1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5510'da, hangi maaş kalemlerinden SGK kesintisi yapılır?

2008 sonrasında memuriyete başlayanların SGK primlerine nelerin dahil olduğu veya olmadığı 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde tek tek düzenlenmiştir. Bu nedenle, ek ödeme gibi bazı kalemler, kanunda yazılmadığı için, SGK primlerine dahil edilmemektedir.
13 Şubat 2019 11:03
Yazdır
5510'da, hangi maaş kalemlerinden SGK kesintisi yapılır?

SORU 1

2008 yılından öncesi 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi memurların ve 2008 yılından sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi memurların:

3600 ek göstergeyi almaları durumunda aylık maaşlarında ve emeklilik maaşlarında nasıl bir fark oluşur?

SORU 2

2008 yılından öncesi 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi memurların emekli olduklarında emekli aylığı bağlanmasında uygulanan sistem açıklamasıyla nedir?

2008 yılından sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi memurların emekli olduklarında emekli aylığı bağlanmasında uygulanan sistem açıklamasıyla nedir?

SORU 3

2008 yılından sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi memurların SGK matrahları bürüt maaşlarına oranla neredeyse yarı yarıyadır ve bunun nedeniyle memurlara zararları nelerdir?

SGK matrahlarına giren ve girmeyen kalemler nelerdir?

Girmeyen kalemlerin neden girmediğinin; 5510 sayılı kanunda ayni yardımlar (Para olarak değil, madde olarak verilen yardımlar) haricindeki bütün ödemeler girer diyor, fakat 666 KHK Ek ödeme ve bir çok tazminat SGK matrahının içerisine dahil edilmiyor. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz?

SORU 4

SGK matrahlarının düşük olmasından dolayı bu memurlar ileride nasıl sıkıntılar yaşar?

Sorularınızı değerlendirmemiz;

SORU 1

2008 yılından öncesi 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi memurların ve 2008 yılından sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi memurların:

3600 ek göstergeyi almaları durumunda aylık maaşlarında ve emeklilik maaşlarında nasıl bir fark oluşur?

CEVAP 1;

5434 e tabi memurların hem emekli aylık hem de emekli ikramiye hesaplamalarında ek gösterge rakamının düşük veya yüksek olması önemli bir belirleyici unsur olmaktadır.

Ancak, 5510 a tabi memurlarda çalışma süreleri boyunca hangi görevden ve almakta oldukları aylık ücretlerinde SGK. Primleri yatırılmış olacağından yeni memurlarda ek göstergenin 3600 olup olmamasının bir önemi olmaz.

Ancak, emekli ikramiyelerinde 5510 a tabi memurlar da aynı emsali 5434 e tabi memurlar gibi emekli ikramiyelerini alırlar, bunda bir değişiklik olmaz. Bu işlemde 5434 de yer alan Ek madde 82 hükmü gereği olmaktadır. Yani 5434 e tabi 3600 ek göstergeli ¼ deki bir memurun 30 yıl hizmeti olduğunda alacağı ikramiye tutarı ile aynı durumdaki 5510 a tabi memurun alacağı ikramiye tutarı aynı olur. Aylık tutarında 5510 tabi memurların SGK. Prime esas kazançları yüksek olursa aylık tutarı yüksek az olursa az olur, 5434 e tabi memurlarla kıyas yapılmaz.

SORU 2

2008 yılından öncesi 5434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi memurların emekli olduklarında emekli aylığı bağlanmasında uygulanan sistem açıklamasıyla nedir?

2008 yılından sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi memurların emekli olduklarında emekli aylığı bağlanmasında uygulanan sistem açıklamasıyla nedir?

CEVAP 2

5434 e tabi memurların emekli aylığı bağlanması, emekli ikramiyesi ödenmesi sistemine yönelik geniş açıklamalar sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir. http://www.memurlar.net/haber/147064/

Bunlarda, hizmet yılı, derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katkasıyısı bu tutarları belirler. Tüm görev aylıkları esas alınmaz.

Ancak, 5510 a tabi memurlarda görev aylıklarındaki tüm unsurlar esas alınır. Aylık bağlanması sisteminde güncelleme katsayısı, ortalama aylık kazanç, aylık bağlama oranı gibi hesaplamalar olur,

Yani EMEKLİLİK YAŞLILIK AYLIĞI = ORTALAMA AYLIK KAZANÇ X AYLIK BAĞLAMA ORANI demektir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi memurların Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinde esas alınan kalemler:

5434 e tabi olan memurların (2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlarda), görev aylıklarının tamamından SGK. kesintisi yapılmaz. Kesinti yapılacak unsurlar;

- Memurun derecesi ve kademesine göre 657/43 deki gösterge tablosundaki rakam,

- Memurun derece ve kademesine veya kadro derecesinin karşılığı ek gösterge rakamı,

- Taban aylığı ve kıdem aylığı,

- 5434/Ek 70 de oransal olarak belirlenmiş tutarlar,

- Güncel memur maaş katsayısı.

- Bunlar üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda % 20 tutarını Kurumlar, % 16 tutarını da kişiler karşılar (Kişilerden yapılan kesintileri otomatik olarak kurumlar yapar ve SGK. ya gönderir). Ayrıca % 12 oranında da Genel Sağlık Sigortası Priminin tamamını kurumlar SGK. ya gönderir.

5434 e tabi memurların şayet işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri varsa bunlarda SGK. primlerini yükseltmektedir. Yani 5434 e tabi memurlarda işçilik ve esnaflık gibi süreler intibak işlemine tabi tutulur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi memurların (İlk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluk hizmeti olanlarda) Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinde esas alınan kalemler:

5510 a tabi olan memurların hemen hemen görev aylıklarının tamamından SGK. kesintisi yapılır. 5510/80 ve 81 inci madde bu kalemleri belirlemiştir. Kesinti yapılacak unsurlar;

- Memurun derecesi ve kademesine göre 657/43 deki gösterge tablosundaki rakam,

- Memurun derece ve kademesine veya kadro derecesinin karşılığı ek gösterge rakamı,

- Taban aylığı ve kıdem aylığı,

- Özel hizmet tazminatı,

- Varsa Makam, Temsil ve Görev Tazminatı,

- Güncel Memur maaş katsayısı.

- Bunlar üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda % 11 tutarını Kurumlar, % 9 tutarını memurlar, ayrıca genel sağlık sigortası primi olarak da % 7,5 tutarını Kurumlar, % 5 tutarını da memurlar SGK. primi olarak karşılar.

- SGK. primlerinde şayet bölge, kurum, birim çalışma yeri, görevin şekli ve benzeri esaslara dayalı olarak asli tazminatlardan ayrıca olarak ek veya ayrıca ödenen tazminat tutarları varsa bu tutarlar dahil edilmemektedir.

- 5510 a tabi memurların şayet işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri varsa bunlarda SGK. primlerini yükseltmez. Yani 5510 a tabi memurlarda işçilik ve esnaflık gibi süreler intibak işlemine tabi tutulmaz.

5510/Madde 80

.......

Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;

1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,

2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendi ile "F- Denetim Tazminatı" bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme,

........

5510/Madde 81

MADDE 81- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir.

SORU 3

2008 yılından sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi memurların SGK matrahları bürüt maaşlarına oranla neredeyse yarı yarıyadır ve bunun nedeniyle memurlara zararları nelerdir?

SGK matrahlarına giren ve girmeyen kalemler nelerdir?

Girmeyen kalemlerin neden girmediğinin; 5510 sayılı kanunda ayni yardımlar (Para olarak değil, madde olarak verilen yardımlar) haricindeki bütün ödemeler girer diyor, fakat 666 KHK Ek ödeme ve bir çok tazminat SGK matrahının içerisine dahil edilmiyor. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz?

CEVAP 3-

Sorunuzun cevabı olarak yukarıdaki 80 ve 81 inci maddeler bu kesintilerin neler olduğunu sınırlamış duruumdadır. Bu maddelerde belirtilenler dışında kalanlar SGK. Matrahlarına dahil edilmemektedir. Bu maddede belirtilen kalemlere karşılık ne kadar görevde iken yüksek ücret alınırsa ileride bağlanacak olan emekli aylık tutarını da o derece yüksek tutacağını değerlendirmekteyiz.

SORU 4

SGK matrahlarının düşük olmasından dolayı bu memurlar ileride nasıl sıkıntılar yaşar?

CEVAP 4-

SGK matrahlarının düşük olması ileride bağlanacak olan aylık tutarını azaltacağını, yüksek olması halinde de yükselteceğini değeerlendirmekteyiz. Yani SGK matrahları görev aylıklarına bağlı bir durum olduğunu değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
37 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:51 - Üniversiteli Mert mezuniyet partisinde öldü22:47 - Karabük üniversitesi'nin ikiz hemşireleri mezun oldu22:43 - 'Kapatın televizyonları. Zaten bir daha çıkmayacağım'22:39 - THK artık uçak motoru revizyon hizmeti de veriyor22:34 - İstanbul Valiliği'nden 'yasaklama' açıklaması22:30 - Aksaray, son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu22:26 - Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı22:21 - Akademisyen 40 yıllık birikimini liseye bağışladı22:16 - Sarımsağın atığı da antioksidan açısından değerli22:11 - Mangal keyfi yapayım derken kanser olmayın
22:06 - 'Şehir içi ulaşımı eziyetten keyfe döndüreceğim'22:01 - Kayısı çekirdeği draje oldu tüketimi ve fiyatı arttı21:56 - THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak21:51 - Önce itiraf etti sonra inkarı seçti21:46 - Ormanın içindeki 'gizli cennet' büyülüyor21:41 - Aşıya güvensizlik salgınlara kapı aralıyor21:36 - Yola tuzaklanan telsiz düzenekli bomba imha edildi21:31 - Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam