MEB, Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilen dosyalara dair genelge yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı; personeli hakkında yürütülen soruşturma sürecinde ve devamında, Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilen dosyalara dair işlemlerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında "Disiplin işlemleri ve tevhiden cezalandırma" konulu 26/07/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak 2019/12 sayılı Genelge yayımlamıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Temmuz 2019 10:12
MEB, Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilen dosyalara dair genelge yayımladı

2019/12 sayılı Genelgede dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

1-Soruşturmaya konu olan iddia ile ilgili olarak; yeteri kadar bilgi, belge ve ifadeye yer verilmesi ve bunların yeterince değerlendirilmesi, doğruluk kazanan fiilin ve işleniş tarihinin net olarak belirlenmesi ve tekliflerin fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuata göre getirilmesi gerekmektedir.

2-Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğratılmaması ile ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127'nci maddesinde zamanaşımı, aynı kanunun 131'inci maddesinde ise cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütüldüğü hallere ilişkin hususlar belirlenmiş olup; bu doğrultuda adli işlem sonucunu beklemek suretiyle ya da başka gerekçelerle soruşturmanın geciktirilerek zamanaşımına uğratılmaması gerekmektedir.

3-Memuriyetten çekilmiş sayılma ile ilgili olarak; izinsiz, özürsüz ve kesintisiz 10 gün ve daha fazla süre göreve gelmeyenler hakkında disiplin/kurum amirlerince herhangi bir duraksamaya mahal vermeden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94'üncü maddesine göre gerekli işlemin yapılması; özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi gün göreve gelmeyenler hakkında ise aynı Kanunun 125/E-d maddesi gereği devlet memurluğundan çıkarma teklifi getirilmesi gerekmektedir.

4-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında tekerrür hükmünün uygulanması ile ilgili olarak; disiplin kurulunda değerlendirilen ve tekerrürü oluşturan fiilin doğruluk kazandığı durumlarda, ilgilinin "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması teklifinin kabulüne dair karar verilerek ilgiliye tebliğ edilmesi Yüksek Disiplin Kurulunca tekerrür hükmünün uygulanma imkanını ortadan kaldıracağından; cezaya ilişkin tebligat yapılmadan dosyanın değerlendirilmek üzere Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilme kararı alınması, alt cezalarda da aynı ilkeyle hareket edilmesi gerekmektedir.

5-Disiplin kurulu karar tutanaklarına ilişkin olarak; tutanakların işlenen fiil kısmına soruşturma konusu iddialar veya ilgili kanun maddesi hükümleri yerine rapora göre doğruluk kazanan fiil veya fiillerin yazılması gerekmektedir.

6-Disiplin kurullarınca disiplin cezası teklifinin "reddine" veya uygulanan disiplin cezalarına yapılan itirazın "kabulüne" dair kararlara yönelik olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126'ncı veya 135'inci maddeleri gereğince yürütülecek işlemlerde Kurul kararında yazan gerekçelerin gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

7-İdare mahkemelerince disiplin cezalarının usul yönünden iptaline dair verilen kararlara yönelik olarak; kararın kuruma tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28'inci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126'ncı maddesi gereğince kararların gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeni bir işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

8-Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmalarda getirilen tekliflerin uygulama durumunun ve/veya uygulanmaması halinde gerekçelerinin Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

9-İnceleme, soruşturma ve ön inceleme faaliyetlerine ilişkin verilerin tam ve zamanında e-soruşturma modülüne işlenmesi gerekmektedir.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR


Bu Habere Tepkiniz