1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hukuk servisinde çalışan memurlara ödeme yapılabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulunca, Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinde unvanı sayılmamasına rağmen hukuk servisinde çalışan memur personele de ödeme yapılması kamu zararı sayıldı.
20 Ocak 2020 09:03
Yazdır
Hukuk servisinde çalışan memurlara ödeme yapılabilir mi?

659 sayılı KHK'ya göre, Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata vekalet ücretlerinin %55'i verilmekte olup; burada sayılmayan diğer çalışanlara ise bir şey verilmemektedir.

Konuya ilişkin olarak daha önceki haberler için tıklayınız

Avukatlık vekalet ücreti ödemesinde, fiilen çalışma şartı nasıl anlaşılmalı?

Hukuk birimindeki memurlar, 2 yıldır vekalet ücreti alamıyor

İŞTE TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih: 22.05.2019

No: 46283

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı KHK'nin 14'üncü maddesinde unvanı sayılmamasına rağmen hukuk servisinde çalışan memur personele de ödeme yapılması sonucunda . TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 08.07.2012 tarih ve 28347 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve özel kanunlar uyarınca 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14'üncü maddesine göre ödenecek vekalet ücretlerinin dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir" denildikten sonra, "Vekalet Ücretinin Limiti ve Dağıtım Şekli" başlıklı 6 ncı maddesinde; "Emanet hesabında toplanan vekalet ücretleri, vekalet ücretinden yararlanacak kişilere yıllık tutarı; (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçmemek üzere, aşağıdaki şekilde dağıtılır:

a) Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55'i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40'ı eşit olarak ödenir.

b) Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere (a) bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim amiri tarafından paylaştırılır.

c) Dağıtımı yapılmayan %5'lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir."

Hükümlerine yer verilmiştir.

5393 saylı Belediye Kanununun "Avukatlık Ücretinin Dağıtımı" başlıklı 82'nci maddesinde, "Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dahil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır." denilmekle birlikte, Belediye Kanununun atıf yaptığı 1389 sayılı Kanun, 02.11.2011 tarih ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 18. maddesinin (1) inci fıkrasında yer alan "2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer mevzuatta 1389 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılır" hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mezkur KHK'nın "Davalardaki Temsilin Niteliği ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesinin (2/a) bendinde; "Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55'i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40'ı eşit olarak ödenir" hükmü ile vekalet ücretine ilişkin düzenleme şekillendirilmiştir.

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı KHK'nın 1'inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya Ek Madde 12 (2) no.lu fıkra düzenlemesi sonucunda, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 659 sayılı KHK'nın 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5'i" ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "diğerleri için (6.000) gösterge" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak, 10.10.2013 tarih ve 28791 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 27.12.2012 tarih ve E:2011/139, K:2012/205 sayılı kararı ile 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 12'nci maddenin (2) numaralı bendinin, Anayasa'ya aykırılığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Anayasa Mahkemesinin Kararları" başlıklı 153'üncü maddesinde, "Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. ... İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar" hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamenin bir veya birkaç maddesini ya da tümünü Anayasa'ya aykırılık gerekçesi ile iptal etmesi halinde, iptal edilen hüküm veya hükümlerin yürürlükte bulunduğu dönemde menfi olarak etkilenen gerçek ve tüzel kişiler, Mahkeme'nin iptal kararı üzerine geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacaklardır.

Savunmalarda her ne kadar haklı olduklarına ilişkin emsal İdare Mahkemesi Kararları göndermiş iseler de, söz konusu kararlar henüz Temyiz aşamasını veya karar düzeltme aşamasını tamamlamamış kararlardır. Ayrıca, aynı konuda yargı organlarınca verilen kararlar şahsına, olayına ve dönemine münhasır olduğundan, mahkeme kararlarına göre üçüncü kişiler hakkında işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, herhangi bir kanun hükmüne ilişkin yeni bir düzenleme içeren bir kanun hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı ile ortadan kaldırıldığında, eski düzenlemenin yeniden yürürlüğe girmesi mümkün değildir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat dışındaki personele de vekalet ücreti ödenmesine ilişkin yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığından, ödenen bu ücretlerin hukuki bir dayanağı bulunmamakta, dolayısıyla söz konusu personele dağıtılan vekalet ücreti, kanuni dayanağı olmadan ödeme yapılması anlamına gelerek kamu zararı oluşturmaktadır.

Bu itibarla sorumlu iddialarının reddedilerek 99 sayılı İlamın 8'inci maddesiyle . Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı KHK'nın 13'üncü maddesinde unvanı sayılmamasına rağmen hukuk servisinde çalışan memur personele de ödeme yapılması sonucu .TL'ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:39 - İsraf edilen gıdalarla 821 milyon aç insanı doyurabilir21:34 - Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı21:30 - Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı21:26 - '250 konut yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var'21:22 - 2019 yılının en popüler çocuk isimleri belli oldu21:18 - Bitlis'te donan göl üzerinde futbol keyfi21:14 - KKTC'nin ilk yerli otomobili için tanıtım ofisi açıldı21:09 - İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi21:04 - Derbide kartlar havada uçuştu21:00 - Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip
20:48 - AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi20:43 - Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs hala acımasız20:37 - Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi20:31 - Libya şehitlerinin, sessizce defnedilmelerinin nedeni!20:17 - Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:20:11 - İran depreminin ardından korkutan uyarı!20:05 - Enkazın altında kalan baba ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi20:01 - İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam