinde,

e) Başöğretmenlik için son on dört yılda yapılan performans değerleııdinnelerinden en az yedisinin A başarı düzeyinde

olması gerekmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Performans Değerlendirmesine İtiraz

Performans Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

MADDE 31 - (1) Öğretmenin performans değerlendirmesine itirazı; değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını takip eden 10 iş günü içerisinde, itirazına dayanak teşkil eden hususları da belirtmek suretiyle, görev yaptığı kurum müdürlüğüne yazılı olarak şahsen yapılır. Yapılan itirazlar itiraz komisyonu tarafından 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili öğretmene 10 iş günü içinde tebliğ edilir.

(2) Zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veli ve öğrenciler tarafından yapılan performans değerlendirmelerine itirazlar sadece usul yönünden yapılabilir.

(3) İtiraz edilmeyen veya sonuca bağlanan kararlar kesinlik kazanır.

Performans Değerlendirme İtiraz Komisyonu;

MADDE 32 - (1) İtirazları değerlendirmek amacıyla il milli eğitim müdürlüğünde il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü tarafından resen görevlendirilecek bir ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve bir kurum müdüründen oluşan Performans Değerlendirme İtiraz Komisyonu kurulur. Komisyona aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Kararlar oy çokluğuyla almır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. İtiraz ile ilgili yeterli sayıda komisyonun oluşturulamaması durumunda il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri arasından bir başkan ve dört okul müdüründen oluşan performans değerlendirme itiraz komisyonu kurulabilir. Komisyona aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.

(2) Komisyon başkan ve asil üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, komisyon için alınan onaydaki snaya göre yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile almır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(3) Komisyon başkam ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının performans değerlendinne sonuçları ile ilgili itiraz komisyonunda yer alamaz. Bunların yerine komisyona onaydaki sıraya göre yedek üye katılır.

(4) İtiraz komisyonu performans değerlendirmesinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler. Uygun görmesi halinde performans değerlendirme puanını onaylar. Uygun görmemesi halinde kararını gerekçeleri ile birlikte tekrar değerlendirilmesi için kuruma geri gönderir. İtiraz komisyonunun kararından sonra yapılan ikinci değerlendirme sonuçları nihai puan niteliği taşır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Performans Değerlendirmesinde Görev ve Sorumluluklar

Görev ve Sorumluluklar

MADDE 33 - (1) İl milli eğitim müdürlüğü;

a) Performans değerlendinne sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

b) Nihai performans değerlendirmesinde oluşan puanlara göre mesleki gelişim ihtiyacı olan öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetlerini ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içerisinde planlar ve gerçekleştirir.

(2) İlçe milli eğitim müdürlüğü;

a) Performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

b) Perfonnans değerlendirmesine yapılacak olan itirazlar için komisyon oluşturur.

c) Performans değerlendirme itiraz komisyonunun sekretarya görevini yürütür.

(3) Eğitim Kurumu müdürü;

a) Kurumunda performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

b) Performans değerlendirmesini yapmak üzere, eğitim öğretim yılının her bir döneminde en az birer defa olmak üzere toplam en az iki kez öğretmenin dersini takip eder.

c) Değerlendirme sürecinde öğretmenlerin performans değerlendirmesi işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirir.

ç) Performans değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazları üç iş günü içerisinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirir.

d) Kurumdaki öğretmenlerin performans değerlendirme puanlarına göre ihtiyaç olarak görünen hizmetiçi eğitim önerilerini ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirir,

(4) Öğretmen;

a) Her eğitim öğretim yılında değerlendireceği öğretmenlerin performans değerlendirmesini yapar.

b) Kendisi ile ilgili yapılan performans değerlendirme sonuçlarını kendi kişisel ve mesleki gelişim planlamalarında kullanır.

(5) Zümre öğretmeni;

Her eğitim öğretim yılında değerlendireceği öğretmenlerin performans değerlendirmesini yapar.

(6) Zümre başkanı;

Performans değerlendirme sonuçlarına göre zümresindeki öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ile ilgili önerileri kurum müdürüne bildirir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici hüküm

MADDE 34 - (1) Bu yönetmeliğin otuzuncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında sayılan süre sağlanıncaya kadar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

Performans değerlendirmesinin ilk yılı için öğretmenin başarı düzeyinin A ve takip eden yıllarda sahip olduğu başarı düzeyi puanlarının aritmetik ortalamasının en az B düzeyinde olması gerekmektedir.

Aday Öğretmenlik süreci

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yayımlanmasından önce göreve başlamış olan aday öğretmenlerin değerlendirmesi 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan aday öğretmen iş ve işlemleri hükümlerine göre uygulanır.

Yürürlük tarihi

MADDE 35- (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu yönetmelik hükümlerini "Milli Eğitim Bakanı" yürütür.

EKLER İÇİN TIKLAYIN

Bu Habere Tepkiniz