1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19 Haziran 2020 00:38
+Aa- Yazdır
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)'ndan:

TAPU VE KADASTRO UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/5/2011 tarihli ve 27947 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ana hizmet birimlerinde" ibaresi "merkez teşkilatında" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 486 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Personel Dairesi Başkanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır ve ayrıca Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur." ibaresi "Resmi Gazete, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Genel Müdürlük sitesinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik, bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik mühendisi yetiştiren fakülteleri; tapu ve kadastro, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak."

"(2) Genel Müdürlük, yarışma sınavı duyurusunda yer vermek suretiyle, sınavı birinci fıkrada sayılan tüm fakülte ve bölüm mezunlarına yönelik olarak yapabileceği gibi, hizmet gereklerini ve Genel Müdürlüğün ihtiyaç durumunu dikkate alarak belirleyeceği fakülte ve bölümlerden bir kısmına yönelik olarak da yapabilir.

(3) Genel Müdürlük, öğrenim alanlarına göre kontenjan belirleyebilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile tapu ve kadastro, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olanlar; tapu bölümünü,

b) Harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisi yetiştiren fakültelerden mezun olanlar; teknik bölümünü,

c) Arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar; arşiv bölümünü,

ç) Bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik mühendisi yetiştiren fakültelerden mezun olanlar; diğer bölümleri,

teşkil eder.

(2) Alan bilgisi konuları aşağıdaki şekildedir:

a) Tapu bölümü mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk.

3) Borçlar genel hukuku.

4) Ticaret hukukunun şirketler hukuku hükümleri.

5) Ceza hukukunun genel hükümleri.

6) İdari yargılama usulü ve hukuk usulü hükümleri.

7) İdare hukuku.

8) Devletler özel hukuku.

9) İcra ve iflas hukuku.

10) Kamu maliyesi.

11) Mikro ve makro iktisat.

12) Tapu mevzuatı.

b) Teknik bölüm mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

1) Ölçme bilgisi.

2) Kadastro ve imar bilgisi.

3) Jeodezi.

4) Fotogrametri.

5) Dengeleme.

6) Yüksek matematik.

7) Taşınmaz değerleme.

8) Anayasa hukuku.

9) Medeni hukuk.

c) Arşiv bölümü için mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

1) Osmanlıca.

2) Tapu terimleri ve eski ölçü birimleri.

3) Osmanlı toprak düzeni ve Genel Müdürlük tarihçesi.

4) Bilgi, belge yönetimi.

5) Arşiv, resmi yazışma, dosyalama ile ilgili mevzuat.

6) Anayasa hukuku.

7) Medeni hukuk.

ç) Diğer bölümler için mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

1) Ağ donanımları ve yapıları.

2) Veri yapısı, veri tabanı ve uygulamaları.

3) Nesne yönelimli programlama.

4) Genel yapısal programlar, algoritma, akış diyagramları.

5) Sayı tabanları ve dönüşümleri.

6) Mantık kapıları."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel", "Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfasında" ibaresi "Genel Müdürlük internet sitesinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları" ibareleri "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel", "ana hizmet" ibaresi "merkez" olarak, üçüncü fıkrasında yer alan "ana hizmet" ibaresi "merkez" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Görev yaptığı birimde uzman bulunmaması halinde 20 nci madde gereğince hazırlanacak olan çalışma ve yetiştirme planı kapsamında kendilerine rehberlik edecek bir uzman Genel Müdür onayı ile belirlenir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları" ibareleri "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibareleri "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları" ibareleri "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ve arşiv bölümü" ibaresi ", arşiv ve diğer bölüm" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları" ibareleri "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:25 - 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başlandı18:24 - Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı18:20 - Çay içen müşteriyi uyaran taksiciye tehdit18:13 - Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu18:12 - Tartıştığı polisi çekti, gözaltına alındı18:08 - Savunma Sanayii Başkanı açıkladı: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor
18:07 - Japon bilim insanları araştırdı: BioNTech aşısı etkili mi?18:05 - İİT Temsilciler Komitesi Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandı17:56 - 'Yüksek faiz ve döviz kuru konut satışlarını sınırlandırıyor'17:53 - Bosna Kasabı Karadzic, müebbet hapis cezasının geri kalanını İngiltere'de çekecek17:39 - Samsun-Ankara kara yolunda bayram haftasında araç sayısı düştü17:36 - Ölü köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
17:30 - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, engelli gençleri kabul etti17:26 - 11 yıldır aranan kadın ruhsatsız tabancayla yakalandı17:10 - Düzce'de işkence suçlamasıyla 6 yabancı tutuklandı16:52 - Eşini sopayla döven adamın görüntülerini kamera kaydetti16:37 - Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
16:32 - Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam