1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evde Eğitim Hizmetleri Kapsamında görevlendirilenler ne kadar ek ders ücreti alır?

Evde eğitim hizmetleri kapsamında görev verilenlere okutmuş oldukları tüm derslerin ek ders ücreti kapsamında %25 fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir.
25 Eylül 2018 11:10
Yazdır
Evde Eğitim Hizmetleri Kapsamında görevlendirilenler ne kadar ek ders ücreti alır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken norm kadro uygulamaları sonucunda norm kadro fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenleri, milli eğitim müdürlükleri tarafından zaman zaman evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmektedir. Norm kadro fazlası olan bu sınıf öğretmenlerin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmesi durumunda ek ders ücreti ödemelerinin nasıl hesaplanacağı konusunda yürürlükte bulunan bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Ek ders ücretlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5.maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 5- (1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir."

"Ek ders görevi" başlıklı 6.maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 6- ... (2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez......."

Bu madde hükümleri uyarınca sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacağı ders saati dışında okutacağı her derse karşılık ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Evde eğitim hizmetlerine ilişkin açıklamaların yapıldığı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Evde Eğitim Hizmetleri Kitapçığında ise "Evde Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödenir?" başlığı altında yapılan açıklamada; "Evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ıncı maddesi gereğince ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir." ifadelerine yer verilmiş olup evde eğitim hizmetleri bütünüyle ek ders ücreti kapsamında değerlendirilmiştir. Hatta normal ek ders ücretinden farklı olarak saat başına %25 fazlasıyla ödeneceği açıkça belirtilmiştir.

Ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ana düzenlemelerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilenlere ilişkin ek ders ücreti ödemelerinin ne şekilde yapılacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ekinde yer alan ek ders ücreti hesaplamalarına ilişkin çizelgenin "Özel eğitim Okul ve Kurumları" bölümü 3. sırasında "gezerek özel eğitim görevi" yapan öğretmenlere yer verilmiş olup bu öğretmenlere ilişkin ek ders ücreti ödeme çizelgesi incelendiğinde maaş karşılığı derse girme görevleri bulunmamakta olup haftada 15 saat ders niteliğinde yönetim görevi (Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesi) karşılığında ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Bu durumda, evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilerek aynı ortamda aynı işi yapan, aynı eğitimi veren, aynı sürede derse giren; gezerek özel eğitim görevi veren öğretmenlere maaş karşılığı derse girme zorunluluğu bulunmaz iken norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerine maaş karşılığı 18 saat derse girme zorunluluğu getirilmesi öncelikle Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hakkaniyet açısından da uygun değildir.

Esasen bu sıkıntının sebebi, evde eğitim hizmetleri kapsamında görev verilecek öğretmenlere ek ders ücreti ödemelerine ilişkin mevzuatta açık bir düzenlemenin bulunmamasıdır.

Yasal düzenleme olmadığından norm kadro fazlası olan sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmesi durumunda okutmuş olduğu tüm derslerin ek ders ücretinden sayılıp sayılamayacağı, maaş karşılığı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği veya ne kadarının maaş karşılığı ne kadarının ücret karşılığı sayılacağı konularında tereddütler bulunmaktadır. Bu belirsizlikler nedeniyle de ülke genelinde uygulamalarda farklılıklar bulunmakta, bu durum ise beraberinde bir takım mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Örneğin, norm kadro fazlası olan bir sınıf öğretmeni sadece evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilse ve haftada 20 saat evde eğitim hizmetleri kapsamında ders okuttuğu düşünülürse, bu 20 saatin tamamı ek ders ücreti olarak ödenecek midir? Yoksa 20 saatin 15 saati maaş karşılığına sayılıp kalan 5 saate mi ek ders ücreti ödenecektir? Bu belirsizliğin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, TürkEğitim Sen tarafından; norm kadro fazlası olan sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmeleri durumunda ek ders ücreti hesaplamalarının ne şekilde yapılacağı konusunda görüş talep edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca sendikaya cevaben gönderilen 24.04.2018 tarih ve 8135809 sayılı yazıda; "evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilen norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti hesaplamaları yapılırken; 18 saat maaş karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı, her 10 saate 1 saat ek ders ücreti verilmesi ve ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla hesaplanması gerektiği" yönünde görüş verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen mezkur görüş yazısı incelendiğinde ise verilen görüşün halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesine göre ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görevleri incelendiğinde özetle sınıf öğretmenleri kendilerine verilen sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Sınıf öğretmenleri ders yılı boyunca kendilerine verilen sınıfın derslerini okutmak, sınıfının eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgilenmekle görevlidirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesinin "Görevlendirme" başlıklı 11. maddesinde "(1) Evde veya hastanede eğitim hizmetlerini yürüten öğretmenler ile yöneticilerin görevlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Evde veya hastanede eğitim hizmetinde bireyin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir..." hükmü amir olup madde hükmü uyarınca evde eğitim hizmetinde öncelikle gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin görevlendirileceği, bu öğretmenlerin yetersiz olması durumunda ise diğer öğretmenlere görev verileceği belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 04.11.2016 tarih ve 12440289 Sayılı Yazısıyla evde eğitim hizmetleri kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ise özetle öncelikle gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin görevlendirileceği, bireyin ihtiyaçlarına göre diğer öğretmenlerinde görevlendirilebileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar uyarınca sınıf öğretmenlerinin asıl görevi, görev yaptığı okulunda sınıf düzeyinde ders okutmak olup bu görevi karşılığında maaş karşılığı olarak 18 saat ders okutmakla görevlidirler.

Zaten üzerinde sınıf görevi bulunan sınıf öğretmenleri haftada 30 saat ders okuttuğundan ve ek ders ücreti ödemelerine ilişkin karar uyarınca haftada 30 saatten fazla ders okutamayacağından evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almalarına da imkan bulunmamaktadır.

Bu durumda, norm kadro fazlası olmaları nedeniyle, evde eğitim hizmetleri kapsamında görev verilen sınıf öğretmenlerinin okutmuş oldukları tüm derslerin ek ders ücreti kapsamında %25 fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu12:32 - Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu12:29 - İmamoğlu'nu eleştirdi, pişmanlık videosu şartıyla uzlaştı12:21 - İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Gıda denetimine WhatsApss şikayet hattı geliyor12:04 - Adana'da FETÖ'nün 'büyük bölgecisi'ne 8 yıl 9 ay hapis12:03 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesi soruşturmasında gözaltı süresi uzatıldı12:02 - DPB'nin görevleri, Çalışma Genel Müdürlüğüne devredildi12:00 - Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü
11:58 - Bankacılık dışı finans sektörü 3,2 milyar lira net kar elde etti11:48 - Dayak yiyen Suriyeli, şikayete giderken yolda öldü11:38 - Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı11:35 - 15 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında11:28 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK'dan yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı11:25 - FETÖ, TSK'deki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş11:25 - Sigara içenlerin sayısı % 30 azaldı11:24 - Kargodan gelen paketten deterjan çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam