Birlik Haber-Sen'in toplu sözleşme talepleri

Memur-Sen ve bağlı sendikalar dün itibariyle toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletmişti. Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak'ın sunduğu toplu sözleşme talepleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2019 18:12, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2019 17:49
Birlik Haber-Sen'in toplu sözleşme talepleri

Memur-Sen ve bağlı sendikalar dün itibariyle toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletmişti.

Toplu görüşmeler 1 Ağustos 2019 itibariyle başlayacak.

Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak'ın sunduğu toplu sözleşme talepleri

II. BÖLÜM: MALİ VE SOSYAL HAKLAR

Koruyucu gıda yardımı

Madde 1- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde, zehirleyici, boğucu, tozlu, gürültülü, nemli, elektromanyetik radyasyonlu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda çalışan personele, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve yetkili sendika tarafından belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Kahvaltı yardımı

Madde 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün devamlılık stüdyolarında, Haber ve Spor Yayınları Dairesi ile Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında, Radyolarında ve yayına destek veren diğer birimlerde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

PTT'de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma ücreti verilmesi

Madde 3- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından toplu taşıma ücreti nakdi olarak verilir.

Araç kullananlara ilave ücret

Madde 4- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

(2) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde kendi görev tanımlarında araç kullanma olmamasına rağmen kurum tarafından araç kullanma yetkisi verilen ve görevlerini araç kullanarak fiilen yerine getirenlere de aylık ilave 250 TL ücret ödenir

Gişe memurlarına ilave ücret

Madde 5- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan gişelerde görev yapanlar, gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlar ve bunlara destek veren personele aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar 500 TL ücret ödenir.

(3) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde görev yapan personele de birinci fıkrada belirtilen miktar 500 TL ücret ödenir.

Giyim yardımı

Madde 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında- yapımda ve verici istasyonlarında çalışan personel ile kurumca hizmetin gereği olarak bu personele destek veren personele de giyim yardımı verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRT'de konut kira bedeli

Madde 7 - (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85'i tahsil edilir.

PTT'de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 8- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmet veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

TRT'de yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi

Madde 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

TRT'de (yapım ve yayın hizmetlerinde) görev yapan personel

Madde 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında- yapımda ve verici istasyonlarında çalışan personel ile kurumca hizmetin gereği olarak bu personele destek veren personele de aylık ilave 750 TL ücret ödenir.

PTT'de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi

Madde 11- (1) 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan "55" ibaresi "60" olarak uygulanır.

Motosiklet kullananlara ilave ücret

Madde 12- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret %100 artırımlı ödenir.

Başdağıtıcıların temel ücretleri

Madde 13- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri 250 TL artırımlı uygulanır.

PTT A.Ş.' de fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Anonim şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas alınır.

Servis hizmeti

Madde 15- (1) Cumhurbaşkanlığı iletişim Kurumu başkanlığı merkez teşkilatında çalışanlardan sarı basın kartına sahip olmayan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Kurumu başkanlığı zam puanları

Madde 16- (1) Cumhurbaşkanlığı iletişim Kurumu başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %100 artırımlı olarak uygulanır.

PTT servis hizmeti

Madde 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. de görev yapan personellere işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin verilemediği durumlarda bu personele mesai günleri gidiş geliş yol ücretlerinin tamamı nakdi olarak verilir.

PTT A.Ş.' de sosyal denge sözleşmesi

Madde 18- (1) PTT A.Ş.' de görev yapan personel adına en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile PTT A.Ş. arasında sosyal denge sözleşmesi yapılır. Bu sosyal denge sözleşmesi ile PTT A.Ş' de görev yapan personele aylık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'ünü geçmemek üzere sosyal denge tazminatı ödenir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

Sosyal denge tazminatının aylık tutarı, istihdam biçimi, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre anılan sözleşmelerde farklı miktarlarda belirlenebilir.

PTT A.Ş. çalışanlarına kardan pay verilmesi

Madde 19 - (1) PTT A.Ş. her yıl ilan ettiği karın % 10' unu geçmemek üzere tüm personele eşit miktarda kardan pay verir.

PTT A.Ş. Personeline uygulanan gelir vergisi oranlarının sabitlenmesi

MADDE 20 -T.C.Posta Telgraf Teşkilatı personelinden alınacak gelir vergisinin %15'lik dilimden fazlası kurumca ödenir.

PTT A.Ş.' de skala düzenlemesi yapılması

Madde 21 -Temel Ücret Gruplarının 5 gruptan 3 gruba düşürülmesi ile birlikte PTT A.Ş.' deki unvan ve kadroların temel ücret grupları tablosunda tavan ücretleri yükseldiğinden skala düzenlemesi yapılabilmesi için uygun veriler oluşmuştur. Bu nedenle PTT' A.Ş.' de 399 sayılı KHK' ya göre görev yapan personellerin temel ücretlerinde % 5 oranında skala düzenlemesi yapılır.

PTT A.Ş. İdari Hizmet Sözleşmeli Dağıtıcı ve Gişe Büro Görevlilerinin Aylık Ücretleri

Madde 22 - T.C. Posta Telgraf A.Ş.' de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan Dağıtıcı ve Gişe Büro Görevlilerinin temel ücretlerine ilave 700 TL artış yapılır.

PTT A.Ş. İdari Hizmet Sözleşmeli Teknikerlerin Aylık Ücretleri

Madde 23 - T.C. Posta Telgraf A.Ş.' de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan teknikerlerin temel ücretlerine ilave 1000 TL artış yapılır.

PTT A.Ş. personeline karşı uygulanan şiddetin engellenmesi

Madde 24- Personelin görev esnasında vatandaş tarafından öldürülmesini, yaralanmasını, tehdite, şiddete ve hakarete maruz kalmalarını önlemek amacıyla PTT A.Ş. tarafından iş yerlerinde ve görev sahalarında önleyici, engelleyici ve caydırıcı tedbirler alır.

Bu tedbirlerin yetersiz kalması halinde personelin ölümü, kalıcı bir hasar olacak şekilde yaralanması, süreli veya süresiz iş görememezlik raporu verilecek şekilde yaralanması, hırsızlık sonucu psikolojik sorunlar yaşaması halinde aşağıdaki oranlarda zarar gören personele PTT Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak kaydıyla tazminat ödenir;

( 1 ) Personelin ölümü halinde Genel Müdür brüt maaşının 10 katı,

( 2 ) Kalıcı bir hasar olacak şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 7 katı, ( 3 ) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması kaydıyla süreli veya süresiz iş görememezlik raporu verilecek şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 5 katı,

( 4 ) Hırsızlık sonucu oluşacak psikolojik travmanın, tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor edilmesi halinde Genel Müdür brüt maaşının 3 katı oranında tazminat ödenir.

PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan 399 sayılı KHK kapsamındaki dağıtıcılara sınavsız 399 sayılı KHK kapsamında memurluğa geçiş hakkının verilmesi

Madde 25 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde 399 sayılı KHK kapsamında en az 5 yıl görev yapmış ve 4 yıllık üniversite mezunu olan dağıtıcılar talepte bulunmaları halinde görevde yükselme sınavı yapılmaksızın 399 sayılı KHK kapsamında memur unvanına atanır.

PTT A.Ş.' de görev yapan personellere okul yardımı verilmesi

Madde 26 - T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan personellerden okula giden çocukları olanlara ( anaokulu ve kreş dahil ) verilmek üzere her eğitim dönemi öncesi öğretmenlere verilen kırtasiye yardımı tutarında Okul Yardımı verilir.

PTT A.Ş.' de Büyükşehir Tazminatı Verilmesi

Madde 27 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde büyükşehirlerde görev yapan tüm personele aylık ilave 500,00-TL ödenir.

PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan Dağıtıcı ve Başdağıtıcıların fiili hizmet zammı

Madde 28 - 5434 sayılı kanunun 40.maddesinin 2.fıkrasına 19.bent olarak aşağıdaki hüküm eklenir:

Kapsamdaki Kapsamdaki Eklenecek

İşler/İşyerleri Sigortalılar Gün Sayısı

19)PTT Genel Müdürlüğü Başdağıtıcı, dağıtıcı 90

PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan personellere vekalet aylığı verilmesi

Madde 29 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde kendi unvanına göre üst unvana vekalet eden 399 sayılı KHK kapsamındaki personele; vekalet süresince vekalet ettiği unvanın, aylık, ücret, ek ödeme, zam ve tazminatları gibi tüm mali hakları ödenir, sosyal haklarından yararlandırılır.

PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan teknisyenlerden teknikerlik diploması olanlara teknikerlere ödenen ücretlerin ödenmesi

Madde 30 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde"teknisyen" unvanı ile görev yapmakta olanlar, "Tekniker" unvanına atanmak için aranan şartları taşımaları ve talepte bulunmaları halinde Unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın 399 sayılı KHK kapsamında "Tekniker" unvanına atanır. Atanamayanlara veya atamaların mümkün olmaması halinde 657' li memurlara uygulandığı gibi teknikerlik diploması olanlara PTT A.Ş.' de teknikerlere ödenen ücret ödenir.

TRT Genel Müdürlüğü personellerinin özel hizmet tazminatının artırılması

Madde 31 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin özel hizmet tazminat puanları % 50 oranında artırılır.

TRT Genel Müdürlüğü' ndeki bazı kadrolara mali sorumluluk tazminatı ödenmesi

Madde 32 - TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde para ve para niteliğindeki değerlerin tahsili, ödemesi, kaydedilmesi, sayımı, belgelerin saklanması, kasa ve kasa işlemleri ile malzeme, TRT arşivlerinin korunması ve saklanması, her türlü araç ve gerecin korunması ve saklanması, demirbaş ve maddi duran varlıklarla ilgili envanter işlemlerinin yürütülmesinde görevli, yetkili ve sorumlu personele aylık ilave 750,00 TL ödenir.

TRT il müdürlüklerinde görev yapan personellere taşra tazminatı verilmesi

Madde 33 - TRT Genel Müdürlüğü Diyarbakır ve Erzurum İl Müdürlüklerinde görev yapan personellere ödenen taşra tazminatı, İstanbul TRT' de görev yapan personellere de ödenir.

BTK personelinden gerekli koşulları sağlayanların idari ve teknik uzmanlığa atanması

Madde 34 - Bir defaya mahsus olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personelden;

a-) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olan,

b-) Son üç yıllık süre içerisinde disiplin cezası almamış olan,

c-) Tezli yüksek lisans veya doktora yapan veya hazırlayacakları tezleri Kurumca kabul edilenler, öğrenim alanına göre teknik veya idari uzman kadrosuna sınavsız olarak atanır.

BTK'da görevde yükselme sınavı açılması

Madde 35 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personel için, ilgili mevzuat kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılır.

BTK personeline servis hizmeti verilmesi

Madde 36 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personellerin faydalanması için servis hizmetinin sağlanması

BTK' da çalışan geçici görevli personele kadro verilmesi

Madde 37 - Kadroları diğer kurumlarda olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan çalışanların kadrolarının bu kuruma naklinin sağlanması.

RTÜK bünyesinde görev yapan tüm uzmanlara sarı basın kartı verilmesi

Madde 38 - 23.03.2001 tarihli 24351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı İletişim Kurumu Basın Kartı Yönetmeliği'nin 19.maddesinin (c) fıkrasında yer alan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen merkezde ellibeş, bölgelerde yirmi uzmana,basın kartı verilebilir." hükmü "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığındaki uzmanlara sarı basın kartı verilir" şeklinde uygulanır.

PTT A. Ş . personeline giyim yardımı verilir.

Madde 39- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan personele, yılda iki defa giyim yardımı verilir. Giyim yardımının şekli, tutarı ve kimlere verileceği kurum ve yetkili sendika ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre ödenir.

İHS' li mühendis, mimar, ve teknikerlere arazi tazminatının ödenmesi.

Madde 40- Toplu Sözleşme kapsamında 399 sayılı KHK' ya göre çalışan mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlere ödenen arazi tazminatının, İHS' li mühendis, mimar ve teknikerlere de ödenir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Fazla Çalışma Saatlerinin Hesaplanması

Madde 41- 6475 sayılı kanuna tabii idari hizmet sözleşmeli personelin fazla çalışma saatlerinin hesaplanmasında, yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izni ile sendikal izinlerin çalışılmış süre olarak sayılması ve fazla çalışmaların tam olarak ödenmesi

PTT A.Ş bünyesinde görev yapan Dağıtıcı ve Başdağıtıcıların emekli ikramiyesinin artırımlı ödenmesi

Madde 42- "5434 sayılı Kanunun 40. maddesi ilgili fıkrası gereği 55 yaşında emekli olmak zorunda bırakılan dağıtıcı ve baş dağıtıcıların emekli ikramiyesi % 50 artırımlı olarak ödenir.

PTT A.Ş. de görev yapan İHS'li personelin rapor ücretlerinin ödenmesi

Madde 43- ( 1 ) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel yılda 3 defa 2 güne kadar olan geçici iş göremezlik raporları kurum tarafından ödenirken ayı yıl içerisinde 4. ve üzeri 2 günü aşmayan raporlarda iş görmemezlik raporları ödenmemektedir. Bu 2 günü aşamayan raporlarda iş görmemezlik raporları sayı sınırı olmadan ödenir.

( 2 ) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel 6 ayı aşan ücretsiz izin aldığında sigorta hizmetlerden faydalanamamaktadır. Bu personelinde diğer kamu görevlileri gibi ücretsiz izin süresi boyunca sağlık sigortası hizmetinden faydalandırılması sağlanır.

( 3 ) 5510 sayılı kanunun 4.mad.- a ve c fıkralarına tabii 6475 sayılı kanuna göre görev yapan İHS li personelin raporlu oldukları sürece ödenmeyen ikramiyelerinin kurum tarafından ödenmesi.

PTT A.Ş. de 399 KHK' ya göre görev yapan personelden yemek yardımından yararlanamayan personele yemek yardımı verilmesi

Madde 44- PTT A.Ş. de bazı illerde yemekhane olmadığından veya yemekhane olsa da bir çok PTT Merkez ve Şubelerine yemek hizmeti verilemediğinden 399 sayılı KHK'ya göre görev yapan personel toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda verilen yemek yardımından faydalanamamaktadırlar. Bu personeller için PTT AŞ tarafından görev yapılan illerdeki verilen yemek yardım oranını geçmemek kaydıyla yemek kartı verilir.

TRT' de görev Yapan Yayın Personeline Fiili Hizmet Zammı Uygulanması

Madde 45- 5510 sayılı kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16 ve 17. sıralarına eklenen basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi haber hizmetinde fiilen çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadırlar.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olup yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personelde fiili hizmet süresi zammından faydalanır.

TRT' de Tayın Bedeli

Madde 46- Kurum dışında naklen yayın ve haber çekimine giden personele tayın bedeli verilir.

PTT A. Ş. de görev yapan memur, dağıtıcı ve başdağıtıcıların ek ödemesi

Madde 47 - PTT A. Ş.' de görev yapan dağıtıcı ve başdağıtıcı pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personele Yetkinlik Puanı Karşılığı Başarı Ücreti Ödenmesi

Madde 48 - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde istihdam edilen personelle aynı koşullarda çalışan İdari hizmet Sözleşmeli personele de Yetkinlik temelli yapılan Değerlendirme sonucunda başarı puanları

A düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i,

B düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 4'ü,

C düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 2'si oranında hesaplanacak miktarda başarı ücreti ödenir.

TRT Personeline uygulanan gelir vergisi oranlarının sabitlenmesi

MADDE 49 -TRT personelinden alınacak gelir vergisinin %15'lik dilimden fazlası kurumca ödenir.

Toplu sözleşmeden yaralanma ve dayanışma aidatı

MADDE 50 - Basın, yayın ve iletişim hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri iş bu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

Taleplerin word hali için TIKLAYINIZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber