1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yayımlandı

01 Temmuz 2004 00:00
+Aa- Yazdır

Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

1.7.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkelerini esas alarak Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmaları ve görevde yükselmelerinin belirli kurallara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının atanmaları ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

Hizmet birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını,

Hizmet süresi: 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Hizmet içi eğitim: Müsteşarlıkça düzenlenecek olan hizmet içi eğitimi,

Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına girecek olanlara; Müsteşarlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Müsteşarlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

Sınav kurulu: Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

ifade eder.

Hizmet Grupları

Madde 5 ? Bu Yönetmeliğe tabi Müsteşarlık personeli Yönetim, Araştırma, Bilgi İşlem, Teknik ve İdari Hizmetler olmak üzere beş ana hizmet grubuna; ana hizmet grupları da kendi içinde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

Bu gruplar şunlardır :

A) Yönetim hizmetleri grubu ;

a) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü,

b) Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı,

c) Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü,

d) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı,

e) Bölge Amiri,

f) Şef, Kısım Amiri, Muayene Memuru, Ayniyat Saymanı.

B- Araştırma hizmetleri grubu ;

a) Uzman, APK Uzmanı,

b) Araştırmacı.

C ? Bilgi işlem hizmetleri grubu ;

a) Çözümleyici,

b) Programcı.

D- Teknik hizmetler grubu ;

a) Mühendis, İstatistikçi, Kimyager,

b) Tekniker,

c) Haberleşme Teknisyeni, Teknisyen, Kaptan, Makinist.

E- İdari hizmetler grubu ;

a) Muhafaza Memuru,

b) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf,

c) Gemi Adamı,

d) Şoför.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi ile Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 6 ? Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.

Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bendinde yer alan ders konularında en az (30), (g) bendinde yer alan ders konusunda en az (45) saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.

Eğitimler, sınav kurulunun koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimine Katılacak Personelin Belirlenmesi

Madde 7 ? Eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısı, boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar, EK-1 değerlendirme formuna göre belirlenir.

Bu değerlendirme sonucunda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması ve disipline ilişkin değerlendirme sonucuna göre eğitime alınacak personel belirlenir.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katından az olması halinde, durumu uygun olan tüm adayların eğitime katılımı sağlanır.

Görevde yükselme eğitimi ile ilgili şartlar ilan edilmek suretiyle belirtilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 8 ? Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası,

1-Genel esaslar,

2-Temel hak ve ödevler,

3-Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Eğitim programında ayrıntılı olarak belirtilecek olan, atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

Düzenlenecek eğitim programında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin verilecek olan eğitimin ağırlığı % 60 tır.

Atama Yapılacak Kadrolar ile Yükselme Eğitiminin İlanı ve Müracaat Şekli

Madde 9- Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav yeri eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilerek duyurulur.

Bu duyuru üzerine, Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden son müracaat tarihi itibariyle görevde yükselme eğitimi ilanında belirtilen şartları taşıyanlar EK-2'deki dilekçeyi doldurarak Personel Dairesi Başkanlığına müracaat eder.

Personel Dairesi Başkanlığınca, eğitime katılma talebinde bulunan personelin dilekçeleri incelenerek eğitime katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan personele eğitime katılamayacağı yazı ile bildirilir.

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 10- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a) ve (b) alt bendi, haricindeki görevlere atanabilmek için, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak gerekir.

Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve görev için geçerlidir.

Sınav Kurulu

Madde 11- Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar, atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında Personel Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek üyenin de katılımıyla, beş asıl ve asgari üç yedek üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya sırasıyla yedek üyeler katılır. Kurul üyeleri en az Şube Müdürü düzeyindeki üyelerden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin yazılı ve sözlü sınavlarına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Başarı Notu

Madde 12 - Sınavı başarmış sayılabilmek için sınavda (l00) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olmak şarttır. Ancak, sınav sonucu yapılan başarı sıralamasında 70 ve daha yukarı puan almış olanların sayısının, sınav için ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde, fazla olanlar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanların eşit olması durumunda kimin atanacağı EK-1 değerlendirme formuna göre belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması ve disipline ilişkin değerlendirme sonucuna göre ataması yapılacak personel belirlenir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz

Madde 13 - Sınav kurulu, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sınav mahallinde asılmak suretiyle ilan eder ve sınava katılanlara yazılı olarak bildirir.

Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç 10 iş günü içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 14- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, diğer belgeler ise 1 yıldan az olmamak üzere Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Görevde Yükselme Esas ve Şartları

Atamada Esas

Madde 15 - Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan sınavlarda başarılı olanların, ilan edilen kadrolara, en yüksek kadro derecelerine hizmet süresi fazla olandan başlamak suretiyle, atamaları yapılır.

Sınavda aranan şartları son müracaat tarihi itibariyle taşımadıkları halde görevde yükselme sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınavı kazananların atamaları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılarak ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin de atama onayının tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde atandığı yerdeki görevine başlamaları zorunludur. Ataması yapılıp atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı birim ve aynı unvan için açılan bir sonraki sınava katılamazlar. Atanma isteminden vazgeçenlerin yerine aynı sınavda başarılı olanlardan başarı sırası takip edilerek atama yapılır.

Görevden uzaklaştırılan personelin sınavı kazanması halinde atamaları göreve iade edildikten sonra, ücretsiz izinde bulunanların atamaları ise istemleri üzerine ücretsiz izni kesmesi halinde veya ücretsiz iznin bitimi tarihinde yapılır.

Hizmet Gruplarında Yer Alan Kadrolara Atanma Şartları

Madde 16 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarına atanabilme şartları, gruplar itibariyle aşağıdaki şekildedir.

a) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik geçici 7 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

3) Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı kadrosunda iki yıl veya Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü ya da Personel Müdürü kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

b) Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak.

3) Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü veya Personel Müdürü kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

c) Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü ve taşra teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman veya APK Uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Gümrük Muhafaza Müdürü kadrolarına atanabilmek için, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman veya APK Uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da Bölge Amiri kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman veya APK Uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Araştırmacı kadrosunda en az beş yıl ya da merkez teşkilatı kadrolarında Şef, Muayene Memuru veya Ayniyat Saymanı olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Bilgi işlemde görevli Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar ya da Mühendislik bölümlerini bitirmiş olmak,

3) Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olanların en az sekiz yıl, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirenlerin en az on yıl hizmeti olmak,

4) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

5) Çözümleyici kadrosunda en az üç yıl ya da Programcı, İstatistikçi veya Mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

6) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından ya da International English Language Testing System (IELTS) sınavından (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

8) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

9) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Bölge Amiri kadrosunda en az bir yıl ya da Şef, Muayene Memuru, Ayniyat Saymanı veya Araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

3) Kısım Amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Kısım Amiri olarak görev yapmakta iken sağlık nedeni ile herhangi bir kadroya atananların Bölge Amirliği sınavına katılabilmesi için, tam teşekküllü devlet hastanelerinden ?Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir? ibareli heyet raporu almak,

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde veya bilgi işlem hizmetleri ya da teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Muhafaza Memuru olarak en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru olarak görev yapmakta iken, sağlık nedeni ile herhangi bir kadroya atananların Kısım Amirliği sınavına katılabilmesi için tam teşekküllü devlet hastanelerinden ?Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir? ibareli heyet raporu almak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

i) Muayene Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını veya üniversitelerin en az ön lisans düzeyinde eğitim veren gümrük işletmeciliği yüksek okullarından mezun olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde veya bilgi işlem hizmetleri ya da teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde veya bilgi işlem hizmetleri ya da teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

k) Uzman ve APK Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyor olmak,

2) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

3) Bölge Amiri kadrosunda en az bir yıl ya da Araştırmacı, Şef, Muayene Memuru, veya Ayniyat Saymanı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

l) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Şef, Kısım Amiri, Muayene Memuru, Ayniyat Saymanı, Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde ya da bilgi işlem hizmetleri veya teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

m) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar ya da Mühendislik bölümlerini bitirmiş olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Müsteşarlıkta Programcı olarak en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından ya da International English Language Testing System (IELTS) sınavından (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

n) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik, Bilgisayar ya da Mühendislik bölümlerini bitirmiş olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Muhafaza Memuru, Kolcu, Memur, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde ya da yönetim, araştırma veya teknik hizmetler grubu kadrolarında çalışıyor olmak,

4) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti olmak,

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından ya da International English Language Testing System (IELTS) sınavından (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

7) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

o) Mühendis, İstatistikçi ve Kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

4) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

ö) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az 2 yıl süreli teknik eğitim veren yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

4) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

p) Haberleşme Teknisyeni, Teknisyen, Kaptan ve Makinist kadrolarına atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Kaptan ve Makinist olarak atanabilmek için, yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

r) Muhafaza Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

4) Son müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Erkeklerde en az 1.7l cm, bayanlarda ise en az 1.61 cm boyunda olmak,

6) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan ?yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir? ibareli heyet raporu almak,

7) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

8) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

s) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Gemi Adamı, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca veya Üniversitelerce onaylı Bilgisayar İşletmeni Kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika veya transkript sahibi olmak veya Müsteşarlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak.

5) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca veya Üniversitelerce onaylı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika veya transkript sahibi olmak veya Müsteşarlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

6) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

7) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

ş) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Gemi Adamı, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

t) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

4) Yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

5) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

6) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

u) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

4) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

5) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

Naklen Atamalar

Madde 17- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinde sayılan kadrolar ile Uzman ve APK Uzmanı kadroları ve Muhafaza Memuru kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılamaz.

Bilgi işlem hizmetleri grubunda yer alan Çözümleyici ve Programcı kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacakların, atanacağı unvanda en az iki yıl hizmeti olması ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen atanacağı unvan ile ilgili diğer şartları (Müsteşarlıkta çalışma şartıyla görevde yükselme sınavı hariç) taşımaları halinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince oluşturulacak sınav kurulu marifetiyle yapılacak sözlü sınavın başarılması halinde atanmaları mümkündür.

Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara naklen atanacakların, başka kamu kurum ve kuruluşlarında bu unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunması ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen atanacağı unvan ile ilgili diğer şartları (Müsteşarlıkta çalışma şartı ile görevde yükselme sınavı hariç) taşıması ile atanacağı yıl dahil geriye doğru beş yıl içerisinde disiplin cezası ve olumsuz sicil almamış olması şartıyla bu yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre aynı unvanla atama yapılabilir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Şoför unvanlı personel hariç diğer Hizmet Sınıflarında görev yapanların görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla İdari Personel Grubunun (b) veya (c) alt bendinde yer alan kadrolara naklen atanmalarında aynı unvanda çalışma şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet Grupları Arasında Geçişler

Madde 18- Genel Müdürlük Daire Başkanları, Kontrolörleri ve daha üst görevlerde bulunanlar ile Gümrük Müfettişlerinin; bu Yönetmelik de sayılan kadrolara, Gümrük Uzmanları ve AB Uzmanlarının Şube Müdürü ve daha alt kadrolara, atanmalarında hizmet gruplarında çalışma ve sınav şartı aranmaz.

Farklı hizmet birimleri ve grupları arasındaki atama ve nakillerde sınav şarttır.

Yönetim, Araştırma, Bilgi İşlem ile Teknik Hizmetler grubunda görev yapan (Kaptan ve Makinist kadroları hariç) personelin istekleri üzerine tahsil ve görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak şartıyla İdari Personel grubunun (b) bendinde yer alan kadrolara veya İdari Personel grubunun (b) bendinde yer alan kadrolarda görev yapan personelin farklı hizmet birimlerindeki aynı unvanlı kadrolara ya da Muayene Memurlarının farklı hizmet birimlerindeki Muayene Memurluğu kadrolarına veya aynı birimde kalmak şartıyla Müdür Yardımcısı, Uzman ve APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların karşılıklı geçişlerinde sınav şartı aranmaz.

Farklı hizmet birimlerinde görev yapan personelin üst hizmet grubundan alt hizmet grubuna veya aynı alt hizmet grubunda yer alan kadrolara yapılacak naklen atamalar ile Müdür Yardımcısı, Uzman ve APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların karşılıklı geçişlerinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince oluşturulacak sınav kurulu marifetiyle yapılacak sözlü sınavın başarılması halinde mümkündür. Sözlü sınav bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen konulardan yapılır.

Aynı hizmet birimi içinde kalmak kaydıyla, ancak görevin özel belirleyici nitelikleri aranmak koşuluyla, ilgililerin de istemeleri halinde üst kadrolardan alt hizmet gruplarında sayılan kadrolara veya aynı alt hizmet grubu içinde bir kadrodan başka bir kadroya (Muayene Memuru kadrosu hariç) kazanılmış hak aylık dereceleriyle nakil yapılması mümkündür. Ancak, aynı hizmet birimi içinde kalmak kaydıyla, daha önce çalışılan üst hizmet gruplarındaki kadrolara sınavsız atama yapılabilir.

Aday Muayene Memurlarının, asıl Muayene Memurluğuna atanabilmeleri için hizmet içi eğitim sırasında ve sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Atanmalarını müteakip yapılan meslek ve yeterlik sınavlarını başaramayanlar kazanılmış hak aylıkları itibariyle durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

Açıktan Atamalar

Madde 19- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinde sayılan kadrolar ile (B) bendinin (a) alt bendinde sayılan kadrolara açıktan atama yapılamaz. Ancak Müsteşarlık, diğer ana hizmet gruplarında yer alan kadrolar ile Muayene Memuru ve Araştırmacı kadrolarına hizmet gereklerini göz önünde tutarak, Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi, sicil, Müsteşarlıkta çalışma ve görevde yükselme sınavı şartları dikkate alınmaksızın, diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 20- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 inci maddesi hükümlerine göre Müsteşarlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak yönetim hizmetleri grubu ile araştırma hizmetleri grubunun (a) alt bendinde sayılan kadrolara naklen atama yapılamaz.

Araştırmacı Kadroları

Madde 21- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Müsteşarlığa tahsis edilecek Araştırmacı kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılabilir.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 22 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23- 23/2/2000 tarihli ve 23973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Geçici Madde 2- (Mülga) 23/2/2000 tarihli ve 23973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin yayımı tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, Müsteşarlıkta çalışanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı :

Sicil No :

Görev Yeri ve Unvanı :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1. Müracaat bitim tarihi itibariyle öğrenim durumu (Değerlendirmede en yüksek öğrenim durumu esas alınır.

Önlisans

4

 

Üç Yıllık Yüksek Okul

6

 

Lisans

8

 

Yüksek Lisans

10

 

Doktora

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç.)

10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

1

10 yıldan sonraki her bir yıl için

0,15

 

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

 

 

4. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

Her Takdirname için

2

Her Ödül için

4

 

5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

05-15 gün süreli

0,5

 

16-31 gün süreli

1

 

2-3 ay süreli

1,5

 

4-6 ay süreli

2

 

7-12 ay süreli

2,5

 

12 aydan fazla süreli

3

 

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavında (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

(D) alanlara

2

 

(C) alanlara

4

 

(B) alanlara

6

 

(A) alanlara

8

 

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

Her, uyarma, kınama için

-2

 

Her aylıktan kesme için

-4

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-6

 

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

Başarısız olduğu her bir sınav için

-2

Mazaretsiz katılmadığı her bir sınav için

-3

 

EKSİ PUANLAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA TOPLAM

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:05 - Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada15:51 - Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak
15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma
15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?15:00 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi14:46 - YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
14:38 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam