1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
25 Ocak 2020 06:04
+Aa- Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31019

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/5/2011 tarihli ve 27940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Denetimler sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirmek, gecikmesinde zarar öngörülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Lisans düzeyinde dini öğrenim görmüş olan adaylar için müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapıyor olmak,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 puandır. Sınavlar, sınav kurulu tarafından önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılır.

(2) Sınav sonuçlan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan

edilir.

(3) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün içerisinde Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir yazı ile bildirilir."

"(4) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün içerisinde Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir yazı ile bildirilir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başmüfettişliğe yükselmede esas, kıdem ve başarıdır. Başkanlıkta en az beş yıl müfettiş olarak görev yapanlar; kıdem, mesleki yetenek, gayret ve görevindeki başarı derecesi göz önüne alınarak, boş kadro bulunmak kaydıyla, rehberlik ve teftiş başkanının teklifi, Başkanın onayı ile başmüfettişliğe atanabilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"b) Müfettişlik kıdeminde esas alınan süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, başmüfettişlikte ve müfettişlik sıfatının kazanılmasının ardından idari görevlerde, bilgilerini artırmak üzere yabancı memleketlere gönderilme, kurs, seminer ve benzeri geçici görevlendirme halleri veya ücretli izinlerde geçirilen süredir."

"ç) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden aynlanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir."

"(2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır."

"(3) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık" ibaresi "Başkanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

"ç) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından belirlenen konularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi hususlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Müfettişlik yeterlik sınav kurulu, Rehberlik ve Teftiş Başkanının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilecek dört müfettişten oluşur. Ayrıca aynı usulle dört yedek üye tespit edilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlık mevzuatı.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

ç) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

d) 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu.

e) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

f) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

h) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ı) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

i) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu.

j) Teftiş, inceleme ve soruşturma teknikleri."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

"(1) Sınavlar ile müfettiş yardımcılarının müstakil yetkili olarak hazırladıkları raporlar için başarı puanı, her birinden 100 üzerinden 70'tir. Sınavlar, sınav kurulu tarafından önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır."

"(1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek mahkemeler, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve yurt dışı teşkilatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı aracılığıyla yazışma yaparlar."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Teftiş ve tahkikat esnasında yönetici konumunda bulunanlar ile diğer personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan taşınırlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri, bilgisayar ve dijital ortamdaki tüm bilgileri ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımcı olmak zorundadır.

(2) Teftiş ve tahkikat esnasında yönetici konumunda bulunanlar; müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarmı vermek zorundadır. Asıllan alınan evrak ve belgelerin, müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birim veya kuruluşlara verilir."

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar
00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak
23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor
23:34 - İkinci el araba piyasasında durgunluk var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam